Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
45,00 45,00
Cena regularna: 50,00
50,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkur...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińKONKURS

Ogłoszenie o XI edycji Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy,organizowanego przez Wolters Kluwer Polska i Redakcję "Samorządu Terytorialnego", na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i prace licencjackie, obronione w 2013 r.
str. 5

ARTYKUŁY

Elżbieta Kornberger-Sokołowska, Katarzyna Feldo


...KONKURS

Ogłoszenie o XI edycji Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy, organizowanego przez Wolters Kluwer Polska i Redakcję "Samorządu Terytorialnego", na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i prace licencjackie, obronione w 2013 r.
str. 5

ARTYKUŁY

Elżbieta Kornberger-Sokołowska, Katarzyna Feldo

str. 7

Jarosław Dobkowski

str. 20

Bartosz Pawlak

str. 35

Agnieszka Korzeniowska-Polak

str. 48

Adam Bodnar, Adam Ploszka

str. 66

Anna Reda

str. 75

ORZECZNICTWO

Sebastian Gajewski, Aleksander Jakubowski

str. 84

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Opracowała Justyna Przedańska
str. 91

Table of Contents & Abstracts
str. 94
Elżbieta Kornberger-Sokołowska, Katarzyna Feldo
Podatek od towarów i usług w związku z działalnością jednostek samorządu terytorialnego
Podatek od towarów i usług jest jednym z najbardziej skomplikowanych podatków, z którym muszą zmagać się w bieżącej działalności nie tylko przedsiębiorcy, ale także podmioty publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego. Regularne zmiany legislacyjne wynikające z obowiązku jego harmonizacji z regulacjami unijnymi, kształtujące się nowe linie orzecznicze oraz zmieniające się stanowiska organów podatkowych sprawiają, że podatnicy tego podatku żyją w ciągłej niepewności co do poprawności dokonywanych przez nich rozliczeń. W artykule autorki przedstawiają zagadnienia, które każda jednostka samorządu terytorialnego powinna rozważyć, bez względu na to, czy jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, czy nie.

Początek strony


Jarosław Dobkowski
Rozłożenie na raty opłaty adiacenckiej
Artykuł dotyczy węzłowych aspektów prawnych rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej. Autor stawia tezę, że instytucja ta jest wpisana w istotę opłaty adiacenckiej. Ukazuje także istniejące mechanizmy jej funkcjonowania w obrocie prawnym, wskazując przy tym na różne podstawy prawne i kryteria korzystania z niej w praktyce, wynikające z funkcji, jakie pełni ona w porządku prawnym. Ostatecznie kwalifikuje ją jako instytucję prawa publicznego. Przedmiotem rozważań jest także zależność sposobu załatwienia wniosku o rozłożenie opłaty na raty od etapu postępowania administracyjnego, na którym organ otrzyma prośbę w tym zakresie oraz możliwość jej załatwienia po wydaniu decyzji ustalającej opłatę adiacencką.

Początek strony


Bartosz Pawlak
Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców
W artykule autor przedstawia problemy związane z ustalaniem i pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców przez przewoźników i operatorów. Przewidziane w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym dwa tryby ustalania przedmiotowych opłat w praktyce powodują istotne wątpliwości, dlatego autor szczególnej analizie poddaje charakter prawny tych opłat, charakter prawny czynności podejmowanych w celu ich ustalenia, zakres uprawnień gminy w toku prowadzonych negocjacji, a także skutki zaniechania ustalenia opłat w sposób przewidziany w ustawie.

Początek strony


Agnieszka Korzeniowska-Polak
Metryka sprawy administracyjnej
Organy administracji są zobowiązane prowadzić metryki sprawy. Czym one są, jakie dane powinny być do nich wpisywane, jakie sankcje mogą być wyciągnięte w przypadku ich braku w aktach sprawy? Czy nowe przepisy wprowadzone do ustaw procesowych mają znaczenie dla toku postępowania bądź gwarancji procesowych? Jakie odpowiedzi na te pytania można uzyskać po analizie art. 66a k.p.a. i art. 171a o.p.? W tekście autorka odpowiada na zadane przez siebie pytania.

Początek strony


Adam Bodnar, Adam Ploszka
Rozszerzenie czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach samorządowych na osoby nieposiadające obywatelstwa Unii Europejskiej
W artykule autorzy postulują rozszerzenie praw wyborczych w wyborach samorządowych na osoby nieposiadające obywatelstwa Unii Europejskiej. Przeprowadzona analiza regulacji prawnych prowadzi ich do konkluzji, że takie rozwiązanie byłoby zgodne z Konstytucją RP, w szczególności z art. 16 określającym zakres podmiotowy wspólnoty samorządowej. Postulowane rozwiązanie pozostaje przy tym koherentne z funkcjonującym już w polskiej rzeczywistości uprawnieniem obywateli Unii Europejskiej, a także realizuje wynikające z zasady wzajemności zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej.

Początek strony


Anna Reda
Wolności związkowe pracowników samorządowych
W opracowaniu autorka, analizując rozwiązania prawa polskiego i międzynarodowego, przedstawia problematykę wolności związkowych pracowników samorządowych, tj. prawa zrzeszania, prawa do rokowań i prawa do strajku, w kontekście ograniczeń przewidzianych wobec członków korpusu służby cywilnej i pracowników urzędów państwowych. Całość kończą wnioski de lege ferenda.

Początek strony


Sebastian Gajewski, Aleksander Jakubowski
Wyrok Sądu Najwyższego z 8 listopada 2012 r. (I CSK 190/12)
Skład orzekający: przewodniczący - sędzia SN Barbara Myszka, sędzia SN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca), sędzia SN Katarzyna Tyczka-Rote
Ujawnienie przez jednostkę samorządu terytorialnego imienia i nazwiska osoby, która zawarła z nią umowę cywilnoprawną, nie narusza prawa do prywatności tej osoby, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


COMPETITION

Announcement of the 11th edition of the Prof. Michał Kulesza Competition, organized by Wolters Kluwer Polska and the Editorial Office of "Territorial Self-Government", for the best doctorate theses, as well as master's and bachelor's dissertations defended in 2013
p. 5

ARTICLES

Elżbieta Kornberger-Sokołowska, Katarzyna Feldo
 • VAT in connection with the activities of territorial self-government units
 • p. 7

  Jarosław Dobkowski
 • Rescheduling the betterment levy
 • p. 20

  Bartosz Pawlak
 • Charges for the use of public transport stops or stations
 • p. 35

  Agnieszka Korzeniowska-Polak
 • Register of an administrative case
 • p. 48

  Adam Bodnar, Adam Ploszka
 • Extension of the right to vote and stand in local elections to include non-citizens of the European Union
 • p. 66

  Anna Reda
 • Union freedoms of self-government employees
 • p. 75

  CASE LAW

  Sebastian Gajewski, Aleksander Jakubowski
 • Ruling of the Supreme Court of 8 November 2012 (I CSK 190/12), approving commentary
 • p. 84

  REVIEW OF LITERATURE

  Prepared by Justyna Przedańska
  p. 91

  Table of Contents & Abstracts
  p. 94
  Elżbieta Kornberger-Sokołowska, Katarzyna Feldo
  VAT in connection with the activities of territorial self-government units
  VAT is one of the most complicated taxes, with which not only businesses, but also public entities, including territorial self-government units, need to contend in their ongoing activities. Regular legislative changes arising from the obligation to harmonize it with EU regulations, emerging new lines of judgement and the changing positions of the tax authorities mean that the taxpayers of this tax live in constant uncertainty as to the correctness of their settlements. In this article, the authoresses present issues which every territorial self-government unit should consider, regardless of whether or not it is VAT registered.

  Back to top


  Jarosław Dobkowski
  Rescheduling the betterment levy
  This article applies to the key legal aspects of rescheduling the betterment levy. The author sets the hypothesis that this institution is a part of the essence of the betterment levy. He also presents the existing mechanisms of its functioning in the law, indicating the various legal grounds and criteria for benefiting from it in practice, which arise from the functions it fulfils in the legal order. He finally qualifies it as a public-law institution. The considerations also focus on the relationship between the method of processing an application for rescheduling the levy from the stage of the administrative proceedings at which the authority receives such a request and the possibility of processing it after the decision is issued setting the betterment levy.

  Back to top


  Bartosz Pawlak
  Charges for the use of public transport stops or stations
  In this article, the author describes the issues related to setting and collecting charges for the use of public transport stops or stations by carriers and operators. In practice, the two procedures provided for in the Act on public transport for setting these charges create significant doubts. Therefore, the author specifically analyses the legal nature of these charges, the legal nature of the actions taken to set them, the rights of the municipality in the negotiations, as well as the consequences of not setting the charges in the manner provided for by the Act.

  Back to top


  Agnieszka Korzeniowska-Polak
  Register of an administrative case
  Administrative authorities are obliged to keep registers of cases. What are they, what data should be entered into them, what sanctions can there be for their lack of existence in the case files? Can the new regulations introduced in the procedural acts be of significance to the course of proceedings or procedural guarantees? What answers can be obtained to these questions from the analysis of Article 66a of the Administrative Procedures Code and Article 171a of the Tax Ordinance? The authoress responds in the article to the questions she has posed.

  Back to top


  Adam Bodnar, Adam Ploszka
  Extension of the right to vote and stand in local elections to include non-citizens of the European Union
  In the article, the authors postulate the extension of electoral rights in local elections to include people without European Union citizenship. The analysis of the legal regulations leads them to the conclusion that such a solution would be in line with the Constitution of the Republic of Poland, in particular Article 16, defining the scope of the ratione personae of the local community. The proposed solution is consistent with the right of citizens of the European Union, which already exists in Polish reality, and fulfils the obligations of the Republic of Poland arising from the principle of reciprocity.

  Back to top


  Anna Reda
  Union freedoms of self-government employees
  In the article, when analysing the solutions in Polish and international law, the authoress presents the issue of union freedoms of self-government employees, i.e. the right to unite, the right to bargain and the right to strike, in the context of the restrictions provided for members of the civil service and public office employees. This ends with de lege ferenda conclusions.

  Back to top


  Sebastian Gajewski, Aleksander Jakubowski
  Ruling of the Supreme Court of 8 November 2012 (I CSK 190/12), approving commentary
  The disclosure by a territorial self-government unit of the forename and surname of a person who has concluded a civil law agreement does not affect that person's right to privacy, as referred to in Article 5, para. 2 of the Act on access to public information of 06/09/2001.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
  sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
  tel.: + 48 784 333 031
  e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
  Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Teresa
  13-03-2018
  Ocena: 5/5
  Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora