Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
54,81 54,81
Cena regularna: 60,90
60,90
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińAndrzej Kidyba, Małgorzata Dumkiewicz

str. 4

Adam Opalski, Krzysztof Oplustil

str. 11

Paweł Żerański

str. 24

Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk

str. 35

Wioleta Baranowska-Zając

str. 43

Wojciech Chabasiewicz

str. 52

Reiner Schulze
Common European Sales Law (CESL). Commentary - recenzja Ewy Rott-Pietrzyk
str. 56
Andrzej Kidyba, Małgorzata Dumkiewicz
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie, i odnośnych środków - analiza projektu
W listopadzie 2012 r. zakończone zostały prace nad projektem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie, i odnośnych środków. Jako projekt aktu ustawodawczego stanowionego w dziedzinie kompetencji niewyłącznych Unii Europejskiej podlega on ocenie dokonywanej przez parlamenty narodowe pod względem jego zgodności z zasadą pomocniczości na podstawie art. 6 i art. 8 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności (dalej jako Protokół nr 2), załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ewentualne wejście w życie przedmiotowej dyrektywy, w zaproponowanym kształcie, wiązać się będzie z koniecznością dokonania stosownych zmian implementacyjnych w polskich przepisach, tj. przede wszystkim w kodeksie spółek handlowych, ustawie o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej oraz ewentualnie w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Procedura oceny zgodności projektu dyrektywy przez parlamenty narodowe poszczególnych państw członkowskich UE (o której mowa w art. 6 Protokołu nr 2) została wszczęta w listopadzie 2012 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wypowiedział się w tej sprawie w uchwale podjętej 19.12.2012 r., uznając przedmiotowy projekt za niezgodny z zasadą pomocniczości. Zgodnie zaś z art. 7 ust. 2 Protokołu nr 2, w przypadku gdy uzasadnione opinie o niezgodności projektu aktu ustawodawczego z zasadą pomocniczości stanowią co najmniej 1/3 głosów przyznanych parlamentom narodowym, projekt zostaje poddany ponownej analizie. Pomimo zaawansowania prac legislacyjnych nad wprowadzeniem w życie przedmiotowej dyrektywy, jej losy i ostateczny kształt nie są więc jeszcze przesądzone. Uzasadnione wydaje się zatem przeprowadzenie szerszej dyskusji na temat potrzeby wprowadzenia oraz zakresu wiążących rozwiązań prawnych mających na celu poprawę równowagi płci w organach spółek. Przyczynek do podjęcia tej dyskusji stanowić może bliższa analiza projektu dyrektywy.

Początek strony


Adam Opalski, Krzysztof Oplustil
Niedochowanie należytej staranności jako przesłanka odpowiedzialności cywilnoprawnej zarządców spółek kapitałowych
W orzecznictwie sądowym od dłuższego czasu przeważa kierunek wykładni, który w sposób restrykcyjny interpretuje przesłanki odpowiedzialności cywilnoprawnej członków organów spółek kapitałowych, w szczególności zarządców. W wyroku z 9.02.2006 r. SN uznał, że uchybienie przez członka zarządu spółki z o.o. nakazowi działania ze starannością "wynikającą z zawodowego charakteru swojej działalności" (art. 293 § 2 kodeksu spółek handlowych) nie kwalifikuje się samo w sobie jako działanie sprzeczne z prawem lub postanowieniami umowy spółki. Zdaniem SN, miernik staranności wskazany w art. 293 § 2 k.s.h. stanowi kryterium winy i jego spełnienie nie zwalnia od obowiązku odrębnego ustalenia bezprawności działań członka zarządu. Bezprawność powinna być wykazana przez wskazanie konkretnego przepisu prawa lub postanowień umowy spółki, które zostały naruszone. Stanowisko to, które zaznaczyło się incydentalnie we wcześniejszym judykacie SN, wyznacza obecnie wiodący kierunek wykładni art. 293 i art. 483 k.s.h. i znajduje wsparcie w nowszych wypowiedziach sądów, a także zostało zaaprobowane przez część doktryny. Pogląd ten, prowadzący do marginalizacji reguł odpowiedzialności cywilnoprawnej przez uwolnienie piastunów od odpowiedzialności w najbardziej typowych, nagminnie występujących przypadkach niedopełnienia obowiązków, rodzi poważne wątpliwości natury systemowej i skłania do sformułowania uwag polemicznych.

Początek strony


Paweł Żerański
Odszkodowawcza odpowiedzialność cywilna dostawcy usług hostingowych za naruszenia praw własności intelektualnej w Internecie w prawie unijnym i polskim na tle prawnoporównawczym
Odpowiedzialność cywilna dostawcy usług hostingowych wynikająca z art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. odpowiedzialność cywilna "z tytułu świadczenia usługi drogą elektroniczną", jest odpowiedzialnością odszkodowawczą za czyn własny dostawcy usługi hostignowej, stanowiący element "świadczenia usługi drogą elektroniczną" (art. 1 pkt 2 u.ś.u.d.e). Odszkodowawcza odpowiedzialność cywilna dostawcy usługi hostingowej wystąpi tylko wówczas, gdy będą spełnione przesłanki z art. 14 ust. 1 u.ś.u.d.e. - z tego punktu widzenia przesłanki te ograniczają odpowiedzialność dostawcy w przypadku braku jego umyślności. Ta odpowiedzialność, w przypadku której przesłanki z art. 14 ust. 1 u.ś.u.d.e. będą miały istotne znaczenie, wynika z własnego naruszenia prawa bezwzględnego przez dostawcę (współsprawstwo przedmiotowe), względnie polega na jego nieumyślnym pomocnictwie. Ma charakter zależny (akcesoryjny) od naruszenia prawa bezwzględnego przez osobę trzecią. Jest skonstruowana podobnie do odpowiedzialności za czyn niedozwolony na zasadzie ryzyka, a jej podstawową przesłanką - ograniczającą odpowiedzialność dostawcy - jest przesłanka "wiedzy" o bezprawnej informacji, tj. dobrej wiary. Podstawy regresu dostawcy usługi hostingowej należy upatrywać w art. 441 kodeksu cywilnego. Zatem odpowiedzialność dostawcy usługi hostingowej stanowi specyficzną, wynikającą z dyrektywy o handlu elektronicznym i z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną konstrukcję prawną, przełamującą dotychczasowe, klasyczne konstrukcje cywilnoprawne. Polski ustawodawca ograniczył odpowiedzialność cywilną dostawców do wiedzy, która ma wynikać wprost z zasobu, a nie - również z faktów i okoliczności. Jest to sprzeczne z dyrektywą o handlu elektronicznym.

Początek strony


Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk
Akcje jednogroszowe
Rozważania podjęte w niniejszej publikacji koncentrują się na nakreśleniu pojęć wartości nominalnej, wartości emisyjnej i wartości księgowej akcji jednogroszowych, przybliżenie których pozwala na podjęcie analizy, czy jest dozwolone obejmowanie lub nabywanie pojedynczej akcji poniżej wartości 1 gr. Ukazane zostały także kwestie stosowania akcji jednogroszowych w praktyce w relacji do instytucji splitu i przymusowego odkupu akcji, w tym czy akcjonariusze zbywający akcje w drodze przymusowego odkupu są uprawnieni do żądania różnicy ceny z kwoty odkupu przed podziałem i po podziale akcji, czy w razie podania ceny dla całego pakietu, a nie dla jednej akcji można przyjąć wartość akcji poniżej 1 gr.

Początek strony


Wioleta Baranowska-Zając
Przesłanki udzielenia zezwolenia na podjęcie działalności ubezpieczeniowej w świetle dyrektywy 2009/138/WE
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, poza kwestią stawianych przedsiębiorstwom ubezpieczeniowym wymogów kapitałowych mających zapewnić ich wypłacalność, reguluje zagadnienia związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej jako działalności gospodarczej, w tym z warunkiem uzyskania zezwolenia na podjęcie tej działalności. Działalność ubezpieczeniowa jako działalność gospodarcza podlega bowiem tradycyjnie reglamentacji, przejawiającej się obowiązkiem uzyskania zezwolenia na jej podjęcie. Na podstawie unormowań dyrektywy 2009/138/WE, przedsiębiorstwo ubiegające się o uzyskanie przedmiotowego zezwolenia musi spełnić liczne wymogi zróżnicowanej natury - od wymogów dotyczących zakresu przyszłej działalności, poprzez przedłożenie określonej treści dokumentów, uprawdopodobnienie wywiązania się z wymogów o charakterze finansowym, zapewniających przede wszystkim wypłacalność przyszłego ubezpieczyciela aż po kwestie związane z organizacją zarządzania nim jako przedsiębiorstwem. Na tle przepisów prawnych, z których wynikają przesłanki udzielenia zezwolenia jako podstawowego warunku podjęcia działalności gospodarczej w sektorze ubezpieczeniowym rysują się liczne problemy, których nakreślenie oraz próba rozwiązania stanowi przedmiot niniejszego artykułu.

Początek strony


Wojciech Chabasiewicz
Ostateczna liczba oferowanych publicznie akcji
Regulacje prawne obowiązujące na rynkach kapitałowych powinny tworzyć elastyczne ramy dla pozyskiwania kapitału przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom obrotu. Przepisy prawa handlowego powinny być więc oszczędne i regulować jedynie te aspekty rynku, w których interwencja ustawodawcza jest konieczna. Resztę, moim zdaniem, należy pozostawić w sferze wolności, której przejawem w stosunkach cywilno-prawnych jest swoboda umów. Negatywnym przykładem ingerencji ustawodawczej w rynek jest art. 432 § 4 kodeksu spółek handlowych, którego treść, budząc wątpliwości interpretacyjne, zamiast ułatwiać przeprowadzanie publicznych ofert akcji znakomicie je komplikuje.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


Andrzej Kidyba, Małgorzata Dumkiewicz
 • The Directive of the European Parliament and of the Council on improving the gender balance among non-executive directors of companies listed on stock exchanges and related measures - the analysis of the draft legislative act
 • p. 4

  Adam Opalski, Krzysztof Oplustil
 • Breach of the duty of care as a ground for civil liability of company's directors
 • p. 11

  Paweł Żerański
 • Hosting provider's liability for damages for intellectual property rights infringements on the Internet in the EU and Polish law
 • p. 24

  Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk
 • One-grosz shares
 • p. 35

  Wioleta Baranowska-Zając
 • Prerequisites of issuing an authorisation for taking-up of the business of insurance in the light of the directive 2009/138/EC
 • p. 43

  Wojciech Chabasiewicz
 • The final amount of the publicly offered shares
 • p. 52

  Reiner Schulze
  Common European Sales Law (CESL). Commentary - rewieved by Ewa Rott-Pietrzyk
  p. 56
  Andrzej Kidyba, Małgorzata Dumkiewicz
  The Directive of the European Parliament and of the Council on improving the gender balance among non-executive directors of companies listed on stock exchanges and related measures - the analysis of the draft legislative act
  In November 2012 the proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on improving the gender balance among non-executive directors of companies listed on stock exchanges and related measures was drawn up. As a draft legislative act in area which do not fall within exclusive competence of the Union, it is subject to the national parliaments' appraisal in terms of the compliance with the principles of subsidiarity and proportionality, as laid down in the protocol on the application of the principles of subsidiarity and proportionality, attached to the Treaty of European Union and the Treaty on the functioning of the European Union. The directive imposes on member states an obligation to adopt the relevant transposition measures, which in case of Poland means that it would be necessary to amend i.a. the Code of Commercial Companies and Partnerships. Polish Parliament on the 19 December 2012 stated a reasoned opinion on a draft legislative act's non-compliance with the principle of subsidiarity. Pursuant to Art. 7 section 2 of Protocol number 2 on the application of the principles of subsidiarity and proportionality, where reasoned opinions on a draft legislative act's non-compliance with the principle of subsidiarity represent at least one third of all the votes allocated to the national Parliaments, the draft must be reviewed. Although the legislative procedure is advanced, the final version of the Directive has not yet been decided. Therefore, there is still time for conducting wide discussion on the need and scope of introducing binding measures to achieve the objective of improving gender equality on company boards throughout the EU. The analysis of the draft of the Directive can be a contribution to such a discussion.

  Back to top


  Adam Opalski, Krzysztof Oplustil
  Breach of the duty of care as a ground for civil liability of company's directors
  According to the concept supported by the Polish jurisprudence, members of the management and supervisory boards in limited liability and joint stock companies are not liable for damage to their company that result solely from the breach of the duty of care. Pursuant to the Polish Supreme Court and a part of the Polish legal doctrine, the breach of the standard of care (Art. 293 § 2 and Art. 483 § 2 of the Polish Commercial Companies Code) is relevant only for the estimation of the fault of the company's officers. A company that is seeking compensation for damage must establish that the act or omission of a director violated an explicit provision of law or the articles of association of the company. Thus, even if an officer flagrantly abuses the statutory standard of care while taking business decisions or acting on behalf of the company, he or she would not be liable for any damage caused to the company by such behavior. The paper criticizes such an interpretation of the liability regime from the point of view of both legal theory and legal policy. This interpretation results in the marginalization of the liability rules and thus in the reduction of their disciplining function in the corporate governance system, as well as in the decrease of the standard of protection of the company, its shareholders and other stakeholders. The article concludes with de lege ferenda proposals. The future law should, on the one hand, explicitly state that an abuse of the statutory duty of care may result in the liability of managers. On the other hand, the statutory provisions should provide for a business judgment rule excluding the liability of managers for damage to their company resulting from business decisions taken prudently, on an informed basis and in the company's best interest.

  Back to top


  Paweł Żerański
  Hosting provider's liability for damages for intellectual property rights infringements on the Internet in the EU and Polish law
  Hosting provider's liability based on Art. 14 APES (Act on Provision of Electronic Services), i.e. the liability following from "provision of electronic services" is the liability in damages for his own act constituting part of "provision of electronic services" (Art. 1.2 APES). Hosting provider's liability for damages arises only if the conditions following from Art. 14.1 APES are met - from this point of view these conditions limit the hosting provider's liability in case of lack of deliberate intent on his part. This liability, in the case of which the conditions following from Art. 14.1 APES will be substantial, follows from the intellectual property right infringement by the hosting provider acting as an accomplice in a joint act (Polish: współsprawstwo przedmiotowe) or as either negligent or reckless accessory (Polish: nieumyślne pomocnictwo). This liability of the hosting provider is dependent on (accessory to) the infringement committed by a third party. It is based on a principle similar to the principle of strict liability in torts, while its most basic condition limiting the hosting provider's liability is the condition of "knowledge" of illegal information, i.e. good faith. The grounds for recourse of the hosting provider stem from Art. 441 of the Civil Code. It follows that the hosting provider's liability for damages for intellectual property rights infringements is a specific liability following from the Electronic Commerce Directive and from the APES which interferes to some extent with the earlier classic civil law concepts. The Polish legislator limited the basic condition for hosting provider's liability to his actual knowledge of illegality of information, while his awareness of facts or circumstances from which the illegal activity or information is apparent does not result in his liability. It contradicts the Electronic Commerce Directive, making his liability less severe in the Polish legal system than the directive required.

  Back to top


  Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk
  One-grosz shares
  The aim of the article is to determine the concept of such institutes as the nominal value, the issue value and the book value of 1 gr shares in order to see whether it is permissible to take hold of a share or to purchase single shares of value which would be below 1 gr. There have been also discussed the issues of such institutes as splitting of shares and buy-out of shares in relation to 1 gr shares. One of them would be the question whether shareholders selling their shares in the course of buy-out are entitled to receive the exchange difference from the price before and after the split of shares. It is also important to note whether in case of giving a price for the whole package of shares it would be possible to set the value of a single share below 1 gr.

  Back to top


  Wioleta Baranowska-Zając
  Prerequisites of issuing an authorisation for taking-up of the business of insurance in the light of the directive 2009/138/EC
  Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking - up and pursuit of the business of insurance and reinsurance, apart from the issue of capital requirements for insurance undertakings ensuring their solvency, regulates the issues related to taking - up and pursuing of the business of insurance as an economic activity, including the condition of obtaining an authorisation for taking - up of a business like that. The business of insurance as an economic activity is traditionally a subject of rationing. The indication of the rationing of the business of insurance is an obligation to obtain an authorisation for taking - up of this business. On the basis of regulations of the directive 2009/138/EC an undertaking that applies for obtaining the aforementioned authorisation has to comply with numerous requirements of the diverse nature - from requirements referred to the scope of future activity, through submitting documents of specified content, substantiation of the meeting with the financial requirements that ensure, above all, the solvency of future insurer and the issues connected with management of insurance undertaking as a company. On the background of legal provisions creating the prerequisities of issuing an authorisation as a basic condition of taking - up an economic activity in the insurance sector stand out numerous problems. The drafting of the aforementioned problems and the attempt to solve them is the subject of this article.

  Back to top


  Wojciech Chabasiewicz
  The final amount of the publicly offered shares
  The capital markets' regulations shall create a flexible frames for accumulating capital and simultaneously guarantee security to all participants of the trade. The commercial law provisions shall be economical and shall regulate only these aspects of the capital markets, in which a lawmaker's intervention is necessary. All other aspects shall in my opinion remain in the area of freedom, which is indicated in the civil law's relations as a freedom of contracts. The negative example of the unnecessary legal intervention in the capital market is Art. 432 § 4 of Polish Commercial Code of Companies, which essence, instead of simplify the processes of public offering, raise a lot of interpretation concerns and complicates these processes to the great extent.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty