Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Samorząd Terytorialny Hubert Izdebski
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
51,97 51,97
Cena regularna: 57,75
57,75
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkur...

"Samorząd Terytorialny" jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.
Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście - problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.
Od 2004 roku pismo organizuje doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, który od 2014 r. nosi nazwę Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń ZwińARTYKUŁY

Jacek Sierak, Michał Bitner

str. 5

Elżbieta Feret

str. 21

Marek Golan

str. 36

Anna Ostrowska

str. 47

Beata Guziejewska

str. 58

Mateusz Karciarz, Maciej Kiełbus

str. 68

RECENZJE I OMÓWIENIA

Robert Gawłowski
Paweł Machalski, Europa samorządna. Samorząd terytorialny w wybranych krajach europejskich, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015
str. 80

ORZECZNICTWO

Maria Karcz-Kaczmarek

str. 83

SPRAWOZDANIA

Dominika Cendrowicz
Sprawozdanie z Międzynarodowej konferencji naukowej "Europejska współpraca terytorialna dla rozwoju obszarów przygranicznych Polski, Czech i Niemiec", Wrocław 29 maja 2015 r.
str. 89

Table of Contents & Abstracts
str. 189
Jacek Sierak, Michał Bitner
Uwarunkowania i kierunki zmian koncepcji wyrównywania poziomego w systemie finansów samorządowych
Artykuł jest poświęcony omówieniu przesłanek i kierunków modyfikacji mechanizmu finansowego wyrównywania poziomego w polskim systemie finansów jednostek samorządu terytorialnego. Zarówno konieczność zmiany tego mechanizmu, jak i ogólne zasady zmiany wynikają z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Przegląd piśmiennictwa i doświadczeń międzynarodowych uzasadnia twierdzenie o braku uniwersalnego, możliwego do zastosowania w każdych warunkach modelu. Problem przyszłego kształtu mechanizmu wyrównywania finansowego jest więc w znacznej mierze problemem wyboru politycznego. Artykuł przedstawia wyniki przeprowadzonych przez autorów symulacji zmian oraz formułuje stosowne rekomendacje.

Początek strony


Elżbieta Feret
Konstytucyjne i inne ustawowe źródła funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce - aspekty dochodowe w ujęciu przekrojowej ewolucji regulacji konstytucyjnych i ustawowych od 1990 r.
W artykule autorka dokonuje retrospekcji regulacji konstytucyjnych, począwszy od pierwszej, pochodzącej z 1921 r., przez kolejne (nawet przy uwzględnieniu tych, które nie przewidywały funkcjonowania samorządu terytorialnego), aż po obowiązujące unormowania wynikające z Konstytucji RP z 1997 r. czy Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego. Autorka dokonuje analizy tych regulacji prawnych, które odpowiadają za finansowe aspekty podstaw działania samorządu terytorialnego, ponieważ to one decydują o zdolności realizacji samorządowych zadań publicznych. Rozważania kończy analizą kolejnych nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Początek strony


Marek Golan
Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2014 r., czyli po roku obowiązywania zmienionych przepisów określających limit ich zadłużenia
Artykuł przedstawia wnioski z przeprowadzonej analizy finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Badanie wykonano rok po wejściu w życie przepisów ograniczających wysokość zadłużenia tych podmiotów. Kondycję ekonomiczną samorządów oceniono, wykorzystując dwie metody. W pierwszej z nich użyto nieskomplikowanych obliczeniowo wskaźników określających sytuację finansową. W drugiej metodzie zastosowano autorski model symulacyjny oparty na stosowanej w bankach metodzie wyznaczania prawdopodobieństwa niewypłacalności firm.

Początek strony


Anna Ostrowska
Zasada legalizmu a kompetencja do udzielenia dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Normy kompetencyjne określające prawo udzielenia dotacji przez jednostkę samorządu terytorialnego zostały ustanowione w sposób bezpośredni lub pośredni w 17 ustawach. W sześciu z nich ustawodawca dodatkowo sformułował dla organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego upoważnienie do wydania tzw. dotacyjnej uchwały trybowej, będącej aktem prawa miejscowego. Ogólne podstawy prawa dotacyjnego zostały natomiast określone w ustawie o finansach publicznych. Jak podkreśla autorka, to przeregulowanie uprawnień dotacyjnych jednostek samorządu terytorialnego spowodowało, że w literaturze i większości orzecznictwa nadzorczego i sądowego wykształciło się przekonanie, iż instrument wydatkowy w postaci dotacji samorząd może stosować wyłącznie wtedy, gdy ma do tego wyraźne upoważnienie ustawowe - wyraźną normę kompetencyjną zawierającą słowo "dotacja". Przeprowadzona w artykule analiza samorządowego dotowania w świetle konstytucyjnej zasady legalizmu, a także próba klasyfikacji tzw. samorządowych tytułów dotacyjnych dowodzą, że powyższe przekonanie jest błędne i świadczy jedynie o dominacji w orzecznictwie i piśmiennictwie państwowego modelu samorządu terytorialnego.

Początek strony


Beata Guziejewska
Rodzaje i zakres iluzji fiskalnych wśród polskich radnych w świetle wyników badań jakościowych
Artykuł przedstawia wyniki pierwszego etapu badań poświęconych iluzjom fiskalnym w polskim systemie finansów lokalnych. Etap ten obejmował pogłębione wywiady z dziesięcioma radnymi wybranej rady miejskiej, które w założeniach miały stanowić tradycyjne badanie o charakterze jakościowym, ale pełniły również funkcję pretestu przed zasadniczym badaniem ankietowym o charakterze ilościowym. Wyniki badań wskazują na ogólnie niski poziom wiedzy radnych na temat finansów samorządu terytorialnego w ujęciu systemowym, ale również na duże zróżnicowanie wiedzy i poglądów, uzależnione stażem pracy w radzie, indywidualnymi zainteresowaniami i aktywnością oraz pełnionymi w niej funkcjami. W pierwszym etapie badań została potwierdzona główna hipoteza badawcza zakładająca, że system finansowania samorządu terytorialnego oparty na dochodach o charakterze transferów z budżetu państwa wpływa na powstawanie i utrwalanie iluzji fiskalnych.

Początek strony


Mateusz Karciarz, Maciej Kiełbus
Statuty związków międzygminnych w rozstrzygnięciach organów nadzoru
Nieprecyzyjność niektórych przepisów ustawy o samorządzie gminnym dotyczących tworzenia i funkcjonowania związków międzygminnych stwarza gminom wiele trudności, zwłaszcza przy konstruowaniu przepisów ich statutów. W artykule autorzy przedstawiają wyniki przeprowadzonej analizy rozstrzygnięć nadzorczych organów nadzoru w zakresie statutów związków międzygminnych w kontekście popełnianych przez gminy członkowskie uchybień proceduralnych w trakcie procedury uchwałodawczej oraz uchybień merytorycznych popełnianych przez te gminy w poszczególnych uregulowaniach statutowych.

Początek strony


Maria Karcz-Kaczmarek
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 lipca 2015 r. (II OSK 1216/15)
Skład orzekający: przewodniczący - sędzia NSA Jerzy Stelmasiak, sędzia NSA Małgorzata Stahl (sprawozdawca), sędzia del. WSA Paweł Groński.
Norma kompetencyjna zawarta w art. 13 ust. 2 pkt 3 ustawy z 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nie stoi na przeszkodzie w uregulowaniu kwestii trybu powołania dyrektora instytucji kultury poprzez odesłanie w statucie [gminnej] instytucji kultury do odpowiednich przepisów ustawy.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


ARTICLES

Jacek Sierak, Michał Bitner
 • Conditions and directions of change in the concept of horizontal alignment in the system f self-government finance
 • p. 5

  Elżbieta Feret
 • The constitutional and other statutory sources of operation of territorial self-government in Poland - profit aspects in a cross-sectional view of the evolution of constitutional and statutory regulations since 1990
 • p. 21

  Marek Golan
 • The financial situation of territorial self-government units at the end of 2014, after a year of validity of the amended regulations specifying the limit of their debt
 • p. 36

  Anna Ostrowska
 • The principle of legalism and competence in awarding grants from territorial self-government unit budgets
 • p. 47

  Beata Guziejewska
 • Types and scope of fiscal illusion among Polish councillors in the light of the results of qualitative research
 • p. 58

  Mateusz Karciarz, Maciej Kiełbus
 • Statutes of associations of municipalities in the decisions of the supervisory authorities
 • p. 68

  REVIEWS AND OVERVIEWS

  Robert Gawłowski
  Paweł Machalski, Self-Governing Europe. Territorial self-government in selected European countries, Adam Marszalek Publishing House, Toruń 2015
  p. 80

  CASE LAW

  Maria Karcz-Kaczmarek
 • Ruling of the Supreme Administrative Court of 9 July 2015 (II OSK 1216/15); approving commentary
 • p. 83

  REPORTS

  Dominika Cendrowicz
  Report of the international scientific conference "European territorial cooperation for the development of the Polish, Czech and German border areas", Wroclaw 29 May 2015
  p. 89

  Table of Contents & Abstracts
  p. 189
  Jacek Sierak, Michał Bitner
  Conditions and directions of change in the concept of horizontal alignment in the system of self-government finance
  The article is devoted to a discussion on the conditions and directions of modification of the financial mechanism of horizontal alignment in the Polish system of territorial self-government finance. Both the need to change this mechanism, as well as the general principles of change arise from the case law of the Constitutional Tribunal. The review of the legal literature and international experience justifies the claim that no universal model is applicable in all circumstances. Therefore, the future shape of the fi nancial alignment mechanism is largely a matter of political choice. The article presents the results of the simulations of the changes performed by the authors and formulates appropriate recommendations.

  Back to top


  Elżbieta Feret
  The constitutional and other statutory sources of operation of territorial self-government in Poland - profit aspects in a cross-sectional view of the evolution of constitutional and statutory regulations since 1990
  In the article, the authoress takes a retrospective look at the constitutional regulations, starting from the first, from 1921, through successive regulations (even those which did not provide for the operation of territorial self-government) until the current regulations, which are effective in the Constitution of the Republic of Poland of 1997 and the European Charter of Local Self-Government. The authoress analyses those legal regulations, which reflect the financial aspects of the basis of operation of territorial self-government, because they define the capacity to perform territorial self-government public tasks. The considerations end on an analysis of the successive amendments to the Act on the income of territorial self-government units.

  Back to top


  Marek Golan
  The financial situation of territorial self-government units at the end of 2014, after a year of validity of the amended regulations specifying the limit of their debt
  The article presents the conclusions of the financial analysis conducted of territorial self-government units. The study was conducted a year after the regulations restricting the level of debt of these entities came into effect. The economic condition of territorial self-governments was assessed using two methods. Computationally simple indicators were used in the first to define the financial situation. A proprietary simulation model was used in the second, which was based on a method used by banks for determining the probability of insolvency of companies.

  Back to top


  Anna Ostrowska
  The principle of legalism and competence in awarding grants from territorial self-government unit budgets
  Norms of competence specifying the right of a territorial self-government unit to award grants have been laid down, directly or indirectly, in 17 Acts. In six of them, the lawmakers also formulated a right for the governing body of the territorial self-government unit to issue a so-called procedural grant resolution which is an act of local law. However, the general grounds of a grant law were specified in the Public Finance Act. As the authoress emphasizes, it was the over-regulation of the rights of the territorial self government units to award grants that resulted in the conviction arising in the literature and most of the supervisory and court judgements that the territorial self-government can only use a spending instrument in the form of a grant when there is explicit authorization for this by law - a clear competence regulation containing the word "grant". The analysis conducted in the article of the award of grants by territorial self-government units in the light of the constitutional principle of legality, as well as an attempt to classify so-called self-government titles to grants, demonstrated that this conviction is erroneous and only demonstrates that jurisprudence and the legal literature are dominated by the state model of territorial self-government.

  Back to top


  Beata Guziejewska
  Types and scope of fiscal illusion among Polish councillors in the light of the results of qualitative research
  The article presents the results of the first stage of research devoted to fiscal illusions in the Polish system of local finance. This step involved in-depth interviews with ten selected councillors of a selected town council, which, by assumption, were to constitute a traditional study of a qualitative nature, but also had the role of a pre-test before the main questionnaire survey of a quantitative nature. The results of the survey indicate a generally low level of knowledge of councillors about territorial self-government finance in systemic terms, but also a wide variety of knowledge and views, which depend on the length of service in the council, individual interests and activity, as well as the roles held in it. The main hypothesis from the research, which assumed that a system of financing territorial self-government based on income of the nature of transfers from the state budget contributed to the emergence and consolidation of fiscal illusions, was confirmed in the first stage of the research.

  Back to top


  Mateusz Karciarz, Maciej Kiełbus
  Statutes of associations of municipalities in the decisions of the supervisory authorities
  The imprecision of certain provisions of the Act on Municipal Self-Government regarding the establishment and functioning of associations of municipalities creates numerous difficulties for municipalities, especially when drafting the provisions of their statutes. In the article, the authors present the results of the analysis of supervisory decisions of the supervisory authorities regarding the statutes of associations of municipalities in the context of procedural breaches committed by member municipalities during the procedure of passing resolutions, as well as substantive breaches committed by those municipalities in the individual statutory regulations.

  Back to top


  Maria Karcz-Kaczmarek
  Ruling of the Supreme Administrative Court of 9 July 2015 (II OSK 1216/15); approving commentary
  The norm of competence contained in Article 13, para. 2, item 3 of the Act on the Organization and Management of Cultural Activities of 25 October 1991 does not prevent the settlement of the question of the procedure for appointing the director of a cultural institution by referring to the appropriate provisions of the law in the cultural [municipal] institution's statutes.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
  sekretarz redakcji - Justyna Przedańska
  tel.: + 48 784 333 031
  e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com
  Podstawowe informacje dla autorów: www.czasopisma.lex.pl/st/dla-autorow

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  tel: 22 535 82 19

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl


  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

  Opinie (1)

  Teresa
  13-03-2018
  Ocena: 5/5
  Lubię porządną prasę, a ta jest branżowa i co ważne profesjonalna. W tym numerze (1-2/2018) zainteresowały mnie artykuły związane z ochroną środowiska. Jest to ważny temat, który trzeba poruszać z zaznaczeniem, że chodzi przede wszystkim o dobro człowieka.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2021

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2020

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2019

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2018

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2017

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2016

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2015

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2014

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2013

  Samorząd Terytorialny - Nr 12/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 11/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 10/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 9/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 7-8/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 6/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 5/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 4/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 3/2012

  Samorząd Terytorialny - Nr 1-2/2012

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty

  Inne publikacje autora