Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
64,79 64,79
Cena regularna: 71,99
71,99
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińOgłoszenie konkursu PPH
str. 4

Monika Namysłowska

str. 5

Przemysław Katner

str. 12

Marek Topór

str. 17

Jarosław Ciesielski

str. 27

Marcin Łolik

str. 32

Maciej Zych

str. 37

Olga Kotowska

str. 47

Monika Namysłowska
Artykuł 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w świetle dyrektywy 2016/943 o ochronie tajemnic przedsiębiorstwa
Wymóg transpozycji dyrektywy 2016/943 w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem do 9.06.2018 r. powoduje nie tylko konieczność analizy jej przepisów, lecz także rodzi pytanie o relację nowych przepisów z prawem polskim, w szczególności z art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, chroniącym przed czynem nieuczciwej konkurencji w postaci przekazania, ujawnienia lub wykorzystania tajemnicy przedsiębiorstwa. Należy się zatem zastanowić, czy dotychczasowe przepisy są zgodne z zasadami wprowadzonymi przez nową dyrektywę, a jeżeli nie, to w jaki sposób powinna być ona transponowana do prawa polskiego.

Początek strony


Przemysław Katner
Sekurytyzacja aktywów spółki handlowej
Problematyka sekurytyzacji była poruszana w polskim piśmiennictwie, głównie ekonomicznym, wyjątkowo w prawniczym, chociaż po wybuchu kryzysu finansowego, wiązanego niejednokrotnie z tą konstrukcją ekonomiczno- prawną - jest o niej ciszej. Koncentrowano się przy tym zazwyczaj na ogólnej prezentacji sekurytyzacji oraz - bliżej - na sekurytyzacji wierzytelności bankowych powiązanej z działalnością funduszu sekurytyzacyjnego emitującego certyfikaty inwestycyjne, względnie na sekurytyzacji wierzytelności przysługujących jednostkom samorządu terytorialnego. Nie są to jednak jedyne możliwe sposoby wykorzystania sekurytyzacji. Celem tego artykułu jest przybliżenie dostępnych rozwiązań służących sekurytyzacji aktywów, którymi dysponują spółki handlowe, w tym z wykorzystaniem innych spółek handlowych jako emitentów.

Początek strony


Marek Topór
Problem skutków prawnych niezrealizowania przedarbitrażowych etapów wielostopniowej klauzuli arbitrażowej FIDIC
Warunki Kontraktowe FIDIC (dalej jako WK FIDIC) zyskały ugruntowaną pozycję w polskiej praktyce realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych i budowlanych. Oprócz efektywnego modelu zarządzania projektem, obecności Inżyniera Kontraktu w toku realizacji inwestycji, warunki te zawierają specyficzny, wieloetapowy sposób rozwiązywania sporów powstałych w ramach postępowania prac budowlanych. W praktyce stosowania prawa pojawił się ważki problem skutków prawnych niezrealizowania przedarbitrażowych etapów wielostopniowej klauzuli arbitrażowej FIDIC. Problem tym bardziej istotny, że jego rozwiązanie wielokrotnie rzutuje na powodzenie całej inwestycji. Autor stoi na stanowisku, że skutkiem braku realizacji przedarbitrażowych etapów wielostopniowej klauzuli arbitrażowej jest nieskuteczność zapisu na sąd polubowny, zawartego w umowie, a zatem brak możliwości skutecznego podniesienia przez stronę konfliktu zarzutu zapisu na sąd polubowny. Głównym argumentem przemawiającym za takim stanowiskiem jest natura wielostopniowej klauzuli arbitrażowej FIDIC.

Początek strony


Jarosław Ciesielski
Umowa spółki komandytowej, w której wykonywany jest zawód adwokata
Obserwowany na rynku usług prawnych stały wzrost liczby profesjonalnych pełnomocników skutkuje wzrostem liczby podmiotów, w których dochodzi do kolegialnego wykonywania profesji prawniczych. W przypadku zawodu adwokata, względem którego przepisy korporacyjne nie przewidują możliwości podjęcia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, szczególną rolę odgrywają formy spółek osobowych prawa handlowego - w tym atrakcyjna pod względem uregulowań podatkowych spółka komandytowa. Utworzenie jej wymaga spełnienia nie tylko wymogów kodeksu spółek handlowych, lecz również uwzględnienia regulacji wiążących członków palestry - przepisów ustawy prawo o adwokaturze oraz uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej (dalej jako NRA) z 12.09.2009 r. - regulamin wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach.

Początek strony


Marcin Łolik
Raz jeszcze o umownych terminach zawitych w kontekście przedawnienia roszczeń majątkowych
Kwestia umownych terminów zawitych została ostatnio poruszona w artykule autorstwa R. Strugały. Autor ten podnosi wiele ciekawych kwestii i systematyzuje zagadnienia dotyczące umownych terminów zawitych. W większości podzielam poglądy tam wyrażone, ale w jednym aspekcie niestety nie mogę się zgodzić z autorem - a mianowicie w kwestii dotyczącej możliwości wpływania za pomocą umownych terminów zawitych na przedawnienie roszczeń majątkowych.

Początek strony


Maciej Zych
Prawo właściwe dla meritum sporu w międzynarodowym arbitrażu handlowym na gruncie art. 1194 k.p.c.
Problematyka określania prawa właściwego dla rozstrzygnięcia sporu w arbitrażu nie doczekała się jak dotąd szerszego opracowania w polskiej doktrynie. Tymczasem jest to materia doniosła zarówno w ramach teoretycznego ujęcia sądownictwa polubownego - dotykająca m.in. jego skomplikowanych relacji z prawem materialnym, procesowym oraz prywatnym międzynarodowym, jak i istotna z punktu widzenia praktyki arbitrażowej. Perspektywa praktyczna nabiera szczególnego znaczenia w kontekście specyfiki polskiej regulacji zawartej w art. 1194 kodeksu postępowania cywilnego.

Początek strony


Olga Kotowska
Deregulacja zawodów na przykładzie zawodu pracownika ochrony
Polska - przed wejściem w życie ustawy z 13.06.2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów - była rekordzistką w Europie pod względem liczby zawodów, do których dostęp był ograniczony. Taka sytuacja powodowała wiele niekorzystnych skutków w różnych dziedzinach życia zarówno jednostki, jak i całego społeczeństwa. Skłoniło to ustawodawcę do podjęcia działań w zakresie deregulacji niektórych zawodów. Zawodem objętym deregulacją stał się także zawód pracownika ochrony. Zmiana ta - jakkolwiek potrzebna - niesie też za sobą wiele niebezpieczeństw.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


PPH contest notice
p. 4

Monika Namysłowska
 • Article 11 of the Act on Combating Unfair Competition in light of the Trade Secrets Directive (No. 2016/943)
 • p. 5

  Przemysław Katner
 • Securitization of commercial companies' assets
 • p. 12

  Marek Topór
 • The problem of legal effects of non-compliance with pre-arbitration stages of FIDIC's multi-tiered arbitration clause
 • p. 17

  Jarosław Ciesielski
 • Articles of association of a limited partnership where an advocate practises
 • p. 27

  Marcin Łolik
 • One more time about contractual prescription periods in the context of limitation of property claims ensuing from property rights
 • p. 32

  Maciej Zych
 • Law applicable to the merits of dispute in international commercial arbitration under Art. 1194 of the (Polish) Code of Civil Procedure
 • p. 37

  Olga Kotowska
 • Deregulation of professions on the example of security guard profession
 • p. 47


  Monika Namysłowska
  Article 11 of the Act on Combating Unfair Competition in light of the Trade Secrets Directive (No. 2016/943)
  Directive 2016/943 protects against unlawful acquisition, use and disclosure of trade secrets. By 9 June 2018 the Member States are obliged to implement it. This requirement makes it necessary to answer the question about the relationship between the new provisions and the Polish law, in particular Art. 11 of the Act on Combating Unfair Competition, which gives protection against acts of unfair competition in the form of acquisition, use or disclosure of trade secrets. The options are to harmonize this provision with the requirements of Directive 2016/943 while amending the Code of Civil Procedure or to issue a separate act implementing the norms of the Directive about trade secrets.

  Back to top


  Przemysław Katner
  Securitization of commercial companies' assets
  This paper outlines the available solutions that serve to securitize the assets of commercial companies. After a presentation of various perspectives on securitization found in economic and legal literature, including in legislative instruments, which aims to give the readers an idea of the mechanism, the author rejects the image of securitization that emerges from case law, namely a method used by banks to get rid of debts under loans extended to borrowers who struggle with repayment, which debts are sold to securitization funds. The author indicates that it is possible and desirable for commercial companies to use traditional securitization, subparticipation or loan securitization - depending on the scope of their business and investors' requirements - as well as lists the assets which may be securitized. The analysis concerns both the potential circle of commercial companies that can act as arrangers and/or issuers and the securities issued in the process of securitization.

  Back to top


  Marek Topór
  The problem of legal effects of non-compliance with pre-arbitration stages of FIDIC's multi-tiered arbitration clause
  The crucial issue of legal effects of non-compliance with pre-arbitration stages of FIDIC's multi-tiered arbitration clause has appeared in the practice of applying the law. The author is of the opinion that the effect of failure to perform the pre-arbitration steps of multi-tiered arbitration clause is the ineffectiveness of the arbitration clause contained in the contract, hence a party to the conflict is unable to raise an objection against the arbitration clause. The main argument for this position is the nature of FIDIC's multi-tiered arbitration clause. The arbitration clause in FIDIC's standard forms of contract is conditional on the parties' having exhausted the prescribed pre-arbitration stages of dispute resolution. Only in case of a future and uncertain event of observance of prearbitration stages of FIDIC's multi-tiered arbitration clause,the parties have the right to refer the matter to arbitration. Therefore, in light of the literal wording of Article 1165(1) of the Polish Code of Civil Procedure there should be no doubt that in the event of non-compliance with pre-arbitration stages of FIDIC's multi-tiered arbitration clause the general court retains its jurisdiction.

  Back to top


  Jarosław Ciesielski
  Articles of association of a limited partnership where an advocate practises
  A resolution of the Polish Bar Council of 12 September 2009 - Rules and regulations of practising the profession of advocate in individual offices or partnerships modifies the necessary elements of articles of association of partnerships where this profession is practised,including limited partnerships. The differences in this regard follow from the nature of the profession of advocate and the need to ensure consistency of such articles of association with both the Bar Act and with principles of deontology. Infringing the Rules and regulations, as the rules of professional ethics, does not imply refusal to enter the partnership in the register, however each infringement should trigger a reaction of the disciplinary bodies of the bar association. The substance of the articles of association of a partnership where an advocate practises is also affected by the Bar Act, especially as regards the members practising this profession - in case of limited partnerships permitting them to be the general partners - and as regards identifying the object of the partnership's activity. Infringing them may result in initiation by the relevant regional bar council of registration proceedings aimed at striking the partnership off the National Court Register.

  Back to top


  Marcin Łolik
  One more time about contractual prescription periods in the context of limitation of property claims ensuing from property rights
  The problem of contractual prescription periods is vividly discussed and gives rise to a lot of controversy. In one of the articles R. Strugała presents a conception which allow limiting claims ensuing from property rights by means of contractual prescription deadlines. This article is a polemic with the abovementioned conception. The writer also presents arguments indicating that under the current legal system this solution is rather questionable.

  Back to top


  Maciej Zych
  Law applicable to the merits of dispute in international commercial arbitration under Art. 1194 of the (Polish) Code of Civil Procedure
  The issue of determining the law applicable to the resolution of a dispute in arbitration proceedings has not thus far been researched in any greater detail by Polish scholars. Meanwhile, this matter is very important matter both from the perspective of theoretical understanding of arbitration - as it concerns its complex relationship with substantive law, procedure and conflict-of-laws rules - as well as the perspective of arbitration practice. Importance of the practical dimension becomes particularly apparent in the context of the specific structure of the Polish regulation in Art. 1194 of the Code of Civil Proceedings which is silent on the issue of conflict-of-laws. Thus, questions arise on how the arbitral tribunal is to determine the applicable law in the absence of choice by the parties, which rules the arbitrators should apply to assess the validity and effects of agreements on the governing law, and whether - and in what manner - the tribunal should apply mandatory rules (lois de police). Finally, a question arises as to the legal significance of the arbitration rules (institutional or partydrafted)in all these issues. This article attempts to answer these and other related questions by critically analysing the Polish regulation from the historical and comparative perspective.

  Back to top


  Olga Kotowska
  Deregulation of professions on the example of security guard profession
  Before the entry into force of the Act of 13 June 2013 on Amendments to Acts Regulating the Practice of Certain Professions,Poland held the European record in terms of the number of professions access to which was limited. This situation led to many adverse effects in various areas of life,for both individuals and the society as a whole. In response the legislator took measures to deregulate certain professions. One of the professions covered by deregulation is also that of a security guard. The change, however necessary, involves also many dangers.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty