Facebook

Baner_Pazdziernik_Dzien_Nauczyciela_1920x60.jpg [40.07 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
62,10 62,10
Cena regularna: 69,00
69,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińWyniki konkursu PPH
str. 4

Jacek Jastrzębski

str. 5

Krzysztof Felchner, Anna Tischner

str. 18

Kacper WosiakWyniki konkursu PPH
str. 4

Jacek Jastrzębski

str. 5

Krzysztof Felchner, Anna Tischner

str. 18

Kacper Wosiak

str. 26

Piotr Podsiadło

str. 31

Maria Kierska

str. 36

Krzysztof Tapek

str. 47

Monika Pacocha

str. 51
Jacek Jastrzębski
Klauzule indemnifikacyjne w prawie polskim
Umowy zawierane w obrocie gospodarczym coraz częściej wykorzystują konstrukcje prawne właściwe obcym porządkom - w szczególności common law - które niekoniecznie mają bezpośrednie odpowiedniki w prawie polskim. Jednym z przykładów takich konstrukcji umownych są tzw. klauzule indemnifikacyjne. W związku z anglosaskim rodowodem tej stosunkowo nowej z polskiego punktu widzenia koncepcji i ugruntowaną dogmatyką jej dotyczącą w prawie angielskim i amerykańskim powstają z jednej strony interesujące pytania badawcze, a z drugiej strony - możliwości poszukiwania odpowiedzi w porządkach prawnych, w których wykształciły się omawiane konstrukcje umowne.

Początek strony


Krzysztof Felchner, Anna Tischner
Karnoprawna ochrona wzoru wspólnotowego
Karnoprawna ochrona wzorów wspólnotowych jest zagadnieniem, które nie doczekało się jak dotąd pogłębionych rozważań w nauce prawa. Jego analiza nasuwa wiele wątpliwości natury ogólnej, dotyczących możliwości karnoprawnej ochrony unijnych praw własności intelektualnej w prawie polskim. W praktyce organów ścigania odnotowuje się jednak próby sięgania po tę postać ochrony, co sprawia, że problem zyskuje walor praktyczny. Z oczywistych względów uprawnieni poszukują podstaw do zastosowania sankcji karnych, a podstawowe wątpliwości dotyczące możliwości ich zastosowania nie poprawiają stanu pewności prawa.

Początek strony


Kacper Wosiak
Księga akcyjna a porządek legitymacyjny w spółce akcyjnej
Celem opracowania jest analiza zasad porządku legitymacyjnego w spółce akcyjnej w odniesieniu do akcji imiennych, a w szczególności ustalenie znaczenia art. 341 § 1-5 Kodeksu spółek handlowych dla zagadnień legitymacyjnych. W opracowaniu poruszona została kwestia charakteru prawnego czynności wpisu w księdze akcyjnej, która została uznana za czynność prawną.

Początek strony


Piotr Podsiadło
Podmiotowe aspekty financial assistance
W Kodeksie spółek handlowych financial assistance zostało uregulowane jedynie w odniesieniu do spółki akcyjnej. W odniesieniu do wszystkich pozostałych typów spółek brak prze pisów dotyczących tej instytucji, co rodzi pytania o dopuszczalność transakcji financial assistance w poszczególnych typach spółek. Jednocześnie art. 345 k.s.h., przewidujący ograniczenia dla spółki akcyjnej, w § 8 wprowadza wyjątki liberalizujące wymogi dla określonych grup adresatów. Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza dopuszczalności financial assistance z uwzględnieniem powyższych dwóch aspektów podmiotowych: typ spółki finansującej i podmioty korzystające z ustawowego wyjątku.

Początek strony


Maria Kierska
Anti-suit injunctions w świetle europeizacji prawa prywatnego międzynarodowego
Relacja między europejskim prawem procesowym a postępowaniem arbitrażowym jest kontrowersyjna i niejednokrotnie była przedmiotem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej TSUE). Istotnym elementem na tym tle jest anti-suit injunction, jako środek o rodowodzie anglosaskim, który znalazł zastosowanie w sądownictwie polubownym, stając się jedną z dróg ochrony skuteczności zapisu na sąd polubowny. Artykuł opisuje zakres wyjątku arbitrażowego z perspektywy doktrynalnej i orzecznictwa sądów, wyrosłego kolejno na tle Konwencji brukselskiej o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z 22.12.2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, zastępującego konwencję brukselską i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z 12.12.2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, które uchyliło rozporządzenie Bruksela I. Dzięki temu pokazano ewolucję podejścia do tej problematyki wraz z rozwojem europejskiego prawa procesowego. Ostatnia część artykułu odnosi się do nowej regulacji motywu 12 preambuły rozporządzenia Bruksela Ia i zwraca uwagę na praktyczne problemy związane z jurysdykcją sądów powszechnych i postępowaniem arbitrażowym.

Początek strony


Krzysztof Tapek
Zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy przekształcanego przewidzianej w art. 584(13) k.s.h.
Przedsiębiorca, którego działalność ulega przekształceniu w spółkę kapitałową, zgodnie z przepisami art. 551 § 5 oraz art. 584(1) i n. Kodeksu spółek handlowych odpowiada solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, powstałe przed dniem przekształcenia, przez okres trzech lat, licząc od dnia przekształcenia. Regulacja ta, choć jest przedmiotem wielu zróżnicowanych wypowiedzi doktryny, jest oczywista w swojej istocie. Nie ma wątpliwości, że przy spełnieniu przesłanek ustawowych były przedsiębiorca będzie odpowiadał za zobowiązania sprzed dnia przekształcenia, związane z prowadzonym przez niego uprzednio przedsiębiorstwem. Jednakże często spółka kapitałowa jest jedynie formą pośrednią w procesie transformacyjnym, a formą docelową jest spółka osobowa, np. spółka komandytowa, w której przedsiębiorca przekształcony (często również z innymi osobami) lub inne osoby trzecie zostają komandytariuszami, zaś rola komplementariusza przypada powołanej do tego innej spółce kapitałowej. Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy w przypadku przekształcenia przekształconej spółki kapitałowej w inną formę prawną, odpowiedzialność przedsiębiorcy przekształcanego wygasa wraz z rejestracją kolejnego przekształcenia, czy jest utrzymana do czasu upływu okresu trzyletniego oraz na jakiej zasadzie dochodzi do rozliczenia między przedsiębiorcą przekształcanym a spółką przekształconą za zaspokojone przez nich zobowiązania.

Początek strony


Monika Pacocha
Przebicie zasłony korporacyjnej a związanie zapisem na sąd polubowny
Przebicie zasłony korporacyjnej określane jest również jako przekłuwanie lub przebijanie "welonu korporacyjnego" (ang. piercing corporate veil, lifting the corporate veil, franc. levee du voile social). Konstrukcja ta przede wszystkim przełamuje zasadę prawnej odrębności podmiotów prawa. Przebicie zasłony korporacyjnej jest niekiedy stosowane w celu związania zapisem na sąd polubowny podmiotu trzeciego, tj. takiego, który formalnie nie jest stroną tej klauzuli. Po raz pierwszy miało to miejsce w orzecznictwie międzynarodowego arbitrażu handlowego. Jeszcze do niedawna w polskiej literaturze i doktrynie zagadnieniu temu nie poświęcano zbyt wiele miejsca. Nowe światło na zagadnienie rzuca orzecznictwo SN w sprawach z zakresu prawa pracy. W artykule przedstawiono analizę relewantnych rozstrzygnięć oraz możliwe drogi rozwoju tej koncepcji w polskim prawie arbitrażowym.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


Results of PPH contest
str. 4

Jacek Jastrzębski
 • Indemnification clauses under the Polish law
 • p. 5

  Krzysztof Felchner, Anna Tischner
 • Protection of Community designs under Polish criminal law
 • p. 18

  Kacper Wosiak
 • Influence of the shareholder register on the legitimacy regime in a joint-stock company
 • p. 26

  Piotr Podsiadło
 • Entity-related aspects of financial assistance
 • p. 31

  Maria Kierska
 • Anti-suit injunctions in light of the Europeanisation of private international law
 • p. 36

  Krzysztof Tapek
 • Scope of liability of the entrepreneur under transformation, introduced in Art. 584(13) of the Code of Commercial Partnerships and Companies
 • p. 47

  Monika Pacocha
 • Piercing the corporate veil and binding a non-signatory to an arbitration agreement
 • p. 51


  Jacek Jastrzębski
  Indemnification clauses under the Polish law
  The article discusses the legal effects and potential applications of indemnification clauses under the Polish law. Since the wide use of these contractual clauses in contracts governed by the Polish law has been inspired by the infl uence of common law concepts on the domestic contractual practice, it is useful to consider their application in the jurisdictions of their origin. Accordingly, the nature of indemnity under the English and American law is briefly referred to in order to establish the basic characteristics of this contractual instrument and the commercial goals that are typically achieved with the use thereof. It also contains an analysis of how these commercial aims may be accomplished under the Polish law and what the effects of an indemnity clause in a contract governed by the Polish law are.

  Back to top


  Krzysztof Felchner, Anna Tischner
  Protection of Community designs under Polish criminal law
  Design right infringements are not penalized under the Polish law. However, Art. 303 of the Polish Act on Industrial Property Law [AIPL] provides for criminal penalties for infringements of the right to the authorship of an 'inventive project' (the legal term which, according to the Polish law, encompasses also an design). The authors discuss the possibility of applying Art. 303 AIPL to Community designs. In the authors' opinion, Community designs fall within the category of an 'inventive project'. However, when applying the aforementioned Art. 303, one should take into account that the scope of protection of the design authorship is very narrow in the light of Regulation 6/2002 (much narrower than in the case of a design protected at the Polish national level). Similar problems regarding the application of criminal sanctions to infringements of EU trademark rights and Community plant varieties rights are also discussed. Finally, the authors call for appropriate amendments to the Polish law to avoid doubts regarding the application of the national criminal law to rights protected at EU level.

  Back to top


  Kacper Wosiak
  Influence of the shareholder register on the legitimacy regime in a joint-stock company
  The paper discusses the issue of legitimacy of a registered shareholder pursuant to provisions of the Code of Commercial Partnerships and Companies [CCPC] and the Civil Code. The legal scholars and the judiciary express discrepant views on particular issues within this area. The analysis in this article concerns mainly the significance of Art. 341 paras. 1-5 CCPC for the legitimacy regime in a joint-stock company. The paper attempts to justify the view that an entry in a shareholder register is a legal act and thus a company is bound only by a valid entry. This concept of an entry enables determining when the company will be authorized to rectify the shareholder register on its own. Art. 341 paras. 1-5 CCPC also substantially influence the assessment of the conflict between formal legitimacy and the actual right resulting from a registered share, including the application of Art. 921(7) of the Civil Code. In the current state of law, a valid entry in a shareholder register provides formal legitimacy to the shareholder until the procedure of registration is completed for the person who subsequently acquires the shares.

  Back to top


  Piotr Podsiadło
  Entity-related aspects of financial assistance
  The article outlines the entity-related issues connected with financial assistance transactions. The first part of the article contains an analysis of admissibility of financial assistance in relation to certain types of companies or partnerships. Except for a joint-stock company, the legal situation is not clear due to lack of regulations. In the author's opinion, financial assistance is admissible also in a limited liability company and a limited joint-stock partnership, with some reservations made in the article. In the second part, entity-related exceptions to limitations of financial assistance in a joint-stock company are presented. The author describes the doubts that exist in this regard as a result of imprecise legal regulations, and proposes adequate solutions.

  Back to top


  Maria Kierska
  Anti-suit injunctions in light of the Europeanisation of private international law
  This article examines the relation between EU law and arbitration,aiming to assess the effect of the revisited Brussels Ia Regulation and whether it has appropriately resolved the questions concerning parallel proceedings, procedural devices strengthening the effectiveness of arbitration agreements (anti-suit injunction), allocation of jurisdiction in proceedings ancillary to arbitration, enforcement of judgments given by the courts in disregard of an arbitration clause and recognition of judgments on the validity of an arbitration clause. The case law of the CJEU is examined in part II. Part III describes the legislative process leading to the adoption of the recast regulation. Finally, part IV presents the relevant amendments, in particular recital 12,which explains the scope of the arbitration exception

  Back to top


  Krzysztof Tapek
  Scope of liability of the entrepreneur under transformation, introduced in Art. 584(13) of the Code of Commercial Partnerships and Companies
  An entrepreneur whose form of economic activity is transformed into a sole-shareholder company, in accordance with Art. 551(5), 584(1) and subs. of the Code of Commercial Partnerships and Companies bears joint and several liability with the transformed company for liabilities of the entrepreneur under transformation arisen in relation to the economic activity pursued prior to the transformation day for a period of three years until the transformation day. This regulation is obvious. There is no doubt that subject to the statutory conditions, the entrepreneur under transformation will bear joint and several liability with the company. But often the company is only a temporary form before transformation into a partnership (most often a limited partnership whose general partner is another company) in which the entrepreneur under transformation (often with other persons) will be a limited partner. The aim of the present article is to answer the question if, after a subsequent transformation of the transformed company into another legal form, the liability of entrepreneur under transformation ceases or if it continues until the period of 3 years lapses. The second aim of the present article is to iden tify the basis for the settlement of mutual claims between the transformed company and the entrepreneur under transformation for any liabilities satisfied by them.

  Back to top


  Monika Pacocha
  Piercing the corporate veil and binding a non-signatory to an arbitration agreement
  Piercing the corporate veil is a legal doctrine that goes against the principle of separate legal entity. In arbitration, the doctrine may be used to bind a third party to an arbitration agreement. Until recently the subject was merely present in Polish case law and jurisprudence. A new light on the subject was shed by the Supreme Court of Poland in a few labour law cases. The article presents an analysis of the relevant decisions and discusses the possible ways of developing the concept in the Polish arbitration law.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2021 [349]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty