Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 7/2017 [299] Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń ZwińWyniki konkursu PPH
str. 4

Jacek Jastrzębski

str. 5

Krzysztof Felchner, Anna Tischner

str. 18

Kacper WosiakWyniki konkursu PPH
str. 4

Jacek Jastrzębski

str. 5

Krzysztof Felchner, Anna Tischner

str. 18

Kacper Wosiak

str. 26

Piotr Podsiadło

str. 31

Maria Kierska

str. 36

Krzysztof Tapek

str. 47

Monika Pacocha

str. 51
Jacek Jastrzębski
Klauzule indemnifikacyjne w prawie polskim
Umowy zawierane w obrocie gospodarczym coraz częściej wykorzystują konstrukcje prawne właściwe obcym porządkom - w szczególności common law - które niekoniecznie mają bezpośrednie odpowiedniki w prawie polskim. Jednym z przykładów takich konstrukcji umownych są tzw. klauzule indemnifikacyjne. W związku z anglosaskim rodowodem tej stosunkowo nowej z polskiego punktu widzenia koncepcji i ugruntowaną dogmatyką jej dotyczącą w prawie angielskim i amerykańskim powstają z jednej strony interesujące pytania badawcze, a z drugiej strony - możliwości poszukiwania odpowiedzi w porządkach prawnych, w których wykształciły się omawiane konstrukcje umowne.

Początek strony


Krzysztof Felchner, Anna Tischner
Karnoprawna ochrona wzoru wspólnotowego
Karnoprawna ochrona wzorów wspólnotowych jest zagadnieniem, które nie doczekało się jak dotąd pogłębionych rozważań w nauce prawa. Jego analiza nasuwa wiele wątpliwości natury ogólnej, dotyczących możliwości karnoprawnej ochrony unijnych praw własności intelektualnej w prawie polskim. W praktyce organów ścigania odnotowuje się jednak próby sięgania po tę postać ochrony, co sprawia, że problem zyskuje walor praktyczny. Z oczywistych względów uprawnieni poszukują podstaw do zastosowania sankcji karnych, a podstawowe wątpliwości dotyczące możliwości ich zastosowania nie poprawiają stanu pewności prawa.

Początek strony


Kacper Wosiak
Księga akcyjna a porządek legitymacyjny w spółce akcyjnej
Celem opracowania jest analiza zasad porządku legitymacyjnego w spółce akcyjnej w odniesieniu do akcji imiennych, a w szczególności ustalenie znaczenia art. 341 § 1-5 Kodeksu spółek handlowych dla zagadnień legitymacyjnych. W opracowaniu poruszona została kwestia charakteru prawnego czynności wpisu w księdze akcyjnej, która została uznana za czynność prawną.

Początek strony


Piotr Podsiadło
Podmiotowe aspekty financial assistance
W Kodeksie spółek handlowych financial assistance zostało uregulowane jedynie w odniesieniu do spółki akcyjnej. W odniesieniu do wszystkich pozostałych typów spółek brak prze pisów dotyczących tej instytucji, co rodzi pytania o dopuszczalność transakcji financial assistance w poszczególnych typach spółek. Jednocześnie art. 345 k.s.h., przewidujący ograniczenia dla spółki akcyjnej, w § 8 wprowadza wyjątki liberalizujące wymogi dla określonych grup adresatów. Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza dopuszczalności financial assistance z uwzględnieniem powyższych dwóch aspektów podmiotowych: typ spółki finansującej i podmioty korzystające z ustawowego wyjątku.

Początek strony


Maria Kierska
Anti-suit injunctions w świetle europeizacji prawa prywatnego międzynarodowego
Relacja między europejskim prawem procesowym a postępowaniem arbitrażowym jest kontrowersyjna i niejednokrotnie była przedmiotem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej TSUE). Istotnym elementem na tym tle jest anti-suit injunction, jako środek o rodowodzie anglosaskim, który znalazł zastosowanie w sądownictwie polubownym, stając się jedną z dróg ochrony skuteczności zapisu na sąd polubowny. Artykuł opisuje zakres wyjątku arbitrażowego z perspektywy doktrynalnej i orzecznictwa sądów, wyrosłego kolejno na tle Konwencji brukselskiej o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z 22.12.2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, zastępującego konwencję brukselską i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z 12.12.2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, które uchyliło rozporządzenie Bruksela I. Dzięki temu pokazano ewolucję podejścia do tej problematyki wraz z rozwojem europejskiego prawa procesowego. Ostatnia część artykułu odnosi się do nowej regulacji motywu 12 preambuły rozporządzenia Bruksela Ia i zwraca uwagę na praktyczne problemy związane z jurysdykcją sądów powszechnych i postępowaniem arbitrażowym.

Początek strony


Krzysztof Tapek
Zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy przekształcanego przewidzianej w art. 584(13) k.s.h.
Przedsiębiorca, którego działalność ulega przekształceniu w spółkę kapitałową, zgodnie z przepisami art. 551 § 5 oraz art. 584(1) i n. Kodeksu spółek handlowych odpowiada solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, powstałe przed dniem przekształcenia, przez okres trzech lat, licząc od dnia przekształcenia. Regulacja ta, choć jest przedmiotem wielu zróżnicowanych wypowiedzi doktryny, jest oczywista w swojej istocie. Nie ma wątpliwości, że przy spełnieniu przesłanek ustawowych były przedsiębiorca będzie odpowiadał za zobowiązania sprzed dnia przekształcenia, związane z prowadzonym przez niego uprzednio przedsiębiorstwem. Jednakże często spółka kapitałowa jest jedynie formą pośrednią w procesie transformacyjnym, a formą docelową jest spółka osobowa, np. spółka komandytowa, w której przedsiębiorca przekształcony (często również z innymi osobami) lub inne osoby trzecie zostają komandytariuszami, zaś rola komplementariusza przypada powołanej do tego innej spółce kapitałowej. Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy w przypadku przekształcenia przekształconej spółki kapitałowej w inną formę prawną, odpowiedzialność przedsiębiorcy przekształcanego wygasa wraz z rejestracją kolejnego przekształcenia, czy jest utrzymana do czasu upływu okresu trzyletniego oraz na jakiej zasadzie dochodzi do rozliczenia między przedsiębiorcą przekształcanym a spółką przekształconą za zaspokojone przez nich zobowiązania.

Początek strony


Monika Pacocha
Przebicie zasłony korporacyjnej a związanie zapisem na sąd polubowny
Przebicie zasłony korporacyjnej określane jest również jako przekłuwanie lub przebijanie "welonu korporacyjnego" (ang. piercing corporate veil, lifting the corporate veil, franc. levee du voile social). Konstrukcja ta przede wszystkim przełamuje zasadę prawnej odrębności podmiotów prawa. Przebicie zasłony korporacyjnej jest niekiedy stosowane w celu związania zapisem na sąd polubowny podmiotu trzeciego, tj. takiego, który formalnie nie jest stroną tej klauzuli. Po raz pierwszy miało to miejsce w orzecznictwie międzynarodowego arbitrażu handlowego. Jeszcze do niedawna w polskiej literaturze i doktrynie zagadnieniu temu nie poświęcano zbyt wiele miejsca. Nowe światło na zagadnienie rzuca orzecznictwo SN w sprawach z zakresu prawa pracy. W artykule przedstawiono analizę relewantnych rozstrzygnięć oraz możliwe drogi rozwoju tej koncepcji w polskim prawie arbitrażowym.

Początek strony


Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
tel.: + 48 728 964 932
e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Czasopism:
Wolters Kluwer SA
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
fax: 22 535 81 35

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
Sekretariat: tel. 22 535 82 19
www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303] Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302] Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301] Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 50 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty