Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
54,81 54,81
Cena regularna: 60,90
60,90
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińKonkurs PPH
str. 4

Ewa Łętowska
Nieporozumienia co do adresatów i sposobu działania przepisów dyspozytywnych
str. 5

Michał Romanowski

str. 9

Jacek
...Konkurs PPH
str. 4

Ewa Łętowska
Nieporozumienia co do adresatów i sposobu działania przepisów dyspozytywnych
str. 5

Michał Romanowski

str. 9

Jacek Jastrzębski

str. 16

Krzysztof Oplustil

str. 25

Paweł Błaszczyk

str. 35

Jarosław Grykiel

str. 43

Fabian Elżanowski

str. 53
Michał Romanowski
W sprawie skutków zachowania sprzecznego z normą dyspozytywną raz jeszcze
Polemizujący ze mną autorzy próbowali sprowadzić spór dotyczący skutków zachowania sprzecznego z normą dyspozytywną do sporu, czy norma dyspozytywna jest normą obowiązującą tak jak norma imperatywna. Moc obowiązująca normy dyspozytywnej ma przesądzać, że zachowanie niezgodne z nią prowadzi do zastosowania sankcji nieważności. Istota problemu nie dotyczy jednak tego, czy norma dyspozytywna jest normą obowiązującą, ale czy jest ona powszechnie wiążąca. Pytanie, czy naruszenie normy dyspozytywnej stanowi naruszenie prawa zmierza do ustalenia, czy zachowanie sprzeczne z wzorcem określonym w normie dyspozytywnej powinno być eliminowane z obrotu prawnego.

Początek strony


Jacek Jastrzębski
Uwagi na tle regulacji zniesienia dematerializacji akcji w związku z planowaną nowelizacją ustawy o ofercie publicznej
Obowiązująca regulacja delistingu stanowi przedmiot wniosków de lege ferenda wyrażanych zarówno w piśmiennictwie, jak i w toku prac legislacyjnych. O ile w ramach przygotowywania planowanej nowelizacji ustawy o ofercie publicznej zasygnalizowano konieczność rewizji niektórych merytorycznych założeń tej regulacji, o tyle wymaga ona również wielu zmian o charakterze bardziej technicznym i przez to - jak należy zakładać - mniej kontrowersyjnych i niewymagających pogłębionej dyskusji. Wydaje się przy tym, że mogłyby one zostać wprowadzone i zwiększyć przejrzystość prawa w tym obszarze, niezależnie od trwających prac i dyskusji nad głębszą nowelizacją ustawy o ofercie publicznej.

Początek strony


Krzysztof Oplustil
Wyłączenie prawa pierwszeństwa do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z o.o. - uwagi de lege lata i de lege ferenda
Ustalenie zasad, na jakich wspólnik spółki z o.o. może zostać pozbawiony prawa pierwszeństwa do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, wywołuje wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie. Sporne jest w szczególności, czy wyłączenie prawa pierwszeństwa w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego wymaga zgody wspólnika na uszczuplenie praw udziałowych stosownie do art. 246 § 3 kodeksu spółek handlowych. W kontekście niejasnej normy wynikającej z art. 260 § 2 w zw. z art. 257 § 3 zd. 2 k.s.h. kontrowersje wywołuje także dopuszczalność wyłączenia prawa pierwszeństwa w przypadku uproszczonego trybu podwyższenia kapitału zakładowego (bez zmiany umowy spółki). Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie najważniejszych spornych zagadnień w świetle legis latae oraz sformułowanie postulatów de lege ferenda zmierzających do liberalizacji zasad pozbawiania wspólników prawa pierwszeństwa.

Początek strony


Paweł Błaszczyk
Transgraniczne przekształcenie spółki - najnowsze tendencje w prawie unijnym
Wraz z postępującą integracją Unii Europejskiej w praktyce prowadzonej w niej działalności gospodarczej coraz większego znaczenia nabiera kwestia swobody przedsiębiorczości oraz wynikająca z niej swoboda osiedlania się spółek. Interpretacja tych swobód nie jest jednak wolna od wątpliwości, o czym świadczy liczne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS) - zapoczątkowane wyrokiem w sprawie Daily Mail z 1988 r. i kontynuowane rozstrzygnięciami w sprawach: Centros, Überseering, Inspire Art, Sevic i Cartesio. Mimo serii wydanych judykatów wiele problemów związanych z realizacją swobody przedsiębiorczości pozostaje nierozwiązanych. Należy do nich m.in. kwestia transgranicznego przekształcenia spółki, która została wstępnie zasygnalizowana w uzasadnieniu wyroku TS w sprawie Cartesio, a ostatnio stała się przedmiotem wyraźnego rozstrzygnięcia w sprawie Vale. Orzeczenie to, jakkolwiek nie jest wolne od wątpliwości, zasługuje generalnie na aprobatę i w zakresie swobody osiedlania się spółek wydaje się stanowić najważniejszy werdykt TS od czasów Cartesio. Ponadto, Komisja Europejska (dalej jako Komisja) zakończyła niedawno szerokie konsultacje społeczne na temat przyszłości europejskiego prawa spółek, z których wynika, że jednym z głównych postulatów unijnych przedsiębiorców jest stworzenie wyraźnej regulacji dotyczącej transgranicznego przeniesienia siedziby statutowej spółki, połączonego z jej transgranicznym przekształceniem. Wydaje się, że najnowsze orzecznictwo TS oraz wyniki konsultacji Komisji mogą stanowić konieczny impuls, żeby wznowić prace nad zawieszonym projektem Czternastej Dyrektywy.

Początek strony


Jarosław Grykiel
Ochronna funkcja rejestru przedsiębiorców na przykładzie wpisów dotyczących spółek handlowych
Bezpieczeństwo uczestników obrotu gospodarczego w znacznej mierze zależy od prawidłowego ukształtowania konstrukcji oraz zasad funkcjonowania rejestru przedsiębiorców. Dotyczy to w szczególności takich sfer, jak: reprezentacja, odpowiedzialność za zobowiązania czy obrót prawami udziałowymi. Obecne rozwiązania prawne w tym zakresie, mimo wielokrotnych nowelizacji, wciąż budzą wiele wątpliwości.

Początek strony


Fabian Elżanowski
Ekonomiczna analiza regulacji insider trading
Uzasadnienie regulacji insider trading od lat rodzi liczne wątpliwości w doktrynie. Czy insider trading jest nieuczciwy? Wykorzystywanie "poufnych informacji" na innych rynkach niż kapitałowy nie jest penalizowane. Sankcje prawne ani sankcje rozproszone nie grożą nabywcy nieruchomości, który nie poinformuje o znajdujących się pod jej powierzchnią pokładach ropy naftowej. Jakie względy uzasadniają regulację insider trading? Odpowiedzi na to pytanie postaram się udzielić, wykorzystując metodologię ekonomicznej analizy prawa.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


PPH contest notice
p. 4

Ewa Łętowska
 • Misunderstandings as to addressees of dispositive provisions and the way these provisions operate
 • p. 5

  Michał Romanowski
 • Again on the consequences of contradiction with ius dispositivum
 • p. 9

  Jacek Jastrzębski
 • Remarks on the Polish Regulation of Delisting in connection with the potential amendment of the Act on Public Offering
 • p. 16

  Krzysztof Oplustil
 • Exclusion of the preemptive right to take up new shares in the increased share capital of a limited liability company - remarks de lege lata and de lege ferenda
 • p. 25

  Paweł Błaszczyk
 • Cross-border company transformation - latest trends in EU law
 • p. 35

  Jarosław Grykiel
 • The protective function of the register of entrepreneurs on the example of entries related to commercial companies
 • p. 43

  Fabian Elżanowski
 • Fabian Elżanowski - The law and economics of Insider Trading
 • p. 53
  Ewa Łętowska
  Misunderstandings as to addressees of dispositive provisions and the way these provisions operate
  This article is yet another polemic (other articles in "Przegląd Prawa Handlowego" ("Commercial Law Review", June, July, November 2011 issue)) with Michał Romanowski's statement that unlawfulness of a resolution adopted by a company's general meeting does not apply to it being contrary to dispositive norms ("Commercial Law Review", April, August 2011 issue). Like other participants of the polemic, this writer believes that dispositive norms contained in enacted laws are part of the system of applicable laws, just like iuiris cogentis provisions. Their distinguishing feature is their subsidiary nature: they can play the role set by the legislator for specific legal relationships only when the parties have not expressly stated otherwise. Thus, subsidiarity here is envisaged as a mechanism similar to opt-outs. The option is exercised in different ways in case of agreements, unilateral declarations of intent or corporate instruments of bodies of an incorporated entity.

  Back to top


  Michał Romanowski
  Again on the consequences of contradiction with ius dispositivum
  The author comments on the essence of dispute whether ius dispositivum is binding law. In his opinion the essence of the dispute is whether ius dispositivum binds by the decision of the law-maker and not by that of its addressee. The author is of opinion that private law is not limited only to orders and prohibitions and that it is questionable whether ius dispositivium is a result of hard preference of law-maker. The author disagrees that competence of addressee of ius dispositivum is limited only to allow the party to depart from ius dispositivum and once a party elects not to depart from ius dispositivum, the party is bound by it like by ius cogens.

  Back to top


  Jacek Jastrzębski
  Remarks on the Polish Regulation of Delisting in connection with the potential amendment of the Act on Public Offering
  The Polish regulation on delisting - provided for in Art. 91 of the Act on Public Offering, on Conditions for the Introduction of Financial Instruments to the Organized Trading System and on Public Companies (the "Act") - is expected to be subject to potential changes that are indicated in the legislative material concerning a major amendment to the Act. Due to the nature of these changes (connected to i.a. the harmonization of majority thresholds required for the delisting and for the squeeze-out, the consequences of delisting of financial instruments traded only in an alternative trading system) their introduction may require further discussion. However, irrespectively of any such discussion, several minor and technical changes can be proposed and potentially introduced to improve and clarify the current regulation of delisting.

  Back to top


  Krzysztof Oplustil
  Exclusion of the preemptive right to take up new shares in the increased share capital of a limited liability company - remarks de lege lata and de lege ferenda
  Shareholders of a limited liability company have the statutory preemptive right to take up new shares in the increased share capital in order to preserve the proportion of their relative rights deriving from their shares. According to the Polish company law, the preemptive right may be excluded either (i) in the company's articles of association in a general way, or (ii) ad hoc, in a resolution of shareholders. A controversial issue in the legal doctrine is whether such an ad hoc exclusion or restriction of the preemptive rights requires consent of the concerned shareholders in accordance with Art. 246(3) CCC. The purpose of the article is to analyze, in the light of the jurisprudence of the Polish Supreme Court, the statutory premises for an exclusion of preemptive rights in case of increase of share capital, both by amendment to the company's articles and in a simplified way, i.e. without such an amendment. The article concludes with a presentation of proposed reform of existing regulations concerning the preemptive right.

  Back to top


  Paweł Błaszczyk
  Cross-border company transformation - latest trends in EU law
  Along with the progressing integration of the European Union, the issue of freedom of establishment and the resulting free movement of services acquire greater and greater importance in the practice of business operations conducted in the EU. Interpretation of these freedoms is not, however, free from doubts, as demonstrated by ample case law of the Court of Justice (CoJ) - commenced in the judgment in Daily Mail case of 1988 and continued in decisions in cases Centros, Überseering, Inspire Art, Sevic and Cartesio. Despite a series of issued judgments, many problems relating to the exercise of freedom of establishment remain unsolved. One of them is the issue of cross-border transformation of a company, which was initially signalled in the reasons for the judgment issued by CoJ in Cartesio case, and recently was the subject of a clear adjudication in Vale case. The judgment, however not free from doubts, deserves to be approved in general and as far as free movement of services is concerned it seems to be the most important CoJ judgment since Cartesio. Moreover, the European Commission (the Commission) has recently completed broad social consultations about the future of the European company law, from which consultations it results that one of the main postulates of EU entrepreneurs is the enactment of an express regulation concerning cross-border movement of a company's registered office, combined with its cross-border transformation. It seems that the recent case law of the CoJ and results of the Commission's consultations can be the necessary stimulus for resuming work on the suspended draft of the Fourteenth Directive.

  Back to top


  Jarosław Grykiel
  The protective function of the register of entrepreneurs on the example of entries related to commercial companies
  The safety of business transactions depend - to a large extent - on the proper design of the structure and principles of operation of the entrepreneurs register. This applies in particular to areas such as representation, liability for obligations or trade in shares or rights arising from shares. The current legal solutions in this area, despite multiple amendments, still raise many questions.

  Back to top


  Fabian Elżanowski
  The law and economics of Insider Trading
  Justification for the insider trading regulation raises many doubts among scholars. Is insider trading unfair? The use of "confidential information" in markets other than a capital market is not sanctioned. A purchaser of a land is not obliged to inform about an oil reserves beneath its surface. What than justify the regulation of insider trading? An economic approach will be applied in order to answer

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty