Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
43,47 43,47
Cena regularna: 48,30
48,30
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkur...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińKONKURS

Ogłoszenie o X edycji Konkursu na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i licencjackie, obronione w 2012 r. - przypomnienie
str. 5

ARTYKUŁY

Anna WierzbicaKONKURS

Ogłoszenie o X edycji Konkursu na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i licencjackie, obronione w 2012 r. - przypomnienie
str. 5

ARTYKUŁY

Anna Wierzbica

str. 6

Agnieszka Rabiega-Przyłęcka

str. 15

Małgorzata Suchacka

str. 25

Tomasz Skica, Tomasz Wołowiec, Dariusz Reśko

str. 39

Bartosz Rakoczy

str. 58

Monika Tenenbaum-Kulig

str. 66

Dariusz Felcenloben

str. 74

ORZECZNICTWO

Paweł Borszowski

str. 83

RECENZJE I OMÓWIENIA

Leszek Patrzałek Maria Jastrzębska, Finanse jednostek samorządu terytorialnego (Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012)
str. 88

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Opracowała Justyna Przedańska
str. 90

Table of Contents & Abstracts
str. 93
Anna Wierzbica
Domniemanie właściwości organów jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań publicznych
Generalne klauzule kompetencyjne funkcjonujące w samorządzie terytorialnym są normami prawnymi niezbędnymi przy określaniu właściwości organów jednostek samorządu terytorialnego w realizacji tych zadań samorządu, które mocą konkretnego przepisu nie zostały zastrzeżone na rzecz żadnego z organów. W przypadku klauzul kompetencyjnych - inaczej niż w większości przypadków, w których przepisy ustrojowych ustaw samorządowych wykazują się istotnym stopniem podobieństwa - ustawodawca przyjął odmienne zasady w ustawie o samorządzie gminnym i ustawie o samorządzie województwa, pomijając je w odniesieniu do samorządu powiatowego. Biorąc pod uwagę niezwykle ważną funkcję klauzul kompetencyjnych, autorka stwierdza, że to pominięcie w ustawie o samorządzie powiatowym jest istotnym przeoczeniem ustawodawcy.

Początek strony


Agnieszka Rabiega-Przyłęcka
Rola samorządu terytorialnego w przekształceniach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w świetle ustawy o działalności leczniczej
Artykuł przedstawia rolę samorządu terytorialnego w procesach przekształceniowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w świetle ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej. Nowe przepisy przyznały jednostkom samorządu terytorialnego, występującym w roli podmiotów założycielskich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, możliwość dokonania ich przekształcenia w spółki kapitałowe, przewidując również w określonych sytuacjach konieczność przeprowadzenia tych przekształceń. Autorka poddaje analizie m.in. nowe obowiązki samorządu w tym zakresie, zwracając uwagę na zagrożenia wiążące się z procesami przekształceniowymi publicznych zakładów.

Początek strony


Małgorzata Suchacka
Co z tym Śląskiem? Samorządowcy o szansach na region wiedzy
Procesy, które występują w regionach przemysłowych, najczęściej są związane z przechodzeniem regionów do fazy poprzemysłowej charakteryzującej się wzmożonym naciskiem na rozwój nowoczesnych technologii i doskonalenie kapitału ludzkiego. W artykule autorka omawia wyniki badań przeprowadzonych w 2011 r. właśnie w czterech przemysłowych subregionach województwa śląskiego. W części teoretycznej opracowania przedstawia odniesienia do rozwoju regionalnego, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji regionu uczącego się, oraz uwarunkowania rozwoju regionalnego Śląska w ujęciu historycznym. W części empirycznej autorka omawia natomiast założenia i wyniki badań z podziałem na subregiony województwa, ukazując potencjalne poziomy samorządowej współpracy subregionalnej.

Początek strony


Tomasz Skica, Tomasz Wołowiec, Dariusz Reśko
Stawki podatkowe jako instrument stymulujący rozwój gminy a założenia racjonalnej strategii podatkowej gminy
W artykule autorzy dokonują oceny celowości stosowania preferencji podatkowych w podatkach lokalnych jako narzędzia stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy gminy. Ocenę celowości i sensowności wykorzystywania preferencji do celów stymulacyjnych autorzy korelują ze sformułowaną przez nich propozycją efektywnej strategii podatkowej. Przedstawiona w opracowaniu strategia podatkowa ma zharmonizowaną strukturę, jej właściwą treść poprzedzają analizy teorii oraz empirii w zakresie stosowania przez jednostki samorządu terytorialnego rozwiązań obejmujących preferencje podatkowe, a także konsekwencji tych działań dla gminnej gospodarki budżetowej. Punktem wyjścia dla tych analiz jest weryfikacja badań wtórnych oraz wielowymiarowa ocena skutków aktywności władz samorządowych w zakresie polityki podatkowej.

Początek strony


Bartosz Rakoczy
Znaczenie posiadania w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków odwołuje się w szerokim zakresie do pojęcia "posiadania", od którego są uzależnione np. status prawny poszczególnych odcinków czy obowiązek ich utrzymywania w należytym stanie. Posiadanie wpływa też na wysokość taryfy oraz na dopuszczalność zawierania umów w trybie art. 6 ust. 1a ustawy. Autor zauważa, że odwołanie się do kryterium posiadania jest w miarę jednolite, co zapewnia stosunkowo stabilną konstrukcję normatywną, jednak już samo posiadanie jest konstrukcją nietrwałą i w istocie zależną od okoliczności faktycznych.

Początek strony


Monika Tenenbaum-Kulig
Początek biegu terminu wypowiedzenia umów najmu, dzierżawy i użyczenia na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami
Artykuł 46 ust. 3 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami jest przyczyną wątpliwości interpretacyjnych dotyczących początku biegu terminu wypowiedzenia najmu, dzierżawy lub użyczenia w razie wygaśnięcia trwałego zarządu. Artykuł przedstawia poglądy doktryny w tej kwestii i argumenty na rzecz stanowiska, że bieg terminu rozpoczyna się w dniu uprawomocnienia się decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu. Autorka poddaje krytycznej ocenie mechanizm wypowiedzenia umowy ex lege i różnicę w pozycji najemcy, dzierżawcy i biorącego w użyczenie w porównaniu do zasad ogólnych.

Początek strony


Dariusz Felcenloben
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów - zasady aktualizacji danych
Artykuł przedstawia zasady określające procesowy tryb prowadzenia prac związanych z aktualizacją gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Niezmienione od 1956 r. przepisy ustalające zasady klasyfikacji gruntów wobec braku ich dostosowania do innych obowiązujących norm prawa, a w szczególności procesowego prawa administracyjnego, przysparzają obecnie zarówno organom administracji, jak i osobom wykonującym czynności techniczne z tym związane wielu wątpliwości interpretacyjnych, które często są bezpośrednim powodem wadliwości prowadzonych postępowań w tym zakresie; z tego też powodu - zdaniem autora - niezbędne jest wyjaśnienie trybu prowadzenia tych prac na tle procesowego i materialnego prawa administracyjnego.

Początek strony


Paweł Borszowski
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 kwietnia 2012 r. (II FSK 1954/10)
Skład orzekający: przewodniczący - sędzia NSA Stanisław Bogucki (sprawozdawca), sędzia NSA Bogusław Dauter, sędzia WSA (del.) Mirosław Surma
Należy stwierdzić, że spółka wodna prowadząca działalność umożliwiającą uzyskanie zysku netto, o której mowa w art. 164 ust. 2 w zw. z ust. 3 ustawy z 2001 r. - Prawo wodne, na rzecz podmiotów w niej niezrzeszonych, prowadzi działalność gospodarczą, o której mowa w art. 2 ustawy z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, a zatem wykorzystywane w tej działalności nieruchomości podlegają na mocy art. 3 ust. 1 i art. 5 ust. 1 w zw. z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


COMPETITION

Announcement of the 10th edition of the Competition for the best doctorate theses, as well as masters and bachelors dissertations defended in 2012 - reminder
p. 5

ARTICLES

Anna Wierzbica
 • Presumption of the jurisdiction of territorial self-government units in the performance of public tasks
 • p. 6

  Agnieszka Rabiega-Przyłęcka
 • The role of territorial self-government in transformations of independent public healthcare establishments in the light of the Act on Medical Activities
 • p. 15

  Małgorzata Suchacka
 • What about Silesia? Self-government politicians on the opportunity to be a knowledge region
 • p. 25

  Tomasz Skica, Tomasz Wołowiec, Dariusz Reśko
 • Tax rates as an instrument stimulating the development of municipalities and a rational tax strategy for the municipality
 • p. 39

  Bartosz Rakoczy
 • Significance of possession in the Act on the Collective Supply of Water and the Collective Discharge of Wastewater
 • p. 58

  Monika Tenenbaum-Kulig
 • The start of the period of notice on lease, rental and lending contracts under Article 46 (3) of the Act on Real Property Management
 • p. 66

  Dariusz Felcenloben
 • Soil science classification of land - rules for updating data
 • p. 74

  CASE LAW

  Paweł Borszowski
 • Ruling of the Supreme Administrative Court of 18 April 2012 (II FSK 1954/10), partially approving commentary
 • p. 83

  REVIEWS AND OVERVIEWS

  Leszek Patrzałek Maria Jastrzębska, Territorial self-government finance (Wolters Kluwer Polska, Warsaw 2012)
  p. 88

  REVIEW OF LITERATURE

  Prepared by Justyna Przedańska
  p. 90

  Table of Contents & Abstracts
  p. 93
  Anna Wierzbica
  Presumption of the jurisdiction of territorial self-government units in the performance of public tasks
  The general jurisdiction clauses operating in the territorial self-government are necessary legal standards for the determination of the jurisdiction of the bodies of the self-government unit in the performance of those self-government tasks which have not been reserved for any of the bodies by a specific regulation. In the case of jurisdiction clauses - otherwise than in most cases, in which the provisions of the self-government Acts of law are similar to a significant extent - the legislator has assumed different principles in the Act on Municipal Self-Government and the Act on Voivodship Self-Government, ignoring them with respect to the county self-government. Given the extremely important function of the jurisdiction clauses, the authoress states that this omission in the Act on County Self-Government is a significant oversight by the legislator.

  Back to top


  Agnieszka Rabiega-Przyłęcka
  The role of territorial self-government in transformations of independent public healthcare establishments in the light of the Act on Medical Activities
  The article presents the role of territorial self-government in the processes of transforming independent public healthcare establishments in the light of the Act on Medical Activities. The new regulations have granted territorial self-government units, which hold the role of founding bodies of independent public healthcare establishments, the ability to transform them into companies, also providing for the need to conduct these transformations in certain situations. The authoress analyses, among others, the new duties of the self-government in this respect, drawing attention to the risks related to the transformation processes of public establishments.

  Back to top


  Małgorzata Suchacka
  What about Silesia? Self-government politicians on the opportunity to be a knowledge region
  The processes which are taking place in industrial regions are most frequently related to the movement of the regions into the post-industrial phase characterized by increased emphasis on the development of modern technologies and the improvement of human capital. In the article, the authoress discusses the results of surveys conducted in 2011 in four industrial subregions of the Silesian Voivodship. In the theoretical part of the article, she presents references to regional development, with particular emphasis on the concept of a learning region, as well as the conditions for the regional development of Silesia in the historical perspective. However, in the empirical part, she discusses the assumptions and results of the division into subregions of the voivodship, showing the potential perspectives for sub-regional self-government cooperation.

  Back to top


  Tomasz Skica, Tomasz Wołowiec, Dariusz Reśko
  Tax rates as an instrument stimulating the development of municipalities and a rational tax strategy for the municipality
  In the article, the authors evaluate the appropriateness of the use of tax preferences in local taxes as a tool for stimulating the socio-economic development of the municipality. The authors correlate the assessment of the purpose and sense of using preferences for stimulation purposes with the proposal of the effective tax strategy which they have formulated. The tax strategy presented in the paper is of a harmonized structure; its actual content is preceded by analyses of the theory and empiricisms regarding the application of solutions by territorial self-government units which include tax preferences, as well as the consequences of these activities for municipal budget management. The starting point for these analyses is the examination of secondary research and a multidimensional assessment of the consequences of territorial self-government authority activities in the area of tax policy.

  Back to top


  Bartosz Rakoczy
  Significance of possession in the Act on the Collective Supply of Water and the Collective Discharge of Wastewater
  The Act on the Collective Supply of Water and the Collective Discharge of Wastewater largely refers to the notion of "possession", on which, for instance, the legal status of individual sections or the obligation to keep them in good condition depend. Possession also affects the level of the tariff and the admissibility to conclude contracts in accordance with Article 6 (1a) of the Act. The author notes that reference to the criterion of possession is reasonably uniform, which assures a relatively stable normative structure, but possession in itself is a non-permanent structure and essentially dependent on the actual circumstances.

  Back to top


  Monika Tenenbaum-Kulig
  The start of the period of notice on lease, rental and lending contracts under Article 46 (3) of the Act on Real Property Management
  Article 46 (3) of the Act on Real Property Management of 21 August 1997 causes doubts in interpretation regarding the start of the notice period for the termination of lease, rental or lending contracts in the event of the expiry of permanent management. The article presents the views of the doctrine on this issue, as well as arguments supporting the position that the period starts on the date on which the decision on the expiry of permanent management becomes final. The author critically assesses the mechanism of termination of the agreement ex lege and the difference in the lessee's, tenant's and user's position in comparison with the general principles.

  Back to top


  Dariusz Felcenloben
  Soil science classification of land - rules for updating data
  The article presents the rules governing the procedure for conducting work related to the update of the soil science classification of land. Because of the lack of alignment to other applicable rules of law, in particular administrative procedural law, the regulations, which have remained unchanged since 1956, setting the rules for classifying land currently create numerous doubts in interpretation for both the administrative bodies, as well as persons performing the related technical operations, often being the direct reason for the defective nature of the proceedings conducted in this respect. For this reason - according to the author - the procedure in which this work is conducted needs to be clarified in the light of procedural and substantive administrative law.

  Back to top


  Paweł Borszowski
  Ruling of the Supreme Administrative Court of 18 April 2012 (II FSK 1954/10), partially approving commentary
  A water supply company conducting business enabling the generation of a net profit, as referred to in Article 164 (2) in connection with paragraph 3 of the Water Law of 2001, for entities not related to it, conducts the business referred to in Article 2 of the Business Activity Freedom Act of 2 July 2004 and, therefore, the real property used for this activity is taxable with property tax pursuant to Article 3 (1) and Article 5 (1) in connection with Article 1a (1) (3) of the Act on Local Taxes and Charges of 12 January 1991.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
  sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
  tel.: + 48 784 333 031
  e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
  Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Teresa
  13-03-2018
  Ocena: 5/5
  Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora