Facebook
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Promocja!
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 1/2012 [233] Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Konkurs PPH
str. 4

Andrzej Szumański
 • Wyłączenie wspólnika ze spółki komandytowej zawiązanej w celu wykonywania wolnego zawodu
 • str. 5

  Jacek Jastrzębski
 • Reaktywacja przedwojennych spółek akcyjnych a kolekcjonerski obrót akcjami
 • str. 16

  Mateusz Rodzynkiewicz
 • O potrzebie uregulowania w kodeksie spółek handlowych nowych podtypów przez wydzielenie oraz przez przejęcie
 • str. 26

  Marta Korniluk, Radosław L. Kwaśnicki
 • Wybór "pracowniczych" członków rady nadzorczej
 • str. 33

  Piotr Zakrzewski
 • Udział spółkowy wspólnika spółki jawnej jako przedmiot następstwa prawnego mortis causa pod tytułem szczególnym
 • str. 38

  Jakub Michał Doliński
 • Reguły gier planszowych w ujęciu praw własności intelektualnej
 • str. 47

  Bartosz Karolczyk
 • Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego a prekluzja procesowa w postępowaniu zwyczajnym przed sądem pierwszej instancji
 • str. 51


  Andrzej Szumański
  Wyłączenie wspólnika ze spółki komandytowej zawiązanej w celu wykonywania wolnego zawodu
  Artykuł dotyczy dopuszczalności umownego (pozasądowego) wyłączenia wspólnika ze spółki komandytowej, w sytuacji gdy ustawa przewiduje wyłączenie wspólnika przez sąd z ważnego powodu (art. 63 § 2 w zw. z art. 103 kodeksu spółek handlowych). Ustawowy podział wspólników na komplementariuszy i komandytariuszy w spółce komandytowej, zwłaszcza zawiązanej w celu wykonywania wolnego zawodu, generuje wiele szczegółowych problemów prawnych na tle tzw. rozdzielania spraw klientów spółki przez komplementariuszy w stosunku do komandytariuszy uprawnionych do wykonywania wolnego zawodu. Należy do nich zaliczyć m.in. problem istnienia roszczenia komandytariusza do spółki bądź do pozostałych wspólników o umożliwienie mu wniesienia wkładu do spółki w postaci świadczenia usług na jej rzecz w zakresie wykonywania wolnego zawodu, a także problem powstania związanych z tym roszczeń odszkodowawczych komandytariusza.

  Początek strony


  Jacek Jastrzębski
  Reaktywacja przedwojennych spółek akcyjnych a kolekcjonerski obrót akcjami
  Przedmiotem artykułu są wybrane prawne aspekty tzw. reaktywacji przedwojennych spółek. Jest on poświęcony w szczególności kwestiom związanym z nabywaniem praw akcyjnych przez takich nabywców, którzy nabyli własność dokumentów akcji na rynku kolekcjonerskim, po upływie wielu lat od trwałego zaprzestania działalności spółki. W tym zakresie rozważenia wymagały w szczególności konsekwencje teorii własnościowej papierów wartościowych oraz zasady przenoszenia praw z papierów wartościowych na okaziciela w kontekście zasadności wyróżnienia nabycia kolekcjonerskiego od innych przypadków nabycia z punktu widzenia wywoływanych skutków prawnych. Kwestii tych dotyczy zasadnicza część artykułu. Analiza tych zagadnień jest poprzedzona wstępną prezentacją kwestii związanych z bytem prawnym trwale niefunkcjonujących spółek, która jest zawarta we wcześniejszym fragmencie opracowania.

  Początek strony


  Mateusz Rodzynkiewicz
  O potrzebie uregulowania w kodeksie spółek handlowych nowych podtypów podziału przez wydzielenie oraz przez przejęcie
  Analiza obecnie obowiązujących przepisów prawa polskiego w zakresie podziałów spółek kapitałowych, w tym na tle nowelizacji kodeksu spółek handlowych dokonanej ustawą z 19.08.2011 r., prowadzi do wniosku, że zachodzą merytoryczne podstawy dla postulatu uzupełnienia regulacji kodeksowej o nowe podtypy podziału przez przejęcie oraz wydzielenie. Chodzi tu o sytuację, gdy spółka przejmująca ma udziały lub akcje spółki dzielonej przez wydzielenie, nieobejmujące jednak całości kapitału zakładowego spółki dzielonej, a także o sytuację, gdy spółka przejmująca jest jedynym udziałowcem (akcjonariuszem) spółki dzielonej przez wydzielenie (wydzielenie części majątku spółki w 100% zależnej do jej spółki macierzystej), oraz o sytuację podziału przez przejęcie, jeżeli spółki przejmujące mają wszystkie udziały lub akcje spółki dzielonej (art. 5501 k.s.h.).

  Początek strony


  Marta Korniluk, Radosław L. Kwaśnicki
  Wybór "pracowniczych" członków rady nadzorczej
  Pewne spółki podlegają zarówno kodeksowi spółek handlowych, jak i ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji. Ta ostatnia przewiduje m.in., że w niektórych przypadkach część (kandydatów na) członków rady nadzorczej spółki jest wybierana przez pracowników. W praktyce - jak pokazują np. majowo-czerwcowe wydarzenia w KGHM Polska Miedź S.A. oraz zapadłe już na tej kanwie pierwsze orzeczenia sądów - prowadzi to do licznych wątpliwości interpretacyjnych, w tym dotyczących ustalenia, czy powyższy wybór przez pracowników powoduje "automatycznie" uzyskanie statusu członka rady nadzorczej spółki, czy też uzyskanie tego skutku wymaga jeszcze powzięcia uchwały przez zgromadzenie (które, w określonych przypadkach, może jej nie powziąć).

  Początek strony


  Piotr Zakrzewski
  Udział spółkowy wspólnika spółki jawnej jako przedmiot następstwa prawnego mortis causa pod tytułem szczególnym
  Nieprecyzyjne przepisy kodeksu spółek handlowych o następstwie udziału spółkowego wspólnika spółki jawnej wywołanym jego śmiercią wywołują trudności interpretacyjne. Dominujący pogląd dopuszczający dziedziczenie udziału spółkowego jest trudny do zaakceptowania z perspektywy kodeksu spółek handlowych i kodeksu cywilnego. Przesądza to o potrzebie innej niż dotychczasowa kwalifikacji klauzuli umownej spółki jawnej.

  Początek strony


  Jakub Michał Doliński
  Reguły gier planszowych w ujęciu praw własności intelektualnej
  W związku z rosnącą popularnością gier planszowych, na rynku zaczęły się pojawiać konkurencyjne odpowiedniki bestsellerów: tańsze, o podobnym wykonaniu lub wręcz identycznych zasadach. Reakcją twórców gier stanowiących pierwowzór było wystąpienie na drogę sądową, zarzucając producentom gier podobnych naruszenia praw własności intelektualnej. Autor artykułu, na podstawie europejskiego i amerykańskiego orzecznictwa sądowego, a także interesujących opinii doktryny prawniczej, przybliża problematykę reguł gier jako przedmiotu ochrony autorskoprawnej oraz patentowej.

  Początek strony


  Bartosz Karolczyk
  Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego a prekluzja procesowa w postępowaniu zwyczajnym przed sądem pierwszej instancji
  Sejm RP uchwalił 16.09.2011 r. ustawę zmieniającą kodeks postępowania cywilnego. Ta obszerna i ważna nowela dotyka wielu zagadnień procesowych o znaczeniu zarówno funkcjonalnym, jak i systemowym. W opracowaniu zamierzam się skupić na zakresie przedmiotowym oraz wykładni normy prawnej obejmującej prekluzję procesową w postępowaniu zwyczajnym przed sądem I instancji. Prekluzja, obejmująca zarówno twierdzenia, jak i wnioski dowodowe, została wprowadzona na etapie składania pism procesowych oraz na rozprawie (zob. art. 207 § 6 oraz art. 217 § 2 k.p.c. w nowym brzmieniu). Jest to jednocześnie doskonały moment, aby przyjrzeć się ewolucji prekluzji w postępowaniu gospodarczym, gdzie instytucja ta funkcjonowała przez ostatnie 10 lat. Podobnie ostrożne odniesienie się do dotychczasowego dorobku doktryny oraz orzecznictwa pozwoli na sformułowanie wstępnych wniosków co do jej treści i zakresu w zmodyfikowanym wydaniu. Jakkolwiek postępowanie gospodarcze opierało się na szczególnych założeniach, to jednak prekluzja ma takie same cele, niezależnie od trybu postępowania, dlatego wydaje się, że przynajmniej w niektórym zakresie dorobek ten pozostanie aktualny. Jednocześnie wprowadzona zmiana dotyka tak wielu zagadnień procesowych (m.in. relacji prekluzji do wymogów formalnych pozwu i teorii przedmiotu procesu, przedmiotowych oraz podmiotowych zmian powództwa, kontroli instancyjnej oraz regulacji postępowania odwoławczego), że opracowanie w naturalny sposób ma charakter selektywny.

  Początek strony


  Table of contents

  Rozwiń Zwiń


  PPH contest notice
  p. 4

  Andrzej Szumański
 • Exclusion of partner from limited partnership established to practise a liberal profession
 • p. 5

  Jacek Jastrzębski
 • Reactivation of pre-war joint stock companies and the collectors' market in share documents
 • p. 16

  Mateusz Rodzynkiewicz
 • On the need of regulation of the new subtypes of division by separation and acquisition in the Commercial Companies Code
 • p. 26

  Marta Korniluk, Radosław L. Kwaśnicki
 • Election of "employee" members od supervisory board
 • p. 33

  Piotr Zakrzewski
 • Share of a partner in a registered partnership as the object of legal succession mortis causa by singular title
 • p. 38

  Jakub Michał Doliński
 • Board game rules from the point of view of intellectual property rights
 • p. 47

  Bartosz Karolczyk
 • Exclusion of late averments and evidence in first instance ordinary proceedings in the light of amendment to the Code of Civil Procedure
 • p. 51


  Andrzej Szumański
  Exclusion of partner from limited partnership established to practise a liberal profession
  This article concerns the admissibility of contractual (extra-judicial) exclusion of a partner from a limited partnership, where the statutory law provides for exclusion of a partner by a court for important reasons (Art. 63.2 in conjunction with Art. 103 of the Code of Commercial Partnerships and Companies). The statutory division of partners into general and limited partners in a limited partnership, in particular one established in order to practise a liberal profession, generates many detailed legal problems against the background of the so-called distribution of affairs of the partnership's clients by general partners with respect to limited partners licensed to practise a liberal profession. As one of such problems, we can mention the problem of existence of a limited partner's claim against the partnership or the remaining partners for the partner to be allowed to make a contribution to the partnership in the form of services provided to it as part of his/her practising the liberal profession, as well as the problem of the related claims for damages arising on the limited partner's part.

  Back to top


  Jacek Jastrzębski
  Reactivation of pre-war joint stock companies and the collectors' market in share documents
  The article deals with selected legal aspects of the so called reactivation of pre-war companies. It presents mainly the issues related to the acquisition of shareholders' rights by such acquirers, who have acquired the share documents as collectors' documents (in the collectors' market) long after the company has permanently ceased to conduct any activity. The main implications of the ownership theory of securities as well as the principles of transferring rights certified in bearer securities had to be analyzed in this respect in order to discuss whether a collector's acquisition of shares can be distinguished from a regular acquisition in matters of their legal effects. This discussion constitutes the main part of the article. It is preceded by an introductory presentation of issues related to the legal existence

  Back to top


  Mateusz Rodzynkiewicz
  On the need of regulation of the new subtypes of division by separation and acquisition in the Commercial Companies Code
  The analysis of the currently binding provisions of the Polish law on the divisions of capital companies, including the novelization of the Commercial Companies Code (CCC) carried out through the act of 19 August 2011, leads to the conclusion that there are substantive grounds for the postulate to complement the Code regulation by new subtypes of the division by acquisition and separation. Such situation takes place when an acquiring company holds shares in a company being divided by separation, but the held shares do not constitute the total share capital of the company being divided, it is also the situation when the acquiring company is the sole-shareholder of the company being divided by separation (separation of a part of the assets of a company which is 100% dependent from its parent company) and in the case of the division by acquisition if the acquiring companies hold all the shares in the company being divided (Art. 5501 of CCC).

  Back to top


  Marta Korniluk, Radosław L. Kwaśnicki
  Election of "employee" members od supervisory board
  Some of the companies are governed by the Commercial Companies Code as well as by the Act on Commercialisation and Privatisation. The Act regulates among other things that in some cases the employees of the companies choose some of the candidates for the members of the supervisory board. In practice - as we can see watching the events that took place in KGHM Polska Miedź S.A. in May and June - it creates many interpretational doubts, including the doubts whether the election done by the employees causes the automatic attainment of the member of the supervisory board, or whether attainment of such result also requires adoption of the resolution by the General Meeting (which, in justified circumstances is authorized to refuse the adoption of the resolution).

  Back to top


  Piotr Zakrzewski
  Share of a partner in a registered partnership as the object of legal succession mortis causa by singular title
  Unclear provisions of the Code of Commercial Partnerships and Companies on the succession of a partner's share in a registered partnership in case of said partner's death present interpretation difficulties. The dominant view, which allows inheritance of a share in partnership, is difficult to be accepted from the point of view of the Code of Commercial Partnerships and Companies or the Civil Code. This is a decisive argument why it is necessary to differently qualify the clause in a registered partnership deed than the it has been done until now.

  Back to top


  Jakub Michał Doliński
  Board game rules from the point of view of intellectual property rights
  Due to the growing popularity of board games, competing equivalents of best-selling games started to appear on the market; they are cheaper, similarly manufactured or have virtually identical rules. The reaction of authors of the original games was taking the matter to court and accusing producers of similar games of infringing intellectual property rights. The author of this article, using European and US case law, as well as quoting interesting opinions of legal academics and commentators, explains the issues relating to game rules as an object of copyright law protection or patent protection.

  Back to top


  Bartosz Karolczyk
  Exclusion of late averments and evidence in first instance ordinary proceedings in the light of amendment to the Code of Civil Procedure
  On 16 September 2011 Sejm has passed a significant amendment to the Code of Civil Procedure that changes both functional and systemic procedural rules. In this article I intend to focus on the subject-matter and interpretation of the new rule governing exclusion of late averments and evidence during the first instance ordinary proceedings. This rule applies to the pleading stage as well as the trial stage (see amended Art. 207 § 6 and Art. 217 § 2 of the Code of Civil Procedure). This is an excellent opportunity to analyze the development of this rule in the (abolished) proceedings for commercial claims, where it has been in force for the past 10 years. Similarly, a cautious reference to existing judicial decisions and legal doctrine allows for giving some initial thoughts regarding the meaning and the scope thereof in its amended form. Even though the procedural rules for commercial claims were based on some particular premises still the purpose of the rule of exclusion is the same, regardless of the type of proceedings. Therefore, at least some part of the jurisprudence should remain valid. At the same time, given that the introduction of the rule of exclusion relates to a massive number of procedural topics (e.g. the pleading requirements, claims theory, amendments to the pleadings, appellate review and appeals in general), the following paper is, naturally, selective in its contents.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty