Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
106,20 106,20
Cena regularna: 118,00
118,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkur...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

Za publikację na łamach „Samorządu Terytorialnego” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30320 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Piotr Zygadło

str. 5

Janusz T. Hryniewicz

str. 37

Ryszard Szostak

str. 53

Mirosław Karpiuk

str. 72

Agnieszka Piskorz-Ryń

str. 83

Zbigniew R. Kmiecik, Magdalena Kotulska

str. 94

Adam Ostapski

str. 109

Kamil Mroczka

str. 122

Katarzyna Dojwa-Turczyńska

str. 133

Dariusz Felcenloben

str. 147

RECENZJE I OMÓWIENIA

Robert Gawłowski
Mirosław Stec, Marek Mączyński (red.), Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego. Dopuszczalność i granice jej prowadzenia, Wolters Kluwer, Warszawa 2016
str. 159

ORZECZNICTWO

Magdalena Gurdek

str. 163

SPRAWOZDANIA

Łukasz Prus
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Model kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej - perspektywa polska" Wrocław 22 kwietnia 2016 r.
str. 174

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Opracowała Justyna Przedańska
str. 181

Indeks rzeczowy publikacji w "Samorządzie Terytorialnym" w 2016 r.
str. 184

Indeks nazwisk Autorów publikacji w "Samorządzie Terytorialnym" w 2016 r.
str. 188

Table of Contents & Abstracts
str. 190
Piotr Zygadło
Zagadnienia prawne związane z dochodowością projektów unijnych w latach 1988-2020. Perspektywa samorządowa
Artykuł podejmuje problematykę dochodowości projektów realizowanych w ramach kolejnych okresów programowania polityki spójności. Zagadnienie to jest istotne dla każdego wnioskodawcy, beneficjenta i instytucji systemu wdrażania funduszy unijnych. Analiza dochodowości projektu stanowi bowiem jeden z podstawowych aspektów oceny, pozwalający określić dopuszczalność wsparcia i reżim prawny, na podstawie którego przyznane będzie dofinansowanie. Podstawa prawna udzielonego wsparcia decyduje nie tylko o wielkości wsparcia, ale również o warunkach, na jakich będzie mogła być wykorzystywana powstała infrastruktura w okresie eksploatacyjnym. Na przestrzeni poszczególnych okresów programowania przepisy w tym zakresie znacznie ewoluowały w kierunku zwiększenia precyzji przepisów i wyraźnego powiązania zasad z przepisami o pomocy publicznej. Celem artykułu jest przybliżenie zmieniających się zasad w zakresie dochodowości projektów, w kontekście przepisów unijnych o projektach generujących dochód oraz relacji tych przepisów do przepisów o pomocy publicznej. Analizując przepisy, autor koncentruje się przede wszystkich na zasadach przewidzianych na lata 2014-2020 i aspektach szczególnie istotnych z perspektywy samorządowej.

Początek strony


Janusz T. Hryniewicz
Znaczenie środków europejskich dla rozwoju gmin, warunków życia i nierówności między gminami
Przedmiotem artykułu jest analiza wpływu środków europejskich na rozwój gospodarczy gmin (liczących nie więcej niż 50.000 mieszkańców), poprawę warunków życia i nierówności dochodów gminnych. Analizy statystyczne pokazały, że nie ma związku między środkami europejskimi a rozwojem gospodarczym, ale możliwy jest wpływ pośredni na inwestycje infrastrukturalne. Wpływ środków UE na poprawą warunków życia jest pozytywny, ale bardzo mały. Endogenne czynniki rozwoju lokalnego okazały się ważniejsze od czynników zewnętrznych. Mimo że gminy bogatsze otrzymują więcej środków UE, nierówności warunków życia między gminami (od 2002 r.) stale się zmniejszają. Jak zaznacza autor, jest to następstwem silnych interwencji państwa nakierowanych na zmniejszanie nierówności między gminami.

Początek strony


Ryszard Szostak
Charakter prawny umów koncesyjnych
Wdrożenie do polskiego porządku prawnego nowej dyrektywy 2014/23/UE w sprawie udzielania koncesji, na mocy ustawy z 21.10.2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, uzasadnia potrzebę zarysowania charakteru prawnego tego rodzaju zamówień wraz z umiejscowieniem ich w ogólnie przyjętej systematyce kontraktów. Są one podstawowymi formami partnerstwa publiczno-prywatnego funkcjonującego na styku stosunków normowanych prawem cywilnym oraz administracyjnym. Nieustające trudności kwalifikacyjne - jak zauważa autor - wynikają nie tylko ze złożonej regulacji, lecz także z braku doświadczenia wywołanego dłuższą nieobecnością tej problematyki w prawie polskim. Rosnące potrzeby praktyki wymuszają zatem przedstawienie jednoznacznej, stabilnej i przejrzystej wykładni nowych przepisów.

Początek strony


Mirosław Karpiuk
Udział czynnika społecznego w procesie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Zasada demokratyzmu, z której wynika partycypacja społeczna, pozwala na oddziaływanie obywateli na władzę publiczną, co odnosi się również do wykonywanych przez nią zadań. Udział czynnika społecznego został również przewidziany w przypadku kształtowania ładu przestrzennego na obszarze gminy. W związku z powyższym w tworzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalanego w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy przewidziano instrumenty procesowe (wnioski, uwagi, dyskusja publiczna) gwarantujące zainteresowanym podmiotom możliwość wypowiedzenia się w kwestii lokalnej polityki przestrzennej. Partycypacja społeczna w sferze kształtowania polityki przestrzennej rozmywa jednak - na co zwraca uwagę autor - istotę zasady demokratyzmu, gdyż stanowi jedynie element procesowy, nie zaś merytoryczny. To organy gminy autorytarnie rozstrzygają w tym zakresie, często ignorując stanowisko społeczne.

Początek strony


Agnieszka Piskorz-Ryń
Hybrydowy charakter prawa do ponownego wykorzystywania - wybrane zagadnienia
Prawo do ponownego wykorzystywania zostało ukształtowane na gruncie dyrektywy 2003/98/WE jako prawo ekonomiczne i polityczne, co przejął polski ustawodawca w ustawie o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Pomimo tych założeń i deklarowanych przez ustawodawcę celów, prawo to jest silnie nasycone elementami ekonomicznymi. Nie można pominąć faktu, że jest ono budowane na procedurze dostępowej i oparte na rozwiązaniach przewidzianych dla dostępu do informacji publicznej, stanowiąc w ten sposób swoistą hybrydę. Dla realizacji celów ekonomicznych i związanych z nimi zasad ponownego wykorzystywania ustalonych już na gruncie dyrektywy ustawodawca zespolił ze sobą różne elementy (instytucje) w integralną całość. Z jednej strony uwzględniając ekonomiczny charakter ponownego wykorzystywania, z drugiej zakładając jego bezpośredni związek z procedurą dostępową. Odnosi się ten związek nie tylko do sfery wartości i idei, ale także przyjętych rozwiązań prawnych. Prawo do ponownego wykorzystywania jest więc na gruncie europejskim kompromisem między pełną komercjalizacją danych publicznych, na wzór amerykański, a politycznym prawem dostępu do informacji publicznej.

Początek strony


Zbigniew R. Kmiecik, Magdalena Kotulska
Jeszcze o rodzajach opieszałości organów administracji publicznej w ogólnym postępowaniu administracyjnym
Artykuł omawia problematykę rodzajów opieszałości organów administracji publicznej w ogólnym postępowaniu administracyjnym, przedstawiając jednocześnie rozwiązania prawne obowiązujące w tym zakresie, ich ocenę i proponowane kierunki zmian. Artykuł zawiera obszerny przegląd poglądów doktryny na temat sposobów ujmowania poszczególnych przejawów opieszałości organów administracji publicznej, ich wnikliwą analizę i autorskie definicje pojęć, takich jak niezałatwienie sprawy w terminie, bezczynność, milczenie oraz przewlekłe prowadzenie postępowania.

Początek strony


Adam Ostapski
Tryb rozstrzygania sporów o właściwość przez organ wyższego stopnia między organami gminy w sprawach z zakresu pomocy społecznej
Artykuł jest poświęcony trybowi rozstrzygania sporów o właściwość przez organ wyższego stopnia między organami gminy w sprawach z zakresu pomocy społecznej, w szczególności takim kwestiom, jak: legitymacja do żądania rozstrzygnięcia sporu, wszczęcie postępowania w sprawie rozstrzygnięcia sporu, forma prawna i procesowe skutki rozstrzygnięcia sporu, w tym wadliwe jego rozstrzygnięcie. Jak zauważa autor, szczątkowe wręcz uregulowanie tej kwestii rodzi problemy w praktyce administracyjnej, dlatego też w artykule zawarto postulat szczegółowego uregulowania przedmiotowego zagadnienia, mając na uwadze cele takiego postępowania.

Początek strony


Kamil Mroczka
Samorządowcy wobec zmian - konsolidacja korpusów urzędniczych w świetle wyników badań empirycznych
Podstawowym celem artykułu jest analiza możliwości konsolidacji korpusów urzędniczych w systemie prawa urzędniczego z perspektywy decydentów politycznych w samorządzie terytorialnym. Autor swoje twierdzenia i wnioski opiera na wynikach badań "Implementacja norm, wartości i procedur służby cywilnej w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce". Badanie zawierające zarówno część ilościową, jak i jakościową przeprowadzono w jednostkach samorządu terytorialnego w 2015 r. (udział w badaniu wzięło 596 jednostek samorządu terytorialnego). Podstawowym celem badania było poznanie opinii decydentów politycznych w samorządzie terytorialnym na temat możliwości wdrożenia instytucji samorządowej służby cywilnej w Polsce. W tekście autor prezentuje najistotniejsze z perspektywy tytułu artykułu wyniki uzyskane w trakcie badania.

Początek strony


Katarzyna Dojwa-Turczyńska
Z samorządu do polityki: radni sejmików województw w wyborach parlamentarnych 2015 r.
Problematyka samorządu województwa i jego mandatariuszy w znacznie większym stopniu absorbuje zainteresowanie badaczy niż opinii publicznej. Dla mieszkańców to najmniej znany stopień samorządu, dysponujący enigmatycznymi uprawnieniami i kompetencjami, w małym stopniu pozwalający mieszkańcom wpływać na jego funkcjonowanie i związany z postulowanymi obszarami działania. Z perspektywy partii politycznych samorząd województwa jest istotny zarówno ze względu na obszary jego aktywności, jak i na stopień jego upartyjnienia. W artykule autorka omawia wyniki badań empirycznych opartych na danych zastanych. Ich celem była odpowiedź na pytanie o aspiracje polityczne radnych regionów, rozumiane jako start w wyborach parlamentarnych 2015 r. Badania ukazują, że blisko połowa radnych sejmików kandydowała w wyborach parlamentarnych. Aktywność radnych była zróżnicowana (najwyższa w przypadku PSL), różne były też rangi nadawane kandydatom z samorządu przez ugrupowania partyjne, zróżnicowana była także efektywność wyborcza (najwyższa w przypadku PiS).

Początek strony


Dariusz Felcenloben
Weryfikacja prac geodezyjnych i kartograficznych
W artykule autor przedstawia zagadnienie dotyczące, określonej przepisami ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, normy prawnej ustalającej zasady dokonywania weryfikacji materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych przez organ administracji, do którego prace te zostały zgłoszone. Autor wskazuje na mieszany charakter tej czynności, jak również skutki procesowe z tego wynikające, w szczególności dotyczące terminu dokonania tej czynności, zakresu weryfikacji dokumentacji, zasad sporządzania protokołu, środków zwalczania bezczynności lub opieszałości organu w tym zakresie, a także możliwości upoważnienia przez właściwy organ osób uprawnionych do dokonania tych czynności i odpowiedzialności odszkodowawczej z tym związanej.

Początek strony


Magdalena Gurdek
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 lipca 2015 r. (II OSK 1548/15)
Skład orzekający: przewodniczący - sędzia NSA Anna Łuczaj, sędzia NSA Małgorzata Masternak-Kubiak (sprawozdawca), sędzia del. WSA Teresa Zyglewska
1. Jeżeli radny rady dzielnicy został wybrany na stanowisko zastępcy burmistrza dzielnicy, to tym samym jego zatrudnienie z mocy prawa w urzędzie m.st. Warszawy - w związku z zakazem zatrudnienia radnego w urzędzie gminy, w której objął mandat (art. 24a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym) - powoduje, że w świetle art. 383 § 1 pkt 5 kodeksu wyborczego, dochodzi do "naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności" i rada dzielnicy powinna wygasić mandat radnego.
2. Mandatu radnego stołecznej dzielnicy wybranego do jej zarządu nie wygasza komisarz wyborczy, ale rada.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES

Piotr Zygadło
 • Legal issues related to the profitability of EU projects in the years 1988-2020. Territorial self-government's point of view
 • p. 5

  Janusz T. Hryniewicz
 • The significance of European funds to the development of municipalities, living conditions and inequalities between municipalities
 • p. 37

  Ryszard Szostak
 • The legal nature of concession contracts
 • p. 53

  Mirosław Karpiuk
 • Involvement of the public factor in the process of preparing a local land use plan
 • p. 72

  Agnieszka Piskorz-Ryń
 • The hybrid nature of the right of re-use - selected issues
 • p. 83

  Zbigniew R. Kmiecik, Magdalena Kotulska
 • More about the types of tardiness of public administration authorities in general administrative proceedings
 • p. 94

  Adam Ostapski
 • Procedure for settling conflicts between municipal authorities regarding jurisdiction in matters of social welfare by the higher level authorities
 • p. 109

  Kamil Mroczka
 • Self-government officials on changes - consolidation of clerical corps in the light of the results of empirical research
 • p. 122

  Katarzyna Dojwa-Turczyńska
 • From self-government to politics: councillors of voivodship assemblies in the 2015 parliamentary elections
 • p. 133

  Dariusz Felcenloben
 • Verification of geodetic and cartographic work
 • p. 147

  REVIEWS AND OVERVIEWS

  Robert Gawłowski
  Mirosław Stec, Marek Mączyński (ed.), Business activities of territorial self-government units. Admissibility and the limits of conducting it, Wolters Kluwer, Warsaw, 2016
  p. 159

  CASE LAW

  Magdalena Gurdek
 • Ruling of the Supreme Administrative Court of 14 July 2015 (II OSK 1548/15); critical commentary (Election of a Councillor of a Warsaw district to the office of deputy mayor of the same district)
 • p. 163

  REPORTS

  Łukasz Prus
  Report on the scientific conference named "Model of the Administrative Procedures Code of the European Union - the Polish perspective" Wrocław 22 April 2016
  p. 174

  REVIEW OF LITERATURE

  Prepared by Justyna Przedańska
  p. 181

  Index of publications in "Territorial Self-Government" in 2016
  p. 184

  Index of Authors of publications in "Territorial Self-Government" in 2016
  p. 188

  Table of Contents & Abstracts
  p. 190
  Piotr Zygadło
  Legal issues related to the profitability of EU projects in the years 1988-2020. Territorial self-government's point of view
  The article considers the issue of profitability of projects conducted within the framework of the successive programming periods of the cohesion policy. This issue is important to every applicant, beneficiary and institution of the system of implementing EU funds. This is because the analysis of a project's profitability constitutes one of the fundamental aspects of the assessment, enabling the determination of the admissibility of support and the legal regime, on the basis of which co-financing will be granted. The legal basis of the support granted not only determines the level of the support, but also the conditions in which the infrastructure that arises can be used in the operational period. Over the individual programming periods, the rules on this have evolved significantly towards increasing the precision of the rules and clearly relating the principles with the rules on state aid. The objective of the article is to present the changing rules on project profi tability in the context of EU legislation on income-generating projects and the relationship between those regulations and the regulations on state aid. While analysing the regulations, the author focuses primarily on the principles laid down for the 2014-2020 period and the aspects which are particularly important from the point of view of territorial self-government.

  Back to top


  Janusz T. Hryniewicz
  The significance of European funds to the development of municipalities, living conditions and inequalities between municipalities
  The paper analyses the relationships between the inflow of EU resources and their impact on economic growth, the improvement of living conditions and inequalities among municipalities of less than 50,000 inhabitants. Statistical analyses show that there is no correlation between EU funding and economic growth, but an indirect effect is possible through the infrastructure. The correlation between EU funding and the improvement in living conditions is noticeable but very low. Endogenous factors of local development proved to be more important than exogenous factors. The inflow of EU funding coincides with a reduction in the inequalities of living conditions. Although more affluent municipalities received relatively more European funds, inequalities of living conditions have steadily faded since 2002. This arises from strong state intervention intended to equalize living conditions in the municipalities.

  Back to top


  Ryszard Szostak
  The legal nature of concession contracts
  The implementation into the Polish legal order of the new Directive 2014/23/EU on the award of concession contracts, under the Act on concessions for public works or services of 21 October 2016 justifi es the need for presenting an outline of the legal nature of such orders, together with their positioning in the generally accepted system of contracts. They are the main forms of public-private partnership operating at the point of contact of relationships governed by civil law and those governed by administrative law. The author notes that incessant eligibility difficulties arise not only from the complex regulations, but also with the lack of experience caused by the long absence of this matter from Polish law. Therefore,the growing needs of experience are forcing the presentation of an unambiguous, stable and transparent interpretation of the new rules.

  Back to top


  Mirosław Karpiuk
  Involvement of the public factor in the process of preparing a local land use plan
  The principle of democracy, from which public participation arises, allows citizens to bear an influence on public authority, which also addresses the activities performed by it. The involvement of the public factor was also provided for in the case of shaping urban governance within the area of the municipality. Therefore, when preparing a local land use plan, which is adopted in order to specify the intended use of land, including for public service investments, as well as identify the methods of development and construction, procedural instruments (motions, objections, public debate) have been provided for to ensure that stakeholders have the opportunity to comment on the matter of the local land use policy. However,the author notes that public participation in the development of the spatial policy blurs the essence of the principle of democracy, as it is merely a procedural component and not a substantive component. It is the authorities of the municipality that authoritatively make decisions in this respect, frequently ignoring the public position.

  Back to top


  Agnieszka Piskorz-Ryń
  The hybrid nature of the right of re-use - selected issues
  The right of re-use was based on Directive 2003/98/EC as an economic and political right, which the Polish legislature assumed in the Act on the reuse of public sector information. Despite these assumptions and the objectives declared by the legislature, this right is heavily saturated with economic elements. The fact that it is built on an access procedure and based on solutions for accessing public information, thereby being a type of hybrid, cannot be ignored. In order to achieve the economic objectives and their related principles of re-use already established under the directive, the legislature has combined various elements (institutions) into an integral whole. On the one hand, taking into account the economic nature of re-use, while on the other, assuming its direct connection with the access procedure. This connection not only refers to the area of values and ideas, but also the accepted legal solutions. The right of re-use in Europe is therefore a compromise between the full commercialization of public data, like in America, and the political right of access to public information.

  Back to top


  Zbigniew R. Kmiecik, Magdalena Kotulska
  More about the types of tardiness of public administration authorities in general administrative proceedings
  The article discusses the issue of the types of tardiness of public administration authorities in general administrative proceedings, simultaneously presenting legal solutions which are applicable to this, their assessment and proposed directions of change. The article contains a comprehensive review of the views of the legal doctrine on methods of recording individual manifestations of tardiness of public authorities, their detailed analysis and proprietary definitions, such as not resolving a case on time, inaction, silence and protracted handling of procedures.

  Back to top


  Adam Ostapski
  Procedure for settling conflicts between municipal authorities regarding jurisdiction in matters of social welfare by the higher level authorities
  The article is devoted to the procedure for settling conflicts between municipal authorities on jurisdiction regarding matters of social welfare by a higher level authority, in particular, such issues as: the capacity to request the settlement of a dispute, the initiation of proceedings regarding the settlement of a dispute, the legal form and procedural consequences of settling the dispute, including its defective settlement. The author notes that the sparse regulations on this matter give rise to problems in administrative practice, which is why the article also contains a proposal to regulate this matter in detail, with account taken of the objectives of such proceedings.

  Back to top


  Kamil Mroczka
  Self-government officials on changes - consolidation of clerical corps in the light of the results of empirical research
  The main objective of the article is to analyse the possibilities of consolidating clerical corps in a clerical legal system from the point of view of the decision-makers in territorial self-government. The author bases his assertions and conclusions on the results of the research named "Implementation of civil service standards, values and procedures in territorial self-government units in Poland". The study containing both a quantitative and a qualitative part was conducted at territorial self-government units in 2015 (596 territorial self-government units took part in the study). The main objective of the study was to determine the opinions of the territorial self-government decision-makers about the possibility of implementing self-government civil service institutions in Poland. In the article, the author presents the most important results obtained during the study from the point of view of the reason for their appearance.

  Back to top


  Katarzyna Dojwa-Turczyńska
  From self-government to politics: councillors of voivodship assemblies in the 2015 parliamentary elections
  The issue of the voivodship self-government and its mandataries absorbs the interest of researchers to a much greater extent than the general public. For the inhabitants, this is the least known level of self-government, with enigmatic rights and responsibilities, enabling residents to influence its operation to a minor extent and areas of operations related to those that are postulated. From the point of view of the political parties, the voivodship self-government is significant, both because of the areas of its activity and the extent of belonging to political parties. In the article, the authoress discusses the results of empirical studies based on existing data. Their objective was to answer the question about the political aspirations of the regional councillors, understood as entry into the 2015 parliamentary elections. The studies show that nearly half of the councillors stood in the parliamentary elections. The activity of the councillors was varied (the most in the case of the Polish Peasants' Party, PSL), as was the importance assigned to the candidates from the self-government by the party groups, as well as the electoral effectiveness (the highest in the case of the Law and Justice Party, PiS).

  Back to top


  Dariusz Felcenloben
  Verification of geodetic and cartographic work
  In the article, the author presents an issue regarding a legal norm specified by the provisions of the Geodetic and Cartographic Law setting out the rules by which the administrative authority, to which the geodetic and cartographic work has been submitted, verifies the materials constituting the results of that work. The author refers to the mixed nature of this activity, as well as the procedural effects arising from this, in particular regarding the timing for performing this activity, the extent of verification of the documentation, the principles of preparing the protocol, the means of combating inactivity or tardiness of the authority in this respect, as well as the possibility of the competent authority authorizing people who are entitled to perform such activities and the related liability for damages.

  Back to top


  Magdalena Gurdek
  Ruling of the Supreme Administrative Court of 14 July 2015 (II OSK 1548/15)
  1. If a councillor of a district council is elected deputy mayor of the district, this means that, by law, his employment at the Warsaw City Hall leads to a "breach of the statutory prohibition to combine the mandate of councillor with the performance of the functions or activities specified in separate regulations" and the district council should terminate the councillor's mandate in accordance with Article 383, § 1, item 5 of the electoral code, due to the prohibition to employ a councillor in the municipal office where he took office (Article 24a, para. 1 of the Act on municipal self-government),
  2. The mandate of a councillor of a district in the capital, who is selected for managing it, is not terminated by the electoral commissioner, but by the council.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
  sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
  tel.: + 48 784 333 031
  e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
  Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Teresa
  13-03-2018
  Ocena: 5/5
  Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora