Facebook
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 12/2012 [244] Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Konkurs PPH
str. 4

Ewa Łętowska
Nieporozumienia co do adresatów i sposobu działania przepisów dyspozytywnych
str. 5

Michał Romanowski
 • W sprawie skutków zachowania sprzecznego z normą dyspozytywną raz jeszcze
 • str. 9

  Jacek Jastrzębski
 • Uwagi na tle regulacji zniesienia dematerializacji akcji w związku z planowaną nowelizacją ustawy o ofercie publicznej
 • str. 16

  Krzysztof Oplustil
 • Wyłączenie prawa pierwszeństwa do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z o.o. - uwagi de lege lata i de lege ferenda
 • str. 25

  Paweł Błaszczyk
 • Transgraniczne przekształcenie spółki - najnowsze tendencje w prawie unijnym
 • str. 35

  Jarosław Grykiel
 • Ochronna funkcja rejestru przedsiębiorców na przykładzie wpisów dotyczących spółek handlowych
 • str. 43

  Fabian Elżanowski
 • Ekonomiczna analiza regulacji insider trading
 • str. 53




  Michał Romanowski
  W sprawie skutków zachowania sprzecznego z normą dyspozytywną raz jeszcze
  Polemizujący ze mną autorzy próbowali sprowadzić spór dotyczący skutków zachowania sprzecznego z normą dyspozytywną do sporu, czy norma dyspozytywna jest normą obowiązującą tak jak norma imperatywna. Moc obowiązująca normy dyspozytywnej ma przesądzać, że zachowanie niezgodne z nią prowadzi do zastosowania sankcji nieważności. Istota problemu nie dotyczy jednak tego, czy norma dyspozytywna jest normą obowiązującą, ale czy jest ona powszechnie wiążąca. Pytanie, czy naruszenie normy dyspozytywnej stanowi naruszenie prawa zmierza do ustalenia, czy zachowanie sprzeczne z wzorcem określonym w normie dyspozytywnej powinno być eliminowane z obrotu prawnego.

  Początek strony


  Jacek Jastrzębski
  Uwagi na tle regulacji zniesienia dematerializacji akcji w związku z planowaną nowelizacją ustawy o ofercie publicznej
  Obowiązująca regulacja delistingu stanowi przedmiot wniosków de lege ferenda wyrażanych zarówno w piśmiennictwie, jak i w toku prac legislacyjnych. O ile w ramach przygotowywania planowanej nowelizacji ustawy o ofercie publicznej zasygnalizowano konieczność rewizji niektórych merytorycznych założeń tej regulacji, o tyle wymaga ona również wielu zmian o charakterze bardziej technicznym i przez to - jak należy zakładać - mniej kontrowersyjnych i niewymagających pogłębionej dyskusji. Wydaje się przy tym, że mogłyby one zostać wprowadzone i zwiększyć przejrzystość prawa w tym obszarze, niezależnie od trwających prac i dyskusji nad głębszą nowelizacją ustawy o ofercie publicznej.

  Początek strony


  Krzysztof Oplustil
  Wyłączenie prawa pierwszeństwa do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z o.o. - uwagi de lege lata i de lege ferenda
  Ustalenie zasad, na jakich wspólnik spółki z o.o. może zostać pozbawiony prawa pierwszeństwa do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, wywołuje wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie. Sporne jest w szczególności, czy wyłączenie prawa pierwszeństwa w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego wymaga zgody wspólnika na uszczuplenie praw udziałowych stosownie do art. 246 § 3 kodeksu spółek handlowych. W kontekście niejasnej normy wynikającej z art. 260 § 2 w zw. z art. 257 § 3 zd. 2 k.s.h. kontrowersje wywołuje także dopuszczalność wyłączenia prawa pierwszeństwa w przypadku uproszczonego trybu podwyższenia kapitału zakładowego (bez zmiany umowy spółki). Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie najważniejszych spornych zagadnień w świetle legis latae oraz sformułowanie postulatów de lege ferenda zmierzających do liberalizacji zasad pozbawiania wspólników prawa pierwszeństwa.

  Początek strony


  Paweł Błaszczyk
  Transgraniczne przekształcenie spółki - najnowsze tendencje w prawie unijnym
  Wraz z postępującą integracją Unii Europejskiej w praktyce prowadzonej w niej działalności gospodarczej coraz większego znaczenia nabiera kwestia swobody przedsiębiorczości oraz wynikająca z niej swoboda osiedlania się spółek. Interpretacja tych swobód nie jest jednak wolna od wątpliwości, o czym świadczy liczne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS) - zapoczątkowane wyrokiem w sprawie Daily Mail z 1988 r. i kontynuowane rozstrzygnięciami w sprawach: Centros, Überseering, Inspire Art, Sevic i Cartesio. Mimo serii wydanych judykatów wiele problemów związanych z realizacją swobody przedsiębiorczości pozostaje nierozwiązanych. Należy do nich m.in. kwestia transgranicznego przekształcenia spółki, która została wstępnie zasygnalizowana w uzasadnieniu wyroku TS w sprawie Cartesio, a ostatnio stała się przedmiotem wyraźnego rozstrzygnięcia w sprawie Vale. Orzeczenie to, jakkolwiek nie jest wolne od wątpliwości, zasługuje generalnie na aprobatę i w zakresie swobody osiedlania się spółek wydaje się stanowić najważniejszy werdykt TS od czasów Cartesio. Ponadto, Komisja Europejska (dalej jako Komisja) zakończyła niedawno szerokie konsultacje społeczne na temat przyszłości europejskiego prawa spółek, z których wynika, że jednym z głównych postulatów unijnych przedsiębiorców jest stworzenie wyraźnej regulacji dotyczącej transgranicznego przeniesienia siedziby statutowej spółki, połączonego z jej transgranicznym przekształceniem. Wydaje się, że najnowsze orzecznictwo TS oraz wyniki konsultacji Komisji mogą stanowić konieczny impuls, żeby wznowić prace nad zawieszonym projektem Czternastej Dyrektywy.

  Początek strony


  Jarosław Grykiel
  Ochronna funkcja rejestru przedsiębiorców na przykładzie wpisów dotyczących spółek handlowych
  Bezpieczeństwo uczestników obrotu gospodarczego w znacznej mierze zależy od prawidłowego ukształtowania konstrukcji oraz zasad funkcjonowania rejestru przedsiębiorców. Dotyczy to w szczególności takich sfer, jak: reprezentacja, odpowiedzialność za zobowiązania czy obrót prawami udziałowymi. Obecne rozwiązania prawne w tym zakresie, mimo wielokrotnych nowelizacji, wciąż budzą wiele wątpliwości.

  Początek strony


  Fabian Elżanowski
  Ekonomiczna analiza regulacji insider trading
  Uzasadnienie regulacji insider trading od lat rodzi liczne wątpliwości w doktrynie. Czy insider trading jest nieuczciwy? Wykorzystywanie "poufnych informacji" na innych rynkach niż kapitałowy nie jest penalizowane. Sankcje prawne ani sankcje rozproszone nie grożą nabywcy nieruchomości, który nie poinformuje o znajdujących się pod jej powierzchnią pokładach ropy naftowej. Jakie względy uzasadniają regulację insider trading? Odpowiedzi na to pytanie postaram się udzielić, wykorzystując metodologię ekonomicznej analizy prawa.

  Początek strony


  Table of contents

  Rozwiń Zwiń


  PPH contest notice
  p. 4

  Ewa Łętowska
 • Misunderstandings as to addressees of dispositive provisions and the way these provisions operate
 • p. 5

  Michał Romanowski
 • Again on the consequences of contradiction with ius dispositivum
 • p. 9

  Jacek Jastrzębski
 • Remarks on the Polish Regulation of Delisting in connection with the potential amendment of the Act on Public Offering
 • p. 16

  Krzysztof Oplustil
 • Exclusion of the preemptive right to take up new shares in the increased share capital of a limited liability company - remarks de lege lata and de lege ferenda
 • p. 25

  Paweł Błaszczyk
 • Cross-border company transformation - latest trends in EU law
 • p. 35

  Jarosław Grykiel
 • The protective function of the register of entrepreneurs on the example of entries related to commercial companies
 • p. 43

  Fabian Elżanowski
 • Fabian Elżanowski - The law and economics of Insider Trading
 • p. 53




  Ewa Łętowska
  Misunderstandings as to addressees of dispositive provisions and the way these provisions operate
  This article is yet another polemic (other articles in "Przegląd Prawa Handlowego" ("Commercial Law Review", June, July, November 2011 issue)) with Michał Romanowski's statement that unlawfulness of a resolution adopted by a company's general meeting does not apply to it being contrary to dispositive norms ("Commercial Law Review", April, August 2011 issue). Like other participants of the polemic, this writer believes that dispositive norms contained in enacted laws are part of the system of applicable laws, just like iuiris cogentis provisions. Their distinguishing feature is their subsidiary nature: they can play the role set by the legislator for specificlegal relationships only when the parties have not expressly stated otherwise. Thus, subsidiarity here is envisaged as a mechanismsimilar to opt-outs. The option is exercised in different ways in case of agreements, unilateral declarations of intent or corporate instruments of bodies of an incorporated entity.

  Back to top


  Michał Romanowski
  Again on the consequences of contradiction with ius dispositivum
  The author comments on the essence of dispute whether ius dispositivum is binding law. In his opinion the essence of the dispute is whether ius dispositivum binds by the decision of the law-maker and not by that of its addressee. The author is of opinion that private law is not limited only to orders and prohibitions and that it is questionable whether ius dispositivium is a result of hard preference of law-maker. The author disagrees that competence of addressee of ius dispositivum is limited only to allow the party to depart from ius dispositivum and once a party elects not to depart from ius dispositivum, the party is bound by it like by ius cogens.

  Back to top


  Jacek Jastrzębski
  Remarks on the Polish Regulation of Delisting in connection with the potential amendment of the Act on Public Offering
  The Polish regulation on delisting - provided for in Art. 91 of the Act on Public Offering, on Conditions for the Introduction of Financial Instruments to the Organized Trading System and on Public Companies (the "Act") - is expected to be subject to potential changes that are indicated in the legislative material concerning a major amendment to the Act. Due to the nature of these changes (connected to i.a. the harmonization of majority thresholds required for the delisting and for the squeeze-out, the consequences of delisting of financial instruments traded only in an alternative trading system) their introduction may require further discussion. However, irrespectively of any such discussion, several minor and technical changes can be proposed and potentially introduced toimprove and clarify the current regulation of delisting.

  Back to top


  Krzysztof Oplustil
  Exclusion of the preemptive right to take up new shares in the increased share capital of a limited liability company - remarks de lege lata and de lege ferenda
  Shareholders of a limited liability company have the statutory preemptive right to take up new shares in the increased share capital in order to preserve the proportion of their relative rights deriving from their shares. According to the Polish company law, the preemptive right may be excluded either (i) in the company's articles of association in a general way, or (ii) ad hoc, in a resolution of shareholders. A controversial issue in the legal doctrine is whether such an ad hoc exclusion or restriction of the preemptive rights requires consent of the concerned shareholders in accordance with Art. 246(3) CCC. The purpose of the article is to analyze, in the light of the jurisprudence of the Polish Supreme Court, the statutory premises for an exclusion of preemptive rights in case of increase of share capital, both by amendment to the company's articles and in a simplified way, i.e. without such an amendment. The article concludes with a presentation of proposed reform of existing regulations concerning the preemptive right.

  Back to top


  Paweł Błaszczyk
  Cross-border company transformation - latest trends in EU law
  Along with the progressing integration of the European Union, the issue of freedom of establishment and the resulting free movement of services acquire greater and greater importance in the practice of business operations conducted in the EU. Interpretation of these freedoms is not, however, free from doubts, as demonstrated by ample case law of the Court of Justice (CoJ) - commenced in the judgment in Daily Mail case of 1988 and continued in decisions in cases Centros, Überseering, Inspire Art, Sevic and Cartesio. Despite a series of issued judgments, many problems relating to the exercise of freedom of establishment remain unsolved. One of them is the issue of cross-border transformation of a company, which was initially signalled in the reasons for the judgment issued by CoJ in Cartesio case, and recently was the subject of a clear adjudication in Vale case. The judgment, however not free from doubts, deserves to be approved in general and as far as free movement of services is concerned it seems to be the most important CoJ judgment since Cartesio. Moreover, the European Commission (the Commission) has recently completed broad social consultations about the future of the European company law, from which consultations it results that one of the main postulates of EU entrepreneurs is the enactment of an express regulation concerning cross-border movement of a company's registered office, combined with its cross-border transformation. It seems that the recent case law of the CoJ and results of the Commission'sconsultations can be the necessary stimulus for resuming work on the suspended draft of the Fourteenth Directive.

  Back to top


  Jarosław Grykiel
  The protective function of the register of entrepreneurs on the example of entries related to commercial companies
  The safety of business transactions depend - to a large extent - on the proper design of the structure and principles of operation of the entrepreneurs register. This applies in particular to areas such as representation, liability for obligations or trade in shares or rights arising from shares. The current legal solutions in this area, despite multiple amendments, still raise many questions.

  Back to top


  Fabian Elżanowski
  The law and economics of Insider Trading
  Justification for the insider trading regulation raises many doubts among scholars. Is insider trading unfair? The use of "confidential information" in markets other than a capital market is not sanctioned. A purchaser of a land is not obliged to inform about an oil reserves beneath its surface. What than justify the regulation of insider trading? An economic approach will be applied in order to answer

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty