Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
54,81 54,81
Cena regularna: 60,90
60,90
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińJerzy Rajski

str. 4

Katarzyna Michałowska

str. 8

Łukasz Gasiński

str. 13

Piotr Zakrzewski

str. 17

Małgorzata Kowalewska-Łaguna, Magdalena Panek

str. 26

Piotr Sęk

str. 31

Piotr Gałuszyński

str. 38

Karolina Pyzio

str. 44

Jan Wszołek

str. 49

Paweł Turek

str. 54
Jerzy Rajski
Etos arbitrażu
Globalizacja gospodarki spowodowała, że arbitraż handlowy rozwinął się na całym świecie. Przekształcił się on w zorganizowany, zinstytucjonalizowany, profesjonalnie zarządzany i ulegający procesom komercjalizacji system rozstrzygania sporów gospodarczych. W tych okolicznościach szczególnego znaczenia nabiera etos arbitrażu determinujący jego naturę.

Początek strony


Katarzyna Michałowska
Zasady dostępu do informacji o postępowaniach arbitrażowych w sporach inwestycyjnych (projekt zmian w Regulaminie arbitrażowym UNCITRAL)
Prace Grupy Roboczej ds. Arbitrażu i Koncyliacji (dalej jako Grupa Robocza) Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (ang. United Nations Commission on International Trade Law, dalej jako UNCITRAL) każą przypuszczać, że w niedługim czasie arbitraż inwestycyjny prowadzony na podstawie Regulaminu arbitrażowego UNCITRAL1 będzie inny, niż obecnie nam znany.

Początek strony


Łukasz Gasiński
Z problematyki mandatu i kadencji w spółce akcyjnej
Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza wybranych problemów dotyczących kadencji oraz mandatu w spółce akcyjnej. Celem opracowania jest próba odpowiedzi na następujące pytania: czy statut spółki akcyjnej musi zawierać oznaczenie kadencji oraz jakie są konsekwencje braku takiego oznaczenia? Czy kadencja musi być oznaczona w pełnych latach? Czy kodeks spółek handlowych przewiduje numerus clausus przypadków wygaśnięcia mandatu członka organu?

Początek strony


Piotr Zakrzewski
Udział spółkowy wspólnika spółki cywilnej jako przedmiot następstwa prawnego mortis causa pod tytułem szczególnym
Lapidarny art. 872 kodeksu cywilnego dopuszczający wejście spadkobiercy wspólnika do spółki cywilnej na jego miejsce wskutek jego śmierci wywołuje trudności interpretacyjne. Dominujący pogląd zakładający dziedziczenie udziału spółkowego jest trudny do zaakceptowania. Przesądza to o potrzebie innej niż dotychczasowa kwalifikacji klauzuli umownej spółki cywilnej.

Początek strony


Małgorzata Kowalewska-Łaguna, Magdalena Panek
O skutkach nieprzerejestrowania spółek kapitałowych do Krajowego Rejestru Sądowego
Wejście w życie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym spowodowało, że spółki prawa handlowego zostały zobowiązane do przerejestrowania się do Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako KRS), na zasadach przewidzianych w przepisach wprowadzających ustawę o KRS. Ustawowy termin złożenia wniosku o przerejestrowanie spółek oraz skutki prawne niedochowania temu obowiązkowi ulegały ciągłym zmianom, w wyniku kolejnych ustaw nowelizacyjnych. W efekcie zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie pojawiło się wiele poważnych wątpliwości odnośnie do skutków utraty mocy dotychczasowych wpisów w rejestrze handlowym, utrzymania podmiotowości prawnej spółek nieprzerejestrowanych czy rodzajów środków dyscyplinujących, które mogłyby znaleźć wobec nich zastosowanie. Niniejszy artykuł stanowi próbę rozstrzygnięcia tych zagadnień.

Początek strony


Piotr Sęk
Likwidacja spółek kapitałowych w organizacji
Jednym z nowych rozwiązań w kodeksie spółek handlowych, nieznanych kodeksowi handlowemu, jest spółka kapitałowa w organizacji. Od momentu wejścia w życie nowego kodeksu konstrukcja ta doczekała się wielu opracowań. Większość z nich skupia się jednak przede wszystkim na zagadnieniach związanych z powstaniem, funkcjonowaniem, strukturą organizacyjną, reprezentacją spółek w organizacji oraz odpowiedzialnością podmiotów działających w ich imieniu. Nie widać natomiast szerszego zainteresowania problematyką dotyczącą zakończenia bytu prawnego tych spółek. Celem niniejszego artykułu jest omówienie regulacji prawnej dotyczącej likwidacji spółek kapitałowych w organizacji, stanowiącej lex specialis w stosunku do unormowania likwidacji spółek właściwych.

Początek strony


Piotr Gałuszyński
Zawieszenie wykonywania zobowiązań przedsiębiorcy wszczynającego postępowanie naprawcze
Celem prezentowanych rozważań jest analiza przepisów dotyczących zawieszenia wykonania zobowiązań przedsiębiorcy wszczynającego postępowanie naprawcze. Kwestia zakresu moratorium na wykonywanie zobowiązań przedsiębiorcy nie została do tej pory rozstrzygnięta w orzecznictwie. Nie jest w szczególności jasne, czy obejmuje ono zobowiązania przedsiębiorcy zabezpieczone rzeczowo. Pomimo ogromnej doniosłości praktycznej zagadnienie to, sprowadzające się w istocie rzeczy do odpowiedzi na pytanie, czy spłata wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo zostaje zawieszona w momencie wszczęcia postępowania naprawczego czy też nie, nie doczekało się obszerniejszego opracowania w piśmiennictwie. Wypowiedzi doktryny, choć zróżnicowane, zdają się w większości nie uwzględniać nadrzędnego celu postępowania naprawczego, jakim jest przywrócenie przedsiębiorcy zdolności do konkurowania na rynku. Bez zawieszenia wykonania zobowiązań przedsiębiorcy, które są zabezpieczone rzeczowo, ten cel nie może zostać osiągnięty. Zdaniem autora, de lege lata art. 498 ust. 1 pkt 1 prawa upadłościowego i naprawczego należy interpretować w ten sposób, że zawieszeniu ulega wykonywanie wszystkich zobowiązań przedsiębiorcy za wyjątkiem wierzytelności opisanych w ust. 4 i ust. 5 tego przepisu. Zgodnie z tym poglądem zawieszeniu podlega też wykonanie zobowiązań zabezpieczonych rzeczowo. W związku z niejasnościami, do jakich prowadzi interpretacja wskazanych przepisów, autor postuluje także rozważenie de lege ferenda zmiany brzmienia art. 498 ust. 1 p.u.n. w takim kierunku, aby w sposób niebudzący wątpliwości rozstrzygnąć, że moratorium na wykonanie zobowiązań przedsiębiorcy wszczynającego postępowanie naprawcze dotyczy wszystkich jego zobowiązań.

Początek strony


Karolina Pyzio
Dopuszczalność podziału zysku powstałego w wyniku połączenia spółek
Połączenie spółek kapitałowych może prowadzić do akumulacji tych spośród pozycji kapitałów własnych, które w świetle ogólnej reguły ustanowionej w kodeksie spółek handlowych, podlegają doliczeniu do tzw. limitu dywidendy i mogą zasadniczo być redystrybuowane pomiędzy wspólników (akcjonariuszy) spółki. Źródło pochodzenia dodatkowych sum oraz obowiązujące regulacje w przedmiocie ochrony majątku spółek kapitałowych - zarówno polskie, jak i europejskie - wywołują jednak w praktyce nieuzasadnione wątpliwości co do możliwości uwzględnienia ich w toku ustalania maksymalnej kwoty, która może być przeznaczona do podziału pomiędzy wspólników (akcjonariuszy). Niniejszy artykuł stanowi ocenę dopuszczalności podziału zysku powstałego w wyniku łączenia spółek w kontekście obowiązujących regulacji z zakresu prawa spółek.

Początek strony


Jan Wszołek
Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność przez osoby prawne
Wśród wielu zmian dokonanych ustawą z 28.07.2011 r., dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, znalazło się rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych o osoby prawne. Ustawa wprowadziła także zmiany w zakresie usunięcia ostatecznego terminu do składania wniosków o przekształcenie oraz ułatwienie składania wniosków o przekształcenie w przypadku współużytkowania wieczystego. Założeniem nowelizacji było usprawnienie procedur, przyspieszenie postępowań i dążenie do powszechnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. Ponieważ największą zmianę stanowi możliwość przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przez osoby prawne, niniejsze opracowanie będzie w szczególności poświęcone tej problematyce, z uwzględnieniem szczególnych problemów, które mogą wystąpić przy przekształcaniu nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym przedsiębiorców.

Początek strony


Paweł Turek
Problematyka przedterminowej spłaty kredytu
Przepisy prawa bankowego dotyczące przedterminowej spłaty budzą w praktyce wiele wątpliwości. Niemniej jednak postanowienia regulujące przedterminową spłatę kredytu są wprowadzane do większości umów kredytu i mają praktyczne zastosowanie. Celem niniejszego artykułu jest usystematyzowanie interpretacji przepisów dotyczących przedterminowej spłaty oraz zaproponowanie nowego spojrzenia na te zasady.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


Jerzy Rajski
 • The ethos of arbitration
 • p. 4

  Katarzyna Michałowska
 • Rules on Access to Information on Arbitration in Investment Disputes (Proposals for Changes to the UNCITRAL Arbitration Rules)
 • p. 8

  Łukasz Gasiński
 • Certain issues regarding mandates and terms in office in a joint stock company
 • p. 13

  Piotr Zakrzewski
 • Partner's share in a civil partnership as the object of legal succession mortis causa with a singular successor
 • p. 17

  Małgorzata Kowalewska-Łaguna, Magdalena Panek
 • Legal consequences for the companies not re-registered in the National Court Register
 • p. 26

  Piotr Sęk
 • Liquidation of companies in the organization
 • p. 31

  Piotr Gałuszyński
 • The suspension of the performance of an entrepreneur's obligations upon the reorganisation proceedings
 • p. 38

  Karolina Pyzio
 • The possibility to divide profits accumulated as a consequence of the merger process
 • p. 44

  Jan Wszołek
 • Transformation of perpetual usufruct into ownership by legal persons
 • p. 49

  Paweł Turek
 • The issue of the prepayment of credit facilities
 • p. 54
  Jerzy Rajski
  The ethos of arbitration
  The globalization of the economy has contributed to the development of the commercial arbitration all over the world. The commercial arbitration has been transformed into an organized, institutionalized and professionally managed system of settlement of commercial disputes. In these circumstances the ethos of arbitration which determines its nature acquires a particular importance.

  Back to top


  Katarzyna Michałowska
  Rules on Access to Information on Arbitration in Investment Disputes (Proposals for Changes to the UNCITRAL Arbitration Rules)
  The proposals developed by the Working Group on Arbitration and Conciliation of the United Nations Commission on International Trade Law suggest that treaty-based investment arbitration under the UNCITRAL Arbitration Rules will soon be quite different from what it has been thus far.

  Back to top


  Łukasz Gasiński
  Certain issues regarding mandates and terms in office in a joint stock company
  The subject-matter of this study is the analysis of selected problems regarding the term of office and mandate in a joint-stock company. The purpose of the study is an attempt to answer the following questions: Do the articles of association of a joint-stock company have to specify the term of office and what are the consequences of the lack of such specification? Does the term of office have to be specified in full years? Does the Code of Commercial Companies provide for numerus clausus on events of the expiry of a mandate of a corporate body member?

  Back to top


  Piotr Zakrzewski
  Partner's share in a civil partnership as the object of legal succession mortis causa with a singular successor
  The succinct Art. 872 of the Civil Code, which permits the heir replacing a partner in a civil partnership after the partner's death causes interpretation doubts. The dominant view assuming succession of a share in a partnership is difficult to accept. This clearly demonstrates the need for a different classification of a clause in the civil partnership agreement than the existing one.

  Back to top


  Małgorzata Kowalewska-Łaguna, Magdalena Panek
  Legal consequences for the companies not re-registered in the National Court Register
  Commencement of the Act on the National Court Register meant that commercial companies are required to re-register with the National Court Register, under the conditions laid down in the regulations implementing the Act on the National Court Register. The statutory deadline for the application of the re-registration of the companies and the legal consequences of failure to observe this requirement has been undergoing constant changes due to further amend of the legislation. As a result, there have arisen serious doubts about the impact of power loss of the previous entries in the commercial register, the maintenance of the legal personality of the not re-registered companies or types of disciplinary measures that could be found against them. This article is an attempt to resolve these issues.

  Back to top


  Piotr Sęk
  Liquidation of companies in the organization
  One of the new solutions in the Code of Commercial Partnership and Companies, not mentioned in the Commercial Code, is a company in the organization. Since the implementation of the Code of Commercial Partnership and Companies, this institution went through many studies. Most of them, however, focuses primarily on issues related to the creation, operation, organizational structure, representation of companies in the organization and responsibilities of entities acting on their behalf. There is no interest in issues related to the liquidation of these companies. The purpose of this article is to present the legal regulations concerning the liquidation of companies in the organization, which is a lex specialis in relation to liquidation of the relevant norms.

  Back to top


  Piotr Gałuszyński
  The suspension of the performance of an entrepreneur's obligations upon the reorganisation proceedings
  The aim of the presented reasoning is to analyze the regulations concerning the suspension of an entrepreneur's obligations once he has started reorganization proceedings. The issue of the scope of the moratorium on an entrepreneur's obligations has not yet been concluded in case law. It is, in particular, unclear whether the scope includes an entrepreneur's collaterally secured obligations. Despite its huge practical significance, this issue, which, in essence, boils down to answering the question whether repayment of collaterally secured debts becomes suspended once reorganization proceedings are started or not, has not yet been comprehensively addressed in legal literature. Views of the doctrine, although varied, seem in most cases, not to take into account the main objective of reorganization proceedings, which is to restore an entrepreneur's ability to compete on the market. This objective cannot be achieved without suspending an entrepreneur's collaterally secured obligations. According to the author of this article, de lege lata of section 1 point 1 of Art. 498 of the Bankruptcy and Reorganization Law should be interpreted in such a way that all an entrepreneur's obligations should be suspended, except for the debts stipulated in sections 4 and 5 of this regulation. In accordance with this view, fulfillment of the collaterally secured obligations is also subject to suspension. In relation to the uncertainties which the interpretation of the above-mentioned provisions leads to, the author of this article postulates for the consideration of de lege ferenda change of the wording of section 1 Art. 498 of the Bankruptcy and Reorganization Law, in such a manner that would raise no doubts, clearly determining that the moratorium on fulfillment of an entrepreneur's obligations once he has started reorganization proceedings refers to all of his obligations.

  Back to top


  Karolina Pyzio
  The possibility to divide profits accumulated as a consequence of the merger process
  Mergers of the capital companies may result in accumulation of these of the equity's elements that in accordance with the general rules established in the Code of the Commercial Companies may be added to the so called dividend's limit and redistributed among the company's shareholders. The origin of these additional sums and the legal regulation in force - both Polish and European - regarding protection of the property owned by the capital companies raise in practice unjustified concerns as regards to the possibility of including them in the process of determining the maximum amount that may be designated for division among the shareholders. This article constitutes an analysis of the possibility to divide profits accumulated as a consequence of the merger process in the view of the existing regulation of the company law.

  Back to top


  Jan Wszołek
  Transformation of perpetual usufruct into ownership by legal persons
  One of the numerous amendments introduced by the Act of 28 July 2011 and concerning transformation of the right of perpetual usufruct into ownership was adding legal persons to the list of entitled entities. The act introduced also amendments which consisted in abolition of the final deadline for filing applications for transformation and in facilitating the submission of applications for transformation in cases of joint perpetual usufruct. The assumptions underlying the amendments were streamlining the procedures, accelerating the proceedings and the attempt to encourage widespread transformations of the right of perpetual usufruct into ownership. As the most significant amendment is the possibility of legal persons transforming perpetual usufruct into ownership, this article will be devoted in particular to this issue, taking into account the specific problems which may arise in case of transformation of right of perpetual usufruct of properties enjoyed by entrepreneurs.

  Back to top


  Paweł Turek
  The issue of the prepayment of credit facilities
  The provisions provided in the Act on Banking Law concerning prepayment of credit facilities are a source of practical problems. However, credit prepayment mechanism is widely used and usually regulated in facilities agreements, in particular in the credit facilities agreements based on the LMA standards. This article summarizes the existing interpretations of Art. 75 and Art. 75a of the Act on Banking Law and proposes new approach to the issue of the prepayment of credit facilities.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty