Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
51,97 51,97
Cena regularna: 57,75
57,75
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkur...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Rafał Szczepaniak

str. 5

Gerard Kaczmarczyk

str. 17

Przemysław Pest, Mateusz Lewandowski

str. 27

Bogumił Pahl

str. 35

Agnieszka Chrisidu-Budnik

str. 43

Konrad Różowicz

str. 54

Grzegorz Ninard

str. 64

Joanna Podgórska-Rykała

str. 79

ORZECZNICTWO

Maciej J. Nowak

str. 90

Table of Contents & Abstracts
str. 95
Rafał Szczepaniak
Odpowiedzialność gmin za szkody wyrządzone w związku z działalnością organizacji pozarządowych
Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi przy wykonywaniu zadań publicznych jest zjawiskiem co do zasady korzystnym. Jej zakres i intensywność w pewnym sensie są miernikami dojrzałości tzw. społeczeństwa obywatelskiego. Tym niemniej w związku z tą współpracą mogą pojawić się różnego rodzaju problemy prawne. Jednym z nich jest kwestia przypisania odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody wyrządzone przez osoby działające w ramach takich organizacji. Jak podkreśla autor, w interesie gmin jest więc to, by zasady tej współpracy były maksymalnie precyzyjne.

Początek strony


Gerard Kaczmarczyk
Odpowiedzialność cywilna zarządcy drogi
Zaprezentowane przez autora rozważania ogniskują się wokół zagadnień praktycznych i nawiązują do typowych zdarzeń rodzących odpowiedzialność zarządcy drogi. Stale wzrastająca liczba spraw sądowych świadczy o doniosłości omawianej problematyki. Autor przedstawia przykłady szkód na mieniu i osobie, opisując te sytuacje faktyczne, w których - pomimo zaistnienia szkody - niemożliwe jest przypisanie odpowiedzialności zarządcy drogi. Mowa m.in. o infrastrukturze przesyłowej należącej do przedsiębiorcy przesyłowego czy też szkodzie na terenie placu budowy. Zakres rozważań został ograniczony do najpowszechniejszych zdarzeń, z jakimi stykają się zarządcy dróg gminnych w swej pracy.

Początek strony


Przemysław Pest, Mateusz Lewandowski
Prawnopodatkowe skutki funkcjonowania elektrowni wiatrowych - uwagi na tle ustawy z 20.05.2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
Dnia 16.07.2016 r. weszła w życie ustawa z 20.05.2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Ustawa ta może wywołać istotne skutki na gruncie podatku od nieruchomości, które nie zostały uwzględnione przez ustawodawcę w trakcie procesu legislacyjnego. Wprowadzenie w art. 2 pkt 1 ustawy definicji legalnej elektrowni wiatrowej oraz zmiana definicji legalnej budowli zawartej w art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane poprzez wykreślenie przepisu wprowadzającego podział elektrowni wiatrowych na części budowlaną i niebudowlaną doprowadzi do powstania dodatkowych wątpliwości dotyczących opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości. Z ustawy nie wynika bowiem bezpośrednio, że przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości jest elektrownia wiatrowa rozumiana jako całość (tj. jej część budowlana i część niebudowlana). Zdaniem autorów prace nad kompleksową regulacją prawną problematyki elektrowni wiatrowych dawały szansę zakończenia wieloletnich sporów w doktrynie i w orzecznictwie dotyczących opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości, jednak szansa ta nie została wykorzystana przez ustawodawcę, a wprowadzona ustawa piętrzy trudności interpretacyjne w zakresie podatku od nieruchomości.

Początek strony


Bogumił Pahl
Kontrowersje wokół nowych zasad ustalania podstawy opodatkowania w podatku rolnym
W konstrukcji prawnej podatku rolnego ustawodawca różnicuje zasady ustalania podstawy opodatkowania. Dla gruntów gospodarstw rolnych podstawę tę stanowi liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku rolnym). Nie ma w zasadzie wątpliwości w zakresie ustalania podstawy opodatkowania dla gruntów niespełniających normy obszarowej gospodarstwa rolnego. Wyłącznym kryterium jest liczba tzw. hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Jak zauważa autor, sprawa ta już nie jest tak oczywista, jeżeli grunty będące w posiadaniu podatnika stanowią gospodarstwo rolne. Szczególne problemy w zakresie ustalania podstawy opodatkowania występowały do końca 2015 r., do kiedy ustawodawca dla pewnych kategorii gruntów nie przewidział tzw. przeliczników. Kwestia ta miała zostać z początkiem 2016 r. rozwiązana wskutek nowelizacji ustawy o podatku rolnym dokonanej ustawą z 25.06.2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.

Początek strony


Agnieszka Chrisidu-Budnik
Koncepcja zaufania w optyce zintegrowanych inwestycji terytorialnych
Przepisy unijne regulujące perspektywę finansową w latach 2014-2020 wprowadziły trzy nowe mechanizmy promujące współpracę i partnerstwo: zintegrowane inwestycje terytorialne, rozwój lokalny kierowany przez społeczność i hybrydowy model partnerstwa publiczno-prywatnego. W artykule skoncentrowano się na zintegrowanych inwestycjach terytorialnych, które są przykładem struktury heterarchicznej. Struktury heterarchiczne charakteryzują niescentralizowane i rozproszone, ale współpracujące ze sobą ośrodki władzy publicznej, których logika funkcjonowania powinna opierać się na relacjach zaufania.

Początek strony


Konrad Różowicz
Formy międzynarodowej współpracy jednostek samorządu terytorialnego przy udzielaniu zamówień publicznych
Współpraca międzynarodowa jednostek samorządu terytorialnego przy udzielaniu zamówień publicznych może przybierać różne formy. Regulacje dyrektywy 2014/24/UE umożliwiają podjęcie współpracy w ramach scentralizowanych działań zakupowych przez zagraniczną centralną jednostkę zakupującą, zamówień wspólnych oraz zamówień udzielanych w związku z funkcjonowaniem wspólnego podmiotu. Autor podkreśla, że każda z wymienionych metod współdziałania posiada swoiste cechy, a ich dostosowanie do potrzeb samorządów lokalnych umożliwia osiągnięcie korzyści dla mieszkańców danego regionu oraz państwa.

Początek strony


Grzegorz Ninard
"Licencja geodezyjna"
Materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawsze były udostępniane odpłatnie. Zawsze zatem istniał problem sposobu kontroli korzystania z tych materiałów. W ramach nowelizacji z czerwca 2014 r. postanowiono problem ten rozwiązać i w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne pojawiła się nieznana temu prawu wcześniej nowa instytucja: licencji. Licencja przybrała postać sformalizowanego dokumentu inkorporującemu w sobie informacje o dozwolonym sposobie wykorzystania materiałów zasobu. Jednakże - jak zauważa autor - dosyć lapidarna regulacja jej dotycząca powoduje wiele problemów interpretacyjnych, w tym tych dotyczących samej istoty licencji: czy jest to dokument informacyjny, czy też forma orzeczenia administracyjnego. A w konsekwencji, jakie uprawnienia przysługują podmiotom korzystającym z materiałów zasobu w związku z wystawieniem licencji.

Początek strony


Joanna Podgórska-Rykała
Samorząd gminny jako przestrzeń realizacji zasady równości kobiet i mężczyzn
Artykuł jest próbą scharakteryzowania stopnia realizacji zasady równości płci w polityce władz polskich gmin. W tekście przytoczono najważniejsze informacje na temat polityki równości płci i strategii gender mainstreaming, odnosząc się do zadań, jakie w związku z jej wdrażaniem powinny wykonywać jednostki samorządu lokalnego. Autorka skupia się na ukazaniu praktycznych przykładów działań antydyskryminacyjnych, opierając się na obszernym materiale badawczym zgromadzonym w toku przeprowadzonego badania ankietowego. Przedstawia w związku z tym własną klasyfikację możliwych instrumentów oddziaływania gmin, zaliczając do tej grupy instrumenty: prawno-polityczne, instytucjonalne oraz finansowe.

Początek strony


Maciej J. Nowak
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 10 lutego 2015 r. (II SA/Ol 1204/14)
Skład orzekający: przewodniczący - sędzia WSA Tadeusz Lipiński, sędzia WSA Beata Jezielska (sprawozdawca), sędzia WSA Bogusław Jażdżyk.
Brak delegacji ustawowej dla rady gminy do określenia definicji zabudowy w planie miejscowym. Brak jest upoważnienia ustawowego uprawniającego radę gminy do tworzenia definicji zabudowy i zawężania tego pojęcia jedynie do "ogółu budynków na działce". Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w planie miejscowym określa się obowiązkowo szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy. Z przepisu tego jednak nie sposób wywieść uprawnienia rady gminy do definiowania pojęcia zabudowy.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES

Rafał Szczepaniak
 • Liability of municipalities for damage caused in connection with the activities of non-governmental organizations
 • p. 5

  Gerard Kaczmarczyk
 • Civil liability of a road manager
 • p. 17

  Przemysław Pest, Mateusz Lewandowski
 • Tax law consequences of the operation of wind farms - observations in the light of the Act on investments in wind farms of 20 May 2016
 • p. 27

  Bogumił Pahl
 • Controversy around the new rules for determining the tax base in agricultural tax
 • p. 35

  Agnieszka Chrisidu-Budnik
 • The concept of trust from the point of view of integrated territorial investments
 • p. 43

  Konrad Różowicz
 • Forms of international cooperation of territorial self-government units in the award of public contracts
 • p. 54

  Grzegorz Ninard
 • "Geodetic licence"
 • p. 64

  Joanna Podgórska-Rykała
 • Municipal self-government as a space for enforcing the principle of equality of women and men
 • p. 79

  CASE LAW

  Maciej J. Nowak
 • Ruling of the Voivodship Administrative Court in Olsztyn of 10 February 2015 (II SA/Ol 1204/14); partially critical commentary
 • p. 90

  Table of Contents & Abstracts
  p. 95
  Rafał Szczepaniak
  Liability of municipalities for damage caused in connection with the activities of non-governmental organizations
  In principle, the cooperation between territorial self-government units and non-governmental organizations in the fulfilment of public tasks is positive. In a sense, its scope and intensity are measures of maturity of the so-called civic society. Even so, all sorts of legal problems can arise from this cooperation. One of these is the matter of attributing liability for compensation for damage caused by people acting within such organizations. As the author emphasizes, it is therefore in the interests of the municipalities to ensure that the principles of this cooperation are as precise as possible.

  Back to top


  Gerard Kaczmarczyk
  Civil liability of a road manager
  The considerations presented by the author focus on practical issues and refer to typical events giving rise to the liability of a road manager. The constantly increasing number of court cases demonstrates the significance of this issue. The author presents examples of damage to property and people, describing the actual situations in which - despite injury rising - it is not possible to assign responsibility to the road manager. This applies, among others to the transmission infrastructure belonging to a transmission company, as well as damage at a construction site. The considerations have been limited to the most common events which municipal road managers encounter in their work.

  Back to top


  Przemysław Pest, Mateusz Lewandowski
  Tax law consequences of the operation of wind farms - observations in the light of the Act on investments in wind farms of 20 May 2016
  The Act on investments in wind farms of 20 May 2016 became effective on 16 July 2016. This Act may create a substantial impact on property taxes, which were not taken into account by the law-makers during the legislative process. The introduction of a legal definition of a wind farm into Article 2, para. 1 of the Act and a change in the legal definition of a structure contained in Article 3, para. 3 of the Construction Law by deleting the provision introducing a split of the wind farm into construction and non-construction sections will bring about additional concerns regarding the taxation of wind farms with property tax. This is because it does not arise from the Act that the wind farm as a whole is taxable with property tax (namely the construction part and the non-construction part). According to the authors, work on the comprehensive regulation of the legal issues of wind power plants has given the opportunity to end the perennial disputes in the legal doctrine and in the case-law on the taxation of wind farms with property tax, although the law-makers have not benefited from this opportunity, while the Act that was introduced is building up difficulties of interpretation regarding property tax.

  Back to top


  Bogumił Pahl
  Controversy around the new rules for determining the tax base in agricultural tax
  The legislature differentiates the principles of determining the tax base in the legal structure of agricultural tax. For agricultural holdings, the basis for this is the number of hectares, which are used for the calculation, determined on the basis of the surface area, the types and classes of agricultural land arising from the records of land and buildings and the inclusion in the tax zone (Article 4, para. 1, item 1 of the Act on agricultural tax). In principle, there is no doubt about determining the grounds for taxing land not meeting the standards of the area of an agricultural holding. The only criterion is the number of so-called physical hectares arising from the records of land and buildings. As the author notes, this matter is no longer so obvious, if land which is in the possession of a taxpayer constitutes an agricultural holding. Specific problems regarding the determination of the tax base appeared up to the end of 2015, when the legislature did not provide for so-called conversion factors for certain categories of land. This matter was supposed to be resolved at the beginning of 2016 as a result of the amendment to the Act on agricultural tax made by the Act on the amendment of the Act on municipal government and certain other acts of 25 June 2015.

  Back to top


  Agnieszka Chrisidu-Budnik
  The concept of trust from the point of view of integrated territorial investments
  EU legislation governing the 2014-2020 financial perspective introduced three new mechanisms promoting cooperation and partnership: integrated territorial investments, community-led local development and a hybrid model of public-private partnerships. The article focuses on integrated territorial investments constituting an example of a heterarchical structure. Heterarchical structures feature decentralized and distributed, but cooperating centres of public authority, the logic of operation of which should be based on trust relationships.

  Back to top


  Konrad Różowicz
  Forms of international cooperation of territorial self-government units in the award of public contracts
  International cooperation between territorial self-government units in the award of public contracts may assume various forms. The regulations of directive 2014/24/EU enable cooperation to be taken up within centralized purchasing activities by a foreign central purchasing body, joint procurement and contracts awarded in connection with the operation of a joint entity. The author emphasizes that each of these methods of collaboration has specific features, while their adaptation to the needs of local self-governments enables the achievement of benefits for the inhabitants of the given region and state.

  Back to top


  Grzegorz Ninard
  "Geodetic licence"
  Materials from the state survey and cartographic resources have always been made available for consideration. Therefore, there was always a problem of how to control the use of these materials. A decision was made in the amendment of June 2014 to resolve this problem and a new institution appeared in the Geodetic and Cartographic Law which had not been encountered by the law to date: the institution of a licence. The licence assumed the form of a formalized document incorporating information about any method of using resource materials. However, as the author notes, its reasonably concise regulation is causing many problems of interpretation, including those regarding the very essence of the licence: whether this is an information document or a form of administrative judgement and consequently, to what rights are entities using the resource materials entitled in connection with the issuance of the licence.

  Back to top


  Joanna Podgórska-Rykała
  Municipal self-government as a space for enforcing the principle of equality of women and men
  The article is an attempt to characterize the extent to which the principle of gender equality is enforced in the policies of the Polish municipal authorities. The text contains the most important information about the gender equality policy and the gender mainstreaming strategy, referring to the tasks which should be performed by local self-government units in connection with its implementation. The authoress focuses on the presentation of the practical anti-discrimination activities, based on extensive research material gathered during the survey conducted. She uses this to present her own classification of the possible instruments of the municipalities, including legal/political, institutional and financial instruments in this group.

  Back to top


  Maciej J. Nowak
  Ruling of the Voivodship Administrative Court in Olsztyn of 10 February 2015 (II SA/Ol 1204/14); partially critical commentary
  There is no statutory delegation for the municipal council to specify the definition of a development in the land use plan. There is no statutory authority entitling the municipal council to create a definition of a development and narrow this concept to only "all buildings on a plot of land". In accordance with Article 15, para. 2, item 9 of the Act on Planning and Spatial Management, the land use plan necessarily sets out the detailed conditions for the development of the land and the restrictions on their use, including the prohibition of development. However, it is not possible to infer the powers of the municipal council to define the concept of a development from this provision.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
  sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
  tel.: + 48 784 333 031
  e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
  Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Teresa
  13-03-2018
  Ocena: 5/5
  Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora