Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
43,47 43,47
Cena regularna: 48,30
48,30
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkur...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińKONKURS

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej do oceny rozpraw doktorskich oraz prac magisterskich i licencjackich obronionych w 2011 r., nadesłanych do IX edycji Konkursu ogłoszonego przez Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska i Redakcję "Samorządu Terytorialnego"
str. 5

Ogłoszenie o X edycji Konkursu na
...KONKURS

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej do oceny rozpraw doktorskich oraz prac magisterskich i licencjackich obronionych w 2011 r., nadesłanych do IX edycji Konkursu ogłoszonego przez Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska i Redakcję "Samorządu Terytorialnego"
str. 5

Ogłoszenie o X edycji Konkursu na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i licencjackie, obronione w 2012 r.
str. 8

ARTYKUŁY

Paweł Swianiewicz

str. 9

Michał Bitner

str. 25

Dawid Sześciło

str. 45

Maciej J. Nowak, Elżbieta Kicka

str. 53

Dorota Fleszer

str. 66

ORZECZNICTWO

Magdalena Niziołek

str. 80

RECENZJE I OMÓWIENIA

Leonard Etel
Teresa Dębowska-Romanowska, Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną (Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010)
str. 87

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Opracowała Justyna Przedańska
str. 91

Table of Contents & Abstracts
str. 94
Paweł Swianiewicz
Środki unijne w samorządach - kto korzysta najwięcej?
W artykule autor opisuje (na podstawie bazy danych o projektach finansowanych ze środków UE prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) związek między wykorzystaniem funduszy a wielkością jednostki samorządowej oraz między wielkością pozyskiwanych środków a poziomem rozwoju i zamożnością jednostek samorządowych. Autor analizuje rolę, jaką odgrywają poszczególne programy operacyjne w finansowaniu zadań realizowanych przez samorządy. Do kwietnia 2011 r. wartość projektów samorządowych stanowiła prawie 40% wszystkich środków uzyskanych w ramach realizowanych w Polsce programów finansowanych z funduszy unijnych. Najważniejszymi dla samorządów programami są Regionalne Programy Operacyjne, ale w dużych miastach większe znaczenie ma Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

Początek strony


Michał Bitner
Wpływ budżetowania memoriałowego na kształt i funkcjonowanie zasad budżetowych w prawie budżetowym jednostek samorządu terytorialnego
Artykuł jest poświęcony porównaniu zasad budżetowych w budżetach konstruowanych na zasadzie kasowej oraz w budżetach konstruowanych na zasadzie memoriałowej. W wielu krajach europejskich zostały zakończone lub planowane są reformy zmierzające do wprowadzenia budżetowania memoriałowego co najmniej na szczeblu samorządowym. Powoduje to zasadniczą modyfikację zarówno struktury budżetu, jak i głębokie zmiany niektórych zasad budżetowych, a zwłaszcza zasady realizacji, zasady szczegółowej autoryzacji i zasady równowagi budżetowej. W artykule zawarto analizę tych zmian na przykładzie niemieckiego komunalnego prawa budżetowego.

Początek strony


Dawid Sześciło
Niemiecki Neues Steuerungsmodell. Nowe zarządzanie publiczne w samorządzie lokalnym
Nowe zarządzanie publiczne jest koncepcją, która wywarła największy wpływ na kierunek reform sektora publicznego w wielu państwach świata na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Oddziaływanie tego prorynkowego i menedżerskiego podejścia do administracji nie ominęło także samorządów. Artykuł przedstawia niemiecki projekt nowego modelu sterowania, który stanowił próbę wcielenia w życie, na poziomie kilkuset niemieckich gmin, reform organizacyjnych realizujących program nowego zarządzania publicznego.

Początek strony


Maciej J. Nowak, Elżbieta Kicka
Przedsiębiorczość w małych miastach województwa zachodniopomorskiego
Artykuł opisuje, w jaki sposób rozwija się przedsiębiorczość w najmniejszych miastach województwa zachodniopomorskiego. Na podstawie przeprowadzonych badań (statystycznych oraz ankietowych) autorzy analizują 37 miast liczących od 5 tys. do 10 tys. mieszkańców, uwzględniając m.in. liczbę przedsiębiorców (według sektorów własnościowych oraz według przedmiotu działalności) oraz zmiany pomiędzy stanem na 2001 r. i 2008 r. a latami 2009-2010 przede wszystkim przez pryzmat tego, że 2009 r. był już rokiem kryzysu finansowego, który w istotnym stopniu oddziaływał na funkcjonowanie polskich przedsiębiorców.

Początek strony


Dorota Fleszer
Zasady udzielania upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w świetle ustawy o samorządzie gminnym
Wójt (burmistrz, prezydent miasta), pełniąc funkcję organu administracji publicznej, wydaje decyzje administracyjne wywołujące indywidualnie oznaczone skutki prawne. Może jednak w tym zakresie upoważniać inne osoby, w tym pracowników urzędu. Opracowanie analizuje przepisy prawne określające zasady, na jakich jest możliwe udzielenie przez wójta upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w konkretnych sprawach. Prawidłowe udzielenie upoważnienia, a następnie przestrzeganie jego zakresu przez osobę nim się posługującą w trakcie wykonywania czynności postępowania administracyjnego, jest warunkiem prawidłowego wydania aktu administracyjnego.

Początek strony


Magdalena Niziołek
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 sierpnia 2011 r. (I OSK 1383/10)
Skład orzekający: przewodniczący - sędzia NSA Małgorzata Borowiec, sędzia NSA Izabella Kulig-Maciszewska, sędzia NSA del. Wiesław Morys (sprawozdawca)
Niedopuszczalne jest wnioskowanie o utracie mocy obowiązującej ustawy z 3.07.1947 r. o odbudowie Warszawy przez desuetudo już w 1950 r. w sytuacji niedokończenia odbudowy Warszawy.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


COMPETITION

Minutes of the meeting of the Competition Committee for evaluating doctorate theses, as well as masters and bachelors dissertations defended in 2011, which were submitted for the 9th edition of the Competition announced by Wolters Kluwer Polska and the Scientific and Professional Monthly, "Territorial Self-Government"
p. 5

Announcement of the 10th edition of the Competition for the best doctorate theses, as well as masters and bachelors dissertations defended in 2012
p. 8

ARTICLES

Paweł Swianiewicz
 • EU funds in territorial self-government units - who benefits most?
 • p. 9

  Michał Bitner
 • Impact of accruals budgeting on the shape and operation of the budget rules in the budget law of territorial self-government units
 • p. 25

  Dawid Sześciło
 • German Neues Steuerungsmodell. New public management in local self-government
 • p. 45

  Maciej J. Nowak, Elżbieta Kicka
 • Entrepreneurship in the small towns of the Western Pomeranian Voivodship
 • p. 53

  Dorota Fleszer
 • Rules for granting authorization to issue administrative decisions in the light of the Act on municipal self-government
 • p. 66

  CASE LAW

  Magdalena Niziołek
 • Ruling of the Supreme Administrative Court of 3 August 2011 (I OSK 1383/10), critical commentary
 • p. 80

  REVIEWS AND OVERVIEWS

  Leonard Etel
  Teresa Dębowska-Romanowska, Financial Law. Constitutional Part and General Part (Wydawnictwo C.H. Beck, Warsaw 2010)
  p. 87

  REVIEW OF LITERATURE

  Prepared by Justyna Przedańska
  p. 91

  Table of Contents & Abstracts
  p. 94
  Paweł Swianiewicz
  EU funds in territorial self-government units - who benefits most?
  In the article, the author describes the relationship between the utilization of funds and the size of the territorial self-government unit, as well as between the amount of funds received and the level of development and affluence of self-government units (based on databases on projects financed with EU funds kept by the Ministry of Regional Development). The author analyses the role played by individual operational programmes in the financing of tasks conducted by self-governments. Up to April 2011, the value of self-government projects was almost 40% of all funds obtained within the framework of the programmes financed with EU funds, which have been implemented in Poland. The most important programmes for self-governments are Regional Operational Programmes, although the Infrastructure and Environment Operational Programme is of greater importance in large cities.

  Back to top


  Michał Bitner
  Impact of accruals budgeting on the shape and operation of the budget rules in the budget law of territorial self-government units
  The article is devoted to a comparison of the budget rules in budgets prepared on a cash basis and in budgets prepared on an accruals basis. Reforms aimed at introducing accruals budgeting, at least at self-government level, have ended or have been planned in many European countries. This results in a substantial modification to both the structure of the budget and greater changes in certain budget rules, especially the rules of implementation, the detailed rules on authorization and the rules on balancing the budget. The article contains an analysis of these changes using the example of the German municipal budget law.

  Back to top


  Dawid Sześciło
  German Neues Steuerungsmodell. New public management in local self-government
  New public management is a concept which has exerted the greatest impact on the direction of public sector reforms in many countries of the world in recent decades. This pro-market and managerial approach to administration has also affected territorial self-governments. The article presents the German draft of a new model of control, which constitutes an attempt to implement organizational reforms fulfilling the programme of new public management, at the level of several hundred German municipalities.

  Back to top


  Maciej J. Nowak, Elżbieta Kicka
  Entrepreneurship in the small towns of the Western Pomeranian Voivodship
  The article describes how entrepreneurship is developing in the smallest towns of the Western Pomeranian Voivodship. Based on research conducted (statistical and questionnaire research), the authors analyse 37 towns of between 5,000 and 10,000 inhabitants, taking into account the number of entrepreneurs (by ownership sector and by the subjects of activities), as well as changes between the conditions in 2001 and 2008, as well as 2009-2010, primarily from the point of view of the fact that 2009 was already a year of the financial crisis, which had a significant impact on the functioning of Polish entrepreneurs.

  Back to top


  Dorota Fleszer
  Rules for granting authorization to issue administrative decisions in the light of the Act on municipal self-government
  When fulfilling the function of a body of public administration, the mayor issues administrative decisions which incite individually specified legal consequences. However, he can grant authorization to other people, including employees of the Office, for this. The study analyses the provisions of the law laying down the rules according to which it is possible for the mayor to grant the authorization to issue administrative decisions on specific matters. The correct award of the authorization, followed by compliance with its scope by the person using it in the performance of the activities in administrative proceedings, is a proper condition for issuing the administrative act.

  Back to top


  Magdalena Niziołek
  Ruling of the Supreme Administrative Court of 3 August 2011 (I OSK 1383/10), critical commentary
  It is inadmissible to request the loss of validity of the Act on the reconstruction of Warsaw of 3 July 1947 by desuetudo as early as in 1950 in the situation in which the reconstruction of Warsaw had not ended.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
  sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
  tel.: + 48 784 333 031
  e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
  Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Teresa
  13-03-2018
  Ocena: 5/5
  Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora