Facebook

Grafika_polski_lad_2022_1920x60_v1.jpg [36.05 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
46,31 46,31
Cena regularna: 51,45
51,45
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkur...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Dawid Sześciło

str. 5

Mariusz Koroblowski

str. 14

Monika Chlipała

str. 25

Sylwester Szczepaniak

str. 34

Katarzyna Kłosowska-Lasek

str. 43

Marek Bugdol

str. 57

Grzegorz Ninard

str. 66

ORZECZNICTWO

Marcin Rulka

str. 82

RECENZJE I OMÓWIENIA

Dariusz Makiłła
Bogdan Dolnicki, Jan Paweł Tarno (red.), Samorząd terytorialny w Polsce a sądowa kontrola administracji (Warszawa 2012, Wolters Kluwer)
str. 88

Maciej J. Nowak Adam Habuda, Obszary Natura 2000 w prawie polskim (Warszawa 2013, Difin)
str. 92

Table of Contents & Abstracts
str. 95
Dawid Sześciło
O wątpliwościach wokół powierzania prowadzenia szkół samorządowych
Coraz częstszą praktyką jest powierzanie przez gminy prowadzenia szkół podmiotom prywatnym. Pozwala to na uniknięcie likwidacji najmniejszych placówek i ograniczenie wydatków oświatowych. W artykule autor dokonuje krytycznej oceny procedury prywatyzacji prowadzenia szkół samorządowych uregulowanej w ustawie o systemie oświaty, wskazując przy tym istotne luki w procedurze powierzania prowadzenia szkół, które zagrażają interesowi publicznemu.

Początek strony


Mariusz Koroblowski
Nadzór nad realizacją zadań publicznych będących przedmiotem porozumień zawieranych między jednostkami samorządu terytorialnego oraz tymi podmiotami a wojewodą
Tematyka artykułu koncentruje się na zasadach sprawowania nadzoru nad realizacją praw i obowiązków wynikających z porozumień zawieranych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz tymi podmiotami a wojewodą. W celu rozwiązania tego problemu autor przeprowadza wykładnię przepisów oraz odnosi się do stanowisk prezentowanych w doktrynie i judykaturze.

Początek strony


Monika Chlipała
Zasada proporcjonalności nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego
Proporcjonalność jako zasada adresowana do organów nadzoru wyraża obowiązek minimalizacji ingerencji nadzorczej, stopniowania środków nadzorczych. Organ nadzoru, w razie stwierdzenia naruszenia prawa przez uchwałę lub zarządzenie organu samorządowego, powinien zastosować środek nadzorczy, który jest wystarczający do zapewnienia występowania w obrocie prawnym aktów legalnych wraz z poszanowaniem samodzielności samorządu terytorialnego. Artykuł dotyczy problematyki stosowania zasady proporcjonalności w działalności organów nadzoru odnoszącej się do tzw. nadzoru bieżącego. Autorka przytacza wybrane orzeczenia sądów administracyjnych, w których przedmiotem oceny jest naruszenie zasady proporcjonalności przez organ nadzoru.

Początek strony


Sylwester Szczepaniak
Ogłaszanie aktów prawa miejscowego - wybrane zagadnienia
W opracowaniu autor omawia kontrowersje wynikające z relacji pomiędzy procedurą ogłaszania aktów prawa miejscowego a postępowaniem nadzorczym nad tymi aktami. Prezentuje przy tym wyniki ankiety, którą w tym zakresie przeprowadził w organach nadzoru. Ponadto analizuje problem redakcji przepisów końcowych w aktach prawa miejscowego oraz tematyki vacatio legis. Autor odnosi się także do dyskusji co do skutków wejścia w życie przepisów ustawy z 4.03.2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Początek strony


Katarzyna Kłosowska-Lasek
Działania informacyjno-edukacyjne powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów
Działalność powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów jest stosunkowo nisko sformalizowana. Charakter i rodzaj działań podejmowanych przez poszczególnych z nich będą więc w dużej mierze zależały od indywidualnej wizji danego rzecznika na temat jego roli, jak również możliwości finansowych i czasowych (niektórzy pracują jedynie na 1/4 etatu). Różny jest też charakter spraw, z którymi spotykają się rzecznicy. W artykule autorka ukazuje działalność informacyjno-edukacyjną rzeczników konsumentów w kontekście intensywności oddziaływania zarówno na konsumentów, jak i przedsiębiorców, oraz ocenia efektywność działalności rzeczników, a pośrednio zasadność tworzenia samej instytucji rzecznika konsumentów w systemie ochrony interesów konsumentów.

Początek strony


Marek Bugdol
Cele jakości w systemach zarządzania jakością w administracji samorządowej
Autor omawia znaczenie celów jakości, podstawowe wymagania normatywne regulujące zarządzanie celami jakości oraz zalecenia dotyczące zarządzania celami jakości we Wspólnej Metodzie Oceny (Common Assessment Framework - CAF). Dokonuje diagnozy aktualnej praktyki - ocenia sposoby wykonywanej identyfikacji celów jakości, a także wskazuje na istniejące w tym zakresie ograniczenia. Na podstawie przeglądu wymagań normatywnych i wykonanej diagnozy szkicuje program zarządzania celami jakości, formułując przy tym zalecenia dla praktyki zarządzania.

Początek strony


Grzegorz Ninard
Udział klasyfikatora w procedurze gleboznawczej klasyfikacji gruntów
Po długim oczekiwaniu 12.09.2012 r. ukazało się rozporządzenie wydane na podstawie prawa geodezyjnego i kartograficznego dotyczące gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Rozporządzenie to - mimo istniejących wątpliwości co do statusu prawnego instytucji klasyfikatora wprowadzonej rozporządzeniem z 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów - postanowiło utrzymać tę instytucję. Niestety - jak podkreśla autor - brak jednoczesnej nowelizacji samej ustawy i wprowadzenia przepisu rangi ustawowego stanowiącego podstawę normatywną dla jej funkcjonowania nie tylko nie polepsza jakości przepisów dotyczących tej klasyfikacji, ale i podaje w wątpliwość konstytucyjność przyjętego rozwiązania. Natomiast liczba wątpliwości interpretacyjnych związanych z tą instytucją wcale nie uległa zmniejszeniu.

Początek strony


Marcin Rulka
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 sierpnia 2012 r. (II OSK 467/12)
Skład orzekający: przewodniczący - sędzia NSA Włodzimierz Ryms, sędzia NSA Jacek Chlebny, sędzia NSA Zofia Flasińska (sprawozdawca)
Z art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wynika obowiązek umożliwienia radnym biorącym udział w wyborach przewodniczącego rady gminy głosu wstrzymującego, co oznacza, że odmienne uregulowania w tym zakresie statutu gminy pozostają w sprzeczności z wymienionym przepisem.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES

Dawid Sześciło
 • Challenges of contracting out the management of self-government schools
 • p. 5

  Mariusz Koroblowski
 • Supervision over the fulfilment of public tasks which are the subjects of agreements concluded between territorial self-government units, as well as between those entities and the voivod
 • p. 14

  Monika Chlipała
 • Principle of proportionality in supervising territorial self-government activities
 • p. 25

  Sylwester Szczepaniak
 • Publication of acts of local law - selected issues
 • p. 34

  Katarzyna Kłosowska-Lasek
 • Information and education activities of county consumer ombudsmen
 • p. 43

  Marek Bugdol
 • Quality objectives in self-government administration quality management systems
 • p. 57

  Grzegorz Ninard
 • Involvement of the classifier in the procedure of classifying soils
 • p. 66

  CAS E LAW

  Marcin Rulka
 • Ruling of the Supreme Administrative Court of 8 August 2012 (II OSK 467/12); critical commentary
 • p. 82

  REVIEWS AND OVERVIEWS

  Dariusz Makiłła
  Bogdan Dolnicki, Jan Paweł Tarno (ed.), Territorial Self-Government in Poland and Judicial Control of Administration (Warsaw 2012, Wolters Kluwer)
  p. 88

  Maciej J. Nowak Adam Habuda, Area of Natura 2000 in Polish Law (Warsaw 2013, Difin)
  p. 92

  Table of Contents & Abstracts
  p. 95
  Dawid Sześciło
  Challenges of contracting out the management of self-government schools
  An increasingly common practice is the entrustment by municipalities of the running of schools to private entities. This helps avoid the liquidation of the smallest establishments, while reducing spending on education. In this article, the author critically assesses the procedure of privatizing the operation of self-government schools governed by the Act on the education system, simultaneously indicating significant gaps in the procedure of entrusting the running of schools, which threaten public interest.

  Back to top


  Mariusz Koroblowski
  Supervision over the fulfilment of public tasks which are the subjects of agreements concluded between territorial self-government units, as well as between those entities and the voivod
  The article focuses on the principles of supervising the exercise of rights and performance of obligations arising from agreements concluded between territorial self-government units, as well as between those entities and the voivod. The author interprets the regulations and refers to the positions presented in the legal doctrine and the judicature to resolve this issue.

  Back to top


  Monika Chlipała
  Principle of proportionality in supervising territorial self-government activities
  Proportionality, as a principle addressed to the supervisory authorities, expresses the obligation to minimize supervisory interference and to graduate the supervisory measures. In the event of finding a breach of the law by a resolution or order of a self-government body, the supervisory authority should apply a supervisory measure which is adequate for ensuring that legitimate acts appear in the legal framework, while simultaneously respecting the autonomy of territorial self-governments. This article applies to the matter of applying the principle of proportionality in the activities of supervisory authorities relating to the so-called ongoing supervision. The authoress cites selected rulings of administrative courts, in which the matter under review is the breach of the principle of proportionality by the supervisory authority.

  Back to top


  Sylwester Szczepaniak
  Publication of acts of local law - selected issues
  In the article, the author discusses the controversies arising from the relations between the procedure of publishing acts of local law and the supervisory proceedings regarding these acts. He presents the results of a survey, which he conducted in this area among supervisory authorities. In addition, he analyses the problem of the final editorial of acts of local law, as well as the subject of vacatio legis. The author also addresses the discussion about the impact on the entry into force of the provisions of the Act on the amendment of the act on the publication of normative acts and certain other legal acts, as well as certain other acts of law of 4 March 2011.

  Back to top


  Katarzyna Kłosowska-Lasek
  Information and education activities of county consumer ombudsmen
  The activities of county consumer ombudsmen is not formalized to a particularly large extent. Therefore, the nature and type of work undertaken by each of them largely depends on the individual vision the given ombudsmen has about his role, as well as financial and temporal capabilities (some only work for 1/4 of an FTE). Likewise, the nature of cases encountered by the ombudsmen varies. In the article, the authoress presents the informational and educational activities of consumer ombudsmen in the context of the intensity of their impact on both consumers and businesses, and assesses the effectiveness of the ombudsmen and, indirectly, the justification for creating the institution of the consumer ombudsmen in the system of protection of consumer interests.

  Back to top


  Marek Bugdol
  Quality objectives in self-government administration quality management systems
  The author discusses the significance of quality objectives, basic regulatory requirements governing the management of quality objectives and recommendations for managing quality objectives in the Common Assessment Framework (CAC). He diagnoses current practice and methods of identifying quality objectives and indicates the current limitations in this area. Based on the review of the regulatory requirements and his diagnosis, he outlines a programme for managing quality objectives, similarly formulating recommendations for management practices.

  Back to top


  Grzegorz Ninard
  Involvement of the classifier in the procedure of classifying soils
  After a long wait, a regulation issued on the basis of the geodetic and cartographic law regarding the classification of soils appeared on 12 September 2012. This regulation - despite existing doubts as to the legal status of the institution of classifier introduced by the regulation of 1956 on the classification of soils - has upheld this institution. Unfortunately, as the author emphasizes, the lack of simultaneous amendment to the Act itself and the introduction of a regulation of the rank of an statute constituting the normative grounds for its functioning not only does not improve the quality of the regulations regarding this classification, but casts doubt over the constitutionality of the solution adopted. However, the number of interpretative doubts related to this institution has not decreased in the slightest.

  Back to top


  Marcin Rulka
  Ruling of the Supreme Administrative Court of 8 August 2012 (II OSK 467/12); critical commentary
  The obligation to allow councillors taking part in elections for the chairperson of the municipal council to abstain arises from Article 19, para. 1 of the Act on Municipal Self-Government. This means that any different regulations of the municipality's statutes on this are in conflict with this provision.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
  sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
  tel.: + 48 784 333 031
  e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
  Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Teresa
  13-03-2018
  Ocena: 5/5
  Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora