Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 4/2015 [272) Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Robert Stefanicki
 • Wdrażanie dyrektywy 93/13/EWG w świetle ostatniego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości (cz. I)
 • str. 4

  Marcin Asłanowicz
 • Sposób powoływania arbitra a jego bezstronność i niezależność
 • str. 11

  Łukasz Gorywoda
 • Instytucjonalizacja dwuinstancyjności postępowania arbitrażowego - apelacja arbitrażowa według nowych reguł American Arbitration Association
 • str. 17

  Katarzyna Palka-Bartoszek, Łukasz Rolnik
 • Skutki wypowiedzenia umowy "dwuosobowej" spółki jawnej przez jednego ze wspólników
 • str. 29

  80 LAT KODYFIKACJI POLSKIEGO PRAWA HANDLOWEGO

  80 lat kodyfikacji prawa handlowego w Polsce - sprawozdanie z konferencji
  str. 29

  Urszula Promińska
 • (R)ewolucja koncepcji osobowej spółki handlowej (od kodeksu handlowego do kodeksu spółek handlowych)
 • str. 33

  Andrzej Szumański
 • Nowelizacja kodeksu spółek handlowych z 28.11.2014 r. przewidująca szersze wykorzystanie wzorca udostępnianego w systemie teleinformatycznym
 • str. 38

  Wojciech Popiołek
 • Czy koniec osiemdziesięcioletniej tradycji formy niektórych czynności prawa spółek?
 • str. 48

  Aleksander Chłopecki
 • Regulacje spółki publicznej a kodeks spółek handlowych
 • str. 55
  Robert Stefanicki
  Wdrażanie dyrektywy 93/13/EWG w świetle ostatniego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości (cz. I)
  Skuteczne przeciwdziałanie stosowaniu nieuczciwych klauzul w umowach z konsumentami leży nie tylko w interesie ekonomicznym konsumentów, lecz także w nie mniejszym stopniu w interesie ogólnym usuwania zakłócających funkcjonowanie rynku nieprawidłowości obrotu cywilnoprawnego. Zarówno przedmiotowe ograniczenia stosowania dyrektywy 93/13/EWG, jak i zakładany nią minimalny charakter harmonizacji stawiają pod znakiem zapytania gwarancje pełnej realizacji wskazanych celów.

  Początek strony


  Marcin Asłanowicz
  Sposób powołania arbitra a jego bezstronność i niezależność
  W doktrynie prawa nie budzi wątpliwości, że warunkiem rzetelności i uczciwości procesu przed sądem polubownym jest wymaganie, aby arbiter lub arbitrzy tworzący skład orzekający byli w toku całego postępowania bezstronni i niezależni. Warunek ten ma zostać spełniony przez wyłączenie ryzyka konfliktu interesów arbitra ze stronami postępowania oraz ich pełnomocnikami. W praktyce często dochodzi jednak do sytuacji, w której arbitrzy boczni okazują się stronniczy, w rzeczywistości reprezentując interesy strony, która ich powołała. Temat ten do niedawna nie był w Polsce przedmiotem wypowiedzi ani w literaturze, ani w publicznej dyskusji, a wręcz był tematem tabu. Celem niniejszej publikacji jest przeprowadzenie analizy zasad powoływania arbitrów w wiodących zagranicznych i polskich sądach arbitrażowych oraz ich ocena przede wszystkim przez pryzmat konieczności zagwarantowania pełnej bezstronności i niezależności arbitrów. Intencją autora pozostaje wywołanie dyskusji naukowej na temat optymalnych zasad konstytuowania trybunału arbitrażowego - w równym stopniu zapewniających swobodę decyzyjną stron, co prowadzących do w pełni obiektywnego rozstrzygnięcia powstałego sporu. W razie uznania zasadności postulatu zmiany zasad powoływania arbitrów zostanie otwarta kwestia zdefiniowania nowych reguł tworzenia zespołów orzekających.

  Początek strony


  Łukasz Gorywoda
  Instytucjonalizacja dwuinstancyjności postępowania arbitrażowego - apelacja arbitrażowa według nowych reguł American Arbitration Association
  Potrzeby proceduralne uczestników obrotu gospodarczego nie są jednolite. Charakter sporu może sprawić, że strony będą chciały zapewnić sobie możliwość merytorycznej kontroli orzeczenia w ramach postępowania arbitrażowego, ponieważ bardziej niż na szybkości, z jaką orzeczenie stanie się ostateczne, będzie im zależało na merytorycznej poprawności rozstrzygnięcia. Jednoinstancyjność postępowania arbitrażowego nie jest więc dla wszystkich uczestników obrotu gospodarczego rozwiązaniem optymalnym. Fakt ten zaczynają dostrzegać niektóre stałe instytucje arbitrażowe.

  Początek strony


  Katarzyna Palka-Bartoszek, Łukasz Rolnik
  Skutki wypowiedzenia umowy "dwuosobowej" spółki jawnej przez jednego ze wspólników
  Wypowiedzenie umowy spółki jawnej - w szczególności składającej się wyłącznie z dwóch wspólników - nie powoduje automatycznego (łac. ipso iure) wystąpienia tego wspólnika ze spółki. Wypowiedzenie to wprowadza spółkę w fazę likwidacji. Wspólnik, który na podstawie przepisu art. 58 pkt 5 kodeksu spółek handlowych1 złożył oświadczenie o wypowiedzeniu spółki jawnej, zachowuje status wspólnika aż do chwili wykreślenia spółki z rejestru zgodnie z art. 84 § 2 k.s.h. Wspólnik na podstawie przepisu art. 70 § 1 zd. 1 k.s.h. uzyskuje (ma) status reprezentanta spółki jawnej, pełniąc funkcję jej likwidatora.

  Początek strony


  Urszula Promińska
  R(e)wolucja koncepcji osobowej spółki handlowej (od kodeksu handlowego do kodeksu spółek handlowych)
  Pomimo normatywnego wyodrębnienia przez kodeks spółek handlowych spółek osobowych od spółek kapitałowych, koncepcja osobowej spółki handlowej jest nadal mało czytelna. Chodzi nie tyle o jej relacje z osobami trzecimi (podmiotowość spółki i odpowiedzialność za własne zobowiązania), ile o relacje pomiędzy spółką a wspólnikami. Istotne znaczenie ma odpowiedź na pytanie, czy wzmocnienie podmiotowości prawnej spółki osobowej w stosunkach zewnętrznych powinno mieć wpływ na regulację stosunków prawnych pomiędzy wspólnikami oraz pomiędzy nimi a spółką? To z kolei prowokuje pytanie o konieczność zmian lub uzupełnień obecnie obowiązującej regulacji.

  Początek strony


  Andrzej Szumański
  Nowelizacja kodeksu spółek handlowych z 28.11.2014 r. przewidująca szersze wykorzystanie wzorca udostępnianego w systemie teleinformatycznym
  Poniższe opracowanie stanowi omówienie najnowszej nowelizacji kodeksu spółek handlowych z 28.11.2014 r., która częściowo weszła w życie 15.01.2015 r., ale zasadnicza jej część będzie obowiązywać dopiero po 1.04.2016 r. Nowelizacja ta przewiduje szersze wykorzystanie wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym, niż to było dotychczas w świetle nowelizacji kodeksu spółek handlowych z 1.04.2011 r., wprowadzającej "S-24". Wykorzystanie wzorca rozszerzono na funkcjonowanie i rozwiązanie spółki z o.o., a także zawiązanie, funkcjonowanie i rozwiązanie spółki jawnej oraz spółki komandytowej. W opracowaniu przeprowadzona została analiza systemowa nowelizacji z 28.11.2014 r., która w zasadniczej części jest krytyczna. Wypunktowano liczne niekonsekwencje i błędy legislacyjne noweli. Zasadnicza teza opracowania sprowadza się do stwierdzenia, że cel nowelizacji w postaci "dalszego ułatwiania podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółek handlowych" nie został osiągnięty, a nowela wręcz utrudniła prowadzenie tej działalności, wprowadzając dezintegrację pojęciową, a przez to stan niepewności prawnej.

  Początek strony


  Wojciech Popiołek
  Czy koniec osiemdziesięcioletniej tradycji formy niektórych czynności prawa spółek?
  W prawie spółek doniosłą rolę odgrywały (i nadal odgrywają) szczególne wymogi dotyczące formy czynności prawnych, zwłaszcza kreujących spółki, ze względu na doniosłość prawną i gospodarczą tych czynności oraz konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i pewności obrotu prawnego. Wprowadzane do kodeksu spółek handlowych zmiany, polegające na umożliwieniu stosowania w szerokim zakresie formy "elektronicznej", wprawdzie odpowiadają potrzebie unowocześniania obrotu, lecz zarazem stoją w sprzeczności z wymogami bezpieczeństwa i pewności. Ponadto, z systemowego punktu widzenia zastrzeżenie budzi wprowadzenie, w szczególnych przepisach kodeksu spółek handlowych, rozwiązań dotyczących formy czynności prawnych odbiegających od zasad ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego.

  Początek strony


  prof. dr hab. Aleksander Chłopecki
  Regulacje spółki publicznej a kodeks spółek handlowych
  Przedmiotem niniejszego artykułu jest zagadnienie sposobu lokalizacji przepisów odnoszących się do spółki publicznej. Należy wskazać, że obecny poziom legislacyjny istniejącej regulacji należy uznać w znaczącej mierze za wadliwy, co wynika w szczególności z nielogicznego rozmieszczenia regulacji zarówno w kodeksie spółek handlowych, jak i w regulacjach rynku kapitałowego. Problemem jest również brak rozróżnienia między tzw. lex mercatorum i lex societatis. Tekst zawiera kilka propozycji rozwiązania obecnej sytuacji.

  Początek strony


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty