Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
98,66 98,66
Cena regularna: 109,62
109,62
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny,postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny k...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Słowo wstępne
str. 5

25-LECIE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

Jerzy Regulski
 • Idea samorządności, rzeczywistość samorządności, wyzwania samorządności
 • str. 7

  Jerzy Stępień
 • Kształt reaktywowanego samorządu terytorialnego w zamierzeniu jego twórców
 • str. 11

  Elżbieta Polak
 • 25 lat wolnej Polski sukcesem samorządu terytorialnego
 • str. 20

  Marcin Zamoyski
 • Dlaczego samorząd jest sukcesem? Poziom miasta
 • str. 22

  Janusz Sepioł
 • Co dalej? Główne wyzwania i kierunki zmian w polskich samorządach
 • str. 24

  Paweł Swianiewicz
 • Samorząd jako część państwa i samorząd jako wspólnota obywateli - ile spójności, ile autonomii?
 • str. 29

  Adam Kowalewski
 • Gospodarka przestrzenna - 25 lat samorządnej i samorządowej Polski
 • str. 36

  Cezary Trutkowski
 • Kształtowanie polityki oświatowej samorządów lokalnych
 • str. 44

  Jarosław Neneman
 • Finanse lokalne obywateli - ile spójności, ile autonomii?
 • str. 54

  Andrzej Kassenberg
 • Samorządność lokalna a ekologia. Pierwsze 25 lat odrodzonego samorządu w Polsce
 • str. 63

  Hubert Izdebski
 • Domniemanie zadań samorządu terytorialnego i domniemanie zadań gminy w obrębie samorządu terytorialnego - klauzule generalne dotyczące zadań samorządu
 • str. 69

  Adam Aduszkiewicz
 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - perspektywa na kolejne lata
 • str. 77

  ARTYKUŁY

  Jakub Wiśniewski
 • Rola i znaczenie zasady adekwatności z perspektywy orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
 • str. 80

  Łukasz Ciszewski
 • Kompetencje organów gminy wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na tle modelu funkcjonowania organu regulacyjnego
 • str. 89

  Jacek Piecha
 • Kilka uwag na temat finansowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na tle ustaleń kontroli Najwyższej Izby Kontroli
 • str. 101

  Piotr Sitniewski
 • Zakres zadań i funkcji osoby pełniącej funkcję publiczną w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem granic jawności wynagrodzenia tych osób - wyniki badań
 • str. 113

  Aleksander Panasiuk
 • Środki Unii Europejskiej w regionalnej i lokalnej gospodarce turystycznej w latach 2007-2013
 • str. 122

  Marta Makuch, Dorota Moroń
 • Ramy finansowe gminnych i powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych - prawo i praktyka
 • str. 133

  Bartosz Majchrzak
 • Uwagi o charakterze prawnym dziennika budowy
 • str. 144

  ORZECZNICTWO

  Anna Wierzbica
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 września 2013 r. (I OSK 1084/13); glosa aprobująca
 • str. 155

  Marcin Rulka
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 grudnia 2013 r. (II OSK 2473/13); glosa krytyczna
 • str. 162

  RECENZJE I OMÓWIENIA

  Piotr Feczko
  Stanisław Wójcik, Samorząd i państwo. Przyszłość i odpowiedzialność (Lublin 2013, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)
  str. 170

  SPRAWOZDANIA

  Przemysław Kledzik
  Sprawozdanie z XXIII Zjazdu Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego "Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej", Szczecin-Berlin 21-24 września 2014 r.
  str. 173

  Indeks rzeczowy publikacji w "Samorządzie Terytorialnym" w 2014 r.
  str. 178

  Indeks nazwisk Autorów publikacji w "Samorządzie Terytorialnym" w 2014 r.
  str. 182

  Table of Contents & Abstracts
  str. 184
  Jerzy Regulski
  Idea samorządności, rzeczywistość samorządności, wyzwania samorządności
  "(...) trzeba zastanowić się, jak przebudować ustrój, aby odpowiadał społeczeństwu 2015 r. Dotychczasowy był budowany dla Polaków Anno Domini 1989. Przez 25 lat jego umiejętności, zamożność, warunki życia uległy zasadniczym zmianom. Czy nasz ustrój z przed ćwierć wieku nie powinien być też gruntownie zweryfikowany? Uważam, że jest to niezbędne i powinno stanowić strategiczne zadanie nadchodzących lat."

  Back to top


  Jerzy Stępień
  Kształt reaktywowanego samorządu terytorialnego w zamierzeniu jego twórców
  "Jesteśmy podwójnymi niejako szczęśliwcami - nie tylko mogliśmy uczestniczyć bezpośrednio w procesach transformacji ustrojowej, ale możemy także efekty tych zmian poddać krytycznej refleksji. (…) Trzeba też pamiętać, że samorząd jest instytucją, a nie realnym bytem - jest "prawem i zdolnością społeczności lokalnych", a nie formą nadaną raz na zawsze. Instytucje powinny się zmieniać wraz z rytmem oczekiwań i wyzwań danego czasu."

  Back to top


  Elżbieta Polak
  25 lat wolnej Polski sukcesem samorządu terytorialnego
  "My, liderzy samorządowi, mamy obowiązek tworzyć warunki do rozwoju gospodarczego i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Obywatel potraficzerpać z wolności, jeżeli nie ma barier biurokratycznych i istnieje autentyczna otwartość oraz odwaga wobec zmian."

  Back to top


  Marcin Zamoyski
  Dlaczego samorząd jest sukcesem? Poziom miasta
  "Zagrożeniem dla sprawnego funkcjonowania samorządu może być jedynie przenoszenie coraz większej liczby zadań na szczebel gmin bez odpowiedniego zabezpieczenia finansowego ich realizacji. Z innymi przeszkodami samorządowcy - jak udowodnili przez ostatnie 25 lat - poradzą sobie bez problemu."

  Back to top


  Janusz Sepioł
  Co dalej? Główne wyzwania i kierunki zmian w polskich samorządach
  "Samorząd mógłby mieć istotne dochody ze wszystkich rent i opłat planistycznych oraz z innego sposobu gospodarowania, naliczania podatków od nieruchomości. W większości krajów monopol planistyczny gmin jest źródłem ich finansowania. Samorząd lokalny musi odrobić w najbliższej przyszłości swoją największą porażkę, jaką są sprawy gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego. To niezwykły paradoks, że reforma samorządowa wyszła ze środowiska urbanistów, a teraz ich dziecko, samorząd, rozbił większość porcelany."

  Back to top


  Paweł Swianiewicz
  Samorząd jako część państwa i samorząd jako wspólnota obywateli - ile spójności, ile autonomii?
  "Jak wykazują prowadzone od lat badania opinii publicznej, na abstrakcyjne pytanie, czy zakres autonomii samorządów powinien się zwiększać, większość mieszkańców odpowiada twierdząco. Ale jednocześnie faktyczna akceptacja społeczna dla zróżnicowania poziomu czy też form wykonywania zadań edukacyjnych, związanych z kulturą i innych, jest bardzo ograniczona. A zatem między tymi dwoma wartościami - potrzebą autonomii z jednej strony i potrzebą spójności w skali kraju z drugiej - występuje wyraźne napięcie. Napięcie to rodzi wiele praktycznych pytań odnoszących się do granic autonomii lokalnej."

  Back to top


  Adam Kowalewski
  Gospodarka przestrzenna - 25 lat samorządnej i samorządowej Polski
  "Reforma dojdzie do skutku, to nieuniknione, alternatywa bowiem to narastający chaos przestrzenny, coraz gorsze warunki życia na wielu terenach kraju i w finale bankructwo państwa. Racjonalne argumenty w końcu przeważą, pytanie tylko: kiedy? Czy potrzebujemy kilku czy kilkunastu lat, a może kilku pokoleń? Wiemy jedno, że im później zajmiemy się reformą gospodarki przestrzennej, tym większe szkody wyrządzą Polsce patologie urbanizacyjne."

  Back to top


  Cezary Trutkowski
  Kształtowanie polityki oświatowej samorządów lokalnych
  "Konieczna wydaje się zmiana paradygmatu edukacji, odejście od postrzegania placówek oświatowych przez pryzmat miejsc wyposażających wyłącznie w określony zasób wiedzy na rzecz myślenia o szkole jako instytucji budującej lokalny kapitał społeczny. Aktywną rolę w tym procesie powinny odgrywać władze lokalne. Świadoma lokalna polityka oświatowa nie jest jednak możliwa bez redefinicji koncepcji szkoły."

  Back to top


  Jarosław Neneman
  Finanse lokalne obywateli - ile spójności, ile autonomii?
  "Jeśli się zgodzić z tym, że zwiększanie autonomii samorządu jest generalnie kierunkiem słusznym, to jego istotnym elementem powinno być zwiększanie autonomii finansowej i to w odniesieniu do wielkości dochodów (a więc wydatków), jak również struktury dochodów i wydatków. Wymaga to jednak istotnych modyfikacji istniejącego systemu finansowania samorządu, tak by zwiększyć odpowiedzialność polityczną w tym zakresie oraz by wyrównać warunki startu poszczególnych jednostek."

  Back to top


  Andrzej Kassenberg
  Samorządność lokalna a ekologia. Pierwsze 25 lat odrodzonego samorządu w Polsce
  "Istotnym punktem spornym pomiędzy samorządami lokalnymi a potrzebami ogólnokrajowymi czy wręcz unijnymi jest ochrona przyrody, w tym różnorodności biologicznej. Wiele kontrowersji wywołuje w szczególności tworzenie czy poszerzanie parków narodowych oraz tworzenie obszarów Natura 2000 w ramach europejskiej sieci obszarów chronionych. Z jednej strony wynika to z niskiej rangi ochrony przyrody w bieżących działaniach samorządów, z drugiej - trzeba zwrócić uwagę na ponoszone koszty i utratę korzyści spowodowane wprowadzonymi ograniczeniami w gminach o dużym udziale obszarów chronionych w stosunku do innych gmin, które nie mają takich obostrzeń."

  Back to top


  Hubert Izdebski
  Domniemanie zadań samorządu terytorialnego i domniemanie zadań gminy w obrębie samorządu terytorialnego - klauzule generalne dotyczące zadań samorządu
  "Za sporem o realną treść domniemania zadań gminy stoi (...) podstawowy spór aksjologiczny - i ideologiczny - o istotę władzy publicznej w demokratycznym państwie prawnym: czy jej podstawą jest demokracja rozumiana jako samoorganizacja społeczeństwa, czy też traktowanie państwa jako podstawowego elementu organizacji społeczeństwa (etatyzm - Statism); prawniczy spór o rozumienie zasady legalizmu w odniesieniu do zadań własnych gminy jest jedynie zewnętrznym wyrazem tego głębszego sporu ideologicznego."

  Back to top


  Adam Aduszkiewicz
  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - perspektywa na kolejne lata
  "Zarządzanie jednostką samorządową ma swój niesłychanie istotny wymiar menedżerski, jak również obywatelski; samorządy są częścią systemu zarządzania państwem i zarazem są formą samoorganizacji społeczeństwa. Co więcej, tylko jako forma samoorganizacji mogą być właśnie skutecznym ogniwem systemu zarządzania, skuteczniejszym niż element czysto urzędniczej struktury administracyjnej."

  Back to top


  Jakub Wiśniewski
  Rola i znaczenie zasady adekwatności z perspektywy orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
  Celem artykułu jest dokonanie analizy orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie konstytucyjnej zasady adekwatności dochodów jednostek samorządu terytorialnego w relacji do ich zadań. W tym celu autor prześledził orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego z okresu od wejścia w życie Konstytucji RP do 2014 r. W efekcie tej analizy autor proponuje brzmienie testu adekwatności, który determinuje granicę pomiędzy regulacjami zgodnymi z zasadą adekwatności a tymi, które ją naruszają.

  Back to top


  Łukasz Ciszewski
  Kompetencje organów gminy wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na tle modelu funkcjonowania organu regulacyjnego
  Artykuł jest poświęcony analizie specyficznej roli, jaką organy gminy odgrywają w sektorze usług wodociągowo-kanalizacyjnych, w szczególności ewentualnemu przypisaniu tym organom funkcji regulatora przedmiotowego sektora. Do celów porównawczych autor przyjął model regulacji administracyjnoprawnej funkcjonujący w sektorze energetycznym.

  Back to top


  Jacek Piecha
  Kilka uwag na temat finansowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na tle ustaleń kontroli Najwyższej Izby Kontroli
  Artykuł dotyczy finansowania planów miejscowych przez podmioty zewnętrzne wobec gminy. Często wskazuje się, że w myśl art. 21 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym finansowanie tych aktów przez podmioty zewnętrzne jest zakazane. Autor bierze pod uwagę jednak nie tylko literalne brzmienie tego przepisu, ale interpretuje go z wykorzystaniem wykładni systemowej oraz celowościowej, uwzględniając przy tym prawne determinanty samodzielności gminy. Wykładnia prowadzi do wniosku, że działania takie nie naruszają prawa. Autor wskazuje się, że proponowana interpretacja jest znacznie korzystniejsza dla gmin oraz organów sprawujących nadzór nad działalnością tych jednostek.

  Back to top


  Piotr Sitniewski
  Zakres zadań i funkcji osoby pełniącej funkcję publiczną w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem granic jawności wynagrodzenia tych osób - wyniki badań
  Przedmiotem opracowania jest próba interpretacji zakresu przedmiotowego prawa do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne w świetle treści art. 5 i art. 6 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, istniejącego aktualnego orzecznictwa sądowego, przy jednoczesnym uwzględnieniu, jak te elementy informacyjne są realizowane w wybranych urzędach administracji publicznej. Rozważania w szczególności odnoszą się do ustalenia zakresu możliwych do ujawnienia informacji ze sfery życia prywatnego wraz z próbą zdefiniowania, czyje zarobki i ich wysokość są jawne i ogólnie dostępne.

  Back to top


  Aleksander Panasiuk
  Środki Unii Europejskiej w regionalnej i lokalnej gospodarce turystycznej w latach 2007-2013
  Artykuł przedstawia zagadnienia stanu wykorzystania środków Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej na przykładzie jednostek samorządu terytorialnego w województwach zachodniopomorskim i lubuskim. Podstawą wyjściową jest określenie przez autora zakresu regionalnej i lokalnej gospodarki turystycznej wraz ze wskazaniem relacji podmiotów ją tworzących. Autor analizuje badania pierwotne prowadzone w gminach poddawanych badaniu województw w zakresie wykorzystania środków UE przez samorządy lokalne oraz uzupełniająco przedsiębiorstwa turystyczne.

  Back to top


  Marta Makuch, Dorota Moroń
  Ramy finansowe gminnych i powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych - prawo i praktyka
  Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest podstawowym dokumentem strategicznym, stanowiącym narzędzie nowoczesnej pomocy społecznej, wspierającym długofalowe planowanie i realizację celów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych w skali lokalnej, na poziomie gmin i powiatów. Zaplanowane w niej cele i działania wymagają zabezpieczenia środków finansowych na ich realizację. Celem artykułu jest analiza gminnych i powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych pod kątem sformułowanych w nich ram finansowych w kontekście uregulowań prawnych. W opracowaniu autorki przedstawiają prawne podstawy konstrukcji strategii i zamieszczania w nich informacji o finansowaniu, pojęcie ram finansowych oraz praktykę konstruowania dokumentów strategicznych na podstawie badań własnych aktualnych strategii rozwiązywania problemów społecznych.

  Back to top


  Bartosz Majchrzak
  Uwagi o charakterze prawnym dziennika budowy
  Artykuł odnosi się do problematyki związanej z określeniem dziennika budowy mianem dokumentu urzędowego. Autor sygnalizuje w nim wątpliwości wyrażane w doktrynie i orzecznictwie na temat charakteru prawnego wskazanego dokumentu. Następnie podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie o to, czy występujące w przepisach proceduralnych definicje dokumentu urzędowego odpowiadają konstrukcji prawnej dziennika budowy. Analiza doprowadza do wniosku, że dziennik budowy stanowi dokument urzędowy jedynie w znaczeniu formalnym.

  Back to top


  Anna Wierzbica
  Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 września 2013 r. (I OSK 1084/13)
  Skład orzekający: przewodniczący - sędzia NSA Jan Paweł Tarno (sprawozdawca), sędzia NSA Maciej Dybowski, del. sędzia NSA Jerzy Stankowski.
  Przepis art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym ma charakter przepisu ustrojowego, określającego wykonawczy charakter funkcji zarządu powiatu i przykładowo wskazuje formy realizacji tej funkcji, m.in. poprzez zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

  Back to top


  Marcin Rulka
  Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 grudnia 2013 r. (II OSK 2473/13)
  Skład orzekający: przewodniczący - sędzia NSA Jacek Chlebny, sędzia NSA Jerzy Stankowski, sędzia NSA Marzena Linska-Wawrzon (sprawozdawca).
  Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim w sprawach innych aniżeli wybór sołtysa oraz rady sołeckiej powinno być uzależnione od tego, czy wynik głosowania w sprawie ma charakter rozstrzygający dla organów gminy, czy też jedynie opiniodawczy. W pierwszej sytuacji prawo do głosowania powinni posiadać jedynie stali mieszkańcy sołectwa mający czynne prawo wyborcze do organów samorządu gminnego, zaś w drugiej - wszyscy stali mieszkańcy sołectwa.

  Back to top


  Table of contents

  Rozwiń Zwiń


  Foreword
  p. 5

  25TH A NNIVERSARY OF FOUNDATION IN SUPPORT OF LOCAL DEMOCRACY

  Jerzy Regulski
 • The idea of self-governance, the reality of self-governance, the challenges of self-governance
 • p. 7

  Jerzy Stępień
 • The shape of reactivated territorial self-government intended by its creators
 • p. 11

  Elżbieta Polak
 • 25 years of free Poland is a success for territorial self-government
 • p. 20

  Marcin Zamoyski
 • Why is self-government a success? Level of the city
 • p. 22

  Janusz Sepioł
 • What next? The main challenges and trends of change in Polish self-government
 • p. 24

  Paweł Swianiewicz
 • Self-government as a part of the State and self-government as a community of citizens - how much consistency and how much autonomy?
 • p. 29

  Adam Kowalewski
 • Spatial management - 25 years of self-governing and self-government Poland
 • p. 36

  Cezary Trutkowski
 • Shaping the educational policy of local self-governments
 • p. 44

  Jarosław Neneman
 • Local finance of the citizens - how much consistency, how much autonomy?
 • p. 54

  Andrzej Kassenberg
 • Local self-government and ecology. The first 25 years of the reborn self-government in Poland
 • p. 63

  Hubert Izdebski
 • Presumption of territorial self-government tasks and presumption of the tasks of the municipality within the territorial self-government - general clauses on self-government tasks
 • p. 69

  Adam Aduszkiewicz
 • Foundation in Support of Local Democracy - outlook for the coming years
 • p. 77

  ARTICLES

  Jakub Wiśniewski
 • The role and significance of the principle of adequacy from the point of view of the case-law of the Constitutional Tribunal
 • p. 80

  Łukasz Ciszewski
 • The powers of the municipality's authorities arising from the Act on the collective supply of water and the collective discharge of sewage in the light of the model of operation of the regulatory authority
 • p. 89

  Jacek Piecha
 • A few comments on the financing of local land-use plans in the light of the audit findings of the Supreme Audit Office
 • p. 101

  Piotr Sitniewski
 • The range of tasks and functions of a person holding a public position in the meaning of Article 5, para. 2 the Act on access to public information, with particular reference to the limits of disclosure of the remuneration of such people - study results
 • p. 113

  Aleksander Panasiuk
 • European Union's funds in the regional and local tourism economy in 2007-2013
 • p. 122

  Marta Makuch, Dorota Moroń
 • The financial framework for municipal and county strategies for solving social problems - the law and practice
 • p. 133

  Bartosz Majchrzak
 • Comments about the legal nature of the construction log
 • p. 144

  CASE LAW

  Anna Wierzbica
 • Ruling of the Supreme Administrative Court of 3 September 2013 (I OSK 1084/13); approving commentary
 • p. 155

  Marcin Rulka
 • Ruling of the Supreme Administrative Court of 11 December 2013 (II OSK 2473/13); critical commentary
 • p. 162

  REVIEWS AND OVERVIEWS

  Piotr Feczko
  Stanisław Wójcik, Self-government and the State. The future and responsibility (Lublin 2013, John Paul II Catholic University of Lublin Publishing House)
  p. 170

  REPORTS

  Przemysław Kledzik
  Report on the XXIII Convention of Faculties of Administrative Law and Administrative Proceedings "10 years of Poland's experience in the European Union," Szczecin-Berlin 21-24 September 2014
  p. 173

  Index of publications in "Territorial Self-Government" in 2014
  p. 178

  Index of Authors of publications in "Territorial Self-Government" in 2014
  p. 182

  Table of Contents & Abstracts
  p. 184
  Jerzy Regulski
  The idea of self-governance, the reality of self-governance, the challenges of self-governance
  "(…) consideration needs to be given to how to rebuild the regime so it is appropriate for the public in 2015. The current regime was built for Poles in Anno Domini 1989. For 25 years, their skills, affluence and living conditions have changed substantially. Should our system from twenty-five years ago not now be thoroughly reconsidered? I believe this is necessary and should be a strategic task for the coming years."

  Back to top


  Jerzy Stępień
  The shape of reactivated territorial self-government intended by its creators
  "In a way, we are fortunate in two ways - not only were we able to take part directly in the systemic transformation process, but we are also able to critically reflect upon the effects of those changes. (…) It should also be remembered that territorial self-government is an institution, not a real entity - it is the "law and the capacity of local communities" and not a form given to it once and for all. Institutions should change together with the rhythm of the expectations and challenges of the given time."

  Back to top


  Elżbieta Polak
  25 years of free Poland is a success for territorial self-government
  "We, the self-government leaders, are obliged to create conditions for economic development and the development of a civic society. The citizen can enjoy freedom if there are no bureaucratic barriers and there is genuine openness and courage to introduce changes."

  Back to top


  Marcin Zamoyski
  Why is self-government a success? Level of the city
  "Only the transfer of an increasing number of tasks to the level of the municipalities without appropriate financial support for their implementation can pose a threat to the efficient functioning of self-government. Self-government officials will cope with other obstacles - as they have proved over the past 25 years - without any problem."

  Back to top


  Janusz Sepioł
  What next? The main challenges and trends of change in Polish self-government
  "Self-government could have significant income from all betterment levies and fees, as well as from different methods of use and the assessment of property taxes. The planning monopoly of the municipalities is the source of their financing in most countries. The local self-government must shortly make up for its greatest failure, which is spatial management and planning. It is a remarkable paradox that the self-government reform originated from the environment of urban planners, while their child, the self-government, has now broken most of the porcelain."

  Back to top


  Paweł Swianiewicz
  Self-government as a part of the State and self-government as a community of citizens - how much consistency and how much autonomy?
  "As public opinion polls conducted over the years show, the majority of the population gives an answer in the affirmative to the abstract question of whether the scope of autonomy of self-government should be increased. But, at the same time, the actual social acceptance of differentiating the level or forms in which educational, cultural and other tasks are performed is very limited. Therefore, there is clear tension between these two values - the need for autonomy on the one hand and the need for consistency on a national scale on the other. This tension gives rise to many practical questions about the limits of local autonomy."

  Back to top


  Adam Kowalewski
  Spatial management - 25 years of self-governing and self-government Poland
  "The reform will take effect; this is inevitable, because the alternative is increasing spatial chaos, increasingly worse living conditions in many areas of the country and, finally, bankruptcy of the State. Rational arguments will finally prevail, but the only question is when? Do we need several or a dozen or so years or perhaps several generations? We know one thing, the later we take responsibility for spatial management, the greater the damage urban pathologies will cause to Poland."

  Back to top


  Cezary Trutkowski
  Shaping the educational policy of local self-governments
  "It seems that a change is necessary in the paradigm of education, a move away from the perception of educational institutions as places equipped purely with a specific resource of knowledge towards thinking about the school as an institution which builds local social capital. The local authorities should play an active role in this process. A deliberate local educational policy, however, is not possible without redefining the concept of the school."

  Back to top


  Jarosław Neneman
  Local finance of the citizens - how much consistency, how much autonomy?
  "If we were to agree that an increase in the autonomy of self-government is generally the right direction, the increase in financial autonomy should be an important element of this, especially with respect to the level of income (and hence expenditure), as well as the structure of income and expenditure. However, this requires significant modifications to the existing system of self-government financing in order to increase political accountability for this, as well as to align the starting conditions of individual units."

  Back to top


  Andrzej Kassenberg
  Local self-government and ecology. The first 25 years of the reborn self-government in Poland
  "A major point of dispute between local self-governments and national or even EU needs is the protection of nature, including bio-diversity. A great deal of controversy, in particular, is incited by the creation or extension of national parks and the creation of Natura 2000 areas within the framework of the European network of protected areas. On the one hand, this arises from the low level of importance of nature conservation in the ongoing activities of self-governments, while, on the other hand, consideration should be given to the costs incurred and the loss of benefits caused by the restrictions imposed on municipalities with a large share of protected areas compared with other municipalities which do not have such restrictions."

  Back to top


  Hubert Izdebski
  Presumption of territorial self-government tasks and presumption of the tasks of the municipality within the territorial self-government - general clauses on self-government tasks
  "Therefore, behind the dispute about the real content of the presumption of the municipality's tasks is the basic axiological - and ideological - dispute about the essence of public authority in a democratic State of law: whether its foundation is democracy understood as the self-organization of society, or the treatment of the State as the fundamental element of the organization of society (Statism); the legal dispute over the understanding of the principle of legalism with respect to the municipality's own tasks is only an external expression of that deeper ideological dispute."

  Back to top


  Adam Aduszkiewicz
  Foundation in Support of Local Democracy - outlook for the coming years
  "The management of the territorial self-government unit has its incredibly important managerial, as well as civic dimension; self-governments are a part of a system of managing the State and are simultaneously a form of self-organization of society. Furthermore, purely as a form of self-organization, they can be an effective link in the management system, more effective than a purely bureaucratic element of the administrative structure."

  Back to top


  Jakub Wiśniewski
  The role and significance of the principle of adequacy from the point of view of the case-law of the Constitutional Tribunal
  The objective of the article is to analyse the case law of the Constitutional Tribunal regarding the constitutional principle of adequacy of income of territorial self-government units compared with their tasks. For this purpose, the author examined the case law of the Constitutional Tribunal from the moment the Constitution of the Republic of Poland became effective until 2014. In conclusion of this analysis, the author proposes an adequacy test, which determines the boundary between regulations which are in line with the principle of adequacy and those which breach it.

  Back to top


  Łukasz Ciszewski
  The powers of the municipality's authorities arising from the Act on the collective supply of water and the collective discharge of sewage in the light of the model of operation of the regulatory authority
  The article is devoted to the analysis of the unique role which the authorities of the municipality play in the sector of water supply and sewage discharge services, especially the possible assignment to these authorities of the function of regulator of this sector. The author has adopted the model of administrative law regulation which operates in the energy sector for comparison purposes.

  Back to top


  Jacek Piecha
  A few comments on the financing of local land-use plans in the light of the audit findings of the Supreme Audit Office
  The article applies to the financing of local land use plans by entities which are external to the municipality. It is frequently pointed out that, pursuant to Article 21 of the Act on spatial planning and development, it is prohibited for external entities to finance these acts. However, the author takes into account not only the literal wording of this provision, but interprets it with the use of the systemic and purposive interpretation, while taking into account the legal determinants of the municipality's autonomy. The interpretation leads to the conclusion that such actions are not in breach of the law. The author indicates that the proposed interpretation is far more beneficial for the municipalities and authorities exercising supervision over the activities of these units.

  Back to top


  Piotr Sitniewski
  The range of tasks and functions of a person holding a public position in the meaning of Article 5, para. 2 the Act on access to public information, with particular reference to the limits of disclosure of the remuneration of such people - study results
  This article is an attempt to interpret the scope of the subjective right to information about people holding public posts in the light of the wording of Article 5 and Article 6, para. 1 of the Act on access to public information and the existing current case law of the courts, while simultaneously taking into account how these elements of information are implemented in selected offices of public administration. The considerations especially apply to the determination of the extent to which information from the area of private life may be disclosed, together with an attempt to define whose earnings and their level are public and freely available.

  Back to top


  Aleksander Panasiuk
  European Union's funds in the regional and local tourism economy in 2007-2013
  The article presents issues about the level of utilization of EU funds in the tourism economy using the example of the territorial self-government units in the Zachodniopomorskie and Lubuskie Voivodships. The starting point is the specification by the author of the scope of the regional and local tourism economy, together with an indication of the relationships between the entities forming it. The author analyses the original research conducted in the municipalities of the voivodships studied regarding the use of EU funds by local self-governments and additionally by tourism companies.

  Back to top


  Marta Makuch, Dorota Moroń
  The financial framework for municipal and county strategies for solving social problems - the law and practice
  The strategy for solving social problems is a basic strategy paper, which constitutes a tool of modern social welfare, supporting long-term planning and the achievement of objectives of solving social problems on a local scale, at the level of municipalities and counties. The objectives and measures planned in it require financial resources to be secured for their implementation. The objective of the article is to analyse municipal and county strategies for solving social problems in terms of the financial framework laid down in them in the context of the legal regulations. In this study, the authoresses present the legal grounds for structuring the strategy and the inclusion in it of information on financing, the concept of the financial framework and the practice of structuring strategy papers based on their own research on current social problem-solving strategies.

  Back to top


  Bartosz Majchrzak
  Comments about the legal nature of the construction log
  The article refers to issues related to the description of the construction log as an official document. The author indicates the concerns expressed in the doctrine and jurisprudence about the legal nature of this document. He then attempts to answer the question of whether the definitions of an official document which appear in the procedural regulations reflect the legal structure of the construction log. The analysis leads to the conclusion that the construction log is only an official document in the formal sense.

  Back to top


  Anna Wierzbica
  Ruling of the Supreme Administrative Court of 3 September 2013 (I OSK 1084/13); approving commentary
  The provision of Article 30, para. 2, item 5 of the Act on the county self-government is a provision of a systemic nature specifying the executive nature of the functions of the county's management and, as an example, specifies the forms in which this function is implemented, including through the employment and dismissal of the managers of the county's organizational units.

  Back to top


  Marcin Rulka
  Ruling of the Supreme Administrative Court of 11 December 2013 (II OSK 2473/13); critical commentary
  The right to vote at a parish meeting on matters other than the choice of the head of the parish and the parish council should depend on whether the result of the vote is conclusive for the municipal authorities, or purely consultative. In the former situation, only permanent residents of the village should have the right to vote if they have the capacity to vote in elections to the municipal self-government bodies, while, in the latter - all permanent residents of the parish should have this right.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
  sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
  tel.: + 48 784 333 031
  e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
  Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Teresa
  13-03-2018
  Ocena: 5/5
  Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora