Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
49,32 49,32
Cena regularna: 54,81
54,81
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24h (dni robocze)

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny,postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny k...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń


ARTYKUŁY

Natalia Chyb
 • Nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółek komunalnych poza sferą użyteczności publicznej - analiza problemu
 • str. 5

  Artur K. Modrzejewski
 • Zmiana koncepcji właściciela nieruchomości w kontekście nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 28.11.2014 r.
 • str. 15

  Joanna Śliwa
 • Raport oddziaływania na środowisko jako dowód w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
 • str. 23

  Bogusław Przywora
 • Kwestia łączenia mandatu radnego z zatrudnieniem na kierowniczych stanowiskach urzędniczych w samorządzie terytorialnym - uwagi na kanwie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych
 • str. 42

  Agnieszka Rzetecka-Gil
 • Z problematyki podmiotów zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych w gminie
 • str. 51

  Joanna Modrzyńska
 • Protokół dyplomatyczny i jego zastosowanie podczas oficjalnych uroczystości na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym
 • str. 58

  Rafał Czachor
 • Ustrój samorządu lokalnego w Republice Armenii
 • str. 69

  RECENZJE I OMÓWIENIA

  Dominik Kościuk
  Irena Kamińska, Jacek Matarewicz, Mirosława Rozbicka-Ostrowska, Jacek Ignaczewski (red.), Komentarz do spraw administracyjnych. Wybrane zagadnienia, Wolters Kluwer, Warszawa 2015
  str. 80

  ORZECZNICTWO

  Barbara Jaworska-Dębska
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 listopada 2014 r. (II OSK 2377/14); glosa krytyczna
 • str. 83

  PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

  Opracowała Justyna Przedańska
  str. 93

  Table of Contents & Abstracts
  str. 95
  Natalia Chyb
  Nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółek komunalnych poza sferą użyteczności publicznej - analiza problemu
  Spółki handlowe stanowią jedną z dopuszczalnych form wykonywania przez gminy gospodarki komunalnej. Pomimo że są wykorzystywane przez gminy na szeroką skalę, praktyka ich funkcjonowania wykazuje wiele nieprawidłowości. Autorka zwraca uwagę, że występują one zarówno w odniesieniu do zakresu dopuszczalnej działalności gospodarczej spółek z udziałem gmin, zasad ich finansowania, sposobu wyboru członków organów tych spółek, jak i systemu nadzoru właścicielskiego.

  Początek strony


  Artur K. Modrzejewski
  Zmiana koncepcji właściciela nieruchomości w kontekście nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 28.11.2014 r.
  Artykuł jest próbą interpretacji pojęcia "właściciel nieruchomości" w kontekście zmian wprowadzonych ustawą z 28.11.2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Autor opisuje zmiany w zakresie wskazania podmiotu zobowiązanego na gruncie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku do złożenia deklaracji i ponoszenia ciężarów finansowych określonych w ustawie. Przede wszystkim poddaje analizie umowy przenoszące obowiązek pomiędzy podmiotami, a także sytuację prawną właścicieli nieruchomości zabudowanych nieruchomościami wielolokalowymi, tzw. małych wspólnot mieszkaniowych oraz towarzystw budownictwa społecznego.

  Początek strony


  Joanna Śliwa
  Raport oddziaływania na środowisko jako dowód w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
  Raport oddziaływania na środowisko jest zasadniczym dokumentem stanowiącym podstawę oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Co istotne, to właśnie ten dokument staje się zarzewiem konfliktów pomiędzy inwestorem a mieszkańcami okolicy, w której dane przedsięwzięcie ma być realizowane, i w odniesieniu do niego najczęściej podnoszone są zarzuty w toku całego postępowania administracyjnego i sądowego. Tymczasem, jak wskazuje autorka, analiza orzecznictwa sądów administracyjnych prowadzi do wniosku, że zarówno prawidłowe sporządzenie raportu, jak i jego prawidłowa ocena przez strony postępowania, przez właściwy organ czy nawet sąd nastręczają w praktyce trudności.

  Początek strony


  Bogusław Przywora
  Kwestia łączenia mandatu radnego z zatrudnieniem na kierowniczych stanowiskach urzędniczych w samorządzie terytorialnym - uwagi na kanwie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych
  W artykule autor koncentruje się na problemie łączenia mandatu radnego z zatrudnieniem na kierowniczych stanowiskach urzędniczych w jednostkach samorządu terytorialnego. Podejmowana problematyka ma nie tylko wymiar teoretyczny, ale przede wszystkim istotne znaczenie praktyczne dla funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego z uwagi na to, że stanowisko sekretarza należy do katalogu kluczowych stanowisk urzędniczych w samorządzie terytorialnym. Jako przyczynek do dyskusji w tym zakresie autorowi posłużył poselski projekt ustawy z 17.12.2014 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych proponujący wprowadzenie zakazu łączenia mandatu radnego ze stanowiskiem sekretarza gminy (powiatu, województwa samorządowego).

  Początek strony


  Agnieszka Rzetecka-Gil
  Z problematyki podmiotów zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych w gminie
  Zagadnienie zakresu podmiotowego obowiązku składania oświadczeń majątkowych w gminie napotyka na problemy związane z właściwym określeniem kręgu podmiotów zobowiązanych. W szczególności dotyczy to rozumienia takich pojęć, jak: kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta. Jak podkreśla autorka, dopiero prawidłowe rozkodowanie tych terminów pozwala na niebudzące wątpliwości wskazanie podmiotów, które są zobligowane do złożenia oświadczeniamajątkowego.

  Początek strony


  Joanna Modrzyńska
  Protokół dyplomatyczny i jego zastosowanie podczas oficjalnych uroczystości na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym
  Artykuł jest pierwszym z cyklu artykułów poświęconych praktycznym aspektom i zastosowaniu zasad protokołu dyplomatycznego przy organizacji oficjalnych uroczystości na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym (pozostałe artykuły z cyklu: Członkostwo w Unii Europejskiej - wyzwania dla samorządów w zakresie nowych zastosowań zasad protokołu dyplomatycznego; Zasada precedencji - sposób jej ustalania i następstwa stosowania w praktyce urzędniczej samorządów; Protokół flagowy i zasady jego stosowania w codziennej praktyce urzędu oraz podczas uroczystości ofi cjalnych). Artykuł dotyczy zagadnień, które powinny być wzięte pod uwagę przede wszystkim podczas organizowania przez jednostki administracji publicznej (na szczeblu lokalnym i regionalnym, jak również rządowym) spotkań o charakterze oficjalnym oraz nieofi cjalnym, jak również podczas uroczystości różnego typu, w których ich przedstawiciele biorą udział.

  Początek strony


  Rafał Czachor
  Ustrój samorządu lokalnego w Republice Armenii
  Celem artykułu jest prezentacja modelu samorządu lokalnego funkcjonującego w Republice Armenii. Początek rozwoju samorządu lokalnego w Armenii, który ma jednoszczeblowy charakter, datuje się na połowę lat 90. ubiegłego wieku. W artykule autor omawia podział administracyjny Armenii, strukturę i kompetencje organów samorządowych, relacje pomiędzy nimi, budżet oraz mechanizmy kontroli. Analizę kończy uwagami odnoszącymi się do problemów w praktycznym funkcjonowaniu samorządu lokalnego.

  Początek strony


  Barbara Jaworska-Dębska
  Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 listopada 2014 r. (II OSK 2377/14)
  Skład orzekający: przewodniczący – sędzia NSA Zofi a Flasińska, sędzia NSA Małgorzata Masternak-Kubiak (sprawozdawca), sędzia del. WSA Anna Szymańska.
  Rada gminy, działając na podstawie art. 54 § 3 w zw. z art. 147 § 1 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, może uwzględnić skargę do sądu administracyjnego na własną uchwałę w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i stwierdzić jej nieważność.

  Początek strony


  Table of contents

  Rozwiń Zwiń


  ARTICLES

  Natalia Chyb
 • Irregularities in the functioning of municipal companies outside the public utility area - analysis of the problem
 • p. 5

  Artur K. Modrzejewski
 • Change of concept of a property owner in the context of the amendment to the Act on maintaining cleanliness and orderliness in municipalities of 28 November 2014
 • p. 15

  Joanna Śliwa
 • Environmental impact report as evidence in proceedings in an environmental impact assessment case
 • p. 23

  Bogusław Przywora
 • Problem of combining the post of councillor with employment in managerial positions within territorial self-government - comments in the light of the bill of the parliamentary deputies on the amendment to the Act on self-government employees
 • p. 42

  Agnieszka Rzetecka-Gil
 • Issues of entities required to submit property declarations to the municipality
 • p. 51

  Joanna Modrzyńska
 • Diplomatic protocol and its application during official ceremonies at regional, national and international level
 • p. 58

  Rafał Czachor
 • System of territorial self-government in the Republic of Armenia
 • p. 69

  REVIEWS AND OVERVIEWS

  Dominik Kościuk
  Irena Kamińska, Jacek Matarewicz, Mirosława Rozbicka-Ostrowska, Jacek Ignaczewski ed., Commentary on Administrative Affairs. Selected Issues, Wolters Kluwer, Warsaw 2015
  p. 80

  CASE LAW

  Barbara Jaworska-Dębska
 • Ruling of the Supreme Administrative Court of 18 November 2014 (II OSK 2377/14); critical commentary
 • p. 83

  REVIEW OF LITERATURE

  Prepared by Justyna Przedańska
  p. 93

  Table of Contents & Abstracts
  p. 95
  Natalia Chyb
  Irregularities in the functioning of municipal companies outside the public utility area - analysis of the problem
  Commercial companies constitute one of the acceptable forms of performance of municipal management by municipalities. Although they are used by municipalities on a wide scale, the practice of their operation reveals a large number of irregularities. The authoress draws attention to the fact that they arise with respect to the scope of permissible business activities of companies in which municipalities hold a stake, the principles of their financing, the method of selecting members of the governing bodies of these companies, as well as the system of corporate governance

  Back to top


  Artur K. Modrzejewski
  Change of concept of a property owner in the context of the amendment to the Act on maintaining cleanliness and orderliness in municipalities of 28 November 2014
  The article is an attempt to interpret the concept of "property owner" in the context of the changes introduced by the Act on the amendment to the Act on maintaining cleanliness and orderliness in municipalities and certain other Acts of 28 November 2014. The author describes the changes regarding the specifi cation of the entity which is obliged by the Act on maintaining cleanliness and orderliness to file declarations and bear the financial burdens specifi ed in the Act. He primarily analyses the agreements transferring the obligation between entities, as well as the legal situation of owners of real properties developed with properties of multiple premises, so-called small housing communities and social construction societies

  Back to top


  Joanna Śliwa
  Environmental impact report as evidence in proceedings in an environmental impact assessment case
  The environmental impact report is the key document which constitutes the grounds for assessing the project's impact on the environment. Importantly, it is precisely this document which sparks conflicts between the investor and the residents of the area in which the given project is to be implemented, and it is with respect to this document that the most frequent allegations are raised during administrative and judicial proceedings. Meanwhile, as the authoress indicates, the analysis of the case law of the administrative courts leads to the conclusion that the correct drafting of the report, as well as its correct assessment by the parties to the proceedings, by the competent authority and even by the court creates a great deal of difficulty in practice.

  Back to top


  Bogusław Przywora
  Problem of combining the post of councillor with employment in managerial positions within territorial self-government - comments in the light of the bill of the parliamentary deputies on the amendment to the Act on self-government employees
  In the article, the author focuses on the problem of the scope of operation of territorial self-government, namely on the matter of combining the position of councillor with employment in managerial positions in territorial self-government units. He used the bill of the members of parliament regarding the amendment to the Act on self-government employees as a contribution to the discussions on this, proposing the introduction of a prohibition to combine the post of councillor with the position of secretary of the municipality (county, voivodship). The author points out that the issue in question not only has a theoretical dimension, but also practical significance, because the position of secretary of the municipality is among the key official positions in territorial self-government.

  Back to top


  Agnieszka Rzetecka-Gil
  Issues of entities required to submit property declarations to the municipality
  The issue of the range of entities obliged to submit property declarations in the municipality encounters problems related to the correct specification of the group of obligee entities. In particular, this applies to the understanding of such concepts as the manager of an organizational unit of the municipality, the manager and member of a governing body of a municipal legal person and persons issuing administrative decisions on behalf of the mayor. As the authoress emphasizes, it is only the correct decoding of these terms that enables the doubtless specifi cation of the entities which are obliged to submit property declarations

  Back to top


  Joanna Modrzyńska
  Diplomatic protocol and its application during official ceremonies at regional, national and international level
  The article is the first of a series of articles devoted to the practical aspects and application of the principles of diplomatic protocol when organizing official ceremonies at regional, national and international level (the other articles in the series: Membership of the European Union - challenges for territorial self-governments regarding the new applications of the principles of the diplomatic protocol; Principle of precedence - method of its determination and consequences of application in the offi cial practice of territorial self-governments; Flag protocol and principles of its application in the everyday practice of the offi ce and during offi cial ceremonies). The article is devoted to issues that should be taken into account primarily during the organization by bodies of public administration (at local and regional, as well as government level) of meetings of an offi cial and an unofficial nature, as well as during the various types of ceremony, in which their representatives take part.

  Back to top


  Rafał Czachor
  System of territorial self-government in the Republic of Armenia
  The objective of the article is to discuss the model of local self-government in the Republic of Armenia. The beginning of the development of local self-government in Armenia, which is of a single-level nature, dates back to the middle of the 1990s. In the article, the author discusses the administrative division of Armenia, the structure and powers of the self-government authorities, the relationships between them, the budget and the control mechanisms. He ends the analysis with comments on the problems with the practical functioning of local self-government.

  Back to top


  Barbara Jaworska-Dębska
  Ruling of the Supreme Administrative Court of 18 November 2014 (II OSK 2377/14); critical commentary
  Under Article 54 § 3, in connection with Article 147 § 1 of the Act on proceedings before administrative courts, the municipal council may take into consideration a complaint to an administrative court regarding its own resolution on the local land use plan and fi nd that it is null and void.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
  sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
  tel.: + 48 784 333 031
  e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
  Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Teresa
  13-03-2018
  Ocena: 5/5
  Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora