Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
46,31 46,31
Cena regularna: 51,45
51,45
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24h (dni robocze)

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkur...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Artur K. Modrzejewski

str. 5

Krzysztof Gruszecki

str. 16

Bartosz Rakoczy

str. 27

Henryk Palarz

str. 34

Rafał Szczepaniak

str. 43

Waldemar Walczak

str. 55

Jan Golba

str. 73

ORZECZNICTWO

Stanisław Bułajewski

str. 84

RECENZJE I OMÓWIENIA

Tomasz Bąkowski
Wojciech Szwajdler (red. nauk.), Tomasz Brzezicki, Anna Brzezińska-Rawa, Krzysztof Kucharski, Łukasz Maszewski, Henryk Nowicki, Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego (Warszawa 2013, Wolters Kluwer)
str. 91

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Opracowała Justyna Przedańska
str. 93

Table of Contents & Abstracts
str. 95
Artur K. Modrzejewski
Upoważnienie zarządu spółki komunalnej na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku
Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej rada gminy może upoważnić również organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz organy jednostek i podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1. W wyniku nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy stanęły przed wyzwaniem organizacji systemu gospodarowania odpadami. W artykule autor podnosi najbardziej problematyczne kwestie związane upoważnieniem przez radę gminy zarządu spółki komunalnej do wydawania rozstrzygnięć indywidualnych określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Początek strony


Krzysztof Gruszecki
Kontrola działalności w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych
Właściwe wywiązywanie się z obowiązków związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych wymaga stworzenia odpowiednich instrumentów weryfi kujących. Zdaniem autora w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach realizacji tego celu służą uprawnienia kontrolne przysługujące organom wykonawczym gminy oraz organom Inspekcji Ochrony Środowiska, które mają charakter komplementarny, a nie konkurencyjny. Organy wykonawcze będą bowiem kontrolować wytwórców odpadów komunalnych oraz podmioty zajmujące się ich odbieraniem, organy inspekcji zaś powinny się koncentrować na kontroli podmiotów zajmujących się ich dalszym unieszkodliwianiem oraz gmin w zakresie wywiązywania się z ich obowiązków.

Początek strony


Bartosz Rakoczy
Problematyka wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości gminy na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
Problematyka dopuszczalności pobierania przez gminę wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu dla urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych nie może być rozpatrywana wyłącznie w odniesieniu do art. 14 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zdaniem autora należy przy tym również uwzględniać art. 140 kodeksu cywilnego, a przede wszystkim klauzulę społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa. Społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa własności nieruchomości gminy jest wykonywanie zadań publicznych, w tym zadań własnych. Ponieważ zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym, pobieranie wynagrodzenia za służebność będzie w istocie stanowiło naruszenie klauzuli zasad współżycia społecznego.

Początek strony


Henryk Palarz
Dwuetapowa weryfi kacja taryf dla wody i ścieków przez gminę
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zasadniczo przyznaje jedynie wójtowi kompetencję do weryfikowania taryf dla wody i ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Faktycznie jednak - na co zwraca uwagę autor - rada gminy, korzystając z uprawnienia do kontroli działalności wójta, posiada wystarczające instrumenty do samodzielnego badania poprawności sporządzenia taryf i podjęcia w tym zakresie stosownej uchwały; w szczególności treść uchwały nie musi odpowiadać przedłożonemu przez wójta projektowi.

Początek strony


Rafał Szczepaniak
Kwestia odpowiedzialności prawnej jednostki samorządu terytorialnego za działania spółek komunalnych
Możliwość żądania naprawienia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie podmiotu prawa publicznego jest zarówno prawem obywatela, jak i jednym ze standardów demokratycznego państwa prawnego. Natura prawna, w tym charakter źródeł fi nansowania aktywności jednostki samorządu terytorialnego gwarantują, że szkoda wyrządzona obywatelowi zostanie naprawiona. Zdaniem autora rodzi się jednak zasadnicze pytanie, na ile utworzenie przez jednostkę samorządu terytorialnego spółki kapitałowej będącej formalnie odrębnym podmiotem prawa, a w rzeczywistości instrumentem realizacji swych zadań ustawowych przez gminę, powiat lub województwo, wpływa na sytuację prawną obywatela, który doznał szkody na skutek aktywności takiej spółki.

Początek strony


Waldemar Walczak
Wybrane problemy organizacyjno-prawne związane z procesami wyznaczania członków rad nadzorczych spółek miejskich
Celem opracowania jest kompleksowe omówienie wybranych problemów związanych z procesami decyzyjnymi w zakresie wyznaczania członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem kapitałowym jednostek samorządu terytorialnego, które mają nie tylko walory teoriopoznawcze, lecz są ważne z punktu widzenia praktyki zarządzania publicznego. Zaprezentowane rozważania stanowią kontynuację badań naukowych prowadzonych na gruncie nauk o zarządzaniu z jednoczesnym uwzględnieniem uwarunkowań prawnych, co znajduje swoje uzasadnienie ze względu na złożoność oraz interdyscyplinarny charakter analizowanych zagadnień.

Początek strony


Jan Golba
Inwestycje sportowe celu publicznego
W artykule podjęto analizę kwestii związanych z realizacją inwestycji sportowych jako inwestycji celu publicznego. Przedstawione opracowanie wiąże się z zagadnieniami związanymi z pojmowaniem: interesu publicznego oraz inwestycji celu publicznego, a także z określeniem celów publicznych. Tekst zawiera ponadto próbę odpowiedzi na pytanie, jakie rodzaje obiektów sportowych mogą zostać zaliczone do kategorii publicznych.

Początek strony


Stanisław Bułajewski
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 sierpnia 2012 r. (I OSK 1154/12)
Skład orzekający: przewodniczący (sprawozdawca) - sędzia NSA Izabella Kulig-Maciszewska, sędzia NSA Jolanta Rudnicka, sędzia NSA Paweł Miładowski
Zgodnie z art. 13b ust. 4 ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych w zw. z art. 94 Konstytucji RP, ustalając strefę płatnego parkowania, rada gminy (miasta) może tylko i wyłącznie określić: wysokość stawek opłat za parkowanie, wprowadzić opłaty stałe i abonamentowe lub zryczałtowane oraz zerową stawkę opłaty dla niektórych użytkowników dróg czy też określić sposób pobierania opłat za parkowanie. Rada gminy ma obowiązek zamieścić w uchwale ustanawiającej strefę płatnego parkowania wyłącznie takie regulacje, które określą techniczną metodę wnoszenia opłat za parkowanie na rzecz zarządu drogi. Wszelkie inne postanowienia, w tym określające sposób udokumentowania przez kierowcę, że wniósł opłatę za parkowanie, wykraczają poza upoważnienie ustawowe wynikające z art. 13b ust. 4 pkt 3 ustawy o drogach publicznych. Tym samym rada gminy nie ma kompetencji do m.in. nakładania na kierowców obowiązku umieszczenia za przednią szybą pojazdu dowodu wniesienia opłaty za parkowanie, gdyż stanowi to wyjście poza zakres upoważnienia ustawowego.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES

Artur K. Modrzejewski
 • Authorization of the management board of a municipal company under Article 39, para. 4 of the Act on Municipal Self-Government for dealing with individual cases of maintaining cleanliness and order
 • p. 5

  Krzysztof Gruszecki
 • Control of activities regarding the maintenance of cleanliness and order and disposal of municipal waste
 • p. 16

  Bartosz Rakoczy
 • The issue of compensation for the establishment of a transmission easement to the favour of a water supply / sewage company on a municipality's property
 • p. 27

  Henryk Palarz
 • Two-stage review of tariffs for water and sewage by the municipality
 • p. 34

  Rafał Szczepaniak
 • The issue of legal liability for the actions of territorial self-government units for the actions of municipal companies
 • p. 43

  Waldemar Walczak
 • Selected organizational and legal problems related to the processes of nominating members of the supervisory boards of city companies
 • p. 55

  Jan Golba
 • Public purpose sports investments
 • p. 73

  CASE LAW

  Stanisław Bułajewski
 • Ruling of the Supreme Administrative Court of 9 August 2012 (I OSK 1154/12); critical commentary
 • p. 84

  REVIEWS AND OVERVIEWS

  Tomasz Bąkowski
  Wojciech Szwajdler (scientific editor), Tomasz Brzezicki, Anna Brzezińska-Rawa, Krzysztof Kucharski, Łukasz Maszewski, Henryk Nowicki, Legal aspects of spatial planning and development (Warsaw 2013, Wolters Kluwer)
  p. 91

  REVIEW OF LITERATURE

  Prepared by Justyna Przedańska
  p. 93

  Table of Contents & Abstracts
  p. 95
  Artur K. Modrzejewski
  Authorization of the management board of a municipal company under Article 39, para. 4 of the Act on Municipal Self-Government for dealing with individual cases of maintaining cleanliness and order
  Pursuant to Article 39, para. 4 of the Act on Municipal Self-Government, the municipal council may authorize the executive body of an auxiliary unit, as well as the authorities of the units and entities referred to in Article 9, para. 1 to deal with individual public administration cases. Municipalities are facing the challenge of organizing the waste management system as a result of the amendment to the Act on the Maintenance of Cleanliness and Order in Municipalities. In this article, the author addresses the most problematic issues related to the authorization by the municipal council of the management board of a municipal company to issue individual decisions specified in the Act on the Maintenance of Cleanliness and Order in Municipalities.

  Back to top


  Krzysztof Gruszecki
  Control of activities regarding the maintenance of cleanliness and order and disposal of municipal waste
  The correct fulfilment of responsibilities related to municipal waste management requires the creation of appropriate verification instruments. According to the author, in terms of the maintenance of cleanliness and order in municipalities, this purpose is served by the control powers conferred on the executive bodies of the municipality, as well as the bodies of the Environmental Protection Inspectorate, which are complementary and not competitive. This is because the municipality's executive bodies will control the producers of municipal waste and the entities collecting it, while the inspectorate's authorities should focus on controlling the entities handling the further disposal, as well as municipalities with regard to the fulfilment of their duties.

  Back to top


  Bartosz Rakoczy
  The issue of compensation for the establishment of a transmission easement to the favour of a water supply / sewage company on a municipality's property
  The issue of the admissibility of the municipality to collect a fee for the establishment of a transmission easement for water supply and sewage equipment cannot be considered exclusively in relation to Article 14 the Act on Real Property Management. According to the author, consideration should also be given to Article 140 of the Civil Code and, primarily, the socio-economic purpose of the right. The socio-economic purpose of the right of ownership of the municipality's property is to perform public services, including the municipality's own tasks. Because the collective supply of water and the collective discharge of sewage is the municipality's own task, the collection of compensation for an easement will essentially constitute a breach of the clause regarding the principles of social coexistence.

  Back to top


  Henryk Palarz
  Two-stage review of tariffs for water and sewage by the municipality
  The Act on the Collective Supply of Water and the Collective Discharge of Sewage fundamentally only grants the mayor the right to review the water and sewage tariffs prepared by the water supply / sewage companies. In fact, however, as the author notes, the municipal council, benefiting from the right to control the activities of the mayor, has sufficient instruments to independently audit the correctness of the preparation of the tariffs and to adopt an appropriate resolution in this respect; in particular, the wording does not need to correspond to the draft presented to the mayor.

  Back to top


  Rafał Szczepaniak
  The issue of legal liability for the actions of territorial self-government units for the actions of municipal companies
  The ability to seek a remedy for damage caused by the unlawful action of a public law entity is both a citizen's right and one of the standards of a democratic State of law. The legal nature, including the nature of the financing of activities of a territorial self-government unit, guarantee that the injury caused to a citizen is remedied. However, according to the author, a fundamental question arises as to the extent to which the establishment of a company by the self-government unit, which is formally a separate legal entity, but in fact an instrument through which a municipality, county or voivodship performs its statutory tasks, affects the legal situation of a citizen who has suffered injury as a result of the actions of such a company.

  Back to top


  Waldemar Walczak
  Selected organizational and legal problems related to the processes of nominating members of the supervisory boards of city companies
  The objective of the article is to comprehensively discuss selected issues related to the decision-making processes regarding the nomination of members of the supervisory boards of commercial law companies with a stake held by territorial self-government units which not only have epistemological qualities, but are important from the point of view of public management practices. The considerations presented constitute a continuation of the scientific research conducted under management sciences with legal conditions taken into account in parallel, which is justified because of the complexity and the interdisciplinary nature of the issues analysed.

  Back to top


  Jan Golba
  Public purpose sports investments
  An analysis has been conducted in the article of issues related to the implementation of sports investments as public purpose investments. The study of the problem presented involves issues related to understanding the notions of public purpose, public interest and public purpose investments, as well as the definition of public purposes. Furthermore, the article contains an attempt to answer the question of what kinds of sports facilities may be included in the public category.

  Back to top


  Stanisław Bułajewski
  Ruling of the Supreme Administrative Court of 9 August 2012 (I OSK 1154/12); critical commentary
  Pursuant to Article 13b, para. 4 of the Act on Public Roads of 21 March 1985, in connection with Article 94 of the Constitution of the Republic of Poland, when establishing a metered parking zone, the municipal (city) council can only specify the level of the rates of parking fees, introduce fixed and subscription charges or flat-rate and zero rate charges for certain road users and can specify the method of collecting charges for parking. The municipal council is obliged to include only those regulations which specify the technical method of paying the road manager for parking in its resolution establishing the metered parking zone. Any other provisions, including those specifying the method of documentation by the driver that he has paid the parking fee, extend beyond the statutory rights arising from Article 13b, para. 4, item 3 of the Act on Public Roads. Similarly, the municipal council does not have the right to, among others, impose the obligation on drivers to place the proof of payment of the parking fee in the vehicle's front windscreen, as this is beyond the scope of the statutory right.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
  sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
  tel.: + 48 784 333 031
  e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
  Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Teresa
  13-03-2018
  Ocena: 5/5
  Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora