Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
86,94 86,94
Cena regularna: 96,60
96,60
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkur...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Michał Bitner, Krzysztof S. Cichocki

str. 5

Łukasz Satoła

str. 72

Agnieszka Chrisidu-Budnik, Jerzy Korczak

str. 86

Ireneusz Jaźwiński, Maciej J. Nowak

str. 104

Kacper Jan Piórecki

str. 116

Jerzy Supernat

str. 134

POLEMIKI

Jerzy Regulski

str. 142

ORZECZNICTWO

Dawid Sześciło

str. 146

Ryszard Paweł Krawczyk

str. 149

RECENZJE I OMÓWIENIA

Jarosław Dobkowski Zenobiusz Sokoluk, Teoria policji
str. 156

DOKUMENTY

Stanowisko Związku Powiatów Polskich w sprawie Polski samorządowej skierowane do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Polkowice, 14 listopada 2011 r.
str. 164

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Opracowała Justyna Przedańska
str. 167

Indeks rzeczowy publikacji w "Samorządzie Terytorialnym" w 2011 r.
str. 170

Index of Publications in "Territorial Self-Government" in 2011
str. 175

Indeks nazwisk Autorów publikacji w "Samorządzie Terytorialnym" w 2011 r./
Index of Authors of publications in "Territorial Self-Government" in 2011
str. 186

Table of Contents & Abstracts
str. 188
Michał Bitner, Krzysztof S. Cichocki
Finanse podsektora samorządowego w wybranych krajach OECD w latach 1999-2010
Artykuł przedstawia próbę kompleksowej analizy porównawczej finansów podsektora samorządowego uwzględniającej zagadnienia dochodów, wydatków, wyniku operacyjnego, deficytu i długu w krajach Unii Europejskiej oraz innych wybranych krajach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Analiza taka obejmująca okres ostatnich kilkunastu lat umożliwia nie tylko obserwację ogólnych trendów i zjawisk charakterystycznych dla wielu państw, ale także sformułowanie spostrzeżeń i wniosków dotyczących ewolucji systemu finansowego podsektora samorządowego w Polsce na tle przemian takiego systemu w innych krajach OECD.

Początek strony


Łukasz Satoła
Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego - analiza empiryczna
W artykule podjęto problem oceny skali zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. Przedstawiono uwarunkowania, które decydują o tym, że samorządy korzystają ze zwrotnych źródeł finansowania. Wskazano również na prawne, ekonomiczne, społeczne i polityczne przyczyny ograniczania poziomu zadłużenia samorządów. Na tym tle wskazano na potrzebę formułowania oraz realizowania polityki długu jednostek samorządu terytorialnego. W grupie gmin oraz powiatów stwierdzono, że zadłużenie, po spadku w latach 2006-2008, w latach 2009-2010 ponownie wzrosło i osiągnęło poziom najwyższy w całym analizowanym okresie. Zadłużenie województw samorządowych w latach 2006-2009 sukcesywnie zmniejszało się, natomiast skokowy jego wzrost nastąpił dopiero w 2010 r.

Początek strony


Agnieszka Chrisidu-Budnik, Jerzy Korczak
Związek jednostek samorządu terytorialnego jako struktura sieciowa
W artykule autorzy podejmują problematykę zyskującej na znaczeniu współpracy międzyorganizacyjnej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Analiza funkcjonowania współczesnego samorządu terytorialnego pozwala dostrzec, że kreowanie wartości opiera się na styku organizacji. Jednostki samorządu terytorialnego posiadające zdolność nawiązywania uprzywilejowanych relacji współpracy między sobą oraz z uczestnikami sektora prywatnego są bardziej efektywne w zaspokajaniu potrzeb społecznych.

Początek strony


Ireneusz Jaźwiński, Maciej J. Nowak
Realizacja celów lokalnej polityki społecznej w gospodarce przestrzennej gminy
Istniejące związki między lokalną polityką społeczną a gospodarką przestrzenną gmin pokazują, że racjonalne uwzględnianie czynników społecznych powinno pozytywnie oddziaływać na rozwój lokalny. Artykuł określa sposób, w jaki lokalna polityka społeczna może być realizowana w gospodarce przestrzennej. Autorzy analizując studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wybranych gmin w aspekcie realizacji celów polityki społecznej, dochodzą do wniosku, że w praktyce cele te są realizowane w gospodarce przestrzennej poszczególnych gmin w różnym zakresie.

Początek strony


Kacper Jan Piórecki
Jak sfinansować plan miejscowy? Prawne uwarunkowania kosztów realizacji polityki przestrzennej gminy
Podstawowym środkiem realizacji polityki przestrzennej gminy jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jak pokazuje praktyka, często jest to jedyny skuteczny sposób zarządzania przestrzenią zapewniający zrównoważenie interesu ogółu z interesami jednostek. Plan miejscowy jest jednak narzędziem stosunkowo kosztownym, często nieosiągalnym dla gminy w bliższej perspektywie. Tymczasem dobre zagospodarowanie przestrzeni ma niejednokrotnie decydujące znaczenie dla sukcesu lokalnej wspólnoty samorządowej. Artykuł jest poświecony prawnej regulacji kosztów realizacji polityki przestrzennej, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskania (współ) finansowania ze strony podmiotów prywatnych, co w praktyce jest coraz częstszym zjawiskiem.

Początek strony


Jerzy Supernat
Dewolucja w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
Dewolucja w Zjednoczonym Królestwie jest jedną z postaci decentralizacji i notabene nie jest jednorodna, można bowiem wyróżnić przynajmniej trzy jej formy: prawodawczą, wykonawczą i administracyjną. Uchwalenie ustaw dewolucyjnych - jak podkreśla autor - znacząco zmieniło system władzy w Zjednoczonym Królestwie. Najbardziej widoczne jest ograniczenie uprawnień zarówno Parlamentu Westminsterskiego (i to pomimo formalnego zachowania zasady zwierzchnictwa parlamentu), jak i rządu centralnego. W Szkocji, Walii i Irlandii Północnej dewolucja spowodowała przybliżenie instytucji prawodawczych i wykonawczych do społeczeństwa. Liczne pytania rodzi brak dewolucji w Anglii, która jest największym elementem konstytutywnym Zjednoczonego Królestwa.

Początek strony


Jerzy Regulski
Samorząd w Krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Kilka refleksji na tle artykułu prof. Pawła Swianiewicza
Model skandynawski samorządu terytorialnego miał poważny wpływ na koncepcję polskiego samorządu. Podobieństwa są nadal widoczne, ale czynniki historyczne zwiększają między nimi różnice. Autor zaznacza, że porównania typologiczne różnych ustrojów mają głęboki sens, ale ograniczenie ich do kryteriów ilościowych prowadzi na manowce, natomiast wprowadzanie kryteriów jakościowych prowadzi do ocen subiektywnych. Polska ma indywidualny ustrój różniący się od innych państw naszego regionu m.in. swobodą dysponowania własnością komunalną i wielkością gmin.

Początek strony


Dawid Sześciło
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 17 września 2002 r. w sprawie C-513/99, Concordia Bus Finland Oy Ab v. Helsinki kaupunuki i HSL Bussiliikenne
1. Jeśli w ramach zamówienia publicznego dotyczącego świadczenia miejskich usług autobusowych instytucja zamawiająca decyduje przyznać zamówienie oferentowi, który złożył ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie, to może ona wziąć pod uwagę kryteria ekologiczne, takie jak poziom emisji tlenku azotu lub poziom hałasu autobusów, jeśli kryteria te są związane z przedmiotem zamówienia, nie przyznają temu zamawiającemu bezwzględnej swobody wyboru, są wyraźnie wskazane w dokumentacji zamówienia lub ogłoszeniu o zamówieniu i są zgodne z zasadami podstawowymi prawa unijnego, a w szczególności z zasadą niedyskryminacji.
2. Zasada równego traktowania nie sprzeciwia się kryteriom związanym z ochroną środowiska naturalnego z tego tylko względu, że przedsiębiorstwo transportowe należące do instytucji zamawiającej jest jednym z nielicznych przedsiębiorstw, które mają możliwość zaoferowania sprzętu spełniającego te kryteria.

Początek strony


Ryszard Paweł Krawczyk
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 lutego 2011 r. (II GSK 224/10)
Skład orzekający: przewodniczący - sędzia NSA Cezary Pryca, sędzia del. WSA Krystyna Czajecka-Szpringer (sprawozdawca), sędzia NSA Zofia Borowicz
Zdaniem sądu rada gminy jest ograniczona w kształtowaniu treści uchwały budżetowej tylko w takim zakresie, jaki wyraźnie wynika z art. 183 ust. 2 ustawy 30.06.2005 r. o finansach publicznych. Nie znajduje uzasadnienia w obowiązującym prawie pogląd, według którego uprawnienia organu wykonawczego - przy zachowaniu wynikającej z art. 183 ust. 2 zasady zrównoważenia budżetu - wyłączałyby uprawnienia rady gminy do dokonywania zmian w przedstawionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) projekcie zmiany uchwały budżetowej polegającej na przeznaczeniu wydatków na cele inne niż proponowane w projekcie. Prowadziłoby to do wniosku, że rada ma obowiązek uchwalenia budżetu lub jego zmiany w wersji przedstawionej przez organ wykonawczy, tymczasem z żadnej normy nie wynika takie ograniczenie, mogłoby ono nastąpić wyłącznie na mocy ustawy, a wówczas jako wyjątek powinno być interpretowane zawężająco. Wątpliwości w zakresie rozłożenia kompetencji pomiędzy radą gminy a organem wykonawczym należy rozstrzygać na rzecz rady.
Wykładnia przepisów o zaskarżeniu rozstrzygnięć nadzorczych musi uwzględniać przepis art. 165 Konstytucji RP o zapewnieniu prawnej ochrony samodzielności gminy, w czym mieści się uprawnienie organu gminy do złożenia skargi do sądu administracyjnego.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES

Michał Bitner, Krzysztof S. Cichocki
 • Finance of the self-government subsector in selected OECD countries in 1999-2010
 • p. 5

  Łukasz Satoła
 • Indebtedness of territorial self-government units - empirical analysis
 • p. 72

  Agnieszka Chrisidu-Budnik, Jerzy Korczak
 • Territorial self-government union as a network structure
 • p. 86

  Ireneusz Jaźwiński, Maciej J. Nowak
 • Achievement of the objectives of local social policy in the spatial management of the municipality
 • p. 104

  Kacper Jan Piórecki
 • How should the land use plan be financed? Legal conditions of the costs of implementing the municipality's spatial policy
 • p. 116

  Jerzy Supernat
 • Devolution in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
 • p. 134

  DISCUSSION TOPICS - CONTROVERSIES

  Jerzy Regulski
 • Self-government in Central and Eastern European countries. Reflections on Prof. Paweł Swianiewicz's article
 • p. 142

  CASE LAW

  Dawid Sześciło
 • Ruling of the European Court of Justice of 17 September 2002 in case C-215/99 Concordia Bus Finland Oy Ab v. Helsinki kaupunuki and HSL Bussiliikenne
 • p. 146

  Ryszard Paweł Krawczyk
 • Ruling of the Supreme Administrative Court of 16 February 2011 (II GSK 224/10)
 • p. 149

  REVIEWS AND OVERVIEWS

  Jarosław Dobkowski Zenobiusz Sokoluk, Theory of Police
  p. 156

  DOCUMENTS

  Position of the Association of Polish Counties on Polish self-government addressed to the President of the Republic of Poland, Polkowice, 14 November 2011
  p. 164

  REVIEW OF LITERATURE

  Prepared by Justyna Przedańska
  p. 167

  Index of Contents of publications in "Territorial Self-Government" in 2011
  p. 170

  Index of Publications in "Territorial Self-Government" in 2011
  p. 175

  Index of Authors of publications in "Territorial Self-Government" in 2011
  p. 186

  Table of Contents & Abstracts
  p. 188
  Michał Bitner, Krzysztof S. Cichocki
  Finance of the self-government subsector in selected OECD countries in 1999-2010
  The article presents an attempt to conduct the fullest possible comparative analysis of the finance of the self-government subsector, encompassing revenue and expenditure, the operating result, deficit and debt in EU Member States and other selected countries from the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Such an analysis covering the period from the last dozen or so years makes it possible, not only to make observations regarding the trends and phenomena which are typical of many countries, but also to formulate observations and conclusions on the evolution of self-government subsector finance in Poland in the light of the transformation of such a system in other OECD countries.

  Back to top


  Łukasz Satoła
  Indebtedness of territorial self-government units - empirical analysis
  The article discusses the issue of the assessment of the scale of territorial self-government unit debt. It sets out the conditions which determine the fact that self-governments use refundable sources of financing. The legal, economic, social and political reasons for reducing the level of self-government debt have also been presented. The need to formulate and implement the debt policy of self-governments has been suggested in this light. It was concluded that, after a decline in 2006-2008, debt of municipalities and counties increased again and reached its highest level in the whole of the period reviewed. The debt of voivodship self-governments progressively declined in 2006-2009, after which, it jumped in 2010..

  Back to top


  Agnieszka Chrisidu-Budnik, Jerzy Korczak
  Territorial self-government union as a network structure
  The authors discuss the issue of the increasingly important inter-organizational cooperation between self-government units in this article. The analysis of the functioning of contemporary territorial self-government shows that value creation is based on the interaction of the organizations. Territorial self-government units with the capacity to establish privileged cooperation relations between each other and with private sector participants are more effective in satisfying social needs.

  Back to top


  Ireneusz Jaźwiński, Maciej J. Nowak
  Achievement of the objectives of local social policy in the spatial management of the municipality
  The existing relationships between local social policy and the spatial management of municipalities show that taking rational account of social factors should have a positive impact on local development. The article specifies the manner in which local social policy can be implemented in spatial management. In analysing the structure plans and land use plans of selected municipalities in terms of the achievement of the objectives of social policy, the authors conclude that, in practice, these objectives are achieved in the spatial management of individual municipalities to varying degrees.

  Back to top


  Kacper Jan Piórecki
  How should the land use plan be financed? Legal conditions of the costs of implementing the municipality's spatial policy
  The primary means of implementing the municipality's spatial policy is the land use plan. Practice shows that it is often the only effective way of managing space in order to ensure a balance between public interest and the interests of the units. However, the land use plan is a relatively costly tool, frequently not achievable by municipalities in the shorter term. Meanwhile, good land use planning is often of decisive importance to the success of the local self-government community. The article is devoted to the legal regulations regarding the costs of implementing spatial policy, with particular emphasis on obtaining (co-) financing from the private entities, which, in practice, is becoming an increasingly frequent phenomenon.

  Back to top


  Jerzy Supernat
  Devolution in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
  Devolution in the United Kingdom is one of the forms of decentralization and, incidentally, is not homogeneous, because at least three forms can be distinguished: legislative, executive and administrative. The adoption of devolution statutes - as the author emphasizes - has substantially changed the system of powers in the United Kingdom. The most noticeable is the reduction in both the powers of Parliament in Westminster (despite the formal observance of the principle of sovereignty of Parliament), as well as central government. Devolution in Scotland, Wales and Northern Ireland has resulted in the legislative and executive institutions coming closer to the community. The lack of devolution in England gives rise to numerous questions, which is the United Kingdom's greatest constitutive element.

  Back to top


  Jerzy Regulski
  Self-government in Central and Eastern European countries. Reflections on Prof. Paweł Swianiewicz's article
  The Scandinavian model had a major impact on the concept of the Polish model. The similarities are still visible, although historical factors increase the differences between them. The author points out that typological comparisons of the different systems are very meaningful, but restricting them to quantitative criteria leads them astray, while the introduction of qualitative criteria leads to subjective assessments. Poland has an individual system which differs from other countries in our region including the freedom to dispose of municipal property and the size of municipalities.

  Back to top


  Dawid Sześciło
  Ruling of the European Court of Justice of 17 September 2002 in case C-215/99 Concordia Bus Finland Oy Ab v. Helsinki kaupunuki and HSL Bussiliikenne
  In the context of a public contract for the provision of urban bus transport services, the contracting authority may take into consideration ecological criteria, provided that they are linked to the subject-matter of the contract, do not confer an unrestricted freedom of choice on the authority, are expressly mentioned in the contract documents or the tender notice, and comply with all the fundamental principles of Community law, in particular, the principle of non-discrimination.

  Back to top


  Ryszard Paweł Krawczyk
  Ruling of the Supreme Administrative Court of 16 February 2011 (II GSK 224/10)
  The court ruled that the municipal council is limited in shaping the content of the budget resolution only to the extent to which this clearly arises from Article 183.2 of the Public Finance Act of 30 June 2005. The view that the powers of the executive authority - while observing the principle of balancing the budget in accordance with Article 183.2 - remove the powers of the municipal council to amend the draft amendments to the budget resolution presented by the mayor involving the allocation of expenditure to purposes other than those proposed in the draft is not justified in the applicable law. This would lead to the conclusion that the council is obliged to adopt the budget or its amendment in the version presented by the executive body. Meanwhile, such a restriction does not arise from any legal norm. This could only take place under an Act of law, whereas it should be interpreted more narrowly in only exceptional cases. The doubts regarding the distribution of powers between the municipal council and the executive authority should be settled to the favour of the council.
  The interpretation of the regulations on challenging supervisory settlements must take account of the provision of Article 165 of the Constitution of the Republic of Poland on the assurance of legal protection of the independence of municipalities, which includes the powers of the municipal authorities to file complaints with the administrative court.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
  sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
  tel.: + 48 784 333 031
  e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
  Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Teresa
  13-03-2018
  Ocena: 5/5
  Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora