Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
64,80 64,80
Cena regularna: 72,00
72,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińAndrzej Szumański

str. 4 

Michał Romanowski, Morgan Briand

str. 13

Dominika Wajda

str. 22

Bartosz Makowicz

str. 28

Rafał Adamus

str. 34

Agnieszka Hajos-Iwańska

str. 38

Michał Jan Nowakowski

str. 43

Dawid Marciniak

str. 51

Krzysztof Olszak
Sprawozdanie z I Otwartego Posiedzenia Naukowego Katedry Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
str. 57

 
Andrzej Szumański
Spór wokół zasad wynagradzania zarządców instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk
Artykuł dotyczy określenia relacji pomiędzy ustawą o Polskiej Akademii Nauk a tzw. ustawą kominową w kwestii ustalenia wynagrodzeń dla zarządców instytutów naukowych PAN: prawa do nagrody z „funduszu nagród”, stosowania zasady wyłącznego wynagrodzenia miesięcznego tylko do części związanej z zarządzaniem instytutem, a nie zaś z wykonywaniem funkcji pracownika naukowego instytutu, a także zakresu prawa do nagrody jubileuszowej za wieloletnią pracę w instytucie. Analiza dogmatyczna obu ustaw zawierających w powyższych kwestiach rozbieżne rozwiązania prawne prowadzi do wniosku, że ustawa o PAN – przewidująca korzystniejszy reżim prawny dla wspomnianych zarządców, będących jednocześnie z mocy prawa pracownikami naukowymi tego instytutu – ma charakter szczególny wobec ustawy kominowej, a tym samym znosi obowiązywanie przepisów restrykcyjnych tej ostatniej ustawy. Taki wniosek wynikający z analizy dogmatycznej, poparty wieloma argumentami prawnymi, ściśle koresponduje z programem rozwoju innowacyjnych technologii w Polsce, którego realizacja w dużym stopniu zależy od zarządców instytutów naukowych PAN.

Początek strony


Michał Romanowski, Morgan Briand
Geneza poGwstania i ewolucja kształtowania się francuskiej Société par actions simplifiée – wnioski dla prawa polskiego
Od chwili ogłoszenia pomysłu wprowadzenia do polskiego prawa spółek nowego typu spółki kapitałowej pod nazwą Prosta Spółka Akcyjna – jako podstawowe źródło inspiracji projektodawcy wskazują francuską Société par actions simplifiée (SAS) będącą uproszczoną spółkę akcyjną funkcjonującą w prawie francuskim od 1994 r. Projektodawcy nie przedstawiają jednak uwarunkowań, które doprowadziły do stworzenia w prawie francuskim SAS – obok odpowiednika polskiej spółki z o.o. (SARL) oraz spółki akcyjnej (SA) i ewolucji SAS trwającej ponad 20 lat. Badając zasadność wprowadzenia PSA do polskiego prawa spółek, należy zacząć od analizy prawnoporównawczej, ukazującej genezę powstania, ewolucji kształtowania się regulacji oraz zastosowania w praktyce obrotu francuskiej SAS. Brak takiej analizy oznacza, że powołanie się na przykład Francji staje się argumentem pozbawionym „treści”. Bezrefleksyjne kopiowanie cudzych pomysłów jest obce metodzie prawnoporównawczej. Każda instytucja i konstrukcja prawna funkcjonująca w innym systemie prawnym wymagają rozpoznania w kontekście specyficznych uwarunkowań owego systemu prawnego, orzecznictwa, praktyki obrotu itd. Plagiat prawniczy – jak każdy plagiat – nie tylko pozostaje z natury bezużyteczny, ale dodatkowo wywołuje szkody. Celem artykułu jest wykazanie, że trafność odwoływania się polskiego ustawodawcy do koncepcji SAS jako uzasadnienie wprowadzenia do polskiego prawa spółek PSA wymaga porównania założeń celowościowych i konstrukcyjnych przyjmowanych przez ustawodawcę francuskiego z zaprezentowanymi przez projektodawców. Założenia i wynikający z nich model regulacji SAS oraz deklarowane założenia i proponowany model regulacji PSA już na pierwszy rzut oka wydają się więcej niż odległe, a więc dokonywane analogie z francuskim SAS mogą okazać się zawodne.

Początek strony


Dominika Wajda
Prawomocne skazanie za przestępstwa określone w art. 18 § 2 k.s.h. a pełnienie funkcji w organie spółki kapitałowej
Przedmiotem analizy w niniejszym artykule będzie ocena skutków prawnych uchwały wspólników (walnego zgromadzenia) powołującej osobę fizyczną w skład organu spółki kapitałowej, wówczas gdy osoba ta została prawomocnie skazana za przestępstwa określone w art. 18 § 2 ustawy z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

Początek strony


Bartosz Makowicz
Uczciwość praktyczna w polskich spółkach – czyli najwyższy czas na compliance
Wydarzenie ostatnich lat, skandale korupcyjne, zmowy cenowe, handel danymi i inne nieprawidłowości dowiodły, że także polskie spółki powinny wprowadzać odpowiednie systemy, które promują i zapewniają uczciwość w biznesie. Zalecenie odnośnie do odpowiednich systemów zarządzania zgodnością wydała nie tylko Giełda Papierów Wartościowych. Obecnie trwają prace nad ustawą, która wymagać będzie wdrażania systemów antykorupcyjnych. Korzyści wynikające z wdrażania systemów zarządzania zgodnością dostrzegane są w wielu krajach oraz na arenie międzynarodowej. W artkule dokonana została analiza obecnej sytuacji w Polsce i na świecie oraz wysunięto postulat uczciwości praktycznej. Ponadto przedstawiono koncepcję zintegrowanych systemów, dzięki czemu przedsiębiorcy nie tylko będą mogli dowieść dochowania należytej staranności, ale także spełnić wymagania przyszłej ustawy i działać zgodnie z najwyższymi globalnymi standardami.

Początek strony


Rafał Adamus
Podział wierzycieli na kategorie interesów w układzie częściowym
Niniejsze opracowanie odnosi się do istotnego pod względem praktycznym i teoretycznym problemu dopuszczalności podziału wierzycieli na kategorie interesów w tzw. układzie częściowym. Układ częściowy nie jest osobnym rodzajem postępowania restrukturyzacyjnego: jest konstrukcją prawną możliwą do stosowania wyłącznie w postępowaniu o zatwierdzenie układu i w przyspieszonym postępowaniu układowym (art. 182 ust. 1 ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne). Układ częściowy pozwala na restrukturyzację tylko części wierzytelności układowych, a także pozwala na „przymusowe” objęcie nim wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo, z tym zastrzeżeniem że nie może w wyniku tego dojść do uszczerbku zaspokojenia wierzycieli korzystających z atrybutów zabezpieczenia rzeczowego. Poruszany w tym artykule problem ma pierwszoplanowe znaczenie dla funkcjonalności i przydatności układu częściowego.

Początek strony


Agnieszka Hajos-Iwańska
Reprezentacja spółki osobowej w sporze lub w umowie ze wspólnikiem uprawnionym do jej reprezentacji
W przypadku osób prawnych lub podmiotów, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, istotnym zagadnieniem jest sposób ich reprezentacji, której w oczywisty sposób nie mogą realizować samodzielnie. Reprezentacja jest realizowana za pośrednictwem osób fizycznych, jako samodzielnie zdolnych do czynności prawnych. Może się zatem pojawić kwestia potencjalnego lub rzeczywistego konfliktu pomiędzy podmiotem reprezentowanym a reprezentującym. W przypadku części podmiotów, takich jak spółki kapitałowe, problem ten został rozwiązany na poziomie ustawowym, nie jest natomiast jednoznacznie rozstrzygnięte, w jaki sposób należy rozwiązywać go w spółkach osobowych. Temu interesującemu i doniosłemu praktycznie zagadnieniu poświęcony jest niniejszy artykuł.

Początek strony


Michał Jan Nowakowski
Wykładnia art. 12 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a realia współczesnego obrotu
Niniejszy artykuł podejmuje problem ingerencji osoby trzeciej w stosunki kontraktowe, który został uregulowany w art. 12 ust. 2 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Specyfika przepisu i jego treść normatywna stwarzają poważne trudności w procesie stosowania prawa, czego dowodem są liczne i nierzadko wzajemnie sprzeczne wypowiedzi judykatury. Od niedawna zaobserwować można próby stworzenia nowej linii orzeczniczej, która lepiej odpowiadałaby potrzebom obrotu gospodarczego. Jej analiza stanowi punkt wyjścia do ponownej dyskusji na temat znaczenia i funkcji wskazanego przepisu oraz sposobu postrzegania deliktów nieuczciwej konkurencji.

Początek strony


Dawid Marciniak
Odpłatność umownego zakazu konkurencji po ustaniu cywilnoprawnego stosunku podstawowego
Rosnące znaczenie czynnika ludzkiego, zwłaszcza profesjonalnego, w działalności współczesnych przedsiębiorców, powoduje wzrost znaczenia umownego zakazu konkurencji, który towarzyszy już nie tylko stosunkom pracy, ale także innym stosunkom obligacyjnym, w których jedna ze stron może obawiać się wykorzystania nabytych przez kontrahenta w trakcie współpracy wiedzy i umiejętności w działalności swojego konkurenta. Prowadzi to do powstawania sporów dotyczących ważności tego typu klauzul. Jednym z podstawowych argumentów powoływanych na uzasadnienie ich sprzeczności z prawem jest rzekoma niedopuszczalność zastrzeżenia zakazu konkurencji bez odpowiedniego wynagrodzenia. Przedmiotem niniejszej pracy jest próba rozstrzygnięcia rysującej się w orzecznictwie sądów powszechnych rozbieżności w tej kwestii.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń ZwińAndrzej Szumański

p. 4 

Michał Romanowski, Morgan Briand

p. 13

Dominika Wajda

p. 22

Bartosz Makowicz

p. 28

Rafał Adamus

p. 34

Agnieszka Hajos-Iwańska

p. 38

Michał Jan Nowakowski

p. 43

Dawid Marciniak

p. 51

Krzysztof Olszak
Account of the First Open Academic Session of the Commercial Law Chair of the University of Warsaw
p. 57

 
Andrzej Szumański
Dispute about the rules of remunerating managers of academic institutes of the Polish Academy of Sciences
This article aims to determine the relationship between the Act of 30 April 2010 on the Polish Academy of Sciences [Polish abbreviaition: PAN] and the Act on the Public Sector Salary Cap in the context of fi xing salaries of managers of academic institutes of the PAN: the right to awards from the ‘award fund’, the application of the principle of exclusive monthly salary only to the part of salary for institute management and not for work as an academic employee of the institute, as well as the scope of the right to a jubilee award for a long record of work at an institute. A dogmatic analysis of both acts providing for different legal solutions in the above areas leads to the conclusion that the Act on the PAN – which provides for a more advantageous legal regime for the aforementioned managers, who are at the same time and by operation of law academic employees of the given institute – has a special character compared to the Public Sector Salary Cap Act, thus annulling the application of the restrictive provisions of the latter. This conclusion from the dogmatic analysis, backed by many legal arguments, closely corresponds to the programme of innovative technologies development in Poland, whose implementation largely depends on managers of PAN academic institutes.

Back to top


Michał Romanowski, Morgan Briand
Genesis of introduction and evolution of shaping of the French Société par actions simplifi ée – conclusions for Polish Law
The French Société par actions simplifi ée was introduced to French company Law in 1994 and given more entensive scope in 1999 and 2008. It benefi ts from limited liability of SARL and SAS and a considerable degree of contractual freedom. The development of SAS took more than 20 years under French law what proves how diffi cult and time consuming experiment is introducing a new type o business entity. Regarded as being of a largely contractual nature and based on an element of personal cooperation of its shareholders, it is likely to prove useful for a medium for cooperation between different companies, including situated in different countries and as the dominant company in a group of underatings simplifying and making more effi cient and cheaper of the managing of subsidiaries. It is also useful for one-person companies. This article focuses on the building of arguments allowing to justify whether SAS may prove useful inspiration for the Polish company law in introducing a new type of company being alternative for limited liability comany (sp. z o.o.) and joint stock company (spółka akcyjna). The principal argument of the authors is that there is very limited paralles between reasons raised by French law maker to introduce a new business entity and between real need of the Polish startups raised by Polish law maker.

Back to top


Dominika Wajda
Holding a function in a company’s governing body after a valid conviction for offences defi ned in Art. 18(2) of the Code of Commercial Partnerships and Companies
The analysis conducted in this article concerns an assessment of the legal effects of a general meeting resolution appointing a natural person a member of the company’s governing body when the person had been validly convicted for the offence described in Art. 18(2) of the Code of Commercial Partnerships and Companies. Both in case law and in works of legal scholars, there are discrepancies as to the effects of appointing such a person a member of the management board. In the context of Art. 18(2) CCPC we can see the practical consequences of the resolution adopted by 7 Supreme Court judges on 18 September 2013, III CZP 13/13, in which the Court assumed that a court judgment pronouncing an unlawful resolution of the general meeting in either a limited liability company or a joint-stock company null and void was constitutive in nature. Assuming that judicial proceedings should be conducted in case of a general meeting resolution appointing a member of a company governing body at variance with Art. 18(2) CCPC and that they should with pronouncing such a resolution invalid has very serious legal consequences.

Back to top


Bartosz Makowicz
Fairness practical in Polish companies, or high time for compliance
More and more companies in Poland and abroad are implementing compliance management systems (CMS). More and more often such matters are also regulated in legislation. Many countries already have in place systems that enable CMSs to be taken into account when sanctions are administered, which is a certain reward for companies that implemented the system and which aims to promote the idea of fairness in economic transactions. The topic was taken up in the Act on Public Life Transparency – currently in the parliament – which will force companies to introduce anti-corruption systems. However, there must be comprehensive regulations, also for other noncompliance risks. The companies which have not done so should carefully consider implementing the CMS due to their numerous functions, advantages and aims, thus enhancing their competitiveness on the global market. They should also be following the principle of fair and lawful business, which will certainly be welcomed by all shareholders and, in the short time horizon, positively infl uence the profi ts.

Back to top


Rafał Adamus
Dividing creditors into categories of interests in case of a partial arrangement
This paper discusses the issue of permissibility of dividing creditors into categories of interests in the context of the so-called partial arrangement. The partial arrangement is a novelty in the Polish legal order. It was introduced by the Restructuring Law Act. The author of the paper defends the view that the provisions on partial arrangement do not prohibit dividing creditors into categories of interests. In particular, doing so is not excluded under Art. 186 of the Restructuring Law Act, which does not directly provide for the possibility of voting in groups. Division of creditors into categories of interests is a manifestation of the autonomy of will guaranteed by the substantive norms that do not provide for any exceptions in this regard.

Back to top


Agnieszka Hajos-Iwańska
Representation of a partnership in a dispute or contract with a partner authorised to represent it
This article analyses the doubts relating to the manner of partnership representation in the context of a contract or dispute between the partnership and its partner authorised to represent it, examining the conceptions developed in lines of case law and in legal literature. These conceptions involve: applying the general provisions on representation of the given partnership, auxiliary application of regulations concerning limited liability companies, or using as the basis the regulation of the relationship between an attorney and the principal. A separate analysis is conducted of the issue of representation of a partnership in a contract or dispute with a person authorised to represent the partner (where the partner is not a natural person).

Back to top


Michał Jan Nowakowski
Interpretation of Art. 12(2) of the Act on Counteracting Unfair Competition and the reality of contemporary transactions
This article attempts to discuss the problem of third-party interference in contractual relationships, which is regulated in Art. 12(2) of the Act of 16 April 1993 on Counteracting Unfair Competition. The particular character of this provision and its normative content pose serious diffi culties in the process of applying the law, as demonstrated by numerous and often mutually contradictory statements of the judicature. Recently, attempts have been observed at creating a new line of case law, one better suited to meet the needs of economic transactions. An analysis of this line of case law is the point of departure for a new discussion about the importance and function of the aforementioned provision and the way in which prohibited acts of unfair competition are perceived.

Back to top


Dawid Marciniak
Consideration for contractual prohibition of competition after cessation of the basic civil-law relationship
This article discusses the issue of permissibility of a prohibition of competition in the period after cessation of a civil-law relationship with which the prohibition was linked if there is no consideration for the prohibition. The need to write this article results from discrepancies in case law, both in the case law of the Supreme Court and in the case law of general courts, which adopt solutions that are inconsistent with the dominant line of case law of the Supreme Court. The author analyses the existing case law, discussing the individual arguments in favour of permissibility of stipulating a prohibition of competition for no consideration and against such a solution, in order to resolve the problem stated in the introduction. In this analysis, the author refers both to purely juridical arguments, as well as functional and economic ones. Moreover, he juxtaposes the general principles of private law with the exhaustive labour law regulation on prohibition of competition after the cessation of an employment relationship.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
sekretarz redakcji – Anna Popławska
tel.: + 48 668 618 563
e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (1)

Alina
24-12-2017
Ocena: 5/5
Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty