Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
53,10 53,10
Cena regularna: 59,00
59,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkur...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

Za publikację na łamach „Samorządu Terytorialnego” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30320 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Aleksander Panasiuk

str. 5

Kamila Żmuda-Matan

str. 19

Wiesława Miemiec, Przemysław Pest

str. 29

Bogumił Pahl

str. 39

Dominika Tykwińska-Rutkowska

str. 53

Anna Gross

str. 66

Tomasz Dąbrowski

str. 77

RECENZJE I OMÓWIENIA

Robert Gawłowski
Paweł Swianiewicz, Adam Gendźwiłł, Julita Łukomska, Anna Kurniewicz, Wielkość gmin i powiatów a sprawność ich funkcjonowania. Hipotezy wielkoludów i liliputów, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016
str. 85

ORZECZNICTWO

Przemysław Szustakiewicz

str. 88

Table of Contents & Abstracts
str. 94
Aleksander Panasiuk
Fundusze europejskie w regionalnej gospodarce turystycznej – doświadczenia 2007–2013
Artykuł stanowi próbę oceny stanu wykorzystania funduszy unijnych w Polsce na gospodarkę turystyczną w perspektywie finansowej na lata 2007–2013. Autor przeprowadza analizę wpływu funduszy unijnych w turystyce na poziom atrakcyjności turystycznej oraz wielkości ruchu turystycznego, prezentując ogólne miejsce gospodarki turystycznej w regionalnych programach operacyjnych. Obszarem badań szczegółowych były gminy województwa zachodniopomorskiego. Bezpośrednim efektem badania jest stwierdzenie, że wykorzystane środki UE na projekt turystyczne w analizowanych gminach nie decydują bezpośrednio o stanie poprawy atrakcyjności turystycznej obszaru oraz wielkości przyjazdowego ruchu turystycznego. Relacja pomiędzy stanem wykorzystania środków UE a rozwojem gospodarki turystycznej jest wynikiem także innych czynników, które dla poszczególnych gmin należy analizować indywidualnie. Problem ten można zaobserwować poprzez ocenę elementów zidentyfi kowanych w przeprowadzonej analizie SWOT. Podjęte rozważania i wnioski z nich wynikające są podstawą do podjęcia dalszych badań w zakresie perspektywy fi nansowej na lata 2014–2020 i miejsca gospodarki turystycznej w fi nansowaniu unijnym na poziomie jednostek samorządu terytorialnego.

Początek strony


Kamila Żmuda-Matan
Formalne gwarancje dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone
Celem artykułu jest analiza prawna obowiązujących regulacji w zakresie gwarancji prawnych związanych z zabezpieczeniem właściwej wysokości środków fi nansowych dla jednostek samorządu terytorialnego, otrzymywanych w formie dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, oraz analiza dotychczasowych doświadczeń samorządu w zakresie sądowego dochodzenia roszczeń. Ochrona sądowa uprawnień do uzyskania dotacji celowych na realizację zadań zleconych pozostaje w ścisłym związku z charakterem prawnym tej formy zasilania fi nansowego. Prawo to nie ma charakteru tak oczywistego w zakresie wysokości i terminu wypłaty, jak np. w odniesieniu do subwencji ogólnej. Należna kwota dotacji celowej – jak podkreśla autorka – jest zdeterminowana obliczeniem kosztów niezbędnych dla zrealizowania zadania, które zawsze może być uznane za względne i generować spór.

Początek strony


Wiesława Miemiec, Przemysław Pest
Rekompensowanie gminom utraconych dochodów wynikających ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli znajdujących się w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody
Państwo w ramach posiadanego władztwa ma prawo do wprowadzania dodatkowych zwolnień w konstrukcji prawnej podatków i opłat lokalnych, skutkujących zmniejszeniem dochodów własnych gmin. Jeżeli jednak wprowadzanie takich zwolnień podatkowych jest związane z realizacją celów o charakterze ogólnokrajowym, utracone przez gminy dochody własne powinny im być rekompensowane z budżetu państwa. Do takich celów o znaczeniu ogólnokrajowym należy utrzymywanie parków narodowych i rezerwatów przyrody, które służą nie tylko danej wspólnocie samorządowej, na terenie której znajdują się park narodowy lub rezerwat przyrody, ale wszystkim Polakom. Zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli znajdujących się w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody przewiduje art. 7 ust. 1 pkt 8 u.p.o.l. Zwolnieniu temu odpowiada wynikający z art. 7 ust. 4 u.p.o.l. obowiązek zwrotu gminom utraconych dochodów z tego tytułu z budżetu państwa. Wątpliwości budzi jednak sytuacja „kumulacji zwolnień”, gdy dany grunt może być zwolniony z podatku od nieruchomości na postawie art. 7 ust. 1 pkt 8 u.p.o.l., ale również na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 lub 10 u.p.o.l. jako budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami ochronnymi i położone w międzywałach, a także grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione.

Początek strony


Bogumił Pahl
Zwolnienie od podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej przed i po 1 stycznia 2017 r.
Dnia 1.01.2017 r. znowelizowano po raz kolejny ustawę o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie zwolnienia infrastruktury kolejowej. Przedmiotowej zmiany dokonano „przy okazji” zmiany ustawy o transporcie kolejowym. Ten tryb wprowadzania zmian w prawie podatkowym zaczyna być w Polsce regułą. Nie zmienia się bowiem prawa podatkowego na mocy przepisów „podatkowych”, lecz regulujących inne dziedziny życia społecznego niż opodatkowanie. W następstwie tego dochodzi do tworzenia konstrukcji podatkowych o niejednoznacznym zakresie, ale również godzących istotnie w interesy majątkowe gmin bez jednoczesnego zapewnienia im rekompensaty utraconych dochodów.

Początek strony


Dominika Tykwińska-Rutkowska
Młodzieżowe rady gmin i gminne rady seniorów jako forma partycypacji mieszkańców gminy (społeczności lokalnych) w samorządzie terytorialnym
Podstawowym celem artykułu jest ukazanie dwóch form partycypacji mieszkańców gmin (społeczności lokalnych) w samorządzie terytorialnym: młodzieżowych rad gmin oraz gminnych rad seniorów. Rady funkcjonujące na podstawie przepisów art. 5b–5c ustawy o samorządzie gminnym oraz statutów właściwych jednostek samorządu gminnego zalicza się w literaturze przedmiotu do mechanizmów partycypacji społecznej o charakterze ustrojowym. Jak zauważa autorka, są one m.in. wykorzystywane w procesie realizacji ciążącego na gminach zadania własnego wskazanego w art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym, polegającego na wspieraniu i upowszechnianiu idei samorządowej; jednocześnie stwarzają obywatelom w różnym wieku – młodzieży szkolnej oraz seniorom – możliwość uczestniczenia w życiu publicznym.

Początek strony


Anna Gross
Rola konsultacji społecznych przy dokonywaniu zmian terytorialnych
Prawo do udziału w kierowaniu sprawami publicznymi stanowi jedną z podstawowych zasad ustrojowych współczesnych państw demokratycznych, które umożliwiają szeroki udział obywateli w sprawowaniu władzy. Szczególną formą aktywności obywatelskiej w kontekście procesów partycypacyjnych są konsultacje społeczne. Celem artykułu jest przedstawienie istoty, podstaw prawnych oraz metod konsultacji społecznych jako istotnej formy wpływania obywateli na domeny władztwa publicznego, mającej na celu urzeczywistnienie wizji społeczeństwa obywatelskiego aktywnie współpracującego z organami administracji rządowej i samorządowej, oraz wskazanie roli, jaką konsultacje społeczne odgrywają w procesie zmian terytorialnych. W podsumowaniu autorka przyjmuje, że udział społeczeństwa w procedurze zmian granic jednostki samorządu terytorialnego jest jednym z kluczowych elementów procesu planowania przestrzennego, a same konsultacje skutecznie wspomagają proces podejmowania właściwych decyzji. Liczne opinie i stanowiska prezentowane w toku konsultacji wpływają na ostateczny kształt przedsięwzięcia w jego warstwie technicznej, funkcjonalnej, ekonomicznej i architektonicznej.

Początek strony


Tomasz Dąbrowski
Samorząd terytorialny Księstwa Liechtensteinu
Celem artykułu jest przedstawienie uregulowań prawnych w zakresie samorządu terytorialnego w Księstwie Liechtensteinu. W części wstępnej autor zapoznaje czytelnika z danymi geografi czno- -administracyjnymi Księstwa Liechtensteinu oraz z systemem sprawowania władzy w tym państwie. Omawiając organizację samorządu terytorialnego, autor poddaje szczegółowej analizie organy gmin pod względem ich struktury i zasad funkcjonowania. W dalszej części tekstu analizuje kompetencje naczelnika gminy w świetle aktów prawnych, kolejno poświęca uwagę instytucji komisji kontrolnej, a następnie przedstawia gospodarkę fi nansową gmin.

Początek strony


Przemysław Szustakiewicz
Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 maja 2015 r. (I OSK 1118/15)
Skład orzekający: przewodniczący – sędzia NSA Jan Paweł Tarno (sprawozdawca).
1. Regulacja dotycząca stosunku pracy strażnika gminnego, określona w ustawie o strażach gminnych, nie pozwala uznać, że nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy z takim strażnikiem poddane jest kognicji sądów administracyjnych.
2. Przepisy ustawy o strażach gminnych, jak i ustawy o pracownikach samorządowych precyzują inne – szczególne wobec pracowniczych – instytucje, takie jak możliwość odpowiedzialności dyscyplinarnej (strażnik ślubuje przestrzeganie dyscypliny służbowej, por. art. 26 ustawy), czy zawieszenia w pełnieniu obowiązków pracowniczych (art. 26a ustawy). To wszystko pozwala uznać, że ustawodawca z jednej strony celowo posłużył się instytucją przewidzianą w prawie pracy, a z drugiej wprowadził modyfi kacje uzasadnione zadaniami strażników gminnych.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES

Aleksander Panasiuk
 • European funds in regional tourism – experience from 2007–2013
 • p. 5

  Kamila Żmuda-Matan
 • Formal guarantees for a special-purpose grant from the State budget for commissioned tasks
 • p. 19

  Wiesława Miemiec, Przemysław Pest
 • Compensating municipalities for a loss of income arising from an exemption from property tax on land, buildings and structures located in national parks or nature reserves
 • p. 29

  Bogumił Pahl
 • Exemption from property tax of railway infrastructure before and after 1 January 2017
 • p. 39

  Dominika Tykwińska-Rutkowska
 • Youth municipal councils and municipal councils of senior citizens as a form of participation of a municipality’s (local community’s) inhabitants in territorial self-government
 • p. 53

  Anna Gross
 • The role of the public consultations at the time of making territorial changes
 • p. 66

  Tomasz Dąbrowski
 • Territorial self-government of the Principality of Liechtenstein
 • p. 77

  REVIEWS AND OVERVIEWS

  Robert Gawłowski
  Paweł Swianiewicz, Adam Gendźwiłł, Julita Łukomska, Anna Kurniewicz,The size of municipalities and counties and the effi ciency of their operation. Hypotheses of giants and midgets,Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsaw 2016
  p. 85

  CASE LAW

  Przemysław Szustakiewicz
 • Decision of the Supreme Administrative Court of 7 May 2015 (I OSK 1118/15);approving commentary (Employment contract of a municipal warden)
 • p. 88

  Table of Contents & Abstracts
  str. 94
  Aleksander Panasiuk
  European funds in regional tourism – experience from 2007–2013
  The article is an attempt to assess the level of utilization of EU funds in Poland on the tourism sector over the 2007–2013 fi nancial perspective. The author analyses the impact of EU funds in tourism on the attractiveness of tourism and the level of tourist traffi c, presenting the general position of the tourism sector in the regional operational programmes. The municipalities of Zachodniopomorskie Voivodship were studied in detail. The direct effect of the research is the conclusion that the EU funds used on tourism projects in the municipalities examined did not directly contribute to the improvement of the tourism attractiveness of the area and level of inbound tourist traffi c. The relationship between the level of utilization of EU funding and the development of the tourism sector is also a result of other factors which should be analysed individually for the individual municipalities. This problem can be seen through the assessment of the elements identifi ed in the SWOT analysis that was prepared. The considerations and the conclusions arising from them constitute grounds for further research in the 2014–2020 fi nancial perspective and the position of the tourism sector in EU funding at the level of territorial self-government units.

  Back to top


  Kamila Żmuda-Matan
  Formal guarantees for a special-purpose grant from the State budget for commissioned tasks
  The objective of the article is to conduct a legal analysis of the applicable regulations on legal guarantees related to securing an appropriate amount of funding for territorial self-government units received in the form of special-purpose grants for commissioned government administration tasks as well as to analyse the experience to date of self-government authorities in asserting claims in court. The judicial protection of the right to receive special-purpose grants for fulfi lling commissioned tasks is strictly related to the legal nature of this form of fi nancial support. This right is not as obvious with respect to the amount and timing of payment as, for instance, with respect to a general subsidy. The amount of the special- -purpose grant that is due – as the authoress emphasizes – is determined by the calculation of the costs that are necessary for fulfi lling the tasks,which can always be considered relative and create a dispute.

  Back to top


  Wiesława Miemiec, Przemysław Pest
  Compensating municipalities for a loss of income arising from an exemption from property tax on land, buildings and structures located in national parks or nature reserves
  The authority of the State allows it to introduce additional exemptions to the legal structure of local taxes and charges, resulting in a reduction in the municipalities’ own income. However, if the introduction of such tax exemptions is related to the achievement of the objectives of a national nature, the municipalities should be compensated for the lost income from the State budget. The maintenance of national parks and nature reserves is of national importance for such purposes, as they serve not only the given self-governing community where the national park or nature reserve is located, but all Poles. The exemption of land, buildings and structures located in national parks or nature reserves from property tax is provided for in Article 7, para. 1, item 8 of the Act on Local Taxes and Charges. This exemption is refl ected in the obligation arising from Article 7,para. 4 of the Act on Local Taxes and Charges to reimburse the municipalities for the lost income from the State budget. However, doubts arise in the situation of an “accumulation of exemptions” when given land may be exempted from property tax under Article 7, para. 1, item 8 of the Act on Local Taxes and Charges, as well as under Article 7, para. 1, item 9 or 10 of the Act on Local Taxes and Charges, such as dikes, the land under and between dikes, as well as waste land, ecological grassland, forestland and scrubland.

  Back to top


  Bogumił Pahl
  Exemption from property tax of railway infrastructure before and after 1 January 2017
  The Act on Local Taxes and Charges was amended again on 1 January 2017 with regard to the exemption of the railway infrastructure. This change was made at the same time as the amendments to the Rail Transport Act. This procedure for amending the tax law is starting to be the rule in Poland. This is because the tax law does not change on the basis of the “tax” regulations, but on the basis of laws governing areas of social life other than taxation. As a result, a tax structure of an ambiguous scope is created, but one that also signifi cantly affects the fi nancial interests of municipalities without simultaneously assuring them of compensation for lost income.

  Back to top


  Dominika Tykwińska-Rutkowska
  Youth municipal councils and municipal councils of senior citizens as a form of participation of a municipality’s (local community’s) inhabitants in territorial self-government
  The main objective of the article is to present two forms of participation of residents of municipalities (local communities) in local government: youth municipal councils and councils of senior citizens. The literature on the subject treats councils operating on the basis of the provisions of Articles 5b–5c of the Act on Municipal Self-Government and the statutes of the competent units of municipal self-government as mechanisms of social participation of a systemic nature. As the authoress points out, these are used, inter alia, in the process of the municipalities fulfi lling their own tasks, as specifi ed in Article 7, para. 1, item 17 of the Act on Municipal Self-Government, involving the promotion and dissemination of the idea of self-government; they simultaneously create the opportunity for citizens of various ages – school youths and senior citizens – to participate in public life.

  Back to top


  Anna Gross
  The role of the public consultations at the time of making territorial changes
  The right to participate in the management of public affairs is one of the fundamental systemic principles of modern democratic States, which allow for the extensive participation of citizens in exercising authority. Public consultations are a special form of civic activity in the context of the participative processes. The objective of this article is to present the essence, legal grounds and methods of holding public consultations, as an important form of infl uence of citizens on the domain of public authority in order to a bring about the materialization of the vision of a civic society actively collaborating with the bodies of government and self-government administration, as well as indicating the role of public consultations in the process of territorial changes. In the summary, the authoress accepts that public participation in the procedure of changing the boundaries of the territorial self-government unit is one of the key elements of the process of spatial planning while the consultations themselves effectively support making the right decisions. Numerous opinions and positions taken during the consultations affect the fi nal shape of the project in its technical, functional, economic and architectural layers.

  Back to top


  Tomasz Dąbrowski
  Territorial self-government of the Principality of Liechtenstein
  The objective of the article is to present the legal regulations on territorial self-government in the Principality of Liechtenstein. In the introductory part, the author familiarizes the reader with the geographical and administrative data of the Principality of Liechtenstein and the system of governance in that country. While discussing the organization of territorial self-government, the author conducts a detailed analysis of the authorities of the municipalities in terms of their structure and principles of operation. Later, he analyses the powers of the head of the municipality in the light of the legal acts, after which he describes the audit commission and then he presents the fi nancial management of the municipalities.

  Back to top


  Przemysław Szustakiewicz
  Decision of the Supreme Administrative Court of 7 May 2015 (I OSK 1118/15);approving commentary (Employment contract of a municipal warden)
  1. The regulation on the employment contract of a municipal warden, which is specifi ed in the Act on Municipal Wardens, does not give grounds for acknowledging that the conclusion and termination of the employment contract with such a warden is subject to the cognition of the administrative courts.
  2. The provisions of the Act on Municipal Wardens and the Act on Self-Government Employees specify different institutions, which are specifi c to employees, such as the possibility of disciplinary sanctions (the warden swears to comply with employment discipline, see Article 26 of the Act) and the suspension in the performance of employment duties (Article 26a of the Act). All this enables the conclusion to be drawn that, on the one hand, the law-makers intentionally used the institution provided for under labour law and, on the one hand, introduced modifi cations justifi ed by the responsibilities of the municipal wardens.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
  sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
  tel.: + 48 784 333 031
  e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
  Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Teresa
  13-03-2018
  Ocena: 5/5
  Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora