Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 12/2012 [244] Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Konkurs PPH
str. 4

Ewa Łętowska
Nieporozumienia co do adresatów i sposobu działania przepisów dyspozytywnych
str. 5

Michał Romanowski
 • W sprawie skutków zachowania sprzecznego z normą dyspozytywną raz jeszcze
 • str. 9

  Jacek Jastrzębski
 • Uwagi na tle regulacji zniesienia dematerializacji akcji w związku z planowaną nowelizacją ustawy o ofercie publicznej
 • str. 16

  Krzysztof Oplustil
 • Wyłączenie prawa pierwszeństwa do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z o.o. - uwagi de lege lata i de lege ferenda
 • str. 25

  Paweł Błaszczyk
 • Transgraniczne przekształcenie spółki - najnowsze tendencje w prawie unijnym
 • str. 35

  Jarosław Grykiel
 • Ochronna funkcja rejestru przedsiębiorców na przykładzie wpisów dotyczących spółek handlowych
 • str. 43

  Fabian Elżanowski
 • Ekonomiczna analiza regulacji insider trading
 • str. 53
  Michał Romanowski
  W sprawie skutków zachowania sprzecznego z normą dyspozytywną raz jeszcze
  Polemizujący ze mną autorzy próbowali sprowadzić spór dotyczący skutków zachowania sprzecznego z normą dyspozytywną do sporu, czy norma dyspozytywna jest normą obowiązującą tak jak norma imperatywna. Moc obowiązująca normy dyspozytywnej ma przesądzać, że zachowanie niezgodne z nią prowadzi do zastosowania sankcji nieważności. Istota problemu nie dotyczy jednak tego, czy norma dyspozytywna jest normą obowiązującą, ale czy jest ona powszechnie wiążąca. Pytanie, czy naruszenie normy dyspozytywnej stanowi naruszenie prawa zmierza do ustalenia, czy zachowanie sprzeczne z wzorcem określonym w normie dyspozytywnej powinno być eliminowane z obrotu prawnego.

  Początek strony


  Jacek Jastrzębski
  Uwagi na tle regulacji zniesienia dematerializacji akcji w związku z planowaną nowelizacją ustawy o ofercie publicznej
  Obowiązująca regulacja delistingu stanowi przedmiot wniosków de lege ferenda wyrażanych zarówno w piśmiennictwie, jak i w toku prac legislacyjnych. O ile w ramach przygotowywania planowanej nowelizacji ustawy o ofercie publicznej zasygnalizowano konieczność rewizji niektórych merytorycznych założeń tej regulacji, o tyle wymaga ona również wielu zmian o charakterze bardziej technicznym i przez to - jak należy zakładać - mniej kontrowersyjnych i niewymagających pogłębionej dyskusji. Wydaje się przy tym, że mogłyby one zostać wprowadzone i zwiększyć przejrzystość prawa w tym obszarze, niezależnie od trwających prac i dyskusji nad głębszą nowelizacją ustawy o ofercie publicznej.

  Początek strony


  Krzysztof Oplustil
  Wyłączenie prawa pierwszeństwa do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z o.o. - uwagi de lege lata i de lege ferenda
  Ustalenie zasad, na jakich wspólnik spółki z o.o. może zostać pozbawiony prawa pierwszeństwa do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, wywołuje wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie. Sporne jest w szczególności, czy wyłączenie prawa pierwszeństwa w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego wymaga zgody wspólnika na uszczuplenie praw udziałowych stosownie do art. 246 § 3 kodeksu spółek handlowych. W kontekście niejasnej normy wynikającej z art. 260 § 2 w zw. z art. 257 § 3 zd. 2 k.s.h. kontrowersje wywołuje także dopuszczalność wyłączenia prawa pierwszeństwa w przypadku uproszczonego trybu podwyższenia kapitału zakładowego (bez zmiany umowy spółki). Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie najważniejszych spornych zagadnień w świetle legis latae oraz sformułowanie postulatów de lege ferenda zmierzających do liberalizacji zasad pozbawiania wspólników prawa pierwszeństwa.

  Początek strony


  Paweł Błaszczyk
  Transgraniczne przekształcenie spółki - najnowsze tendencje w prawie unijnym
  Wraz z postępującą integracją Unii Europejskiej w praktyce prowadzonej w niej działalności gospodarczej coraz większego znaczenia nabiera kwestia swobody przedsiębiorczości oraz wynikająca z niej swoboda osiedlania się spółek. Interpretacja tych swobód nie jest jednak wolna od wątpliwości, o czym świadczy liczne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS) - zapoczątkowane wyrokiem w sprawie Daily Mail z 1988 r. i kontynuowane rozstrzygnięciami w sprawach: Centros, Überseering, Inspire Art, Sevic i Cartesio. Mimo serii wydanych judykatów wiele problemów związanych z realizacją swobody przedsiębiorczości pozostaje nierozwiązanych. Należy do nich m.in. kwestia transgranicznego przekształcenia spółki, która została wstępnie zasygnalizowana w uzasadnieniu wyroku TS w sprawie Cartesio, a ostatnio stała się przedmiotem wyraźnego rozstrzygnięcia w sprawie Vale. Orzeczenie to, jakkolwiek nie jest wolne od wątpliwości, zasługuje generalnie na aprobatę i w zakresie swobody osiedlania się spółek wydaje się stanowić najważniejszy werdykt TS od czasów Cartesio. Ponadto, Komisja Europejska (dalej jako Komisja) zakończyła niedawno szerokie konsultacje społeczne na temat przyszłości europejskiego prawa spółek, z których wynika, że jednym z głównych postulatów unijnych przedsiębiorców jest stworzenie wyraźnej regulacji dotyczącej transgranicznego przeniesienia siedziby statutowej spółki, połączonego z jej transgranicznym przekształceniem. Wydaje się, że najnowsze orzecznictwo TS oraz wyniki konsultacji Komisji mogą stanowić konieczny impuls, żeby wznowić prace nad zawieszonym projektem Czternastej Dyrektywy.

  Początek strony


  Jarosław Grykiel
  Ochronna funkcja rejestru przedsiębiorców na przykładzie wpisów dotyczących spółek handlowych
  Bezpieczeństwo uczestników obrotu gospodarczego w znacznej mierze zależy od prawidłowego ukształtowania konstrukcji oraz zasad funkcjonowania rejestru przedsiębiorców. Dotyczy to w szczególności takich sfer, jak: reprezentacja, odpowiedzialność za zobowiązania czy obrót prawami udziałowymi. Obecne rozwiązania prawne w tym zakresie, mimo wielokrotnych nowelizacji, wciąż budzą wiele wątpliwości.

  Początek strony


  Fabian Elżanowski
  Ekonomiczna analiza regulacji insider trading
  Uzasadnienie regulacji insider trading od lat rodzi liczne wątpliwości w doktrynie. Czy insider trading jest nieuczciwy? Wykorzystywanie "poufnych informacji" na innych rynkach niż kapitałowy nie jest penalizowane. Sankcje prawne ani sankcje rozproszone nie grożą nabywcy nieruchomości, który nie poinformuje o znajdujących się pod jej powierzchnią pokładach ropy naftowej. Jakie względy uzasadniają regulację insider trading? Odpowiedzi na to pytanie postaram się udzielić, wykorzystując metodologię ekonomicznej analizy prawa.

  Początek strony


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty