Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
49,32 49,32
Cena regularna: 54,81
54,81
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny,postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny k...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Słowo wstępne
str. 5

ARTYKUŁY

Irena Lipowicz
 • Odrodzenie samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1990-1998 - perspektywa administracyjna. Naprawa transformacji ustrojowej
 • str. 6

  Jerzy Stępień
 • Cywilizacyjny spór o samorząd terytorialny
 • str. 17

  Mirosław Stec
 • Pozycja ustrojowa Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Samorządu Terytorialnego i jego delegatów (1989-1992)
 • str. 23

  Roman Hauser
 • Orzecznictwo sądowoadministracyjne w sprawach samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane
 • str. 35

  Dariusz R. Kijowski
 • Samorządowe kolegia odwoławcze po 25 latach
 • str. 43

  Bogdan Dolnicki
 • Ewolucja nadzoru nad samorządem terytorialnym
 • str. 60

  Hubert Izdebski
 • Ustrój Warszawy a ustrój metropolii europejskich
 • str. 75

  ORZECZNICTWO

  Barbara Jaworska-Dębska
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 listopada 2013 r. (II OSK 1887/13); glosa aprobująca
 • str. 87

  Table of Contents & Abstracts
  str. 95
  Irena Lipowicz
  Odrodzenie samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1990-1998 - perspektywa administracyjna. Naprawa transformacji ustrojowej
  Przywrócenie samorządu terytorialnego w Polsce było procesem trwającym lata, o kilku etapach i zasadniczych zwrotach ustrojowych, np. w stronę wyborów bezpośrednich. Proces ten, mimo wielu napotkanych problemów, należy ocenić - w odróżnieniu od reformy administracji rządowej - bardzo pozytywnie. Samorząd terytorialny, właściwy na każdym szczeblu, sprostał zadaniom przed nim stawianym, zapewniając stabilne administrowanie. Nie powstał jednak korpus urzędników samorządowych. Nepotyzm wciąż jest rozpowszechniony, a innowacje społeczne - rzadkie. Stworzył on strukturę dającą oparcie obywatelom w zaspokajaniu ich potrzeb, na co wskazuje wyraźnie poziom zaufania społecznego. Konieczne są jednak ciągła praca i "aktualizowanie" jego zadań oraz kompetencji, by mógł odpowiadać nowym wyzwaniom - błyskawicznej prywatyzacji usług publicznych oraz masowej migracji.

  Początek strony


  Jerzy Stępień
  Cywilizacyjny spór o samorząd terytorialny
  Polska leży pomiędzy Wschodem a Zachodem nie tylko geograficznie, ale przede wszystkim cywilizacyjnie. Dlatego rozwiązania systemowe zawsze były swoistym przeciąganiem liny, jednakże - jak podkreśla autor - myliłby się ten, kto twierdziłby, że po 4.06.1989 r. wybrano zdecydowanie i konsekwentnie kierunek zachodni. Tak się, niestety, nie stało i jeśli nawet w warstwie deklaratoryjnej Polacy identyfikują się z Zachodem, to niejednokrotnie, świadomie czy podświadomie, wybierają rozwiązania ustrojowe typowe dla Wschodu. Zdaniem autor nie ustrzeżono się tego rozdarcia także w przypadku procesu budowy i odbudowy samorządu terytorialnego. Dowodzi tego historia samorządu w dwudziestoleciu międzywojennym, ale także ewolucja instytucji samorządowych III Rzeczypospolitej. Co więcej, daje się wyraźnie zaobserwować, że mniej więcej w połowie ostatniego 25-lecia, które jest chlubą dla większości, kolejny raz zdecydowanie z powrotem obrano kierunek wschodni.

  Początek strony


  Mirosław Stec
  Pozycja ustrojowa Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Samorządu Terytorialnego i jego delegatów (1989-1992)
  Reforma samorządowa z 1990 r. została uchwalona i wprowadzona w życie dzięki determinacji środowiska uznającego, że głęboki przełom w systemie sprawowania władzy lokalnej jest jednym z fundamentalnych warunków powodzenia transformacji ustrojowej. Artykuł przedstawia mechanizm, jaki został zastosowany przy opracowywaniu projektów odpowiednich aktów prawnych, ale - przede wszystkim - przy wdrażaniu tej reformy, polegający na powołaniu pełnomocnika rządu ds. reformy i jego terytorialnych przedstawicieli. Autor omawia podstawy normatywne ich działalności, status prawny, a także zadania i kompetencje.

  Początek strony


  Roman Hauser
  Orzecznictwo sądowoadministracyjne w sprawach samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane
  Konstytucja RP gwarantuje samorządowi terytorialnemu samodzielną i niezależną pozycję w systemie organów władzy publicznej; nie oznacza to jednak, że samodzielność samorządu jest prawem absolutnym. Problematyka samorządu terytorialnego jest przedmiotem ugruntowanego i bogatego orzecznictwa sądów administracyjnych, które - stosując prounijną i prokonstytucyjną wykładnię przepisów - wskazywały m.in. na: zakres uprawnień prawodawczych organów samorządu terytorialnego, podział kompetencji między organami stanowiącymi i wykonawczymi, autonomię statutową oraz zakres nadzoru. Z uwagi na rozległe kompetencje samorządu terytorialnego, w literaturze i orzecznictwie podkreśla się, że wszelkie uprawnienia samorządu muszą zawsze wynikać z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

  Początek strony


  Dariusz R. Kijowski
  Samorządowe kolegia odwoławcze po 25 latach
  Artykuł przedstawia krótki rys historyczny kształtowania się samorządowych kolegiów odwoławczych w polskim systemie prawa i w systemie władzy publicznej RP, wykazując, że są to instytucje o pozycji, zadaniach i kompetencjach zbliżających je do sądów administracyjnych w znaczeniu funkcjonalnym, w rozumieniu art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, gwarantujące ochronę i realizację praw i wolności jednostki. Niezależność orzecznicza tych organów czyni ich status nieporównywalny z innymi organami administracji publicznej. Jednocześnie ich pozycja ustrojowa jest oceniana jako niejasna. Opracowanie wskazuje też kierunki i sposoby usprawnienia działalności samorządowych kolegiów odwoławczych i poprawy ich orzecznictwa.

  Początek strony


  Bogdan Dolnicki
  Ewolucja nadzoru nad samorządem terytorialnym
  Podłożem, na którym ukształtowała się instytucja nadzoru nad samorządem terytorialnym, była konieczność skoordynowania bądź też zintegrowania działań wszystkich podmiotów prawa publicznego - zarówno działających na zasadzie decentralizacji, jak i tworzących strukturę administracji państwowej. W doktrynie można wyodrębnić dwa kierunki badawcze: pierwszy, wiążący nadzór z problematyką samodzielności podmiotów wykonujących administrację publiczną, oraz drugi, uznający za istotę nadzoru uzgadnianie działalności administracji zdecentralizowanej z działalnością administracji państwowej. Porównując oba przedstawione kierunki badawcze, autor dostrzega, że główne rozbieżności między nimi sprowadzają się do ujęcia celu nadzoru. Przedstawiciele pierwszego kierunku kładą nacisk na kwestię samodzielności podmiotów nadzorowanych, drugiego zaś - na zagadnienie konieczności utrzymania jednolitości działania wszystkich elementów administracji publicznej. Oczywiście nie są to jedyne, lecz główne cele nadzoru, samodzielność jednostek samorządowych jest bowiem zawsze względna, wynika z wzajemnych relacji między różnymi podmiotami oraz z podziału zadań pomiędzy państwo i samorząd.

  Początek strony


  Hubert Izdebski
  Ustrój Warszawy a ustrój metropolii europejskich
  Kolejne od 1990 r. ustawy wprowadzały różne modele ustroju Warszawy: z 1990 r. - związek dzielnic-gmin, z 1994 r. - szczególny związek komunalny gmin, z 2002 r. - miasto na prawach powiatu z obowiązkowym podziałem na jednostki pomocnicze. Tylko w 1994 r. przewidziano możliwość, z której jednak nie skorzystano, wykroczenia przez Warszawę poza granice administracyjne ustalone w 1951 r. - w sytuacji, w której 2/5 mieszkańców faktycznej Warszawy mieszka obecnie poza administracyjnymi granicami Warszawy. W artykule autor przedstawia, po analizie przepisu Konstytucji RP dotyczącego Warszawy jako stolicy państwa, doświadczenia innych państw europejskich w zarządzaniu obszarami metropolitalnymi, zwłaszcza stołecznymi, próby wprowadzenia elementów zarządzania metropolitalnego w ramach restytuowanego w 1998 r. tradycyjnego trójstopniowego podziału terytorialnego oraz sposoby wykonywania (i niewykonywania) na obszarze Warszawy specyficznych zadań metropolitalnych, w tym zadań stołecznych. Wnioskiem jest potrzeba wprowadzenia nowego modelu zarządzania obszarem metropolitalnym Warszawy.

  Początek strony


  Barbara Jaworska-Dębska
  Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 listopada 2013 r. (II OSK 1887/13)
  Skład orzekający: przewodniczący - sędzia NSA Małgorzata Stahl (sprawozdawca), sędzia NSA Aleksandra Łaskarzewska, sędzia del. WSA Sławomir Wojciechowski
  Przyznanie grupom mieszkańców inicjatywy uchwałodawczej, przy braku przepisów regulujących tę kwestię oraz w świetle wykładni systemowej ustawy o samorządzie gminnym i wspólnotowego charakteru jednostek samorządu terytorialnego, mieści się w granicach prawa, a tym samym prawa tego nie narusza.

  Początek strony


  Table of contents

  Rozwiń Zwiń


  ARTICLES

  Artur K. Modrzejewski
 • Authorization of the management board of a municipal company under Article 39, para. 4 of the Act on Municipal Self-Government for dealing with individual cases of maintaining cleanliness and order
 • p. 5

  Krzysztof Gruszecki
 • Control of activities regarding the maintenance of cleanliness and order and disposal of municipal waste
 • p. 16

  Bartosz Rakoczy
 • The issue of compensation for the establishment of a transmission easement to the favour of a water supply / sewage company on a municipality's property
 • p. 27

  Henryk Palarz
 • Two-stage review of tariffs for water and sewage by the municipality
 • p. 34

  Rafał Szczepaniak
 • The issue of legal liability for the actions of territorial self-government units for the actions of municipal companies
 • p. 43

  Waldemar Walczak
 • Selected organizational and legal problems related to the processes of nominating members of the supervisory boards of city companies
 • p. 55

  Jan Golba
 • Public purpose sports investments
 • p. 73

  CASE LAW

  Stanisław Bułajewski
 • Ruling of the Supreme Administrative Court of 9 August 2012 (I OSK 1154/12); critical commentary
 • p. 84

  REVIEWS AND OVERVIEWS

  Tomasz Bąkowski
  Wojciech Szwajdler (scientific editor), Tomasz Brzezicki, Anna Brzezińska-Rawa, Krzysztof Kucharski, Łukasz Maszewski, Henryk Nowicki, Legal aspects of spatial planning and development (Warsaw 2013, Wolters Kluwer)
  p. 91

  REVIEW OF LITERATURE

  Prepared by Justyna Przedańska
  p. 93

  Table of Contents & Abstracts
  p. 95
  Artur K. Modrzejewski
  Authorization of the management board of a municipal company under Article 39, para. 4 of the Act on Municipal Self-Government for dealing with individual cases of maintaining cleanliness and order
  Pursuant to Article 39, para. 4 of the Act on Municipal Self-Government, the municipal council may authorize the executive body of an auxiliary unit, as well as the authorities of the units and entities referred to in Article 9, para. 1 to deal with individual public administration cases. Municipalities are facing the challenge of organizing the waste management system as a result of the amendment to the Act on the Maintenance of Cleanliness and Order in Municipalities. In this article, the author addresses the most problematic issues related to the authorization by the municipal council of the management board of a municipal company to issue individual decisions specified in the Act on the Maintenance of Cleanliness and Order in Municipalities.

  Back to top


  Krzysztof Gruszecki
  Control of activities regarding the maintenance of cleanliness and order and disposal of municipal waste
  The correct fulfilment of responsibilities related to municipal waste management requires the creation of appropriate verification instruments. According to the author, in terms of the maintenance of cleanliness and order in municipalities, this purpose is served by the control powers conferred on the executive bodies of the municipality, as well as the bodies of the Environmental Protection Inspectorate, which are complementary and not competitive. This is because the municipality's executive bodies will control the producers of municipal waste and the entities collecting it, while the inspectorate's authorities should focus on controlling the entities handling the further disposal, as well as municipalities with regard to the fulfilment of their duties.

  Back to top


  Bartosz Rakoczy
  The issue of compensation for the establishment of a transmission easement to the favour of a water supply / sewage company on a municipality's property
  The issue of the admissibility of the municipality to collect a fee for the establishment of a transmission easement for water supply and sewage equipment cannot be considered exclusively in relation to Article 14 the Act on Real Property Management. According to the author, consideration should also be given to Article 140 of the Civil Code and, primarily, the socio-economic purpose of the right. The socio-economic purpose of the right of ownership of the municipality's property is to perform public services, including the municipality's own tasks. Because the collective supply of water and the collective discharge of sewage is the municipality's own task, the collection of compensation for an easement will essentially constitute a breach of the clause regarding the principles of social coexistence.

  Back to top


  Henryk Palarz
  Two-stage review of tariffs for water and sewage by the municipality
  The Act on the Collective Supply of Water and the Collective Discharge of Sewage fundamentally only grants the mayor the right to review the water and sewage tariffs prepared by the water supply / sewage companies. In fact, however, as the author notes, the municipal council, benefiting from the right to control the activities of the mayor, has sufficient instruments to independently audit the correctness of the preparation of the tariffs and to adopt an appropriate resolution in this respect; in particular, the wording does not need to correspond to the draft presented to the mayor.

  Back to top


  Rafał Szczepaniak
  The issue of legal liability for the actions of territorial self-government units for the actions of municipal companies
  The ability to seek a remedy for damage caused by the unlawful action of a public law entity is both a citizen's right and one of the standards of a democratic State of law. The legal nature, including the nature of the financing of activities of a territorial self-government unit, guarantee that the injury caused to a citizen is remedied. However, according to the author, a fundamental question arises as to the extent to which the establishment of a company by the self-government unit, which is formally a separate legal entity, but in fact an instrument through which a municipality, county or voivodship performs its statutory tasks, affects the legal situation of a citizen who has suffered injury as a result of the actions of such a company.

  Back to top


  Waldemar Walczak
  Selected organizational and legal problems related to the processes of nominating members of the supervisory boards of city companies
  The objective of the article is to comprehensively discuss selected issues related to the decision-making processes regarding the nomination of members of the supervisory boards of commercial law companies with a stake held by territorial self-government units which not only have epistemological qualities, but are important from the point of view of public management practices. The considerations presented constitute a continuation of the scientific research conducted under management sciences with legal conditions taken into account in parallel, which is justified because of the complexity and the interdisciplinary nature of the issues analysed.

  Back to top


  Jan Golba
  Public purpose sports investments
  An analysis has been conducted in the article of issues related to the implementation of sports investments as public purpose investments. The study of the problem presented involves issues related to understanding the notions of public purpose, public interest and public purpose investments, as well as the definition of public purposes. Furthermore, the article contains an attempt to answer the question of what kinds of sports facilities may be included in the public category.

  Back to top


  Stanisław Bułajewski
  Ruling of the Supreme Administrative Court of 9 August 2012 (I OSK 1154/12); critical commentary
  Pursuant to Article 13b, para. 4 of the Act on Public Roads of 21 March 1985, in connection with Article 94 of the Constitution of the Republic of Poland, when establishing a metered parking zone, the municipal (city) council can only specify the level of the rates of parking fees, introduce fixed and subscription charges or flat-rate and zero rate charges for certain road users and can specify the method of collecting charges for parking. The municipal council is obliged to include only those regulations which specify the technical method of paying the road manager for parking in its resolution establishing the metered parking zone. Any other provisions, including those specifying the method of documentation by the driver that he has paid the parking fee, extend beyond the statutory rights arising from Article 13b, para. 4, item 3 of the Act on Public Roads. Similarly, the municipal council does not have the right to, among others, impose the obligation on drivers to place the proof of payment of the parking fee in the vehicle's front windscreen, as this is beyond the scope of the statutory right.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
  sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
  tel.: + 48 784 333 031
  e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
  Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Teresa
  13-03-2018
  Ocena: 5/5
  Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora