Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
49,32 49,32
Cena regularna: 54,81
54,81
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkur...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińOd redakcji
Relacja z wręczenia pierwszych Odznak Honorowych za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego, Warszawa 28 sierpnia 2015 r.
str. 5

Ogłoszenie o XIII edycji Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i prace licencjackie, obronione w 2015 r. - przypomnienie
...Od redakcji
Relacja z wręczenia pierwszych Odznak Honorowych za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego, Warszawa 28 sierpnia 2015 r.
str. 5

Ogłoszenie o XIII edycji Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i prace licencjackie, obronione w 2015 r. - przypomnienie
str. 7

ARTYKUŁY

Rafał Sura

str. 9

Artur J. Kożuch, Lidia Luty

str. 16

Tomasz Kupiec

str. 27

Łukasz Ciszewski

str. 40

Bogumił Pahl, Marcin Radziłowicz

str. 50

Sławomir Czarnow

str. 56

Mateusz Karciarz, Anna Kudra

str. 69

RECENZJE I OMÓWIENIA

Bogusław Przywora
Andrzej Bisztyga, Piotr Zientarski (red.), Doświadczenia ustawodawcze Polski i Kazachstanu w zakresie polityki samorządowej i mniejszości narodowych, Toruń 2015, Wydawnictwo Adam Marszałek
str. 84

ORZECZNICTWO

Marcin Rulka

str. 84

Table of Contents & Abstracts
str. 94
Rafał Sura
Partycypacja społeczna fundamentem dobrej administracji (wybrane aspekty prawno-aksjologiczne)
Nauka prawa administracyjnego i nauka administracji coraz częściej posługują się pojęciem partycypacji społecznej, aby proponować nowsze czy lepsze modele i formy wykonywania zadań administracji publicznej. W związku z tym - zdaniem autora - badań wymagają konteksty partycypacji społecznej przy wykonywaniu władzy publicznej, a także ustalenie, czy jest możliwe postrzeganie partycypacji jako konkretyzacji idei dobrej administracji. Samo zaś rozumienie prawa do dobrej administracji należy każdorazowo poddawać analizie prawno-aksjologicznej.

Początek strony


Artur J. Kożuch, Lidia Luty
Partycypacyjne kształtowanie struktury wydatków jako warunek sprawności jednostek samorządu terytorialnego
Artykuł stanowi próbę konceptualizacji i operacjonalizacji problemu uczestniczenia obywateli i innych interesariuszy w procesie planowania finansowego jednostek samorządu terytorialnego. Autorzy za zasadniczy cel opracowania uznają próbę przedstawienia modelu rachunku wydatków standaryzujących partycypacyjnie zadania publiczne, uznając go za jeden z mechanizmów służących usprawnieniu zorientowanych kasowo systemów tych organizacji. Opracowanie przedstawia sposób postępowania zapewniający aktualną ocenę zgodności wydatków z oczekiwaniami odbiorców usług publicznych oraz ich dopasowanie do potrzeb zgłaszanych przez uczestników wspólnot samorządowych. Zidentyfikowane odchylenia będą służyć planowaniu nowych, opcjonalnych procesów świadczenia usług publicznych, poszukiwaniu procesów referencyjnych, zapewniających sprawność w świadczeniu poszczególnych usług publicznych.

Początek strony


Tomasz Kupiec
Ewaluacja regionalnych programów operacyjnych w warunkach prawa zamówień publicznych i finansów publicznych
Artykuł przedstawia praktyczne problemy pojawiające się w procesie zamawiania ewaluacji regionalnych programów operacyjnych: zbyt długie oczekiwanie na wyniki badań, nadmierne znaczenie ceny przy wyborze oferty i koncentrację badań w cyklu rocznym. Problemy te są związane z obowiązującymi jednostki samorządu terytorialnego przepisami prawa zamówień publicznych i finansów publicznych, ich zaś skutkiem jest ograniczenie użyteczności i wykorzystania ewaluacji w procesie podejmowania decyzji. W podsumowaniu autor wskazuje propozycje działań mogących zmienić tę niekorzystną sytuację.

Początek strony


Łukasz Ciszewski
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody w stosunku do uchwały rady gminy w sprawie zatwierdzenia albo odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków modyfi kuje przewidziane w ustawie o samorządzie gminnym zasady i skutki postępowania nadzorczego prowadzonego w stosunku do uchwał rady gminy dotyczących taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Autor podkreśla, że kryterium legalności, na podstawie którego wojewoda weryfikuje przedmiotowe uchwały, zostały objęte elementy stricte ekonomiczne, zaś poszczególne decyzje organu nadzoru bezpośrednio determinują albo wejście taryf w życie, albo konieczność ponowienia całej procedury taryfowej.

Początek strony


Bogumił Pahl, Marcin Radziłowicz
Zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków gospodarczych zajętych na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej - problemy praktyczne
Artykuł przedstawia praktyczne aspekty stosowania art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przepis ten zawiera zwolnienie od podatku od nieruchomości obejmujące budynki gospodarcze lub ich części zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, natomiast konstrukcja normatywna tego przepisu w sposób istotny ogranicza zakres przedmiotowy zwolnienia podatkowego.

Początek strony


Sławomir Czarnow
Uwagi o aspektach prawnych stypendiów motywacyjnych dla uczniów
Artykuł dotyczy stypendiów motywacyjnych dla uczniów, finansowanych ze środków komunalnych (budżetów jednostek samorządu terytorialnego, głównie gmin, a od kilku lat także województw samorządowych). Stypendia te, przyznawane zasadniczo za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, mogą być udzielane w dwojakim trybie: przez dyrektora szkoły (publicznej lub niepublicznej) oraz przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. Dyrektor szkoły udziela stypendiów na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, organ wykonawczy zaś (wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu lub województwa) albo jego kierownik (starosta lub marszałek) - na podstawie uchwały organu stanowiącego (rady gminy lub powiatu albo sejmiku województwa).

Początek strony


Mateusz Karciarz, Anna Kudra
Dopuszczalność nadania statusu miasta na prawach powiatu w świetle obowiązujących przepisów prawa
Miasto na prawach powiatu jest jednostką samorządu terytorialnego o szczególnym statusie prawnym. Obecnie w Polsce funkcjonuje 66 miast na prawach powiatu, chociaż od kilku lat wiele samorządów miejskich zgłasza aspiracje o uzyskanie takiego statusu. W artykule autorzy analizują uwarunkowania prawne uzyskania statusu miasta na prawach powiatu, udzielając odpowiedzi na pytanie o dopuszczalność jego przyznania zainteresowanym jednostkom samorządu terytorialnego. Autorzy podejmują także ocenę obowiązujących przepisów w tym zakresie z punktu widzenia reżimu konstytucyjnej zasady równości jednostek samorządu terytorialnego.

Początek strony


Marcin Rulka
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 stycznia 2014 r. (II OSK 2988/13)
Skład orzekający: przewodniczący - sędzia NSA Maria Czapska-Górnikiewicz, sędzia NSA Leszek Kamiński, sędzia NSA Małgorzata Stahl (sprawozdawca).
Poddanie danej sprawy pod konsultacje społeczne nie oznacza, że ta sama sprawa nie może stać się w późniejszym terminie, również po uchwaleniu aktu prawa miejscowego regulującego kwestię konsultowaną z mieszkańcami wspólnoty gminnej, przedmiotem referendum lokalnego.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


From the editor
Report on the award of the first Medals of Honour for Services to Territorial Self-Government, Warsaw, 28 August 2015
p. 5

Announcement of the 13th edition of the Prof. Michał Kulesza Competition for the best doctorate theses, as well as masters and bachelors dissertations defended in 2015 - reminder
p. 7

ARTICLES

Rafał Sura
 • Social participation, the foundation of good administration (selected legal and axiological aspects)
 • p. 9

  Artur J. Kożuch, Lidia Luty
 • The participatory evolution of structures of spending as a condition of the efficiency of territorial self-government units
 • p. 16

  Tomasz Kupiec
 • Evaluation of regional operational programmes in the conditions of the Public Procurement Act and the Public Finance Act
 • p. 27

  Łukasz Ciszewski
 • Supervisory decision of the Voivod regarding the Municipal Council's resolution on the approval or refusal to approve tariffs for the collective supply of water and the collective discharge of sewage
 • p. 40

  Bogumił Pahl, Marcin Radziłowicz
 • Exemption from property tax on utility buildings used for conducting special agricultural production - practical problems
 • p. 50

  Sławomir Czarnow
 • Comments on the legal aspects of incentive scholarships for pupils
 • p. 56

  Mateusz Karciarz, Anna Kudra
 • Admissibility of awarding the status of a town with the rights of a county in the light of the applicable law
 • p. 69

  REVIEWS AND OVERVIEWS

  Bogusław Przywora
  Andrzej Bisztyga, Piotr Zientarski (ed.), Poland's and Kazakhstan's legislative experience in self-government policy and national minorities, Toruń 2015, Wydawnictwo Adam Marszałek
  p. 84

  CASE LAW

  Marcin Rulka
 • Ruling of the Supreme Administrative Court of 14 January 2014 (II OSK 2988/13); critical commentary
 • p. 84

  Table of Contents & Abstracts
  p. 94
  Rafał Sura
  Social participation, the foundation of good administration (selected legal and axiological aspects)
  The science of administrative law and the science of administration increasingly frequently use the notion of social participation to propose increasingly newer or improved models and forms of performance of public administration tasks. Therefore, according to the author, the contexts of social participation in exercising public authority need to be studied and whether it is possible to view participation as the concretization of the idea of good administration needs to be determined. Meanwhile, the mere understanding of the right to good administration should be subjected to a legal and axiological analysis each time.

  Back to top


  Artur J. Kożuch, Lidia Luty
  The participatory evolution of structures of spending as a condition of the efficiency of territorial self-government units
  The article is an attempt to conceptualize and operationalize the problem of participation by citizens and other stakeholders in the process of financial planning of territorial self-government units. The authors consider the fundamental objective of the article to be an attempt to present a model of spending accounts standardizing public tasks in terms of participation, acknowledging it to be one of the mechanisms used for streamlining the cash-oriented systems of these organizations. The article presents a method of conduct assuring the current assessment of the compliance of expenditure with the expectations of the recipients of public services, as well as matching them to the needs reported by the participants of the self-government communities. Identified deviations will be used to plan new, optional public service processes, look for reference processes and ensure efficiency in the provision of individual public services.

  Back to top


  Tomasz Kupiec
  Evaluation of regional operational programmes in the conditions of the Public Procurement Act and the Public Finance Act
  The article presents practical problems arising in the process of ordering the evaluation of regional operational programmes: the excessively long wait for the results of the studies, the excessive significance of the price when selecting the proposal and the concentration of the studies in annual cycles. These problems are related to the provisions of the Public Procurement Act and the Public Finance Act, which apply to territorial self-government units, while their consequence is the reduction in the usefulness and the use of the evaluation in the decision-making process. In the conclusion, the author proposes steps that could change this unfavourable situation.

  Back to top


  Łukasz Ciszewski
  Supervisory decision of the Voivod regarding the Municipal Council’s resolution on the approval or refusal to approve tariffs for the collective supply of water and the collective discharge of sewage
  The Act on the collective supply of water and the collective discharge of sewage modifies the principles and effects of the supervisory proceedings provided for in the Act on the municipal self-government with respect to the resolutions of the municipal council regarding the tariffs for the collective supply of water and the collective discharge of sewage. The author emphasizes that the criteria of legality, on the basis of which the voivod verifies these resolutions, encompass strictly economic elements, while the individual decisions of the supervisory authority directly determine that either the tariff becomes effective or the need arises to repeat the whole of the tariff procedure.

  Back to top


  Bogumił Pahl, Marcin Radziłowicz
  Exemption from property tax on utility buildings used for conducting special agricultural production - practical problems
  The article presents the practical aspects of applying Article 7, para. 1, item 4 of the Act on local taxes and charges. This provision contains an exemption from property tax, encompassing utility buildings or their parts which are occupied for conducting special agricultural production, while the normative structure of this provision signifi cantly restricts the scope of entities to which this tax exemption applies.

  Back to top


  Sławomir Czarnow
  Comments on the legal aspects of incentive scholarships for pupils
  The article refers to motivational scholarships for pupils fi nanced with municipal funding (the budgets of territorial self-government units, mainly municipalities and, for several years, also voivodship self-governments). These scholarships, which are fundamentally granted for results in education or sports achievements, may be awarded in one of two procedures: by the headmaster of the school (public or private) and by the executive authority of the territorial self-government unit. The headmaster of the school grants scholarships on the basis of the provisions of the Act on the Education System, while the executive authority (the mayor, the board of the county or voivodship), or its manager (the head of the county or the marshal of the voivodship) grants them on the basis of a resolution of the decision-making body (the municipal council, county council or the voivodship assembly).

  Back to top


  Mateusz Karciarz, Anna Kudra
  Admissibility of awarding the status of a town with the rights of a county in the light of the applicable law
  A town with the rights of a county is a territorial self-government unit, which has a special legal status. Poland currently has 66 towns with the rights of counties, although many urban self-governments have been reporting their aspirations to obtain such a status for years. In the article, the authors analyse the legal conditions for obtaining the status of a town with the rights of a county, answering the question about the admissibility to award it to interested territorial self-government units. The authors also assess the regulations which are currently applicable in this respect from the point of view of the constitutional regime of the principle of equality of territorial self-government units.

  Back to top


  Marcin Rulka
  Ruling of the Supreme Administrative Court of 14 January 2014 (II OSK 2988/13); critical commentary
  The submission of a given case for public consultation does not mean that the same case cannot later, even after the enactment of an act of local law governing the issue on which the inhabitants of the municipal community were consulted, become the subject of a local referendum.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
  sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
  tel.: + 48 784 333 031
  e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
  Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Teresa
  13-03-2018
  Ocena: 5/5
  Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora