Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
45,00 45,00
Cena regularna: 50,00
50,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkur...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Dorota Mantey

str. 5

Iryna Manczak

str. 15

Małgorzata Kwiatkowska

str. 26

Piotr Kupis

str. 37

Dariusz Felcenloben

str. 48

Jarosław Balcewicz

str. 64

Michał Błachut, Jacek Kaczor

str. 71

ORZECZNICTWO

Paweł Daniel

str. 83

SPRAWOZDANIA

Anna Wierzbica
Konferencja naukowa "Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym", Katowice, 14-15 marca 2013 r.
str. 88

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Opracowała Justyna Przedańska
str. 92

Table of Contents & Abstracts
str. 94
Dorota Mantey
Potrzeba zintegrowanego zarządzania miastami i obszarami metropolitalnymi
Artykuł systematyzuje wiedzę dotyczącą zintegrowanego zarządzania przestrzenią, jest przy tym próbą uporządkowania nowych podejść do rozwiązywania dobrze nam znanych problemów rozwojowych miast i regionów miejskich. Prezentuje ponadto przykłady skutecznych inicjatyw w tym zakresie, a także wskazuje na słabości we wdrażaniu w polskiej rzeczywistości przepisów Karty Lipskiej. Jest wreszcie zbiorem wskazówek dotyczących tego, jak planować i zarządzać przestrzenią zurbanizowaną w sposób zintegrowany.

Początek strony


Iryna Manczak
Kształtowanie strategii marketingowej miasta na rynku turystycznym - zarys problematyki
W artykule autorka prezentuje problem kształtowania strategii marketingowej miasta na rynku turystycznym. Prowadząc rozważania na podstawie dorobku literatury marketingowej, autorka sygnalizuje kluczowe obszary marketingowe, które jej zdaniem należy uwzględnić przy podejmowaniu działań na rzecz kształtowania strategii miasta. W opracowaniu zwraca również uwagę na specyfikę rynku turystycznego miasta, gdyż w dużej mierze ona przesądza o ostatecznym kształcie niniejszej strategii.

Początek strony


Małgorzata Kwiatkowska
Sądy obywatelskie jako przykład demokracji partycypacyjnej
Artykuł przedstawia jedną z technik uczestnictwa obywatelskiego - sądy obywatelskie, wypracowaną i użytą po raz pierwszy w latach 70. ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych i Niemczech. Daje ona możliwość zaangażowania obywateli w proces podejmowania decyzji w ważnych, a zarazem kontrowersyjnych dla danej społeczności kwestiach. Technika ta znajduje zastosowanie ze względu na jej wymiar praktyczny. Jest prosta do przeprowadzenia i nie wymaga wielu nakładów finansowych. Autorka w sposób szczegółowy przedstawia teoretyczne założenia pierwowzoru amerykańskiego, a następnie ukazuje praktyczne zastosowanie jury obywatelskiego zaczerpnięte z doświadczeń włoskich.

Początek strony


Piotr Kupis
Nadzór w komunalnych spółkach handlowych - uwagi na tle ustawy o gospodarce komunalnej oraz kodeksu spółek handlowych
Artykuł jest poświęcony zagadnieniu spółek komunalnych (spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego), ze szczególnym uwzględnieniem rady nadzorczej jako obligatoryjnego organu nadzoru spółek samorządowych. Autor analizuje regulacje prawne zawarte w ustawie o gospodarce komunalnej oraz unormowania kodeksu spółek handlowych, jak również wzajemne relacje występujące pomiędzy wskazanymi przepisami, wykazując przy tym odrębności prawne dotyczące funkcjonowania rady nadzorczej w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego zarówno w sferze jej uprawnień, jak i warunków, które muszą spełnić osoby kandydujące na członków rad nadzorczych spółek komunalnych.

Początek strony


Dariusz Felcenloben
Krytyczna analiza obowiązujących norm określających materialnoprawne zasady przyjmowania granic do podziału nieruchomości
Artykuł przedstawia zagadnienie o charakterze materialno-technicznym, które jest związane procedurą przyjmowania granic zewnętrznych do podziału nieruchomości w ramach administracyjnego postępowania prowadzonego w trybie i na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Przyjęcie przez ustawodawcę - w przepisach wykonawczych do ustawy - odmiennego sposobu hierarchizacji dokumentów stanowiących podstawę oznaczenia nieruchomości spowodowało pojawienie się wątpliwości. Autor przedstawia interpretację istniejących przepisów określających zasady przyjmowania granic do podziału nieruchomości w konfrontacji z innymi normami ustalającymi zasady oznaczania nieruchomości w księdze wieczystej czy też katastrze nieruchomości. Ponadto formułuje wnioski de lege ferenda, które mogą stanowić próbę dostosowania przepisów rozporządzenia określających zasady przyjmowania granic do podziału nieruchomości do obowiązujących przepisów określonych w ustawie o księgach wieczystych i hipotece, a także w prawie geodezyjnym i kartograficznym.

Początek strony


Jarosław Balcewicz
Problemy korzystania z zasobów innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Regulacje umożliwiające wykonawcom w zamówieniach publicznych poleganie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach innych podmiotów przysparzają wiele problemów interpretacyjnych. W artykule autor analizuje m.in. ograniczenia w stosowaniu tych przepisów oraz zasady wykorzystywania potencjału podmiotów trzecich. Wskazuje też na dokonane ostatnio zmiany w obowiązujących przepisach. Mają one wzmocnić mechanizm weryfikacji wykonawców.

Początek strony


Michał Błachut, Jacek Kaczor
Błędy w tytułach i podstawach prawnych aktów prawa miejscowego jednostek samorządu terytorialnego
Artykuł podejmuje problematykę najczęstszych błędów występujących w tytułach i podstawach prawnych uchwał jednostek samorządu terytorialnego stanowiących akty prawa miejscowego. Choć są to zazwyczaj błędy obniżające tylko komunikatywność dotkniętego nimi aktu, to jednak w niektórych przypadkach - zwłaszcza gdy dotyczą podstawy prawnej - mogą powodować dalej idącą wadliwość aktu. Szczególną uwagę autorzy zwracają na powszechną praktykę numerowania uchwał, która nie tylko nie jest niczym uzasadniona, ale także - wbrew przywoływanym przez projektodawców takich aktów uzasadnieniom - wcale nie służy porządkowaniu i identyfikacji aktów prawnych powszechnie obowiązujących, tę bowiem funkcję pełnią oznaczenia dziennika urzędowego, w którym akt został opublikowany. Z perspektywy adresata aktu prawnego jeszcze większym uchybieniem jest zamieszczanie w podstawie prawnej wielu przepisów prawnych, ponieważ tak zredagowana podstawa prawna przestaje wówczas pełnić swoją podstawową funkcję informacyjną.

Początek strony


Paweł Daniel
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 października 2011 r. (I OSK 1681/10)
Skład orzekający: przewodniczący - sędzia NSA Izabella Kulig-Maciszewska, sędzia NSA Małgorzata Pocztarek, sędzia del. WSA Jacek Fronczyk (sprawozdawca)
Jeśli właściciel nieruchomości z własnej woli podejmuje inicjatywę i dąży do podziału swojej nieruchomości, doprowadzając do powstania nowych działek, wśród których znajdą się także te tworzące drogę, niemające statusu drogi publicznej (służebność drogi koniecznej), to trudno uznać, by tego rodzaju "ograniczenie", podejmowane z inicjatywy właściciela czy też precyzyjniej - samoograniczenie własności, rodziło po stronie państwa obowiązek odszkodowawczy, zważywszy że chcącemu nie dzieje się krzywda.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES

Dorota Mantey
 • The need for integrated city and metropolitan area management
 • p. 5

  Iryna Manczak
 • Development of a marketing strategy for a town on the tourism market - overview of issues
 • p. 15

  Małgorzata Kwiatkowska
 • Citizens' juries as an example of participative democracy
 • p. 26

  Piotr Kupis
 • Supervision in municipal commercial companies - comments in the light of the Act on Municipal Management and the Code of Commercial Companies
 • p. 37

  Dariusz Felcenloben
 • A critical analysis of the applicable norms governing the substantive law principles of accepting boundaries for splitting real property
 • p. 48

  Jarosław Balcewicz
 • Problems of using the resources of other entities in order to satisfy the conditions of participation in public procurement proceedings
 • p. 64

  Michał Błachut, Jacek Kaczor
 • Errors in the titles and legal grounds of acts of local law by territorial self-government units
 • p. 71

  CASE LAW

  Paweł Daniel
 • Ruling of the Supreme Administrative Court of 7 October 2011 (I OSK 1681/10), critical commentary
 • p. 83

  REPORTS

  Anna Wierzbica
  Scientific conference "Community participation in territorial self-government", Katowice, 14-15 March 2013
  p. 88

  REVIEW OF LITERATURE

  Prepared by Justyna Przedańska
  p. 92

  Table of Contents & Abstracts
  p. 94
  Dorota Mantey
  The need for integrated city and metropolitan area management
  The article systematizes information on integrated spatial management, simultaneously constituting an attempt to put order to new approaches to the resolution of well-known problems of city and urban region development. In addition, it presents examples of successful initiatives in this respect and points out the weaknesses of the Leipzig Charter in implementation in Polish realities. Finally, it constitutes a set of guidelines on how to plan and manage urbanized space in an integrated manner.

  Back to top


  Iryna Manczak
  Development of a marketing strategy for a town on the tourism market - overview of issues
  The author uses the article to present the problem of developing a marketing strategy for a town on the tourism market. During the considerations based on the acquis of marketing literature, the authoress indicates the key areas of marketing which, in her opinion, should be taken into account when taking steps to prepare a town's strategy. She also draws attention to the specificities of the town's tourist market, because this largely determines the final shape of the strategy.

  Back to top


  Małgorzata Kwiatkowska
  Citizens' juries as an example of participative democracy
  The article presents one of the techniques of civic participation - citizens' juries which were developed and used for the first time in the 1970s in the United States and Germany. It gives the opportunity to involve citizens in the decision-making process in important issues, which are simultaneously controversial for the given community. This technique is used because of its practical dimension. It is simple to conduct and does not require a major financial outlay. The authoress gives a detailed description of the theoretical assumptions to the American original, after which she presents the practical application of citizens' juries drawn from Italian experience.

  Back to top


  Piotr Kupis
  Supervision in municipal commercial companies - comments in the light of the Act on Municipal Management and the Code of Commercial Companies
  The article is devoted to the issue of municipal companies (companies in which territorial self-government units hold a stake), with particular emphasis on the supervisory board, as the obligatory supervisory authority of self-government companies. The author analyses the legal regulations contained in the Act on Municipal Management and the provisions of the Code of Commercial Companies, as well as the relationships between the said regulations, simultaneously showing the legal differences between the functioning of the supervisory board in companies in which territorial self-government bodies hold a stake within the sphere of both its powers and the conditions to be satisfied by the candidates to supervisory boards of municipal companies.

  Back to top


  Dariusz Felcenloben
  A critical analysis of the applicable norms governing the substantive law principles of accepting boundaries for splitting real property
  The article presents an issue of a substantive and technical nature, which is related to the procedure for accepting external boundaries in order to split real property within administrative proceedings conducted in the procedure and on the principles specified in the Act on Real Property Management. The legislator's acceptance, in the secondary regulations to the Act, of a different method of prioritizing documents, constituting the grounds for identifying real properties has resulted in the emergence of doubts. The author presents an interpretation of the existing regulations specifying the principles of accepting boundaries in order to split real property in comparison with other norms defining the principles of identifying real property in the land and mortgage register or the real property cadastre. In addition, he formulates de lege ferenda conclusions, which can constitute an attempt to adjust the provisions of the regulation specifying the principles of accepting boundaries in order to split real property to the applicable regulations laid down in the Act on the Land and Mortgage Register and the Mortgage, as well as in the Geodetic and Cartographic Law.

  Back to top


  Jarosław Balcewicz
  Problems of using the resources of other entities in order to satisfy the conditions of participation in public procurement proceedings
  The regulations enabling contractors in public procurement to rely on the expertise and experience, technical potential, people capable of fulfilling a contract or capabilities of other entities give rise to numerous problems of interpretation. In this article, the author analyses, among others, the restrictions on the application of these regulations and the principles of using the technical potential of third parties. He also indicates the recent changes in the applicable regulations. They have the purpose of strengthening the system of verifying contractors.

  Back to top


  Michał Błachut, Jacek Kaczor
  Errors in the titles and legal grounds of acts of local law by territorial self-government units
  The article discusses the issue of the most common errors appearing in titles and legal grounds of resolutions of territorial self-government units constituting acts of local law. Although they are usually errors which only reduce the communicativeness of the act affected by them, in some cases - especially if this applies to the legal grounds - they can cause further-reaching defectiveness of the act. The authors draw particular attention to the common practice of numbering resolutions, which is not only unjustified, but also - contrary to the justification referred to by the persons drafting such acts - do not serve the purpose of putting order to and identifying universally applicable acts of law, because this function is performed by the official journal, in which the act is published. From the point of view of the addressee of the act of law, an even greater failing is the inclusion of numerous acts of law in the legal grounds, because, in such a case, legal grounds drafted in this way no longer fulfil their basic information function.

  Back to top


  Paweł Daniel
  Ruling of the Supreme Administrative Court of 7 October 2011 (I OSK 1681/10), critical commentary
  If an owner of real property takes up an initiative of his own free will and seeks to split his property, bringing about the creation of new plots of land, which also include plots constituting a road, which do not have the status of a public road (necessary easement on a road), it is difficult to acknowledge that this kind of "limitation", which is undertaken on the owner's initiative, or more precisely - self-limitation of property - gives rise to a compensation obligation on the part of the state, especially since the willing party is not suffering any injury.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
  sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
  tel.: + 48 784 333 031
  e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
  Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Teresa
  13-03-2018
  Ocena: 5/5
  Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora