Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 5/2013 [249] Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Jerzy Rajski
 • Etos arbitrażu
 • str. 4

  Katarzyna Michałowska
 • Zasady dostępu do informacji o postępowaniach arbitrażowych w sporach inwestycyjnych (projekt zmian w Regulaminie arbitrażowym UNCITRAL)
 • str. 8

  Łukasz Gasiński
 • Z problematyki mandatu i kadencji w spółce akcyjnej
 • str. 13

  Piotr Zakrzewski
 • Udział spółkowy wspólnika spółki cywilnej jako przedmiot następstwa prawnego mortis causa pod tytułem szczególnym
 • str. 17

  Małgorzata Kowalewska-Łaguna, Magdalena Panek
 • O skutkach nieprzerejestrowania spółek kapitałowych do Krajowego Rejestru Sądowego
 • str. 26

  Piotr Sęk
 • Likwidacja spółek kapitałowych w organizacji
 • str. 31

  Piotr Gałuszyński
 • Zawieszenie wykonywania zobowiązań przedsiębiorcy wszczynającego postępowanie naprawcze
 • str. 38

  Karolina Pyzio
 • Dopuszczalność podziału zysku powstałego w wyniku połączenia spółek
 • str. 44

  Jan Wszołek
 • Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność przez osoby prawne
 • str. 49

  Paweł Turek
 • Problematyka przedterminowej spłaty kredytu
 • str. 54
  Jerzy Rajski
  Etos arbitrażu
  Globalizacja gospodarki spowodowała, że arbitraż handlowy rozwinął się na całym świecie. Przekształcił się on w zorganizowany, zinstytucjonalizowany, profesjonalnie zarządzany i ulegający procesom komercjalizacji system rozstrzygania sporów gospodarczych. W tych okolicznościach szczególnego znaczenia nabiera etos arbitrażu determinujący jego naturę.

  Początek strony


  Katarzyna Michałowska
  Zasady dostępu do informacji o postępowaniach arbitrażowych w sporach inwestycyjnych (projekt zmian w Regulaminie arbitrażowym UNCITRAL)
  Prace Grupy Roboczej ds. Arbitrażu i Koncyliacji (dalej jako Grupa Robocza) Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (ang. United Nations Commission on International Trade Law, dalej jako UNCITRAL) każą przypuszczać, że w niedługim czasie arbitraż inwestycyjny prowadzony na podstawie Regulaminu arbitrażowego UNCITRAL1 będzie inny, niż obecnie nam znany.

  Początek strony


  Łukasz Gasiński
  Z problematyki mandatu i kadencji w spółce akcyjnej
  Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza wybranych problemów dotyczących kadencji oraz mandatu w spółce akcyjnej. Celem opracowania jest próba odpowiedzi na następujące pytania: czy statut spółki akcyjnej musi zawierać oznaczenie kadencji oraz jakie są konsekwencje braku takiego oznaczenia? Czy kadencja musi być oznaczona w pełnych latach? Czy kodeks spółek handlowych przewiduje numerus clausus przypadków wygaśnięcia mandatu członka organu?

  Początek strony


  Piotr Zakrzewski
  Udział spółkowy wspólnika spółki cywilnej jako przedmiot następstwa prawnego mortis causa pod tytułem szczególnym
  Lapidarny art. 872 kodeksu cywilnego dopuszczający wejście spadkobiercy wspólnika do spółki cywilnej na jego miejsce wskutek jego śmierci wywołuje trudności interpretacyjne. Dominujący pogląd zakładający dziedziczenie udziału spółkowego jest trudny do zaakceptowania. Przesądza to o potrzebie innej niż dotychczasowa kwalifikacji klauzuli umownej spółki cywilnej.

  Początek strony


  Małgorzata Kowalewska-Łaguna, Magdalena Panek
  O skutkach nieprzerejestrowania spółek kapitałowych do Krajowego Rejestru Sądowego
  Wejście w życie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym spowodowało, że spółki prawa handlowego zostały zobowiązane do przerejestrowania się do Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako KRS), na zasadach przewidzianych w przepisach wprowadzających ustawę o KRS. Ustawowy termin złożenia wniosku o przerejestrowanie spółek oraz skutki prawne niedochowania temu obowiązkowi ulegały ciągłym zmianom, w wyniku kolejnych ustaw nowelizacyjnych. W efekcie zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie pojawiło się wiele poważnych wątpliwości odnośnie do skutków utraty mocy dotychczasowych wpisów w rejestrze handlowym, utrzymania podmiotowości prawnej spółek nieprzerejestrowanych czy rodzajów środków dyscyplinujących, które mogłyby znaleźć wobec nich zastosowanie. Niniejszy artykuł stanowi próbę rozstrzygnięcia tych zagadnień.

  Początek strony


  Piotr Sęk
  Likwidacja spółek kapitałowych w organizacji
  Jednym z nowych rozwiązań w kodeksie spółek handlowych, nieznanych kodeksowi handlowemu, jest spółka kapitałowa w organizacji. Od momentu wejścia w życie nowego kodeksu konstrukcja ta doczekała się wielu opracowań. Większość z nich skupia się jednak przede wszystkim na zagadnieniach związanych z powstaniem, funkcjonowaniem, strukturą organizacyjną, reprezentacją spółek w organizacji oraz odpowiedzialnością podmiotów działających w ich imieniu. Nie widać natomiast szerszego zainteresowania problematyką dotyczącą zakończenia bytu prawnego tych spółek. Celem niniejszego artykułu jest omówienie regulacji prawnej dotyczącej likwidacji spółek kapitałowych w organizacji, stanowiącej lex specialis w stosunku do unormowania likwidacji spółek właściwych.

  Początek strony


  Piotr Gałuszyński
  Zawieszenie wykonywania zobowiązań przedsiębiorcy wszczynającego postępowanie naprawcze
  Celem prezentowanych rozważań jest analiza przepisów dotyczących zawieszenia wykonania zobowiązań przedsiębiorcy wszczynającego postępowanie naprawcze. Kwestia zakresu moratorium na wykonywanie zobowiązań przedsiębiorcy nie została do tej pory rozstrzygnięta w orzecznictwie. Nie jest w szczególności jasne, czy obejmuje ono zobowiązania przedsiębiorcy zabezpieczone rzeczowo. Pomimo ogromnej doniosłości praktycznej zagadnienie to, sprowadzające się w istocie rzeczy do odpowiedzi na pytanie, czy spłata wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo zostaje zawieszona w momencie wszczęcia postępowania naprawczego czy też nie, nie doczekało się obszerniejszego opracowania w piśmiennictwie. Wypowiedzi doktryny, choć zróżnicowane, zdają się w większości nie uwzględniać nadrzędnego celu postępowania naprawczego, jakim jest przywrócenie przedsiębiorcy zdolności do konkurowania na rynku. Bez zawieszenia wykonania zobowiązań przedsiębiorcy, które są zabezpieczone rzeczowo, ten cel nie może zostać osiągnięty. Zdaniem autora, de lege lata art. 498 ust. 1 pkt 1 prawa upadłościowego i naprawczego należy interpretować w ten sposób, że zawieszeniu ulega wykonywanie wszystkich zobowiązań przedsiębiorcy za wyjątkiem wierzytelności opisanych w ust. 4 i ust. 5 tego przepisu. Zgodnie z tym poglądem zawieszeniu podlega też wykonanie zobowiązań zabezpieczonych rzeczowo. W związku z niejasnościami, do jakich prowadzi interpretacja wskazanych przepisów, autor postuluje także rozważenie de lege ferenda zmiany brzmienia art. 498 ust. 1 p.u.n. w takim kierunku, aby w sposób niebudzący wątpliwości rozstrzygnąć, że moratorium na wykonanie zobowiązań przedsiębiorcy wszczynającego postępowanie naprawcze dotyczy wszystkich jego zobowiązań.

  Początek strony


  Karolina Pyzio
  Dopuszczalność podziału zysku powstałego w wyniku połączenia spółek
  Połączenie spółek kapitałowych może prowadzić do akumulacji tych spośród pozycji kapitałów własnych, które w świetle ogólnej reguły ustanowionej w kodeksie spółek handlowych, podlegają doliczeniu do tzw. limitu dywidendy i mogą zasadniczo być redystrybuowane pomiędzy wspólników (akcjonariuszy) spółki. Źródło pochodzenia dodatkowych sum oraz obowiązujące regulacje w przedmiocie ochrony majątku spółek kapitałowych - zarówno polskie, jak i europejskie - wywołują jednak w praktyce nieuzasadnione wątpliwości co do możliwości uwzględnienia ich w toku ustalania maksymalnej kwoty, która może być przeznaczona do podziału pomiędzy wspólników (akcjonariuszy). Niniejszy artykuł stanowi ocenę dopuszczalności podziału zysku powstałego w wyniku łączenia spółek w kontekście obowiązujących regulacji z zakresu prawa spółek.

  Początek strony


  Jan Wszołek
  Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność przez osoby prawne
  Wśród wielu zmian dokonanych ustawą z 28.07.2011 r., dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, znalazło się rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych o osoby prawne. Ustawa wprowadziła także zmiany w zakresie usunięcia ostatecznego terminu do składania wniosków o przekształcenie oraz ułatwienie składania wniosków o przekształcenie w przypadku współużytkowania wieczystego. Założeniem nowelizacji było usprawnienie procedur, przyspieszenie postępowań i dążenie do powszechnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. Ponieważ największą zmianę stanowi możliwość przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przez osoby prawne, niniejsze opracowanie będzie w szczególności poświęcone tej problematyce, z uwzględnieniem szczególnych problemów, które mogą wystąpić przy przekształcaniu nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym przedsiębiorców.

  Początek strony


  Paweł Turek
  Problematyka przedterminowej spłaty kredytu
  Przepisy prawa bankowego dotyczące przedterminowej spłaty budzą w praktyce wiele wątpliwości. Niemniej jednak postanowienia regulujące przedterminową spłatę kredytu są wprowadzane do większości umów kredytu i mają praktyczne zastosowanie. Celem niniejszego artykułu jest usystematyzowanie interpretacji przepisów dotyczących przedterminowej spłaty oraz zaproponowanie nowego spojrzenia na te zasady.

  Początek strony


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty