Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
49,32 49,32
Cena regularna: 54,81
54,81
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24h (dni robocze)

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkur...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Robert Gawłowski

str. 5

Igor Zachariasz

str. 15

Jędrzej Bujny, Krystian Ziemski

str. 25

Jarosław Czerw

str. 34

Waldemar Siemiński

str. 46

Grzegorz Suliński

str. 55

Sławomir Pastuszka

str. 63

RECENZJE I OMÓWIENIA

Dominik Kościuk
Czesław Martysz, Grażyna Szpor, Kajetan Wojsyk, Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2015
str. 75

ORZECZNICTWO

Anna Ostrowska

str. 78

SPRAWOZDANIA

Rafał Budzisz, Paulina Łazutka
Sprawozdanie z XVI Dorocznej Konferencji Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej "Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania", Łódź 21-23 czerwca 2015 r.
str. 88

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Opracowała Justyna Przedańska
str. 92

KONKURS

Ogłoszenie o XIII edycji Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i prace licencjackie, obronione w 2015 r. - przypomnienie
str. 94

Table of Contents & Abstracts
str. 95
Robert Gawłowski
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego - od konsultacji do współudziału w rządowym procesie decyzyjnym
Pomimo 25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce relacje rządowo-samorządowe nie stanowiły przedmiotu zainteresowań badaczy zajmujących się tą tematyką. W artykule autor analizuje funkcjonowanie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego od początku jej powołania do dziś, zwracając uwagę na proces jej instytucjonalizacji, zmianę roli, jaką odgrywała, a także możliwe kierunki reform jej funkcjonowania.

Początek strony


Igor Zachariasz
Geneza Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego jest instytucją unikatową na tle instytucji centralnych innych państw europejskich, powstałą w efekcie oporu samorządów gmin zrzeszonych w ogólnopolskich organizacjach przed utworzeniem obligatoryjnej krajowej reprezentacji gmin. Działając przez ponad 20 lat, w tym przez ostatnie 10 lat na podstawie odrębnej regulacji ustawowej, stała się trwałym forum współpracy rządu i samorządu terytorialnego w reformie państwa. Jak podkreśla autor, przedkładane projekty jej reorganizacji zmierzające do utworzenia komisji wspólnych działających w obszarach metropolitalnych dają szansę na optymalizację realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego i administracji rządowej.

Początek strony


Jędrzej Bujny, Krystian Ziemski
Kilka uwag na temat zasadności ograniczenia kadencyjności wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)
Problematyka ograniczenia kadencyjności wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) budzi spore emocje i kontrowersje zarówno prawnej, jak i politycznej proweniencji. Ewentualna decyzja w zakresie ograniczenia liczby pełnionych kadencji przez osoby pełniące funkcje organu wykonawczego gminy jest pozostawiona uznaniu prawodawcy, przy czym trzeba pamiętać, że z zasady kadencyjności organów samorządowych nie płyną żadne wyraźne nakazy bądź zakazy w poruszanej tutaj kwestii. Autorzy opowiadają się za pozostawieniem kwestii liczby kadencji w niezmienionym kształcie. Za takim stanowiskiem przemawia przede wszystkim pragnienie pozostawienia swobody wyboru mieszkańcom wspólnot samorządowych.

Początek strony


Jarosław Czerw
Stanowienie uchwał przez radę gminy
Stanowienie uchwał przez radę gminy jest jednym z najistotniejszych elementów działalności tego organu, dlatego też w artykule autor dokonuje analizy procedury stanowienia uchwał przez radę gminy. Procedura ta obejmuje następujące po sobie etapy: od podjęcia inicjatywy uchwałodawczej i przygotowania projektu uchwały, poprzez jego zaopiniowanie i przyjęcie uchwały przez radę gminy, aż po wejście w życie uchwały. Ze względu na to, że większość uregulowań dotyczących procedury stanowienia uchwał przez rady gmin zawarto w statutach gmin, analiza zawiera także odwołania do statutów wybranych gmin.

Początek strony


Waldemar Siemiński
Zdefiniowane zjawiska partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym i w kształtowaniu przestrzeni
Artykuł jest próbą określenia podstawowych cech zjawiska partycypacji społecznej, w tym partycypacji społecznej w planowaniu i kształtowaniu przestrzeni. Autor wskazuje w nim związki partycypacji społecznej z określonym typem ustroju politycznego, jej charakter dobrowolny i kolektywny, rozróżnia typy partycypacji społecznej od narzędzi partycypacji, ponadto charakteryzuje specyfikę partycypacji społecznej w planowaniu i kształtowaniu przestrzeni.

Początek strony


Grzegorz Suliński
Instytucja drogi koniecznej jako źródło oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Brak odpowiedniego dostępu nieruchomości do drugi publicznej stanowi przesłankę żądania ustanowienia przez sąd służebności przejazdu. Uwzględniając taki wniosek, sąd postanawia o prawie właściciela nieruchomości władnącej do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie przejazdu w określony sposób. Realizacja uprawnienia przejazdu może wymagać budowy nowej drogi bądź przebudowy drogi już istniejącej. W takim przypadku uprawniony z tytułu służebności powinien uzyskać stosowne pozwolenia na realizację robót budowlanych niezbędnych dla wykonania urządzeń drogowych. Jedną z przesłanek uzyskania takiego pozwolenia jest złożenie oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Autor rozważa zatem, czy służebność przejazdu obejmuje swym zakresem prawo do złożenia takiego oświadczenia, czy też niezbędne jest uzyskanie zgody właściciela nieruchomości obciążonej.

Początek strony


Sławomir Pastuszka
Przyczyny i skutki niedorozwoju społeczno-gospodarczego południowych Włoch
Podstawowym celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jakie są przyczyny i skutki opóźnienia w rozwoju południowych regionów Włoch. Starając się zrealizować wyznaczony cel, autor przeprowadził długofalową analizę rozwoju południowych Włoch od starożytności do pierwszej dekady XXI w. Analiza wykazała, że niedorozwój włoskiego Południa jest rezultatem niewłaściwej polityki rozwoju prowadzonej zarówno przez kolejnych obcych władców w okresie średniowiecza, jak i przez rodzime rządy po zjednoczeniu politycznym Włoch. Słabością tej polityki był brak racjonalnych i spójnych celów rozwoju ekonomicznego, niedostatek współpracy władz centralnych i regionalnych, upolitycznienie administracji, niska jakość działań instytucji życia publicznego i jej negatywny wpływ na jakość kultury obywatelskiej. Nowa polityka rozwoju Południa powinna być w praktyce, a nie tylko w założeniu, ukierunkowana terytorialnie, zmierzać do pełniejszego wykorzystania wiedzy i nauki w koincydentalnym wykorzystaniu instytucji publicznych, rodzimych zasobów politycznych i społeczno-kulturowych tego włoskiego makroregionu.

Początek strony


Anna Ostrowska
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 16 kwietnia 2014 r. (I SA/Bk 110/14)
Skład orzekający: przewodniczący - sędzia WSA Urszula Barbara Rymarska, sędzia WSA Jacek Pruszyński, sędzia WSA (del.) Patrycja Joanna Suwaj (sprawozdawca).
1. Transfer należności z tytułu dotacji po upływie roku budżetowego (w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu cywilnego potwierdzającego wysokość nieprzyznanej i niewypłaconej, a przysługującej należności) nie jest "czystą" dotacją. Jest to natomiast wypłata należności, które należą się z tytułu dotacji, która nie została udzielona/przyznana i w konsekwencji wypłacona.
2. Tym samym, skoro dotacji nie udzielono w roku, w którym powinna była ona zostać udzielona, to mimo realizacji zadań publicznych nie można jej (dotacji) było wykorzystać i w konsekwencji rozliczyć za rok, za który przysługiwała.
3. W konsekwencji także nie można od podmiotu, który mimo braku dotacji w roku, w którym podmiot ten powinien był ją otrzymać (co wynika z obligatoryjności dofi nansowania niepublicznych szkół i placówek przez jednostki samorządu terytorialnego i co potwierdził sąd powszechny prawomocnym orzeczeniem), oczekiwać i wymagać, by dokonał rozliczenia wydatków, które był zmuszony ponieść z własnych (a nie dotacyjnych) środków.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES

Robert Gawłowski
 • Joint Commission of the Government and Territorial Self-Government - from consultation to participation in the government's decision-making process
 • p. 5

  Igor Zachariasz
 • Joint Commission of the Government and Territorial Self-Government
 • p. 15

  Jędrzej Bujny, Krystian Ziemski
 • A few comments on the legitimacy for limiting the number of terms of office of mayors
 • p. 25

  Jarosław Czerw
 • Adoption of resolutions by the municipal council
 • p. 34

  Waldemar Siemiński
 • Defined phenomena of civic engagement in land-use planning and in spatial development
 • p. 46

  Grzegorz Suliński
 • The institution of a necessary road as a source of a declaration on the right to use real property for construction purposes
 • p. 55

  Sławomir Pastuszka
 • Causes and effects of the socio-economic underdevelopment of Southern Italy
 • p. 63

  REVIEWS AND OVERVIEWS

  Dominik Kościuk
  Czesław Martysz, Grażyna Szpor, Kajetan Wojsyk, Act on computerization of the activities of entities performing public tasks. Commentary, Wolters Kluwer, Warsaw 2015
  p. 75

  CASE LAW

  Anna Ostrowska
 • Ruling of the Voivodship Administrative Court in Białystok of 16 April 2014 (I SA/Bk 110/14); partially critical commentary
 • p. 78

  REPORTS

  Rafał Budzisz, Paulina Łazutka
  Report of the 16th Annual Conference of the Public Administration Education Association "Legal Problems of Territorial Self-Government from the point of view of the 25th anniversary of its functioning", Łódź 21-23 June 2015
  p. 88

  REVIEW OF LITERATURE

  Prepared by Justyna Przedańska
  p. 92

  COMPETITION

  Announcement of the 13th edition of the Prof. Michał Kulesza Competition for the best doctorate theses, as well as masters and bachelors dissertations defended in 2015 - reminder
  p. 94

  Table of Contents & Abstracts
  p. 95
  Robert Gawłowski
  Joint Commission of the Government and Territorial Self-Government - from consultation to participation in the government's decision-making process
  Despite 25 years of functioning of territorial self-government in Poland, government-self-government relations have not been of interest to researchers analysing this subject. In the article, the author analyses the functioning of the Joint Commission of the Government and Territorial Self-Government since the beginning of its establishment until the present, drawing attention to the process of its institutionalization, the change in the role it has been playing, as well as the possible directions of reform of its functioning.

  Back to top


  Igor Zachariasz
  Joint Commission of the Government and Territorial Self-Government
  The Joint Commission of the Government and Territorial Self-Government is a unique institution in the light of the central institutions of other European States, having been established as a result of the resistance of municipalities which were members of national organizations before the establishment of the obligatory national representation of municipalities. Operating for over 20 years, including under a separate legal regulation for the past 10 years, it has become a standing forum for cooperation between central government and territorial self-government in the reforms of the State. As the author emphasizes, the plans presented for its reorganization having the objective of creating joint commissions operating in metropolitan areas offer an opportunity to optimize the performance of public tasks by territorial self-government entities and the government administration.

  Back to top


  Jędrzej Bujny, Krystian Ziemski
  A few comments on the legitimacy for limiting the number of terms of office of mayors
  The issue of limiting the number of terms of office of mayors arouses considerable emotions and controversies of both legal and political provenance. A possible decision to limit the number of terms of office by people performing functions of an executive body of a municipality has been left to the discretion of the legislature, whereby it should be remembered that, in principle, no clear orders or prohibitions flow from the number of terms of office of bodies of territorial self-government in this matter. The authors are in favour of leaving the issue of the number of terms of office unchanged. This position is primarily supported by the will to leave the freedom of choice to the residents of the local communities.

  Back to top


  Jarosław Czerw
  Adoption of resolutions by the municipal council
  The adoption of resolutions by the municipal council is one of the most important elements of this body's activities, which is why the author of this article analyses the procedures by which municipal councils adopt resolutions. This procedure involves the successive stages: from the start of the resolution-creating initiative and the drafting of the resolution, through consultation and adoption of the resolution by a municipal council to the entry of the resolution into force. Since most of the regulations regarding the procedure in which municipal councils pass resolutions have been included in the statutes of the municipalities, the analysis also contains a reference to the statutes of selected municipalities.

  Back to top


  Waldemar Siemiński
  Defined phenomena of civic engagement in land-use planning and in spatial development
  The article is an attempt to specify the basic features of the phenomenon of civic engagement, including civic engagement in planning and developing space. The author indicates in it the associations of civic engagement with a specific type of political regime, its voluntary and collective nature, distinguishes types of civic engagement from participatory tools and describes the specific nature of civic engagement in the planning and development of space.

  Back to top


  Grzegorz Suliński
  The institution of a necessary road as a source of a declaration on the right to use real property for construction purposes
  The lack of appropriate access by real property to a public road is a premise for requesting a court to establish an easement. When accepting such a request, the court decides on the rights of the owner of the benefiting property to use the encumbered property regarding passage in a certain manner. Exercising the right of passage may require the construction of a new road or the reconstruction of an existing road. In such a case, the entitlee from the easement should obtain appropriate permissions to perform the construction works required for installing road devices. One of the conditions for obtaining such permissions is the submission of a declaration regarding the right to use the real property for construction purposes. Therefore, the author considers whether an easement for passage encompasses the right to submit such a declaration, or whether the consent of the encumbered property's owner needs to be obtained.

  Początek strony


  Sławomir Pastuszka
  Causes and effects of the socio-economic underdevelopment of Southern Italy
  The primary objective of the article is an attempt to answer the question of what the causes and effects are of delays in the development of the southern regions of Italy. The author conducted a long-term analysis of the development of Southern Italy from ancient times to the first decade of the 21st century, which showed that the underdevelopment of the Italian South is a result of the inappropriate development policy pursued by both successive foreign rulers in the Middle Ages and by the domestic governments after the political unification of Italy. The weakness of this policy was the lack of rational and coherent objectives of economic development, an insufficiency of cooperation between the central and regional authorities, the political nature of administration, the poor quality of activities of public life institutions and its negative impact on the quality of civic culture. The new development policy for the South should, in practice and not only by assumption, be territorially focused and tend towards making better use of knowledge and science in the coincidental use of public institutions, as well as the indigenous political and socio-cultural resources of this Italian macro-region.

  Back to top


  Anna Ostrowska
  Ruling of the Voivodship Administrative Court in Białystok of 16 April 2014 (I SA/Bk 110/14); partially critical commentary
  1. The transfer of receivables from a grant after the end of the budget year (as a result of a final judgement of a civil court confirming the level of a receivable entitlement which has not been awarded or disbursed) is not a "pure" grant. However, it is the payment of receivables which are owned from the grant, which have not been granted / awarded and consequently paid.
  2. Similarly, since the grant was not awarded in the year in which it should have been awarded, despite the performance of public tasks it was not possible to use it (the grant) and, consequently, settle it in the year in which the entitlement existed.
  3. As a result, it cannot be expected or required that the entity, which, despite the lack of grant in the year in which the entity should have received it (which arises from the obligatory nature of co-fi nancing non-public schools and institutions by territorial self-government entities and as confirmed by a final court judgement), settles expenditures which it was forced to incur from its own (not grant) funds.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
  sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
  tel.: + 48 784 333 031
  e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
  Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Teresa
  13-03-2018
  Ocena: 5/5
  Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora