Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
43,47 43,47
Cena regularna: 48,30
48,30
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkur...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Tomasz Grzegorz Grosse

str. 5

Sławomir Pastuszka

str. 19

Magdalena Gurdek

str. 37

Justyna Świątek-Rudoman

str. 55

Katarzyna Wlaźlak

str. 63

Grażyna Piechota

str. 74

ORZECZNICTWO

Paweł Zaborniak

str. 83

RECENZJE I OMÓWIENIA

Kamil Mroczka
Jan Majchrowski, Ewolucja funkcji wojewody jako przedstawiciela rządu (Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011)
str. 88

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Opracowała Justyna Przedańska
str. 91

Table of Contents & Abstracts
str. 94
Tomasz Grzegorz Grosse
Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej - ocena dotychczasowych efektów i dalszy rozwoju z polskiej perspektywy
Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) miały usprawnić współpracę transgraniczną i transnarodową w Unii Europejskiej, w tym realizowaną w ramach funduszy europejskich. Chodziło m.in. o ich wzmocnienie instytucjonalne, jak również ograniczenie problemów administracyjnych pojawiających się przy wcześniejszych formach współpracy. Artykuł analizuje, w jakim stopniu EUWT udało się osiągnąć wspomniany cel. Jakie były przyczyny ewentualnych niepowodzeń, a także jakie są planowane działania sanacyjne na przyszłość? Autor przygląda się doświadczeniom funkcjonowania EUWT z polskiej perspektywy, w tym opisuje stan przygotowań do powołania ugrupowań z udziałem polskich podmiotów oraz zastanawia się nad użytecznością tego instrumentu dla polskiej polityki rozwoju.

Początek strony


Sławomir Pastuszka
Rola europejskiej polityki regionalnej w rozwoju krajów i regionów ubogich w Unii Europejskiej
Europejska polityka regionalna, zwłaszcza efektywność jej działania, jest przedmiotem dyskusji prowadzonej przez polityków i ekspertów wszystkich krajów Unii Europejskiej. Ilość i różnorodność argumentów za i przeciw utrzymaniu wysokiego znaczenia tej polityki unijnej wzmaga się na etapie opracowania kolejnych perspektyw finansowych. Europejska polityka regionalna stwarza warunki dla szybszego rozwoju obszarów biedniejszych i peryferyjnych. Dlatego polityka regionalna musi być nakierowana na podwyższanie konkurencyjności wszystkich regionów unijnych, a nie jedynie na wyrównywanie dysproporcji w rozwoju. Autor wskazuje na podstawowe czynniki rozwoju regionalnego, prezentując wielkości nakładów strukturalnych na poszczególne państwa UE w latach 2000-2013 oraz przedstawiając najważniejsze rezultaty wdrażania polityki regionalnej.

Początek strony


Magdalena Gurdek
Wybory uzupełniające do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
W trakcie trwającej kadencji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego niejednokrotnie występuje potrzeba przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Do 1.08.2011 r. kwestie związane z tego rodzaju wyborami regulowała ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, obecnie jednak kodeks wyborczy z 5.01.2011 r. W artykule autorka dokonuje analizy nowych regulacji prawnych dotyczących wyborów uzupełniających z odpowiednimi odniesieniami do dotychczas obowiązujących przepisów w celu wyraźnego wskazania, w jakim zakresie nastąpiły zmiany. Z porównania wynika, że, co prawda, ustawodawca zdecydował się na jedną istotną zmianę - zrezygnował z przeprowadzania tego rodzaju wyborów w jednostkach, w których obowiązuje proporcjonalny system wyborczy - ale, niestety, w wielu innych kwestiach kodeks wyborczy stanowi wierną kopię ordynacji wyborczej.

Początek strony


Justyna Świątek-Rudoman
Tymczasowe aresztowanie oraz zawieszenie w czynnościach służbowych a stosunek pracy z wyboru wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
W ustawie z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych wprowadzono nieznaną wcześniej regulację sytuacji prawnej pracownika samorządowego tymczasowo aresztowanego. Nie jest to jednak jedyny środek zapobiegawczy, który powoduje czasową przerwę w sprawowaniu funkcji. Innym, który nie znajduje odzwierciedlenia w przepisach ustawy, jest zawieszenie w czynnościach służbowych. Autorka przedstawia skutki zastosowania tych środków w sferze stosunku pracy wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz ocenia obecne regulacje w kontekście ich kompletności i możliwości stosowania analogii, koncentrując się przy tym zwłaszcza na kształcie uprawnień płacowych zawieszonego organu wykonawczego gminy.

Początek strony


Katarzyna Wlaźlak
Problemy funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Artykuł ukazuje pojawiające się w praktyce problemy gmin z wypracowaniem efektywnej współpracy w ramach wprowadzonej w 2010 r. instytucji zespołu interdyscyplinarnego. Autorka zwraca uwagę na wątpliwości związane z trybem powołania zespołu, jego składem i organizacją, zakresem zadań i kompetencji, a także na trudności z ich realizacją wynikające z braku odrębnego wynagrodzenia za udział w pracach zespołu. Wskazuje również na szerokie kompetencje zespołów pozwalające na daleko idącą ingerencję w sprawy rodzin, w szczególności na upoważnienie członków zespołu do przetwarzania wrażliwych danych oraz możliwość podejmowania interwencji na podstawie procedury "Niebieska Karta".

Początek strony


Grażyna Piechota
Konkurencja czy współpraca - strategie wybierane przez organizacje pożytku publicznego i ich wpływ na skuteczność pozyskania 1% podatku
Wprowadzona kilka lat temu instytucja 1% podatku z roku na rok się upowszechnia. Rośnie liczba osób, które przekazują łącznie coraz większe kwoty na rzecz organizacji pożytku publicznego, natomiast organizacje pożytku publicznego stały się uczestnikami swoistej gry konkurencyjnej, zabiegając o pieniądze Polaków. Autorka - na podstawie przeprowadzonych badań - analizuje strategie możliwe do przyjmowania przez lokalne organizacje pożytku publicznego w zabieganiu o 1% podatku, ukazując jednocześnie wypaczenie samej idei wspierania celów, jakie pierwotnie zakładano i chciano osiągać.

Początek strony


Paweł Zaborniak
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 grudnia 2010 r. (II GSK 1091/09)
Skład orzekający: przewodniczący - sędzia NSA Anna Robotowska, sędzia del. WSA Piotr Pietrasz (sprawozdawca), sędzia NSA Stanisław Gronowski
Z brzmienia art. 7 ustawy o gospodarce komunalnej wynika a contrario, że do wykonywania zadań użyteczności publicznej jednostki samorządu terytorialnego mogą wykorzystywać i tworzyć wszelkie dopuszczalne przez prawo formy organizacyjne, w tym zarówno formy przewidziane przepisami ustawy o finansach publicznych, jak i inne. Nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem sądu I instancji, że gmina jako podmiot zobowiązany do zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego, chcąc, aby konkretny komunalny zakład budżetowy prowadził taką działalność, powinna przekształcić go w spółkę prawa handlowego.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES

Tomasz Grzegorz Grosse
 • European Grouping of Territorial Cooperation - assessment of the effects to date and further development from the Polish perspective
 • p. 5

  Sławomir Pastuszka
 • The role of European regional policy in the development of poor countries and regions in the European Union
 • p. 19

  Magdalena Gurdek
 • By-elections of territorial self-government units
 • p. 37

  Justyna Świątek-Rudoman
 • Temporary arrest and suspension of an elected mayor from work with respect to the employment relationship
 • p. 55

  Katarzyna Wlaźlak
 • Problems of the functioning of interdisciplinary teams for the prevention of domestic violence
 • p. 63

  Grażyna Piechota
 • Competition or cooperation - strategies selected by charities and their impact on their effectiveness in obtaining 1% of tax
 • p. 74

  CASE LAW

  Paweł Zaborniak
 • Ruling of the Supreme Administrative Court of 22 December 2010 (II GSK 1091/09), approving commentary
 • p. 83

  REVIEWS AND OVERVIEWS

  Kamil Mroczka
  Jan Majchrowski, Evolution of the Function of the Voivod as a Government Representative (Warsaw University Press, Warsaw 2011)
  p. 88

  REVIEW OF LITERATURE

  Prepared by Justyna Przedańska
  p. 91

  Table of Contents & Abstracts
  p. 94
  Tomasz Grzegorz Grosse
  European Grouping of Territorial Cooperation - assessment of the effects to date and further development from the Polish perspective
  The European Groupings of Territorial Cooperation (EGTC) were to have improved cross-border and transnational cooperation in the European Union, including that implemented within the framework of European funds. This applied, inter alia, to their institutional strengthening, as well as the reduction of administrative problems arising in the course of earlier forms of cooperation. The article examines the extent to which the EGTC have managed to achieve this objective. What were the reasons for any possible failures and what are the remedial actions planned for the future? The author reviews the experiences of the functioning of the EGTC from the Polish perspective, describing the state of readiness for appointing Groupings with the participation of Polish entities and considers the usefulness of this instrument for Polish development policy.

  Back to top


  Sławomir Pastuszka
  The role of European regional policy in the development of poor countries and regions in the European Union
  European regional policy, especially the effectiveness of its impact, is the subject of discussion for politicians and experts in all European Union Member States. The number and diversity of arguments for and against maintaining the high level of importance of this EU policy increases at the stage of developing successive financial perspectives. European regional policy creates conditions for the faster development of poorer and peripheral areas. Therefore, regional policy needs to be targeted at improving the competitiveness of all EU regions rather than balancing disparities in development. The author indicates the main factors of regional development, presenting the level of structural investments in the individual EU Member States in the years 2000-2013 and presenting the most important results of the implementation of regional policy.

  Back to top


  Magdalena Gurdek
  By-elections of territorial self-government units
  The need often arises for by-elections during the term of office of the governing bodies of territorial self-government units. Until 1 August 2011, issues related to by-elections were governed by the Ordinance on elections to municipal councils, county councils and regional assemblies, while it is currently regulated by the Electoral code of 5 January 2011. In the article, the authoress analyses the new regulatory framework regarding by-elections with appropriate references to the regulations in force to date in order to clearly indicate the where the amendments have been made. The comparison shows that, although the legislator decided to make one significant amendment - it withdrew from holding by-elections in units, in which a proportional electoral system applies - unfortunately, in many other issues, the Electoral code is an exact copy of the Electoral Ordinance of 1998.

  Back to top


  Justyna Świątek-Rudoman
  Temporary arrest and suspension of an elected mayor from work with respect to the employment relationship
  The Act of 21 November 2008 on self-government employees introduced a completely new regulation on the legal situation of a self-government employee who has been temporarily arrested. However, this is not the only precautionary measure which causes a temporary break in holding a post. Another, which is not reflected in the provisions of the Act, is the suspension from employment duties. The authoress describes the consequences of applying these measures in terms of the mayor's employment and assesses the current regulations regarding their completeness and the ability to apply analogies, focusing, in particular, on the salary rights of a suspended executive body of a municipality.

  Back to top


  Katarzyna Wlaźlak
  Problems of the functioning of interdisciplinary teams for the prevention of domestic violence
  The article presents the problems of municipalities emerging in practice in the development of effective cooperation within the institution of the interdisciplinary team, which was introduced in 2010. The authoress draws attention to the doubts related to the procedure of appointing the team, its membership and organization, the scope of its tasks and responsibilities, as well as the difficulties of their implementation arising from the lack of separate remuneration for taking part in the team's work. She also mentions the team's extensive powers enabling its far-reaching interference in domestic matters, in particular, the authorization of team members to process sensitive data and the ability to intervene on the basis of the procedure of the "Blue Card".

  Back to top


  Grażyna Piechota
  Competition or cooperation - strategies selected by charities and their impact on their effectiveness in obtaining 1% of tax
  The institution of 1% of tax introduced several years ago is becoming increasingly popular from year to year. The number of people, who, overall, are transferring increasingly larger amounts to charities, is increasing, while the charities have become participants in a unique competitive game, requesting the money of Poles. Based on the research conducted, the authoress analyses the strategies which can be adopted by local charity organizations in competing for the 1% of tax, simultaneously demonstrating a lack of understanding of the idea itself of supporting the original objectives which were to be achieved.

  Back to top


  Paweł Zaborniak
  Ruling of the Supreme Administrative Court of 22 December 2010 (II GSK 1091/09), approving commentary
  It arises a contrario from the wording of Article 7 of the Act on Municipal Management (consolidated text: Journal of Laws of 2011 No. 45, item 236 as amended) that, in order to conduct public service tasks, territorial self-government units may use and establish any organizational forms which are admissible by law, including the forms provided for in the provisions of the Public Finance Act, as well as others. It is not possible to agree with the position of the court of the first instance that the municipality, as an entity which is obliged to provide local public transport, wanting a specific municipal budget enterprise to conduct such activity, should transform it into a commercial law company.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
  sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
  tel.: + 48 784 333 031
  e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
  Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Teresa
  13-03-2018
  Ocena: 5/5
  Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora