Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
86,94 86,94
Cena regularna: 96,60
96,60
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkur...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińWspomnienie o Profesorze Erneście Knosali (Agnieszka Ziółkowska,Anna Gronkiewicz)
str. 5

ARTYKUŁY

Michał Kulesza

str. 7

Dorota FleszerWspomnienie o Profesorze Erneście Knosali (Agnieszka Ziółkowska, Anna Gronkiewicz)
str. 5

ARTYKUŁY

Michał Kulesza

str. 7

Dorota Fleszer

str. 25

Marcin Bogdański

str. 42

Andrzej Olak

str. 57

Waldemar A. Gorzym-Wilkowski

str. 65

Paweł Romaniuk

str. 73

Radosław Bul, Wojciech Piątek

str. 82

Sebastian Gajewski, Aleksander Jakubowski

str. 94

Maciej P. Gapski

str. 106

Piotr Długosz

str. 120

Jan Dubiński

str. 136

Jakub Kosowski

str. 149

Anna Brzezińska-Rawa

str. 161

ORZECZNICTWO

Dawid Sześciło

str. 168

Bogumił Pahl

str. 171

Marcin Kamiński

str. 176

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Opracowała Justyna Przedańska
str. 186

Table of Contents & Abstracts
str. 189
Michał Kulesza
Gospodarka komunalna - podstawy i mechanizmy prawne
Gospodarka komunalna stanowi podstawową sferę działania i główną misję samorządu terytorialnego, obejmując trzy podstawowe obszary zadań własnych o charakterze gospodarczym: 1) sferę gospodarki komunalnej w sensie ścisłym - zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych ("zadania użyteczności publicznej"), 2) interwencję na lokalnym rynku gospodarczym, zarówno ze względów społecznych, jak i dla ochrony interesów gospodarczych gminy, 3) działania na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego. Gospodarka komunalna w głównej mierze jest realizowana w ramach administracji zarządczej, w sferze dominium, z subsydiarnym zastosowaniem także instrumentów władczych. Obok ogólnych podstaw prawnych w wielu dziedzinach gospodarki komunalnej obowiązują także przepisy ustawodawstwa szczegółowego. Niejednokrotnie ograniczają one organizatorską swobodę samorządu, często nadmiernie.

Początek strony


Dorota Fleszer
Umowne powierzenie realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej jako forma prywatyzacji wykonywania zadań publicznych
Stale zwiększająca się liczba zadań publicznych, jakie ma do realizacji administracja publiczna, czynią ciągle aktualną dyskusję nad formami ich wykonywania. Jedną z prawnie dopuszczalnych form jest prywatyzacja wykonywania zadań publicznych. Na gruncie ustawy o gospodarce komunalnej jest to możliwe poprzez zawarcie umowy powierzenia wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej. Oczekuje się dzięki temu nie tylko korzyści ekonomicznych, ale także wprowadzenia do sektora publicznego rozwiązań organizacyjnych oraz kultury obsługi klienta stosowanych w sferze komercyjnej. Przedmiotem artykułu jest analiza możliwości prawnej włączenia do wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej innych podmiotów niż organy administracji samorządowej na podstawie umowy powierzenia wykonywania zadań.

Początek strony


Marcin Bogdański
Dysproporcje w poziomie rozwoju gospodarczego regionów w Polsce - ujęcie dynamiczne1
W literaturze poświęconej problematyce rozwoju regionalnego wiele miejsca poświęca się rozstrzygnięciu kwestii, czy możliwe jest, aby procesy regionalnej konwergencji gospodarczej występowały w sposób samoistny. W pracy autor analizuje, czy na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w Polsce można było obserwować stopniowe wyrównywanie się poziomu rozwoju gospodarczego regionów. Wykorzystując różne narzędzia analizy statystycznej, określa, czy w latach 1995-2008 w procesie rozwoju gospodarczego województw występowały konwergencje typu . i ., oraz czy konwergencja gospodarcza zachodziła w odniesieniu do regionów Unii Europejskiej. Zdaniem autora różnice w poziomie rozwoju gospodarczego polskich regionów wzrosły, przy jednoczesnym skracaniu dystansu rozwojowego w stosunku do UE. Wzrost dysproporcji rozwojowych ma względnie trwały charakter, co może rodzić istotne napięcia dla budżetu centralnego oraz budżetów województw.

Początek strony


Andrzej Olak
Konkurencyjność regionów w kontekście zagadnienia polityki zdrowotnej - rozważania teoretyczne
Regiony konkurują w tworzeniu warunków otoczenia dla podmiotów gospodarczych w nich działających, a jakość życia dotyczy w dużej mierze warunków zdrowia i możliwości realizacji potrzeb z nim związanych. Takie spojrzenie prowadzi do stwierdzenia, że zdrowie staje się zarówno przedmiotem konkurencji regionów, jak i czynnikiem decydującym o konkurencyjności regionu. Przedmiotem rozważań artykułu jest próba zwrócenia uwagi na to, że konkurencyjność regionów jest właściwością życia społecznego-gospodarczego - w tym kwestii polityki zdrowotnej - a jej istotą jest dynamika zmian, która ma swoje źródło w zamiarze rywalizacji.

Początek strony


Waldemar A. Gorzym-Wilkowski
Ośrodek regionalny w rozwoju regionu - czy na pewno biegun wzrostu? (na przykładzie województwa lubelskiego)
Zasady rozwoju regionalnego są pochodną struktury regionu i zależności pomiędzy elementami tej struktury. Często spotykana jest teza, że w rozwoju regionu kluczową rolę odgrywa ośrodek regionalny, będący przede wszystkim biegunem wzrostu. Następstwem tego jest pogląd, że polityka regionalna powinna być adresowana właśnie do ośrodków regionalnych. Tezę tę autor weryfikuje na przykładzie rozwoju regionu lubelskiego. Badania podstawowych parametrów rozwoju demograficznego i gospodarczego pozwalają stwierdzić, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat nie wystąpiło istotne pobudzające oddziaływanie Lublina wobec całego jego obszaru oddziaływania. Nastąpiło natomiast powiększenie obszaru metropolitalnego Lublina, a zatem i wzrost udziału tego obszaru w regionalnym potencjale społeczno-ekonomicznym. Stąd też autor wnioskuje, że adresatem polityki regionalnej powinny być obecnie głównie peryferie regionu, nie zaś jego ośrodek węzłowy.

Początek strony


Paweł Romaniuk
Zarządzanie ryzykiem w kontroli zarządczej jako czynnik wspierający prawidłowe funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego
Zarządzanie ryzykiem jest ważnym elementem prawidłowo funkcjonującej kontroli zarządczej w administracji publicznej. Ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych zbliża kontrolę zarządczą do audytu wewnętrznego, który ma za zadanie pomóc samorządom w osiąganiu wszystkich założonych celów. Autor podkreśla, że ustawa realizuje to poprzez systematyczną ocenę kontroli, zarządzania całą organizacją oraz zarządzania ryzykiem. Niezbędne staje się zabezpieczenie jednostki na wszelkie ryzyka, które nieustannie otaczają administrację publiczną, a skuteczna kontrola zarządcza ma temu przeszkodzić lub wskazać odpowiednie środki ochrony.

Początek strony


Radosław Bul, Wojciech Piątek
Prawne oraz terytorialne aspekty funkcjonowania gminnych jednostek pomocniczych w dużych miastach
W układzie prawnym oraz terytorialnym polskich miast i wsi, oprócz jednostek funkcjonujących w ramach zasadniczego podziału terytorialnego państwa, istnieją również jednostki podziału pomocniczego. Wpisały się one na stałe w działanie wspólnot lokalnych, stanowiąc w głównej mierze istotne miejsce powstawania inicjatyw społecznych. To właśnie w ramach istniejących jednostek pomocniczych często są rozstrzygane sprawy podstawowe dla ich mieszkańców. W artykule autorzy koncentrują się na funkcjonowaniu gminnych jednostek pomocniczych, ze szczególnym uwzględnieniem pięciu polskich miast: Gdańska, Krakowa, Łodzi, Poznania i Wrocławia. Rozważania w świetle uwidocznionych różnic w układzie terytorialnym oraz zadaniowym jednostek pomocniczych mają na celu udzielenie odpowiedzi na pytania o zasadność ich istnienia w dotychczasowym kształcie oraz o rodzaj powierzonych im zadań w kontekście przyjętych rozwiązań prawnych oraz przestrzennych.

Początek strony


Sebastian Gajewski, Aleksander Jakubowski
Instytucja interpelacji w jednostkach samorządu terytorialnego
W artykule omówiono instytucję interpelacji będącą indywidualnym środkiem kontrolno-interwencyjnym przysługującym radnemu. W tym celu autorzy zanalizowali bogaty materiał normatywny ze wszystkich szczebli samorządu terytorialnego w każdym województwie w Polsce. Autorzy podkreślają, że wskazana instytucja występuje powszechnie w statutach jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto prezentują analizę statusu prawnego interpelacji, która doprowadziła ich do wniosku o jej dwoistym charakterze.

Początek strony


Maciej P. Gapski
Udział sądów w procedurze przeprowadzania referendum lokalnego
Ustawa o referendum lokalnym nakłada na sądy administracyjne oraz powszechne obowiązek czuwania nad zgodnym z prawem przebiegiem procesu referendalnego. Problematyka ta, ujęta w ustawie w sposób syntetyczny, stwarza istotne wątpliwości interpretacyjne. W artykule autor prezentuje regulację prawną odnoszącą się do powyższych zagadnień, a także krytycznie ustosunkowuje się do dotychczasowej wykładni przepisów ustawy i orzecznictwa sądowego.

Początek strony


Piotr Długosz
Udział mieszkańców Podkarpacia w wyborach samorządowych
W artykule przedstawiono wyniki badań nad partycypacją wyborczą mieszkańców Podkarpacia. Główny wpływ na zachowania wyborcze miały takie cechy, jak: pozycja systemowa (która ma największe znaczenie w wyjaśnianiu uczestnictwa w wyborach w badanej zbiorowości), lokalizm, zaufanie, faza życia oraz sprawność lokalnych instytucji. Zdaniem autora wpływ na partycypację lokalną oraz kształtowanie lokalnych układów władzy w większym stopniu zależy od czynników makrospołecznych niż tych z poziomu mikro, co może oznaczać, że absencja wyborcza nadal jest związana z traumą społeczno-kulturową, która się pojawiła po roku 1989. Jednostki będące pod wpływem traumy mają bowiem niskie zaufanie, niski dobrostan i nie uczestniczą w wyborach. Szczególnie widoczne jest to na obszarach peryferyjnych, które znacznie ucierpiały na transformacji, gdzie negatywne skutki są widoczne do tej pory.

Początek strony


Jan Dubiński
Zadania własne gminy w zakresie planowania zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe
Artykuł jest poświęcony sposobowi realizacji zadań własnych gminy w zakresie planowania zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe na obszarze gminy. Prawo energetyczne nakłada w tym zakresie na gminy obowiązek uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia, a gdy istnieją ku temu przesłanki, także planu zaopatrzenia, któremu można w określonych przypadkach nadać moc wiążącą. Autor poddaje analizie moc prawną i procedurę uchwalenia tych aktów planistycznych oraz wpływ każdego z nich na podmioty zewnętrzne wobec gminy.

Początek strony


Jakub Kosowski
Finansowanie klubów sportowych na podstawie ustawy z 25.06.2010 r. o sporcie
Artykuł jest poświęcony zagadnieniu wspierania sportu przez jednostki samorządu terytorialnego na gruncie ustawy o sporcie. Autor odnosi się do genezy obecnie obowiązujących rozwiązań, prezentuje możliwości wspierania sportu przez jednostki samorządu terytorialnego, a przede wszystkim omawia kwestię wspierania klubów sportowych. Szczegółowej analizie poddaje problemy, które powinny być uregulowane w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Dodatkowo autor omawia jedno z rozstrzygnięć nadzorczych odnoszących się do prezentowanych zagadnień, wskazując na wątpliwości w zawartych tam tezach.

Początek strony


Anna Brzezińska-Rawa
Zmiana inwestora po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w świetle przepisów prawa budowlanego
Przedmiotem analizy w artykule jest problematyka zmiany inwestora następująca w czasie po uzyskaniu przez niego pozwolenia na budowę obiektu budowlanego. W szczególności omawiane są zagadnienia formy prawnej zmiany inwestora, przesłanki wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, problematyka strony w postępowaniu o przeniesienie pozwolenia oraz inne istotne kwestie związane z tym zagadnieniem.

Początek strony


Dawid Sześciło
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 29 listopada 2011 r. w sprawie Barbara Wiśniewska v. Polska, skarga nr 9072/02

 1. Pozbawienie własności nieruchomości bez odszkodowania w wysokości racjonalnie powiązanej z wartością nieruchomości zasadniczo prowadzi do nadmiernej ingerencji w prawo własności chronione art. 1 Protokołu nr 1 do Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
 2. Przepis ten nie gwarantuje jednak prawa do odszkodowania odpowiadającego w każdym warunkach pełnej wartości rynkowej wywłaszczonego prawa, ponieważ uzasadnione względy interesu publicznego mogą w określonej sytuacji uwzględniać określenie wysokości odszkodowania na niższym poziomie.

Początek strony


Bogumił Pahl
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 stycznia 2012 r. (II FSK 2242/10)
Skład orzekający: przewodniczący - sędzia NSA Zbigniew Kmieciak, sędzia NSA Antoni Hanusz, sędzia NSA del. Jan Grzęda (sprawozdawca)
Namiot - jako tymczasowy obiekt budowlany - nie może zostać uznany za budynek w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Tymczasowy obiekt budowlany (namiot) nie może zostać zaliczony do budynków, albowiem ten wymaga, aby obiekt budowlany był trwale związany z gruntem oraz posiadał fundamenty. Namiot natomiast nie posiada tych cech.

Początek strony


Marcin Kamiński
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 stycznia 2011 r. (I OSK 401/10)
Skład orzekający: przewodniczący - sędzia NSA Małgorzata Pocztarek, sędzia NSA Anna Lech, sędzia NSA Jerzy Bujko (sprawozdawca)
Podmiot może ponosić opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, pod warunkiem że uchwała rady gminy ustalająca stawki opłaty weszła w życie przed dokonaniem podziału nieruchomości, a wysokość opłaty jest ustalana zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna. Co więcej, nowelizacja art. 98a ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami nie spowodowała utraty mocy obowiązującej uchwał rad ustalających stawki procentowe w wysokości do 50% różnicy wartości, nie następuje to bowiem automatycznie ani też nie przewidziały tego przepisy przejściowe ustawy z 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


In memory of Professor Ernest Knosala (Agnieszka Ziółkowska, Anna Gronkiewicz)
p. 5

ARTICLES

Michał Kulesza
 • Municipal services management - scope and legal challenges
 • p. 7

  Dorota Fleszer
 • Contractual entrustment of the fulfilment of municipal services as a form of privatization of the performance of public tasks
 • p. 25

  Marcin Bogdański
 • Disparities in the level of economic development of regions in Poland - a dynamic view
 • p. 42

  Andrzej Olak
 • Competitiveness of regions in the context of health policy issues - theoretical considerations
 • p. 57

  Waldemar A. Gorzym-Wilkowski
 • Regional centre in a region's development - is it really a focal point of growth? (based on the example of the Lubelskie Voivodship)
 • p. 65

  Paweł Romaniuk
 • Risk management in management control as a factor supporting the proper functioning of territorial self-government units
 • p. 73

  Radosław Bul, Wojciech Piątek
 • Legal and territorial aspects of the operation of auxiliary municipal units in large cities
 • p. 82

  Sebastian Gajewski, Aleksander Jakubowski
 • The institution of interpelation in territorial self-government units
 • p. 94

  Maciej P. Gapski
 • Court involvement in the procedure of holding a local referendum
 • p. 106

  Piotr Długosz
 • Participation of the residents of Podkarpacie in local elections
 • p. 120

  Jan Dubiński
 • The municipality's own tasks in planning electricity, heat and gaseous fuel procurement
 • p. 136

  Jakub Kosowski
 • Financing sports clubs under the Act on Sport of 25 June 2010
 • p. 149

  Anna Brzezińska-Rawa
 • Change of investor after obtaining building permission in the light of the Construction Law
 • p. 161

  CASE LAW

  Dawid Sześciło
 • Ruling of the European Court of Human Rights of 29 November 2011 in Barbara Wiśniewska v. Poland (complaint No. 9072/02)
 • p. 168

  Bogumił Pahl
 • Ruling of the Supreme Administrative Court of 10 January 2012 (II FSK 2242/10), approving commentary
 • p. 171

  Marcin Kamiński
 • Ruling of the Supreme Administrative Court of 19 January 2011 (I OSK 401/10), partially critical commentary
 • p. 176

  REVIEW OF LITERATURE

  Prepared by Justyna Przedańska
  p. 186

  Table of Contents & Abstracts
  p. 189
  Michał Kulesza
  Municipal services management - scope and legal challenges
  Municipal services management is a fundamental area of activities and the main mission of territorial self-government, encompassing three core areas of the self-government's own tasks of an economic nature: 1) municipal services management in the strict sense - satisfying the collective needs of the population through the delivery of general services provided for the community ("public utility tasks"), 2) intervention on the local business market, for social reasons, as well as in order to protect the municipality's economic interests, 3) activities supporting local and regional development. Municipal services management is largely implemented within the framework of the dominium sphere, as well as with the subsidiary use of regulatory instruments. Alongside the general legal bases of municipal management, in many areas the provisions of detailed state legislation also apply, which frequently restrict the self-government's organizational freedom, often excessively.

  Back to top


  Dorota Fleszer
  Contractual entrustment of the fulfilment of municipal services as a form of privatization of the performance of public tasks
  The continuously increasing number of public tasks to be implemented by the public administration makes the discussion on the forms of implementing them constantly current. One of the legally admissible forms is the contractual entrustment of their fulfilment to different entities (privatization of the performance of public tasks). This is possible under the Act on municipal services management through the conclusion of an agreement entrusting the performance of municipal management tasks to natural persons, legal persons or unincorporated organizational units. Not only are economic benefits expected as a result, but so is the introduction of organizational solutions and the customer service culture applied in the commercial sphere into the public sector. The article presents an analysis of the legal possibilities of including entities other than self-government administration bodies in the performance of municipal services under agreements on the entrustment of tasks.

  Back to top


  Marcin Bogdański
  Disparities in the level of economic development of regions in Poland - a dynamic view
  The literature on regional development devotes a great deal of attention to the settlement of the issue of whether it is possible for the processes of regional economic convergence to appear independently. The author of the study examines whether a gradual equalization of the level of economic development of regions has been observable in Poland over the past dozen or so years. He uses various statistical analysis tools to determine whether type . and . convergence appeared in the process of the economic development of voivodships in 1995-2008, and whether economic convergence has been taking place with respect to regions of the European Union. According to the author, the differences in the level of economic development of Polish regions have increased with a simultaneous reduction in the development difference with respect to the EU. The increase in development disparities is of a relatively permanent nature which can give rise to a substantial strain on the central budget and the budgets of the voivodships.

  Back to top


  Andrzej Olak
  Competitiveness of regions in the context of health policy issues - theoretical considerations
  Regions compete in creating environmental conditions for business entities operating in them, while quality of life largely relates to health conditions and the opportunities for satisfying the related needs. Such a view leads to the conclusion that health is becoming both an area of competition for the regions, as well as a factor determining the competitiveness of the region. The subject of the considerations in the article is an attempt to focus on the fact that the competitiveness of regions is a feature of socio-economic life - including the matter of the health policy - while its essence is the rate of change, the source of which is the intention to compete.

  Back to top


  Waldemar A. Gorzym-Wilkowski
  Regional centre in a region's development - is it really a focal point of growth? (based on the example of the Lubelskie Voivodship)
  The principles of regional development are derived from the structure of the region and the relationship between the elements of this structure. The argument is often encountered that a regional centre plays a key role in the development of the region, being primarily the focal point of growth. The consequence of this is the view that regional policy should be addressed precisely to regional centres. The author checks this argument using the example of the development of the Lublin region. Studies of the basic parameters of demographic and economic development enable the conclusion to be drawn that there was no major stimulating impact by Lublin on the whole of the area of its impact over the last dozen or so years. However, the Lublin metropolitan area has expanded and hence this area's share of the regional socio-economic potential has increased. Therefore, the author concludes that addressee of regional policy should currently be mainly the peripheral areas of the region and not by its nodal centre.

  Back to top


  Paweł Romaniuk
  Risk management in management control as a factor supporting the proper functioning of territorial self-government units
  Risk management is an important element of properly functioning management control in public administration. The Public Finance Act of 27 August 2009 brings management control closer to the internal audit, which is intended to help self-governments achieve their objectives. The author emphasizes that the Act implements this through the systematic assessment of audits, the management of the whole organization and risk management. It is becoming necessary to secure the unit against all risks, which are constantly surrounding public administration, while effective management control has the purpose of preventing this or indicating appropriate measures of protection.

  Back to top


  Radosław Bul, Wojciech Piątek
  Legal and territorial aspects of the operation of auxiliary municipal units in large cities
  In addition to units functioning within the framework of the basic territorial division of the State, units from the auxiliary division also exist within the framework of the legal and territorial system of Polish rural and urban municipalities. They have become a permanent part of the activities of local communities, largely becoming an important place for the emergence of social initiatives. It is precisely within the framework of the existing auxiliary units where matters of importance to their inhabitants are often settled. In this article, the authors focus on the functioning of municipal auxiliary units, with particular emphasis on five Polish cities: Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań and Wrocław. The considerations in the light of the differences presented in the territorial and task system of the auxiliary units have the objective of providing answers to the question of the justification of their existence in their current shape, as well as the types of tasks assigned to them in the context of the accepted legal and spatial solutions.

  Back to top


  Sebastian Gajewski, Aleksander Jakubowski
  The institution of interpelation in territorial self-government units
  The article discusses the institution of interpelation, which is an individual control and intervention measure to which a counsellor is entitled. For this purpose, the authors have analysed extensive normative materials at all levels of self-government in every voivodship in Poland. The authors emphasize that this institution is universally present in self-government statutes. Furthermore, they present an analysis of the legal status of interpelation, which led them to the conclusion that it has a dual nature.

  Back to top


  Maciej P. Gapski
  Court involvement in the procedure of holding a local referendum
  The Act on the local referendum imposes the obligation on administrative and common courts to oversee the legal course of the referendum process. This issue, which is contained in the Act as a brief outline, creates significant doubts in interpretation. The author presents the legal regulations on these issues in the article and critically addresses the interpretation of the provisions of the law to date, as well as case law.

  Back to top


  Piotr Długosz
  Participation of the residents of Podkarpacie in local elections
  The article presents the results of studies of the electoral participation of the inhabitants of the Podkarpacie region. Such characteristics as systemic position (which is most important in explaining participation in elections in the study population), localism, trust, phase of life and efficiency of local institutions have the greatest impact on electoral behaviour. According to the author, local participation and shaping of local systems of authority are affected by macro-social factors to a greater extent than micro level factors, which may mean that electoral absenteeism is still related to the socio-cultural trauma, which took place after 1989. This is because individuals who are under the influence of the trauma have a low level of confidence, low level of well-being and do not participate in elections. This is particularly noticeable in remote areas, which suffered greatly from the transformation, where the negative consequences can be seen to this day.

  Back to top


  Jan Dubiński
  The municipality's own tasks in planning electricity, heat and gaseous fuel procurement
  This article is devoted to the method of fulfilment of a municipality's own tasks regarding planning electricity, heat and gaseous fuel procurement within the municipality. The Energy Law imposes an obligation in this respect on municipalities to adopt assumptions to the procurement plan and, wherever there are indications for this, also a procurement plan, which can be made binding in certain cases. The author analyses the legal force and procedure for adopting these planning acts, as well as the impact of each of them on external entities with respect to the municipality.

  Back to top


  Jakub Kosowski
  Financing sports clubs under the Act on Sport of 25 June 2010
  The article is devoted to the issue of the support of sport by self-government units under the Act on Sport. The author refers to the origin of the currently applicable solutions, presents the opportunities for promoting sport by territorial self-government units and primarily discusses the issue of supporting sports clubs. He conducts a detailed analysis of the problems which should be regulated in the resolution of the governing body of the territorial self-government unit. In addition, the author discusses one of the supervisory decisions which refers to the issues presented, indicating the doubts in the arguments contained in them.

  Back to top


  Anna Brzezińska-Rawa
  Change of investor after obtaining building permission in the light of the Construction Law
  The subject of the analysis in the article is the issue of a new investor taking over a construction project after the receipt of building permission for a building. In particular, issues are discussed of the legal form of a change of investor, the premises for issuing a decision to change the building permission, issues of a party in proceedings on the transfer of the building permission and other important issues related to this matter.

  Back to top


  Dawid Sześciło
  Ruling of the European Court of Human Rights of 29 November 2011 in Barbara Wiśniewska v. Poland (complaint No. 9072/02)
  The taking of property without payment of an amount reasonably related to its value will normally constitute a disproportionate interference that cannot be justified under Article 1 of Protocol no. 1 to the European Convention on Human Rights. The provision does not, however, guarantee a right to full compensation in all circumstances, since legitimate objectives of "public interest" may call for less than the reimbursement of the full market value.

  Back to top


  Bogumił Pahl
  Ruling of the Supreme Administrative Court of 10 January 2012 (II FSK 2242/10), approving commentary
  A tent - as a temporary structure - cannot be considered to be a building in the meaning of Article 1a, para. 1, item 1 of the Act on local taxes and charges of 12 January 1991. A temporary structure (tent) cannot be treated as a building, because this requires that the structure is permanently connected to the ground and has foundations. However, a tent does not have these features.

  Back to top


  Marcin Kamiński
  Ruling of the Supreme Administrative Court of 19 January 2011 (I OSK 401/10), partially critical commentary
  An entity may incur a charge for an increase in the value of real property, on condition that the resolution of the municipal council setting the rate of the charge entered into force before the division of the real property and the level of the charge is set in accordance with the rate in force on the day on which the decision approving the division became final. Furthermore, the amendment of Article 98a of the Act on real property management of 21 August 1997 has not resulted in a loss of the binding force of council resolutions setting the percentage rates at a level of up to 50% of the difference in value, because this does not take place automatically, nor did the transitional regulations from the Act on the amendment to the Act on real property management and on the amendment of certain other Acts of 2007 provide for this.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
  sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
  tel.: + 48 784 333 031
  e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
  Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Teresa
  13-03-2018
  Ocena: 5/5
  Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora