Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 3/2013 [247] Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Andrzej Kidyba, Małgorzata Dumkiewicz
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie, i odnośnych środków - analiza projektu
 • str. 4

  Adam Opalski, Krzysztof Oplustil
 • Niedochowanie należytej staranności jako przesłanka odpowiedzialności cywilnoprawnej zarządców spółek kapitałowych
 • str. 11

  Paweł Żerański
 • Odszkodowawcza odpowiedzialność cywilna dostawcy usług hostingowych za naruszenia praw własności intelektualnej w Internecie w prawie unijnym i polskim na tle prawnoporównawczym
 • str. 24

  Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk
 • Akcje jednogroszowe
 • str. 35

  Wioleta Baranowska-Zając
 • Przesłanki udzielenia zezwolenia na podjęcie działalności ubezpieczeniowej w świetle dyrektywy 2009/138/WE
 • str. 43

  Wojciech Chabasiewicz
 • Ostateczna liczba oferowanych publicznie akcji
 • str. 52

  Reiner Schulze
  Common European Sales Law (CESL). Commentary - recenzja Ewy Rott-Pietrzyk
  str. 56
  Andrzej Kidyba, Małgorzata Dumkiewicz
  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie, i odnośnych środków - analiza projektu
  W listopadzie 2012 r. zakończone zostały prace nad projektem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie, i odnośnych środków. Jako projekt aktu ustawodawczego stanowionego w dziedzinie kompetencji niewyłącznych Unii Europejskiej podlega on ocenie dokonywanej przez parlamenty narodowe pod względem jego zgodności z zasadą pomocniczości na podstawie art. 6 i art. 8 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności (dalej jako Protokół nr 2), załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ewentualne wejście w życie przedmiotowej dyrektywy, w zaproponowanym kształcie, wiązać się będzie z koniecznością dokonania stosownych zmian implementacyjnych w polskich przepisach, tj. przede wszystkim w kodeksie spółek handlowych, ustawie o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej oraz ewentualnie w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Procedura oceny zgodności projektu dyrektywy przez parlamenty narodowe poszczególnych państw członkowskich UE (o której mowa w art. 6 Protokołu nr 2) została wszczęta w listopadzie 2012 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wypowiedział się w tej sprawie w uchwale podjętej 19.12.2012 r., uznając przedmiotowy projekt za niezgodny z zasadą pomocniczości. Zgodnie zaś z art. 7 ust. 2 Protokołu nr 2, w przypadku gdy uzasadnione opinie o niezgodności projektu aktu ustawodawczego z zasadą pomocniczości stanowią co najmniej 1/3 głosów przyznanych parlamentom narodowym, projekt zostaje poddany ponownej analizie. Pomimo zaawansowania prac legislacyjnych nad wprowadzeniem w życie przedmiotowej dyrektywy, jej losy i ostateczny kształt nie są więc jeszcze przesądzone. Uzasadnione wydaje się zatem przeprowadzenie szerszej dyskusji na temat potrzeby wprowadzenia oraz zakresu wiążących rozwiązań prawnych mających na celu poprawę równowagi płci w organach spółek. Przyczynek do podjęcia tej dyskusji stanowić może bliższa analiza projektu dyrektywy.

  Początek strony


  Adam Opalski, Krzysztof Oplustil
  Niedochowanie należytej staranności jako przesłanka odpowiedzialności cywilnoprawnej zarządców spółek kapitałowych
  W orzecznictwie sądowym od dłuższego czasu przeważa kierunek wykładni, który w sposób restrykcyjny interpretuje przesłanki odpowiedzialności cywilnoprawnej członków organów spółek kapitałowych, w szczególności zarządców. W wyroku z 9.02.2006 r. SN uznał, że uchybienie przez członka zarządu spółki z o.o. nakazowi działania ze starannością "wynikającą z zawodowego charakteru swojej działalności" (art. 293 § 2 kodeksu spółek handlowych) nie kwalifikuje się samo w sobie jako działanie sprzeczne z prawem lub postanowieniami umowy spółki. Zdaniem SN, miernik staranności wskazany w art. 293 § 2 k.s.h. stanowi kryterium winy i jego spełnienie nie zwalnia od obowiązku odrębnego ustalenia bezprawności działań członka zarządu. Bezprawność powinna być wykazana przez wskazanie konkretnego przepisu prawa lub postanowień umowy spółki, które zostały naruszone. Stanowisko to, które zaznaczyło się incydentalnie we wcześniejszym judykacie SN, wyznacza obecnie wiodący kierunek wykładni art. 293 i art. 483 k.s.h. i znajduje wsparcie w nowszych wypowiedziach sądów, a także zostało zaaprobowane przez część doktryny. Pogląd ten, prowadzący do marginalizacji reguł odpowiedzialności cywilnoprawnej przez uwolnienie piastunów od odpowiedzialności w najbardziej typowych, nagminnie występujących przypadkach niedopełnienia obowiązków, rodzi poważne wątpliwości natury systemowej i skłania do sformułowania uwag polemicznych.

  Początek strony


  Paweł Żerański
  Odszkodowawcza odpowiedzialność cywilna dostawcy usług hostingowych za naruszenia praw własności intelektualnej w Internecie w prawie unijnym i polskim na tle prawnoporównawczym
  Odpowiedzialność cywilna dostawcy usług hostingowych wynikająca z art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. odpowiedzialność cywilna "z tytułu świadczenia usługi drogą elektroniczną", jest odpowiedzialnością odszkodowawczą za czyn własny dostawcy usługi hostignowej, stanowiący element "świadczenia usługi drogą elektroniczną" (art. 1 pkt 2 u.ś.u.d.e). Odszkodowawcza odpowiedzialność cywilna dostawcy usługi hostingowej wystąpi tylko wówczas, gdy będą spełnione przesłanki z art. 14 ust. 1 u.ś.u.d.e. - z tego punktu widzenia przesłanki te ograniczają odpowiedzialność dostawcy w przypadku braku jego umyślności. Ta odpowiedzialność, w przypadku której przesłanki z art. 14 ust. 1 u.ś.u.d.e. będą miały istotne znaczenie, wynika z własnego naruszenia prawa bezwzględnego przez dostawcę (współsprawstwo przedmiotowe), względnie polega na jego nieumyślnym pomocnictwie. Ma charakter zależny (akcesoryjny) od naruszenia prawa bezwzględnego przez osobę trzecią. Jest skonstruowana podobnie do odpowiedzialności za czyn niedozwolony na zasadzie ryzyka, a jej podstawową przesłanką - ograniczającą odpowiedzialność dostawcy - jest przesłanka "wiedzy" o bezprawnej informacji, tj. dobrej wiary. Podstawy regresu dostawcy usługi hostingowej należy upatrywać w art. 441 kodeksu cywilnego. Zatem odpowiedzialność dostawcy usługi hostingowej stanowi specyficzną, wynikającą z dyrektywy o handlu elektronicznym i z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną konstrukcję prawną, przełamującą dotychczasowe, klasyczne konstrukcje cywilnoprawne. Polski ustawodawca ograniczył odpowiedzialność cywilną dostawców do wiedzy, która ma wynikać wprost z zasobu, a nie - również z faktów i okoliczności. Jest to sprzeczne z dyrektywą o handlu elektronicznym.

  Początek strony


  Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk
  Akcje jednogroszowe
  Rozważania podjęte w niniejszej publikacji koncentrują się na nakreśleniu pojęć wartości nominalnej, wartości emisyjnej i wartości księgowej akcji jednogroszowych, przybliżenie których pozwala na podjęcie analizy, czy jest dozwolone obejmowanie lub nabywanie pojedynczej akcji poniżej wartości 1 gr. Ukazane zostały także kwestie stosowania akcji jednogroszowych w praktyce w relacji do instytucji splitu i przymusowego odkupu akcji, w tym czy akcjonariusze zbywający akcje w drodze przymusowego odkupu są uprawnieni do żądania różnicy ceny z kwoty odkupu przed podziałem i po podziale akcji, czy w razie podania ceny dla całego pakietu, a nie dla jednej akcji można przyjąć wartość akcji poniżej 1 gr.

  Początek strony


  Wioleta Baranowska-Zając
  Przesłanki udzielenia zezwolenia na podjęcie działalności ubezpieczeniowej w świetle dyrektywy 2009/138/WE
  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, poza kwestią stawianych przedsiębiorstwom ubezpieczeniowym wymogów kapitałowych mających zapewnić ich wypłacalność, reguluje zagadnienia związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej jako działalności gospodarczej, w tym z warunkiem uzyskania zezwolenia na podjęcie tej działalności. Działalność ubezpieczeniowa jako działalność gospodarcza podlega bowiem tradycyjnie reglamentacji, przejawiającej się obowiązkiem uzyskania zezwolenia na jej podjęcie. Na podstawie unormowań dyrektywy 2009/138/WE, przedsiębiorstwo ubiegające się o uzyskanie przedmiotowego zezwolenia musi spełnić liczne wymogi zróżnicowanej natury - od wymogów dotyczących zakresu przyszłej działalności, poprzez przedłożenie określonej treści dokumentów, uprawdopodobnienie wywiązania się z wymogów o charakterze finansowym, zapewniających przede wszystkim wypłacalność przyszłego ubezpieczyciela aż po kwestie związane z organizacją zarządzania nim jako przedsiębiorstwem. Na tle przepisów prawnych, z których wynikają przesłanki udzielenia zezwolenia jako podstawowego warunku podjęcia działalności gospodarczej w sektorze ubezpieczeniowym rysują się liczne problemy, których nakreślenie oraz próba rozwiązania stanowi przedmiot niniejszego artykułu.

  Początek strony


  Wojciech Chabasiewicz
  Ostateczna liczba oferowanych publicznie akcji
  Regulacje prawne obowiązujące na rynkach kapitałowych powinny tworzyć elastyczne ramy dla pozyskiwania kapitału przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom obrotu. Przepisy prawa handlowego powinny być więc oszczędne i regulować jedynie te aspekty rynku, w których interwencja ustawodawcza jest konieczna. Resztę, moim zdaniem, należy pozostawić w sferze wolności, której przejawem w stosunkach cywilno-prawnych jest swoboda umów. Negatywnym przykładem ingerencji ustawodawczej w rynek jest art. 432 § 4 kodeksu spółek handlowych, którego treść, budząc wątpliwości interpretacyjne, zamiast ułatwiać przeprowadzanie publicznych ofert akcji znakomicie je komplikuje.

  Początek strony


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty