Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
45,00 45,00
Cena regularna: 50,00
50,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkur...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Tomasz Grzegorz Grosse

str. 5

Tomasz Kupiec, Alicja Weremiuk

str.16

Wojciech Kisiała, Bartosz Stępiński

str. 29

Renata Kusiak-Winter

str. 49

Tomasz Szczurowski

str. 61

Jarosław Ruszewski, Piotr Sitniewski

str. 73

ORZECZNICTWO

Robert Suwaj

str. 86

RECENZJE I OMÓWIENIA

Elżbieta Kornberger-Sokołowska
Wiesława Miemiec, Marcin Miemiec, Krystyna Sawicka, Prawo finansów publicznych sektora samorządowego (Warszawa 2013, Wolters Kluwer Polska) str. 91

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Opracowała Justyna Przedańska str. 93

Table of Contents & Abstracts str. 95
Tomasz Grzegorz Grosse
Inteligentna specjalizacja w Polsce. Czy potrafimy wykorzystać szansę?
Artykuł przedstawia najważniejsze założenia tzw. "inteligentnej specjalizacji" w polityce spójności - inicjatywy przygotowanej przez Komisję Europejską dla perspektywy wieloletniej w okresie 2014-2020. Wspomniana inicjatywa tworzy unikalną szansę rozwoju innowacyjnej gospodarki w Polsce, choć realizacja tego zamierzenia może napotkać różnorodne problemy. W konkluzjach autor przedstawia największe wyzwania, jakie inteligentna specjalizacja stawia w najbliższym czasie przed polskimi władzami publicznymi - krajowymi i regionalnymi.

Początek strony


Tomasz Kupiec, Alicja Weremiuk
Jakość systemów monitorowania regionalnych programów operacyjnych w ramach polityki spójności
Artykuł przedstawia sposób funkcjonowania systemów monitoringu na przykładzie trzech regionalnych programów operacyjnych. Działanie systemów oceniono przez pryzmat dwóch funkcji: wsparcia procesów wdrażania oraz procesów zarządzania i planowania. Autorzy ustalili, że systemy monitoringu w ograniczonym stopniu realizują pierwszą i praktycznie w ogóle nie realizują drugiej funkcji. Wśród przyczyn tego stanu wskazują brak adekwatności i wiarygodności gromadzonych danych, brak procedur analizy danych i oderwanie monitoringu regionalnych programów operacyjnych od monitoringu strategii rozwoju województwa.

Początek strony


Wojciech Kisiała, Bartosz Stępiński
Rola obszarów metropolitalnych w rozwoju regionalnym w opinii władz samorządowych
W artykule podjęto próbę rozpoznania opinii przedstawicieli samorządów lokalnych na temat obszarów metropolitalnych jako biegunów wzrostu w kontekście prowadzonej polityki regionalnej. Materiał badawczy stanowiły wyniki sondażu diagnostycznego przeprowadzonego wśród samorządów gminnych. W świetle uzyskanych wyników badań autorzy stwierdzają, że postawy władz samorządowych wobec analizowanego problemu zależą dużo bardziej od liczby mieszkańców w gminie oraz od odległości dzielącej gminy od ośrodków metropolitalnych niż od położenia w układzie obszar metropolitalny-peryferia czy od statusu gminy. Pomimo uznania roli obszarów metropolitalnych w procesach rozwoju społeczno-gospodarczego - jak zaobserwowali autorzy - większość samorządów opowiadała się za polityką regionalną zorientowaną na niwelowanie różnic w poziomie rozwoju poprzez przeznaczanie funduszy europejskich na tereny słabo rozwinięte.

Początek strony


Renata Kusiak-Winter
Performance Management w administracji publicznej - uwarunkowania, dylematy, wyzwania
Pilna potrzeba mierzenia i porównywania wyników w administracji jest tematem dostrzeżonym nie tylko w praktyce administracyjnej, ale również i w naukach o administracji. Punktem wyjścia do rozważań zawartych w artykule jest założenie, że pojedyncze instrumenty, mające na celu zarządzanie wydajnością i efektywnością w administracji czy poprawę osiąganych wyników, powinny być stosowane z uwzględnieniem celu nadrzędnego, jakim jest realizacja interesu publicznego. Wdrażanie koncepcji nakazuje ponadto rozpatrzenie złożonych uwarunkowań prawnych, politycznych czy społecznych, w jakich funkcjonują podmioty administracji publicznej, co autorka ilustruje licznymi przykładami z wybranych państw.

Początek strony


Tomasz Szczurowski
Czy sprawy cywilne z udziałem jednostek samorządu terytorialnego są sprawami gospodarczymi?
Ustawą z 16.09.2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw została dokonana obszerna nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego. Jednym z najistotniejszych celów tej nowelizacji była likwidacja postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych. Nie została ona jednak powiązana z likwidacją sądów gospodarczych, których struktura została utrzymana. W tym też kontekście autor zadaje zasadnicze pytanie, czy do kompetencji sądów gospodarczych należą w dalszym ciągu sprawy z udziałem jednostki samorządu terytorialnego?

Początek strony


Jarosław Ruszewski, Piotr Sitniewski
Wybór czynnika społecznego w postępowaniu sądowym na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Białymstoku - raport z badań
W artykule autorzy poddają analizie sytuację prawno-faktyczną instytucji ławnika w polskim wymiarze sprawiedliwości. Analizie posłużyły wyniki przeprowadzonych przez nich badań, których celem był monitoring praktyki powoływania przez rady gminy ławników na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. Uzupełnieniem pracy badawczej były działania upowszechniające informacje na temat instytucji ławnika, przysługujących mu praw oraz obowiązków. W artykule autorzy dokonują analizy przepisów i orzecznictwa oraz opinii trzech grup docelowych: sędziów, ławników i radnych.

Początek strony


Robert Suwaj
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 16 stycznia 2013 r. (III SA/Gl 1442/12)
Skład orzekający: przewodniczący - sędzia WSA Henryk Wach (sprawozdawca), sędzia WSA Anna Apollo, sędzia WSA Renata Siudyka
Instytucja zarządzająca jest organem właściwym do dokonania oceny prawnej naruszenia przez beneficjenta art. 32 ust. 2 prawa zamówień publicznych oraz do stwierdzenia, że w wyniku powyższego doszło do wykorzystania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, nawet bez wcześniejszego uzyskania informacji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o stwierdzonych nieprawidłowościach w stosowaniu prawa zamówień publicznych przez tego beneficjenta.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES

Tomasz Grzegorz Grosse
 • Smart specialization in Poland. Can we take advantage of the opportunity?
 • p. 5

  Tomasz Kupiec, Alicja Weremiuk
 • Quality of regional operational programme monitoring systems within the framework of the cohesion policy
 • p.16

  Wojciech Kisiała, Bartosz Stępiński
 • The role of metropolitan areas in regional development in the opinion of territorial self-government authorities
 • p. 29

  Renata Kusiak-Winter
 • Performance management in public administration - conditions, dilemmas, challenges
 • p. 49

  Tomasz Szczurowski
 • Are civil cases with the involvement of territorial self-government units commercial cases?
 • p. 61

  Jarosław Ruszewski, Piotr Sitniewski
 • The choice of the social factor in court proceedings within the jurisdiction of the Court of Appeal in Białystok - research report
 • p. 73

  CASE LAW

  Robert Suwaj
 • Ruling of the Voivodship Administrative Court in Gliwice of 16 January 2013 (III SA/Gl 1442/12), criticizing commentary
 • p. 86

  REVIEWS

  Elżbieta Kornberger-Sokołowska
  Wiesława Miemiec, Marcin Miemiec, Krystyna Sawicka, Territorial self-government sector public finance law, Warsaw 2013 p. 91

  REVIEW OF LITERATURE

  Prepared by Justyna Przedańska p. 93

  Table of Contents & Abstracts p. 95
  Tomasz Grzegorz Grosse
  Smart specialization in Poland. Can we take advantage of the opportunity?
  The article presents the most important assumptions behind the so-called "smart specialization" in cohesion policy - an initiative prepared by the European Commission for the long-term perspective in the period 2014-2020. This initiative creates a unique opportunity to develop an innovative economy in Poland, although the implementation of this intention can encounter various problems. In its conclusions, the author presents the most important challenges that smart specialization sets for the near future for Polish public authorities - both national and regional.

  Back to top


  Tomasz Kupiec, Alicja Weremiuk
  Quality of regional operational programme monitoring systems within the framework of the cohesion policy
  The article presents the method of functioning of monitoring systems using the example o three regional operational programmes. The operation of the systems was assessed from the point of view of two functions: support of implementation processes, as well as management and planning processes. The authors established that monitoring systems fulfil the first function to a limited extent and practically do not fulfil the other function at all. The reasons for this state of affairs suggest a lack of adequacy and reliability of the data collected, a lack of procedures for analysing the data and the separation of the monitoring of regional operational programmes from the monitoring of the voivodship's development strategy.

  Back to top


  Wojciech Kisiała, Bartosz Stępiński
  The role of metropolitan areas in regional development in the opinion of territorial self-government authorities
  The article attempts to identify the opinions of local self-government representatives on metropolitan areas as growth foci in the context of the regional policy pursued. The results of a diagnostic survey conducted among municipal self-governments constituted the research materials. Based on the research results obtained, the authors conclude that the attitudes of self-government authorities to the problem depends far more on the number of inhabitants in the municipality and the distance separating the municipality from metropolitan areas than on the location within the metropolitan area/outskirts or the status of the municipality. Despite acknowledging the role of metropolitan areas in socio-economic development processes - as the authors observed - most self-governments support regional policy which is oriented towards closing the gap in the level of development by earmarking European funds for underdeveloped areas.

  Back to top


  Renata Kusiak-Winter
  Performance management in public administration - conditions, dilemmas, challenges
  The urgent need to measure and compare results in administration is a subject which has not only been noticed in administrative practice, but also in the sciences of administration. The starting point for the considerations contained in the article is the assumption that the individual instruments, which have the purpose of managing performance and efficiency in administration or improving results, should be used with respect to a more superior objective, namely public interest. The implementation of the concept additionally requires the consideration of complex legal, political and social conditions in which public administrations operate, which the authoress illustrates with numerous examples from selected countries.

  Back to top


  Tomasz Szczurowski
  Are civil cases with the involvement of territorial self-government units commercial cases?
  The Act on the Amendment to the Civil Procedures Code and certain other acts of 16 September 2011 extensively revised the Civil Procedures Code. One of the most important objectives of this amendment was the deletion of separate proceedings for commercial cases. However, this was not connected with the abolition of the commercial courts, the structure of which has been maintained. In this context, the author asks the fundamental question of whether cases with the participation of territorial self-government units are the responsibility of the commercial courts.

  Back to top


  Jarosław Ruszewski, Piotr Sitniewski
  The choice of the social factor in court proceedings within the jurisdiction of the Court of Appeal in Białystok - research report
  In this article, the authors analyse the legal and factual situation of the institution of the lay judge in the Polish justice system. The analysis was performed on the results of their research, the objective of which was to monitor the practice of the municipal council appointing assessors within the jurisdiction of the Court of Appeal in Białystok. The research work was supplemented with activities disseminating information on the institution of assessor, his rights and duties. The authors analyse the regulations and case law, as well as the opinions of three target groups: judges, assessors and councillors.

  Back to top


  Robert Suwaj
  Ruling of the Voivodship Administrative Court in Gliwice of 16 January 2013 (III SA/Gl 1442/12), criticizing commentary
  The managing authority is the authority with competence to conduct a legal assessment of a breach by the beneficiary of Article 32, para. 2 of the Public Procurement Law and to conclude that, as a result, that funds intended for implementing programmes financed with European funds were utilized in breach of the procedures referred to in Article 184 of the Public Finance Act, even before the President of the Public Procurement Office receives any information on the irregularities found on the part of that beneficiary with respect to the Public Procurement Law.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
  sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
  tel.: + 48 784 333 031
  e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
  Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Teresa
  13-03-2018
  Ocena: 5/5
  Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora