Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
62,93 62,93
Cena regularna: 69,93
69,93
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińJerzy P. Naworski

str. 4

Adam Brzozowski, Jędrzej M. Kondek

str. 13

Piotr Kostański

str. 20

Łukasz Goździaszek

str. 28

Piotr Rysiak

str. 37

Bartłomiej Ostrzechowski

str. 44

80 LAT KODYFIKACJI POLSKIEGO PRAWA HANDLOWEGO

Leonard Górnicki

str. 50
Jerzy P. Naworski
Przedsiębiorca i przedsiębiorstwo w polskim prawie prywatnym (cz. I)
Przedmiotem artykułu jest ustalenie wzajemnych relacji między pojęciami "przedsiębiorca" i "przedsiębiorstwo", a zwłaszcza wyjaśnienie, jak należy rozumieć wyrażenia "prowadzenie przedsiębiorstwa" i "w zakresie działalności przedsiębiorstwa", które występują w licznych przepisach kodeksu cywilnego i kodeksu spółek handlowych oraz w regulacjach pozakodeksowych. Zostanie wykazane, że pojęcie "przedsiębiorstwo", w podkreślonych formułach, należy rozumieć funkcjonalnie, jako synonim działalności gospodarczej. W tym znaczeniu występuje ono w definicjach umów nazwanych o świadczenie usług (art. 758 § 1, art. 765, art. 774, art. 794 § 1 k.c.) i innych umów kwalifikowanych ze względu na podmiot (np. art. 583 § 1, art. 7091 § 1, art. 805 § 1 k.c.), a także w przepisach regulujących przedawnienie roszczeń, tj. w art. 554 i w art. 751 pkt 1 k.c. Tak samo, a więc funkcjonalnie, należy rozumieć przedsiębiorstwo w regulacjach spółek osobowych używających zwrotu "prowadzenie przedsiębiorstwa" (art. 22 § 1, art. 86 § 1, art. 102, art. 125 k.s.h.) oraz w art. 8 § 2 k.s.h.

Początek strony


Adam Brzozowski, Jędrzej M. Kondek
Stosowanie reguły walidacyjnej oraz zasady desuetudo na przykładzie spraw dotyczących obszaru ograniczonego użytkowania
Wydawałoby się, że zagadnienia dotyczące aktów prawa ustanawiających obszary ograniczonego użytkowania stanowią niszową problematykę prawa ochrony środowiska i prawa transportowego (głównie lotniczego). Tymczasem, jak się okazuje, to pozornie szczegółowe zagadnienie stanowi pretekst do podjęcia rozważań na ogólne tematy dotyczące obowiązywania prawa w Polsce, tj. stosowania reguły walidacyjnej oraz desuetudo. Stanowisko w tych kwestiach zajmuje Sąd Najwyższy (dalej jako SN), ponieważ zostały mu one przedstawione w trybie zagadnień prawnych. Warto zatem przybliżyć i przeanalizować dokładnie tę problematykę, która może się stać przyczynkiem do istotnych wypowiedzi SN dla całego systemu prawa w Polsce.

Początek strony


Piotr Kostański
Depozycjonowanie stron internetowych jako czyn nieuczciwej konkurencji
W ostatnim 20-leciu znaczna część światowego handlu i usług przeniosła się do środowiska internetowego, co spowodowało, że walka o klienta online staje się coraz bardziej bezwzględna. Internet temu sprzyja, gdyż oferuje więcej technicznych możliwości dotarcia do odbiorcy, lecz także zwiększa możliwości utrudnień ze strony konkurencyjnego przedsiębiorcy przez zakłócanie lub czynienie przekazu mniej atrakcyjnym. Nawet najlepiej przygotowana strona internetowa nie przysporzy przedsiębiorcy klientów, jeżeli nie znajdzie się na pierwszej stronie wyników wyszukiwania. Uzyskanie wysokiego miejsca w wynikach wyszukiwania jest dzisiaj elementem gry rynkowej, ale przekracza jej granice, gdy przybiera postać działań zmierzających do obniżenia pozycji konkurenta w sposób nieuczciwy. Wtedy powinno być przedmiotem odpowiedniej reakcji prawnej i temu poświęcony jest niniejszy artykuł.

Początek strony


Łukasz Goździaszek
Komunikacja elektroniczna przy zakładaniu spółki handlowej na podstawie wzorca umowy
Zakładanie przez Internet spółki przy wykorzystaniu wzorca, dotąd zawężone do spółki z o.o., wzbudza liczne kontrowersje. Rozszerzenie zakresu zastosowania specjalnych rozwiązań informatycznych dotyczących wzorca na spółkę jawną i spółkę komandytową nie rozwiało wątpliwości, lecz je pogłębiło. Niniejszy artykuł koncentruje się wyłącznie na zagadnieniach związanych ze stosowaniem komunikacji elektronicznej, tym samym pomijając wiele kwestii właściwych dla prawa spółek.

Początek strony


Piotr Rysiak
Podział spółki przez wydzielenie bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie własnego stanowiska w dyskusyjnej w doktrynie kwestii możliwości dokonania podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej. Szczególną uwagę poświęcono podziałowi przez wydzielenie w ramach restrukturyzacji grupy kapitałowej, w której spółka przejmująca byłaby jedynym wspólnikiem lub akcjonariuszem spółki dzielonej. Artykuł zawiera praktyczne wskazówki dotyczące przeprowadzania transakcji tego typu. Omówiono także praktyczne i teoretyczne aspekty związane z wykładnią przepisów kodeksu spółek handlowych1 o dniu wydzielenia.

Początek strony


Bartłomiej Ostrzechowski
Wyrządzenie szkody przy wykonywaniu powierzonej czynności na tle porównawczoprawnym
Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez podwładnych, a niekiedy również innych wykonawców powierzonych czynności, występuje w niemal wszystkich systemach prawnych. Zakres czynów i szkód objętych tą odpowiedzialnością bywa jednak bardzo różnie ujmowany. Tradycyjne stanowisko polskiej doktryny i judykatury na tle innych prawodawstw europejskich było w tej kwestii dość zachowawcze. Wykluczało w zasadzie odpowiedzialność powierzającego wykonanie czynności w sytuacji, gdy wykonawca działał wyłącznie w celu osobistym. Ostatnio można jednak zaobserwować tendencję do rozszerzania zakresu tej odpowiedzialności. Powstaje zatem pytanie, czy jest to kierunek zasługujący na aprobatę?

Początek strony


Leonard Górnicki
Prace Komisji Kodyfikacyjnej RP nad kodeksem handlowym z 1934 r. - organizacja i koncepcja kodyfikacyjna
Polski kodeks handlowy, który wszedł w życie 1.07.1934 r., a zasadniczo przestał obowiązywać od 1.06.1965 r., został przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną, powołaną do życia ustawą z 3.06.1919 r. Jest on jednym z najważniejszych osiągnięć kodyfikacyjnych w zakresie prawa prywatnego w XX w. w Polsce. Systematyka polskiego kodeksu handlowego i wiele jego instytucji zostały oparte na modelu germańskim, aczkolwiek zmodyfikowanym. Choć kodeks ten zaakceptował znany w prawie handlowym system podmiotowy, to jednak stanowił w tym zakresie istotny krok naprzód w światowym ustawodawstwie co do określenia pojęcia kupca, bo za przesłankę przyjął w zasadzie sam fakt prowadzenia przedsiębiorstwa zarobkowego, jakiegokolwiek typu, w jakimkolwiek rozmiarze i w jakikolwiek sposób. Działalność zarobkowa w ogóle, a nie te lub inne czynności, decydowały o przymiocie kupca. W ten sposób termin "kupiec" zbliżał się do terminu "przedsiębiorca".

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


Jerzy P. Naworski
 • Entrepreneur and enterprise in Polish private law (part I)
 • p. 4

  Adam Brzozowski, Jędrzej M. Kondek
 • Application of validation rule and desuetudo principle on the example of cases relating to restricted use zones
 • p. 13

  Piotr Kostański
 • Negative website positioning as an act of unfair competition
 • p. 20

  Łukasz Goździaszek
 • Electronic communications in process of forming a commercial company based on model articles of association
 • p. 28

  Piotr Rysiak
 • Company division by means of spin-off without increase of acquiring company’s share capital
 • p. 37

  Bartłomiej Ostrzechowski
 • Damage caused in the course of performing entrusted acts in comparative law perspective
 • p. 44

  80 YEARS OF CODIFICATION OF THE POLISH COMMERCIAL LAW

  Leonard Górnicki
 • Work of the Codification Commission of the Republic of Poland on the 1934 Commercial Code. Organisation and conception of codification
 • p. 50
  Jerzy P. Naworski
  Entrepreneur and enterprise in Polish private law (part I)
  The subject of the study is the relationship between terms ‘entrepreneur’ and ‘enterprise’, especially the meaning of expressions ‘running an enterprise ‘ and ‘within the scope of the operations of enterprise’, which are commonly used in the Civil Code (CC) and the Code of Commercial Partnerships and Companies (CCPC), as well as other regulations. It is demonstrated that the term ‘enterprise’ in the above-mentioned expressions should be understood functionally, as a synonym of business activity. It is used in this sense in defi nitions of nominate contracts for services (Art. 758(1), Art. 765, Art. 774, Art. 794(1) CC) and other contracts classifi ed with respect to the entity (e.g. Art. 583(1), Art. 7091(1), Art. 805(1) CC.), as well as in provisions that regulate periods of limitation of claims, i.e. in Art. 554 and Art. 751(1) CC. In the same, functional,manner, one should also understand ‘enterprise’ in regulations on partnerships where the expression ‘running an enterprise’ is used (Art. 22(1), Art. 86(1), Art. 102, Art. 125 CCPC) and in Art. 8(2) CCPC.

  Back to top


  Adam Brzozowski, Jędrzej M. Kondek
  Application of validation rule and desuetudo principle on the example of cases relating to restricted use zones
  Issues relating to legislation establishing areas of restricted use (within the scope of environmental law and transportation law) are a reason to engage in a general discussion on topics related to applicable law in Poland i.e. use of the validation rule and desuetudo. This issue may be important for the entire Polish legal system . According to the validation rule, repeal or change in the wording of an authorizing provision causes loss of binding force of an act issued on the basis of that provision. The validation rules should not be applied automatically, without a broad analysis of the law. It is important whether the content of the authorizing provision was changed radically or only minor editorial corrections were introduced. Moreover, it should always be remembered that a regulation (a lower-rank instrument) cannot determine the validity of provisions of an act (a higher-rank instrument). The possibility of recognizing an instrument as invalid because of desuetudo is controversial as it could be seen as contrary to the principle of closed catalogue of sources of law. Assuming it is not contrary, desuetudo is possible only if four conditions are fulfi lled jointly: (i) there has been a long period when the act has not been applied; (ii) the general opinion is that the act is not applied because it has lost its validity; (iii) there is an axiological reason for not applying the law; and (iv) there has been a turning point in legal and social relations.

  Back to top


  Piotr Kostański
  Negative website positioning as an act of unfair competition
  Research among Internet users shows an increased number of people seeking Internet offers, high trust in search results when using most popular search engines and lack of interest in choosing websites showed on second and further pages of search results. Nowadays, obtaining a high position in search results is an element of the market strategy which depends on optimizing the website for search engine algorithms. Sometimes such actions, which lead to gaining a high positioning of a website, are a form of manipulating search results. An example of such actions is negative positioning, which relies on lowering the search result of another entrepreneur by convincing the search engine operator that another entrepreneur has obtained his position by manipulating the search results. De lege lata negative positioning should be considered an act of unfair competition by hindering market access.

  Back to top


  Łukasz Goździaszek
  Electronic communications in process of forming a commercial company based on model articles of association
  There is a clear trend that has gradually emerged within company law that forming a company should be made easier if a standardised official model of the articles of association is created. This solution was combined with the use of web technologies. Such a legislative assumption is correct, but its translation into specifi c legal provisions is the grounds for numerous doubts. First of all, such regulations have created quite a complicated and non-transparent legal system to such a degree that sometimes even the reasons why some solutions were adopted by the legislator are not clear. On the other hand, we should positively assess the application of the legal and IT standard, which has been thus far used in electronic proceedings by writ of payment and the express permit to use the signature approved with a trusted profi le at the ePUAP platform. It prevents technological inconsistencies between different legal acts in the scope of IT solutions accepted by public authorities.

  Back to top


  Piotr Rysiak
  Company division by means of spin-off without increase of acquiring company’s share capital
  In exceptional cases, a company may be divided by means of spin-off without increase of the acquiring company’s share capital if the latter company holds 100% of shares in the divided company’s share capital. Lack of clear legal grounds, in the Code of Commercial Partnerships and Companies, for conducting in such a case the spin-off by acquisition without share capital increase is an important problem from the point of view of practice of legal transactions. A spin-off that takes place in this case, with the application of a procedure aimed to avoid infringement of Art. 550 CCPC, generates extra costs for entrepreneurs and prolongs the restructuring process. For these reasons one wishes that the legislator add to the Code of Commercial Partnerships and Companies an equivalent of Art. 515 CCPC, which permits a division without increase of acquiring company’s share capital if the acquiring company holds shares of the divided company. As the law stands now, one should side with A. Szumański and assume that Art. 515 CCPC is applicable per analogiam to the cases in point. It should be recommended that in such cases the day of spin-off should be the same as the day of reduction of share capital of the divided company or the day when the division is entered in the register if the divided company’s assets are spun-off from its equity funds, other than share capital. CCPC provisions on the day of spin-off have a formal-law nature and their interpretation should be consistent with the objective of the European legislator, namely achieving a state when it is possible to determine the spin-off day.

  Back to top


  Bartłomiej Ostrzechowski
  Damage caused in the course of performing entrusted acts in comparative law perspective
  One of the conditions for vicarious liability in Polish civil law is that the damage has to be caused ‘in the course of performing the entrusted act’. Similar requirements of some connection between the actions of the tortfeasor and the fact of his/her employment exist in all legal systems, both in common law and continental jurisdictions. Traditionally, Polish courts and academic writers adopted the rather restrictive interpretation of this formula, similar to the German courts’ approach. However, in recent years Polish courts have shown a willingness to extend the scope of liability to include employees’ intentional torts. This more liberal approach can be justified by policy arguments if the risk of the damage in question was created or signifi cantly enhanced by the nature of tortfeasor’s employment. Nevertheless, vicarious liability should be excluded if the wrongdoer acted outside the workplace and outside working hours, without any control or supervision, or if performing the entrusted act provided the opportunity for damage only due to pure coincidence.

  Back to top


  Leonard Górnicki
  Work of the Codification Commission of the Republic of Poland on the 1934 Commercial Code. Organisation and conception of codification
  The Polish Commercial Code, which came into force on 1 July 1934, and substantially ceased to be in force from 1 June 1965,was prepared by the Codification Commission, established by the Act of 3 June 1919. It is a significant codification achievement of 20th century in Poland. The article analyses the work on the Polish Commercial Code in the Codifiaction Commission of the Republic of Poland, its codification conception and systematics, against other post-partition commercial codes in force in independent Poland until 1 July 1934. Together with the entry into force of the Civil Code on 23 April 1964, the Commercial Code was repealed, but what remained in force was the majority of its provisions concerning general partnerships, limited liability companies and joint stock companies, but without limited partnerships, together with the relevant implementing provisions: on business name, commercial power of attorney and commercial register. As for foreign trade transactions, provisions about lien and indemnity remained in force too. Also provisions of the Commercial code about commercial acts did not disappear from the Polish legislation, because either they were maintained in force for all civil law transactions or only in a certain area, such as foreign trade, or they were included, most often in a modified form, in the Civil Code. In principle however the Commercial Code became a normative instrument concerning exclusively trading partnerships/companies. Such a situation continued until the entry into force of the Code of Commercial Partnerships and Companies of 15 September 2000. Like the German 1897 Handelsgesetzbuch, also and the Polish 1934 Commercial Code, which was treated as lex specialis in relation to the Civil Code, contained exclusively substantive commercial law,but not in its entirety. What was left outside the Code was the cooperative law, the banking law, the stock exchange law, the statute on insolvency and rehabilitation, the commercial judicature, as well as some detailed matters which were applicable not only to business transactions, but also to civil ones. The author argues that the Polish Commercial Code, in the legislation around the globe, was an important a step forward in defi ning the concept of trader, because it assumed that in principle the sole condition was the fact of running of a business for profi t, of any type, of any size and in any way. The profi t-gaining enterprise was the basic construction of the Commercial Code, on which understanding of all the other mechanisms of commercial law was conditional. Polish codifiers adopted the position that it was necessary to use a very broad notion of the trader, permitting the use of this legal qualification for persons who hitherto did not have it. The profit-making activity in general, and not operations of one or another kind, was decisive for the attribute of a trader. This way the term ‘trader’ became more similar to the term ‘businessman’.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty