Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
103,95 103,95
Cena regularna: 115,50
115,50
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkur...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

Za publikację na łamach „Samorządu Terytorialnego” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30320 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Wiesław Kisiel

str. 5

Marek Mączyński

str. 18

Kazimierz Bandarzewski

str. 30

Dorota Dąbek

str. 39

Hubert Izdebski

str. 52

Klaudyna Nowińska, Marta Lackowska

str. 65

Paweł Swianiewicz

str. 84

Paweł Churski, Robert Perdał, Tomasz Herodowicz

str. 96

Piotr Zygadło

str. 116

Tomasz Grzegorz Grosse

str. 135

Aleksandra Picej

str. 148

Sławomir Pastuszka

str. 160

Piotr Kopyciński

str. 171

ORZECZNICTWO

Rafał Szczepaniak

str. 181

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Opracowała Justyna Przedańska
str. 188

Table of Contents & Abstracts
str. 190
Wiesław Kisiel
Podstawy prawne organizacji samorządu województwa. Stan dzisiejszy i propozycje de lege ferenda
Konieczność dokonania istotnych zmian w metodologii tworzenia podstaw prawnych organizacji samorządu województwa można traktować jako powszechnie akceptowany pogląd. Ustawodawca powinien poszerzyć zakres zadań i kompetencji samorządu województwa, a towarzyszyć temu powinno zwiększenie roli demokracji bezpośredniej w jego strukturze oraz wzmocnienie roli radnych wybranych do sejmiku województwa. Powyższe postulaty reformatorskie nie mają gotowego wzorca normatywnego, gdyż Europejska Karta Samorządu Regionalnego nadal nie jest obowiązującym prawem. Polski prawodawca powinien radykalnie się samoograniczyć, tak aby na plan pierwszy wysunąć statut każdego samorządu województwa. Taki postulat jest aktualny zarówno w odniesieniu do samorządu województwa, jak i samorządu gminnego oraz powiatowego. W konsekwencji przyszły "kodeks ustroju samorządu terytorialnego" powinien poszerzyć zakres regulacji statutowej, zwiększając znaczenie statutów gmin, powiatów i województw w systemie źródeł powszechnego prawa administracyjnego. Taka zmiana należy do zestawu zmian prawnych, koniecznych dla dokończenia decentralizowania władzy publicznej w Polsce.

Początek strony


Marek Mączyński
Funkcje (zadania) samorządu województwa na tle funkcji (zadań) samorządu lokalnego i terenowej administracji rządowej
Podstawowym zadaniem samorządu województwa jest kreowanie rozwoju regionalnego. Zadanie to, choć jest najważniejsze, nie wyczerpuje całego spektrum zadań tego stopnia samorządu. Nie ulega jednak wątpliwości, że rozwój regionu ma tutaj charakter dominujący. Wszystkie funkcje i formy aktywności województwa z tym związane powinny w nowej regulacji zostać utrzymane. Osobną kwestią jest przy tym aktualność obowiązującego podziału zadań. Autor wskazuje, że należy rozważyć działanie na rzecz wzmocnienia pozycji samorządu województwa i marszałka, ale w sposób taki, który w żadnym razie nie będzie podważał roli wojewody ani jako reprezentanta rządu w terenie, ani jako organu o odpowiedzialności ogólnej w województwie.

Początek strony


Kazimierz Bandarzewski
Województwo samorządowe i zespolona administracja regionalna. Ocena istniejącej regulacji i propozycje niektórych zmian
Samorząd regionalny stanowi ważny komponent samorządu terytorialnego. Ocena funkcjonowania samorządu województwa nie uzasadnia potrzeby wprowadzania rudymentarnych zmian, mimo to pewne modyfikacje wydają się być nieodzowne. Zdaniem autora niezbędne są: wzmocnienie regionalnych wspólnot samorządowych, uregulowanie zasad kreowania województw oraz doprecyzowanie modelu zespolenia administracji na tym szczeblu samorządu. Dalszy rozwój samorządu regionalnego wymaga zwiększenia stopnia jego samodzielności, w tym samodzielności organizacyjnej, oraz podniesienia efektywności wykonywania zadań, a także zwiększenia ochrony jego samodzielności przed ingerencją w postaci aktów wewnętrznych administracji rządowej.

Początek strony


Dorota Dąbek
Sądowa kontrola i ochrona samorządu województwa - ocena istniejącej regulacji i propozycje zmian
Potencjał, zasoby i infrastruktura, a w ślad za nimi zadania i kompetencje współczesnych województw samorządowych powinny być na takim poziomie, by zapewnić samorządom województw faktyczną pozycję "trzeciej siły" w Polsce, a więc rzeczywistą realizację założonego istnienia wielu ośrodków władzy, posiadających własne, konstytucyjne uprawnienia i działających w imieniu różnych grup mieszkańców mających różne interesy. W tym celu niezbędne są nie tylko zmiany w zakresie samodzielności ustrojowej samorządu województwa, zwiększenia zakresu jego zadań i rozszerzenia dopuszczalnych form działania, ale także korekta zasad stanowienia przez samorząd województwa prawa miejscowego oraz sądowej kontroli i ochrony jego samodzielności. W artykule autorka prezentuje kierunek pożądanych zmian obecnego modelu sądowej kontroli i ochrony samodzielności samorządu województwa oraz zasad stanowienia przez niego prawa miejscowego, a także wskazuje najważniejsze propozycje de lege ferenda.

Początek strony


Hubert Izdebski
Zmiany w zasadniczym podziale terytorialnym państwa. Wybrane aspekty prawne
Zasadniczy podział terytorialny RP - podział na jednostki samorządu terytorialnego: gminy (istniejące w tym kształcie terytorialnym od 1972 r.), powiaty i województwa - funkcjonuje od 1999 r., pomimo różnych krytyk oraz postulatów zmiany dotyczących zwłaszcza jednostek pośrednich i braku jednostek metropolitalnych, a ostatnio także utworzenia nowych województw, w tym podziału województwa mazowieckiego z wyodrębnieniem Warszawy. W artykule charakteryzuje się trzy poziomy zmian w podziale zasadniczym: fundamentalny (z 1998 r.), wycinkowy, lecz istotny dla architektury państwa (jedynym przykładem po 1999 r. jest zmiana ustroju Warszawy w 2002 r., a charakter taki miałoby także utworzenie nowych województw) oraz korekcyjny (dokonywany na podstawie rozporządzeń Rady Ministrów i znajdujący częste zastosowanie w odniesieniu do gmin). Ponadto autor podejmuje, przede wszystkim na podstawie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, próbę identyfikacji istotnych prawnych problemów związanych ze zmianami poziomu drugiego i trzeciego oraz wskazania kierunków ich rozwiązywania. Zasadnicze znaczenie przypisuje się, zidentyfikowanej przez Trybunał Konstytucyjny, konstytucyjnej wartości i zasadzie stabilizacji zasadniczego podziału terytorialnego.

Początek strony


Klaudyna Nowińska, Marta Lackowska
Dyskusja nad podziałem województwa mazowieckiego w świetle reform europejskich regionów stołecznych
Artykuł rozważa pojawiające się w polskim dyskursie publicznym propozycje podziału administracyjnego i statystycznego Mazowsza z perspektywy doświadczeń innych regionów stołecznych w Europie. W pierwszej części autorki dokonują przeglądu wkomponowania stolic europejskich w krajowy system administracyjny oraz w nomenklaturę Unii Europejskiej jednostek NUTS. Następnie prezentują okoliczności, w jakich dokonały się reformy wybranych obszarów stołecznych, zakładając, że istnieje zestaw okoliczności sprzyjających reformie. Argumentacja towarzysząca polskiej dyskusji została poddana analizie przez pryzmat bloków tematycznych zaobserwowanych przy reformach zagranicznych. Okazało się, że wiele uwarunkowań zidentyfikowanych przy reformach zagranicznych występuje także w kontekście Mazowsza, jednak brakuje kluczowego elementu - proponowany podział nie współwystępuje z szerszymi zmianami w układzie administracyjnym kraju. Efektem porównań uwarunkowań reform zagranicznych i rozważanej zmiany odnośnie do województwa mazowieckiego są prognozy dotyczące powodzenia reformy polskiej oraz ocena kompletności wysuwanych wobec niej argumentów.

Początek strony


Paweł Swianiewicz
Potencjalne skutki wydzielenia Warszawy z województwa mazowieckiego
Podział województwa mazowieckiego jest od lat przedmiotem dyskusji w gronie polityków i ekspertów. Debaty te ożywiły się szczególnie na przełomie 2015 i 2016 r. Najczęściej przywoływanym argumentem jest dostęp do funduszy strukturalnych, natomiast znacznie rzadziej dyskutuje się o wpływie na zdolność do wykonywania zadań bieżących samorządu województwa. Artykuł prezentuje symulację skutków wyodrębnienia Warszawy z województwa mazowieckiego, koncentrując się przede wszystkim na skutkach finansowych dla obu części regionu.

Początek strony


Paweł Churski, Robert Perdał, Tomasz Herodowicz
Rola środków polityki spójności pozyskiwanych przez samorząd terytorialny w rozwoju społeczno-gospodarczym ośrodków regionalnych w Polsce
Polityka spójności pozostaje głównym źródłem unijnej interwencji w procesy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Ze względu na dużą liczbę mieszkańców i relatywnie niski poziom rozwoju regionów w stosunku do państw "starej" Unii Europejskiej, Polska pozostaje liderem w gronie odbiorców tego wsparcia. Samorząd terytorialny, obok przedsiębiorstw, należy do najważniejszych benefi cjentów środków europejskich. Szczególne miejsce w tym zakresie zajmują jednostki samorządu regionalnego, pełniące funkcję ośrodków wzrostu w przestrzeni społeczno-ekonomicznej. Celem artykułu jest określenie wpływu absorpcji środków europejskich, pozyskanych przez samorząd terytorialny, na rozwój społeczno-gospodarczy ośrodków regionalnych. Wyniki przeprowadzonej analizy pozwalają autorom wskazać dominujące ukierunkowanie interwencji, ocenić poziom jej skuteczności w relacji do pożądanych rezultatów rozwojowych oraz zidentyfikować skalę nieprzewidzianych następstw, których wystąpienie jest postrzegane jako bariera dla dalszego rozwoju badanych ośrodków. Zakres czasowy analizy obejmuje lata 2004-2013, a zakres przestrzenny - 18 miast (stolic województw) oraz 380 powiatów.

Początek strony


Piotr Zygadło
Znaczenie kategorii regionów w polityce spójności. Przypadek Mazowsza w latach 2014-2020
Na przestrzeni ostatnich pięciu okresów programowania można zauważyć wyraźną zmianę podejścia do definiowania celów polityki spójności i znaczenia dla nich kategorii regionów. Do 2007 r. polityka spójności wyraźnie koncentrowała się na regionach opóźnionych w rozwoju lub stawiających czoło problemom strukturalnym - pierwsze dwa cele w okresach programowania 1988-1993, 1994-1999, 2000-2006 zawsze były tożsame z ww. kategoriami regionów. Geograficzna kwalifikowalność była więc wyraźnie ograniczona. Od okresu programowania 2007-2013, z kulminacją w okresie 2014-2020, można jednak zauważyć redefinicje celów polityki spójności i ukierunkowanie jej nie tylko na aspekt wyrównawczy, ale przede wszystkim na realizację celów rozwojowych całej Unii Europejskiej. Tym samym geograficzna kwalifikowalność polityki spójności została rozszerzona na wszystkie regiony, przy wprowadzeniu różnych zasad wsparcia dla poszczególnych kategorii regionów. Jak podkreśla autor, w Polsce problematyka kategorii regionów nabiera coraz większego znaczenia, gdyż już w okresie programowania 2014-2020 mamy do czynienia z dwoma kategoriami regionów. Województwo mazowieckie uzyskało bowiem status regionu lepiej rozwiniętego i jest wysoce prawdopodobne, że liczba regionów w tej kategorii w Polsce wzrośnie po 2020 r.

Początek strony


Tomasz Grzegorz Grosse
Strategia UE dla regionu Karpat?
Celem artykułu jest analiza strategii makroregionalnych UE pod kątem możliwości powołania nowej unijnej strategii dla regionu Karpat. Badanie autora skupiło się na analizie dostępnych źródeł, zwłaszcza prawa unijnego, a także najważniejszych dokumentów europejskich. Ponadto wykorzystano literaturę przedmiotu, w tym raporty dotyczące funkcjonowania strategii makroregionalnych w UE. Całość uzupełniono o wywiady przeprowadzone przez autora artykułu z wybranymi ekspertami, urzędnikami i politykami zajmującymi się problematyką strategii.

Początek strony


Aleksandra Picej
Aktywność gmin w sieciach współpracy międzygminnej w obszarze metropolitalnym Poznania
Przedmiotem artykułu jest ocena aktywności gmin w sieciach współpracy międzygminnej w obszarze metropolitalnym Poznania, gdzie dokonano rozróżnienia aktywności na ogólną i metropolitalną. Z badania wynika, że liderem aktywności w obu tych wymiarach jest Poznań. Zaobserwowano zmiany pozycji gmin w rankingach aktywności w zależności zarówno od jej typu (ogólna lub metropolitalna), jak i formy współdziałania. Autorka nie dowiodła istnienia pozytywnej zależności między aktywnością jednostki a wielkością, zamożnością ani stabilnością jej władzy, wykazała natomiast związek między aktywnością metropolitalną a bliskością gminy do Poznania i siłą jej powiązań funkcjonalnych z tym miastem.

Początek strony


Sławomir Pastuszka
Aktywność obywatelska mieszkańców województwa świętokrzyskiego
Głównym celem artykułu jest próba pomiaru aktywności obywatelskiej mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Podstawę empiryczną opracowania stanowią autorskie badania ankietowe zrealizowane pod koniec 2014 r. Analiza wykazała, że ankietowanych cechuje niższa aktywność obywatelska niż przeciętnie w kraju. Raczej nie wykazują oni gotowości do partycypacyjnej formy rządzenia, niechętnie uczestniczą w rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych, a także w niewystarczającym stopniu interesują się działalnością organizacji pozarządowych na poziomie lokalnym. Z drugiej strony większość badanych osób wyróżnia empatia i solidarność społeczna. Ankietowani chętnie uczestniczą w wyborach swoich przedstawicieli do władz, w szczególności na szczeblu lokalnym i krajowym.

Początek strony


Piotr Kopyciński
W kierunku trzeciej reformy samorządu terytorialnego
Artykuł służy opisaniu działań i powstałych opracowań związanych z tzw. trzecim etapem reformy samorządu terytorialnego. Opisane przez autora rozwiązania projektowali eksperci Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przede wszystkim w ramach projektu pt. "Systemowe zmiany w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w Polsce". Działania realizowano kilkuetapowo: począwszy od pierwszego raportu diagnostycznego, poprzez fazę konsultacyjną, konceptualizacyjną i operacjonalizacyjną. Przytoczone propozycje są odpowiedzią na zaobserwowane dysfunkcje polskiego samorządu terytorialnego.

Początek strony


Rafał Szczepaniak
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 17 kwietnia 2014 r. (V ACa 142/14)
Skład orzekający: przewodnicząca - SSA Maria Sokołowska, SSA Maryla Domel-Jasińska, SSA Artur Lesiak (sprawozdawca).
Wykonywanie zadań własnych gminy za pośrednictwem spółek prawa handlowego pozwala na zastosowanie wobec takiej spółki wyższego miernika lojalności wobec swoich kontrahentów - poszczególnych członków wspólnoty samorządowej - niż w przypadku relacji handlowych z innymi przedsiębiorcami. W takiej sytuacji obywatel działa bowiem w zaufaniu do władzy publicznej, nawet jeżeli władza ta wykonuje swoje uprawnienia za pośrednictwem podmiotów komercyjnych, co oznacza, że ma on prawo oczekiwać wyższych standardów obsługi interesanta niż w przypadku relacji wyłącznie handlowych. Naruszenie zasady zaufania obywatela do władzy publicznej nie może korzystać z ochrony prawnej z uwagi na treść art. 5 kodeksu cywilnego.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES

Wiesław Kisiel
 • Legal grounds for the organization of the voivodship self-government. Current position and de lege ferenda proposals
 • p. 5

  Marek Mączyński
 • Functions (tasks) of the voivodship self-government in the light of the functions (tasks) of the local self-government and field government administration
 • p. 18

  Kazimierz Bandarzewski
 • Self-government voivodship and combined regional administration. Assessment of the existing regulations and proposals for certain changes
 • p. 30

  Dorota Dąbek
 • Judicial control and protection of the voivodship self-government - assessment of the existing regulations and proposals of change
 • p. 39

  Hubert Izdebski
 • Changes in the basic territorial division of the Republic of Poland. Selected legal aspects
 • p. 52

  Klaudyna Nowińska, Marta Lackowska
 • Discussion on the division of the Mazowieckie Voivodship in the light of the reforms of the European capital regions
 • p. 65

  Paweł Swianiewicz
 • Potential effects of separating Warsaw from the Mazowieckie Voivodship
 • p. 84

  Paweł Churski, Robert Perdał, Tomasz Herodowicz
 • The role of the cohesion policy funds obtained by the territorial self-government in the socio-economic development of regional centres in Poland
 • p. 96

  Piotr Zygadło
 • Importance of the categories of the regions in the cohesion policy. Case of the Mazowsze region in the years 2014-2020
 • p. 116

  Tomasz Grzegorz Grosse
 • EU strategy for the Carpathian region?
 • p. 135

  Aleksandra Picej
 • The activity of municipalities in inter-municipal cooperation networks in the metropolitan area of Poznań
 • p. 148

  Sławomir Pastuszka
 • Civic activity of the inhabitants of the Świętokrzyskie Voivodship
 • p. 160

  Piotr Kopyciński
 • Toward the third reform of territorial self-government
 • p. 171

  CASE LAW

  Rafał Szczepaniak
 • Judgement of the Court of Appeal in Gdańsk of 17 April 2014 (V ACa 142/14); favourable commentary
 • p. 181

  REVIEW OF LITERATURE

  Prepared by Justyna Przedańska
  p. 188

  Table of Contents & Abstracts
  p. 190
  Wiesław Kisiel
  Legal grounds for the organization of the voivodship self-government. Current position and de lege ferenda proposals
  The need to make changes in the methodology of creating legal grounds for the organization of the voivodship self-government can be considered a commonly accepted view. The law-makers should broaden the range of tasks and powers of the voivodship self-government and this should be accompanied by the increasing importance of direct democracy in its structure and the strengthening of the role of councillors elected to the voivodship council. These reformist postulates do not have a ready normative example, because the European Charter of Regional Self-Government is still not the applicable law. The Polish law-makers should dramatically restrict themselves so that the statutes of each voivodship self-government move to the forefront. Such a postulate applies both to the voivodship self-government, as well as to the municipal and the county self-government. Consequently, the future "code of the regime of territorial self-government" should broaden the scope of statutory regulation, increasing the significance of the statutes of municipalities, counties and voivodships in the system of sources of the general administrative law. Such a change is a part of the set of legal changes required to complete the decentralization of public authority in Poland.

  Back to top


  Marek Mączyński
  Functions (tasks) of the voivodship self-government in the light of the functions (tasks) of the local self-government and field government administration
  The main task of the voivodship self-government is to create regional development. Despite being the most important, this task does not constitute the entire range of tasks of this level of self-government. However, there is no doubt that the development of the region is of a dominant nature here. All functions and forms of activity of the voivodship related to this should be maintained in the new regulation. The currency of the applicable demarcation of tasks is a separate issue. The author indicates that consideration should be given to actions strengthening the position of the voivodship self-government and the marshal, but in such a way that, under no circumstances, will it undermine the role of the voivod, either as a representative of the government in the fi eld, or as a body of general responsibility in the voivodship.

  Back to top


  Kazimierz Bandarzewski
  Self-government voivodship and combined regional administration. Assessment of the existing regulations and proposals for certain changes
  Regional self-government is an important component of territorial self-government. The assessment of the functioning of the voivodship's self-government does not justify the need to make rudimentary changes, although certain modifications seem to be imperative. According to the author, regional self-government communities need to be strengthened, the principles of creating voivodships need to be regulated and the model combining administration at this level of self-government needs to be clarified. The further development of regional self-government requires an increase in the degree of its independence, including organizational independence, as well as an increase in the effectiveness of the performance of tasks and an increase in the protection of its independence against interference in the form of internal acts of government administration.

  Back to top


  Dorota Dąbek
  Judicial control and protection of the voivodship self-government - assessment of the existing regulations and proposals of change
  The potential, resources and infrastructure, followed by the tasks and competencies of modern voivodship self-governments, should be at such a level as to ensure that voivodship self-governments are actually in the position of the "third power" in Poland and hence the actual implementation of the planned existence of multiple centres of power, having their own constitutional rights and acting on behalf of various groups of residents with different interests. For this purpose, not only are changes required in the systemic independence of the voivodship self-government, with an increase in the scope of its tasks, as well as an extension of the permissible forms of operation, but so is an adjustment of the principles by which the voivodship self-government passes local laws, as well as judicial control and the protection of its independence. In this article, the authoress presents the direction of the desired changes in the current model of judicial control and the protection of the independence of the voivodship self-government, as well as the principles of it passing local laws, while presenting the most important de lege ferenda proposals.

  Back to top


  Hubert Izdebski
  Changes in the basic territorial division of the Republic of Poland. Selected legal aspects
  The basic territorial division of the Republic of Poland - the breakdown into territorial self-government units: municipalities (existing in this territorial system since 1972), counties and voivodships - has been operating since 1999, despite various criticisms and postulates of change, especially regarding indirect units and a lack of metropolitan units and, recently, also the creation of new voivodships, including the split of the Mazowieckie Voivodship, with the separation of Warsaw. The article describes three levels of change in the basic division: fundamental (from 1998), fragmentary, but important to the State's architecture (the only example since 1999 is the change in Warsaw's regime in 2002, while the establishment of new voivodships would be of such a nature) and corrective (conducted on the basis of regulations of the Council of Ministers and frequently applied with respect to municipalities). In addition, the author makes an attempt, primarily on the basis of the case-law of the Constitutional Tribunal, to identify the significant legal problems related to the second and third level changes, as well as the indication of the directions of resolving them. The constitutional value and principle of stabilizing the basic territorial division, as identifi ed by the Constitutional Tribunal, is attributed crucial importance.

  Back to top


  Klaudyna Nowińska, Marta Lackowska
  Discussion on the division of the Mazowieckie Voivodship in the light of the reforms of the European capital regions
  The article considers the propositions of administratively and statistically splitting the Mazowieckie Voivodship, as has been appearing in Polish public discourse, from the point of view of the experience of other capital regions in Europe. In the first part, the authoresses review the integration of European capitals into the national administrative system and the NUTS units in the European Union nomenclature. Next, they present the circumstances under which reforms have been made in selected capital areas, assuming that there is a set of circumstances which are conducive to the reform. The argumentation accompanying the Polish discussion was analysed in thematic blocks observed alongside foreign reforms. It turned out that many conditions identified with foreign reforms also appear in the context of the Mazowieckie Voivodship, although a key element is missing - the proposed division does not coincide with greater changes in the country's administration system. The effect of comparing the conditions of foreign reforms and the changes in the Mazowieckie Voivodship under consideration are the forecasts of the success of the Polish reform and the assessment of the completeness of the arguments raised with respect to it.

  Back to top


  Paweł Swianiewicz
  Potential effects of separating Warsaw from the Mazowieckie Voivodship
  The split of the Mazowieckie Voivodship has been a topic of discussion among politicians and experts for years. These debates livened up especially at the turn of 2015 and 2016. The argument raised most frequently is access to structural funds, whereas the impact on the ability to perform the current tasks of the voivodship self-government are discussed much less frequently. The article presents a simulation of the effects of separating Warsaw from the Mazowieckie Voivodship, focusing primarily on the financial consequences for both parts of the region.

  Back to top


  Paweł Churski, Robert Perdał, Tomasz Herodowicz
  The role of the cohesion policy funds obtained by the territorial self-government in the socio-economic development of regional centres in Poland
  The cohesion policy is still the main source of EU intervention in the processes of Poland's socio-economic development. The large number of residents and the relatively low level of development of the regions compared to the "old" European Union Member States means that Poland is the leader among the recipients of this support. Alongside enterprises, territorial self-government is one of the most important benefi ciaries of European funds. Regional self-government units, which act as centres of growth in the socio-economic space, have a special place in this respect. The objective of the article is to identify the impact of the absorption of European funds obtained by the territorial self-government on the socio-economic development of the regional centres. The results of the analysis enable the authors to specify the dominant focus of intervention, assess the level of its effectiveness in relation to the desired development results and identify the scale of the unforeseen consequences, the appearance of which is perceived as a barrier to the further development of the centres under review. The time frame of the analysis encompasses the period 2004-2013, whereas the geographical coverage is 18 cities (capitals of the voivodships) and 380 counties.

  Back to top


  Piotr Zygadło
  Importance of the categories of the regions in the cohesion policy. Case of the Mazowsze region in the years 2014-2020
  A clear change in the approach to defining the objectives of cohesion policy and the significance to them of the categories of the regions has been noticeable over the past five programming periods. Up to 2007, the cohesion policy clearly focused on the regions that were lagging behind in development or facing structural problems - the first two objectives in the 1988-1993, 1994-1999 and 2000-2006 programming periods were always identified with the above categories of regions. Geographical eligibility was therefore clearly limited. However, since the 2007-2013 programming period, culminating in the 2014-2020 period, a redefinition has been noticeable of the objectives of the cohesion policy and its focus not only on the balancing aspect, but primarily on the achievement of the development goals of the whole of the European Union. Therefore, the geographical eligibility of the cohesion policy has been extended to encompass all regions, with the introduction of various principles of support for the individual categories of the regions. As the author emphasizes, the issue of categories of regions is becoming increasingly important in Poland, because, during the 2014-2020 programming period, we have two categories of regions. This is because the Mazowieckie Voivodship has obtained the status a better developed region and it is highly probable that the number of regions in Poland in this category will increase after 2020.

  Back to top


  Tomasz Grzegorz Grosse
  EU strategy for the Carpathian region?
  The objective of the article is to analyse the macro-regional strategies of the EU in terms of the opportunity to prepare a new EU strategy for the Carpathian region. The author's study focused on the analysis of available sources, especially EU law, as well as the most important European documents. In addition, he made use of literature on the subject, including reports on the functioning of the macro-regional strategies in the EU. All of this was supplemented with interviews conducted by the author of the article with selected experts, officials and politicians involved in the issue of the strategy.

  Back to top


  Aleksandra Picej
  The activity of municipalities in inter-municipal cooperation networks in the metropolitan area of Poznań
  The objective of the article is to assess the activity of municipalities in inter-municipal cooperation networks in the Poznań metropolitan area, where a distinction was made in activity into general and metropolitan. It transpires from the study that the leader of the activity in both of these cases is Poznań. Changes were observed in the positions of the municipalities in the ranking of activity both by type (general or metropolitan) and by forms of cooperation. The authoress did not conclude that there is a positive relationship between the activity of the unit and the size, wealth or stability of its authority, although she demonstrated a relationship between metropolitan activity and the proximity of the municipality to Poznań and the strength of the functional connections with this city.

  Back to top


  Sławomir Pastuszka
  Civic activity of the inhabitants of the Świętokrzyskie Voivodship
  The main objective of the article is to attempt to measure the civic activity of the inhabitants of the Świętokrzyskie Voivodship. The empirical grounds of the study are the author's surveys conducted at the end of 2014. The analysis showed that the respondents have a lower level of civic activity than average for the country. They are rather not ready for participatory forms of governance, reluctantly participate in solving local social problems and are not sufficiently interested in the activities of non-governmental organizations at local level. On the other hand, most of the respondents are distinguished by empathy and social solidarity. They willingly participate in the election of their representatives to the authorities, especially at local and national level.

  Back to top


  Piotr Kopyciński
  Toward the third reform of territorial self-government
  This article has the purpose of describing the activities and studies that have been prepared in connection with the so-called the third stage of the territorial self-government reform. These solutions were prepared by experts from the Malopolska School of Public Administration at the Kraków University of Economics, primarily within the framework of the project named "Systemic changes in the functioning of territorial self-government in Poland". These actions were implemented in several stages: starting from the first diagnostic report, through the consultative, conceptualization and operationalization phases. These proposals are a response to the dysfunctions observed in Polish territorial self-government.

  Back to top


  Rafał Szczepaniak
  Judgement of the Court of Appeal in Gdańsk of 17 April 2014 (V ACa 142/14); favourable commentary
  The performance of a municipality's own tasks through commercial law companies enables the application of a higher measure of loyalty of such a company to its trading partners - individual members of the self-government community - than in the case of commercial relations with other entrepreneurs. This is because, in such a situation, the citizen acts with confidence in the public authority, even if this authority exercises its rights through commercial entities, which means that it has the right to expect higher standards of service of the interested party than in the case of exclusively commercial relations. A breach of the principle of the citizen's trust in the public authority cannot benefit from legal protection because of the wording of Article 5 of the Polish Civil Code.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
  sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
  tel.: + 48 784 333 031
  e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
  Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Teresa
  13-03-2018
  Ocena: 5/5
  Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora