Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
62,93 62,93
Cena regularna: 69,93
69,93
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińRobert Stefanicki

str. 4

Marcin Asłanowicz

str. 11

Łukasz Gorywoda

str. 17

Katarzyna Palka-Bartoszek, Łukasz Rolnik

str. 29

80 LAT KODYFIKACJI POLSKIEGO PRAWA HANDLOWEGO

80 lat kodyfikacji prawa handlowego w Polsce - sprawozdanie z konferencji
str. 29

Urszula Promińska

str. 33

Andrzej Szumański

str. 38

Wojciech Popiołek

str. 48

Aleksander Chłopecki

str. 55
Robert Stefanicki
Wdrażanie dyrektywy 93/13/EWG w świetle ostatniego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości (cz. I)
Skuteczne przeciwdziałanie stosowaniu nieuczciwych klauzul w umowach z konsumentami leży nie tylko w interesie ekonomicznym konsumentów, lecz także w nie mniejszym stopniu w interesie ogólnym usuwania zakłócających funkcjonowanie rynku nieprawidłowości obrotu cywilnoprawnego. Zarówno przedmiotowe ograniczenia stosowania dyrektywy 93/13/EWG, jak i zakładany nią minimalny charakter harmonizacji stawiają pod znakiem zapytania gwarancje pełnej realizacji wskazanych celów.

Początek strony


Marcin Asłanowicz
Sposób powołania arbitra a jego bezstronność i niezależność
W doktrynie prawa nie budzi wątpliwości, że warunkiem rzetelności i uczciwości procesu przed sądem polubownym jest wymaganie, aby arbiter lub arbitrzy tworzący skład orzekający byli w toku całego postępowania bezstronni i niezależni. Warunek ten ma zostać spełniony przez wyłączenie ryzyka konfliktu interesów arbitra ze stronami postępowania oraz ich pełnomocnikami. W praktyce często dochodzi jednak do sytuacji, w której arbitrzy boczni okazują się stronniczy, w rzeczywistości reprezentując interesy strony, która ich powołała. Temat ten do niedawna nie był w Polsce przedmiotem wypowiedzi ani w literaturze, ani w publicznej dyskusji, a wręcz był tematem tabu. Celem niniejszej publikacji jest przeprowadzenie analizy zasad powoływania arbitrów w wiodących zagranicznych i polskich sądach arbitrażowych oraz ich ocena przede wszystkim przez pryzmat konieczności zagwarantowania pełnej bezstronności i niezależności arbitrów. Intencją autora pozostaje wywołanie dyskusji naukowej na temat optymalnych zasad konstytuowania trybunału arbitrażowego - w równym stopniu zapewniających swobodę decyzyjną stron, co prowadzących do w pełni obiektywnego rozstrzygnięcia powstałego sporu. W razie uznania zasadności postulatu zmiany zasad powoływania arbitrów zostanie otwarta kwestia zdefiniowania nowych reguł tworzenia zespołów orzekających.

Początek strony


Łukasz Gorywoda
Instytucjonalizacja dwuinstancyjności postępowania arbitrażowego - apelacja arbitrażowa według nowych reguł American Arbitration Association
Potrzeby proceduralne uczestników obrotu gospodarczego nie są jednolite. Charakter sporu może sprawić, że strony będą chciały zapewnić sobie możliwość merytorycznej kontroli orzeczenia w ramach postępowania arbitrażowego, ponieważ bardziej niż na szybkości, z jaką orzeczenie stanie się ostateczne, będzie im zależało na merytorycznej poprawności rozstrzygnięcia. Jednoinstancyjność postępowania arbitrażowego nie jest więc dla wszystkich uczestników obrotu gospodarczego rozwiązaniem optymalnym. Fakt ten zaczynają dostrzegać niektóre stałe instytucje arbitrażowe.

Początek strony


Katarzyna Palka-Bartoszek, Łukasz Rolnik
Skutki wypowiedzenia umowy "dwuosobowej" spółki jawnej przez jednego ze wspólników
Wypowiedzenie umowy spółki jawnej - w szczególności składającej się wyłącznie z dwóch wspólników - nie powoduje automatycznego (łac. ipso iure) wystąpienia tego wspólnika ze spółki. Wypowiedzenie to wprowadza spółkę w fazę likwidacji. Wspólnik, który na podstawie przepisu art. 58 pkt 5 kodeksu spółek handlowych1 złożył oświadczenie o wypowiedzeniu spółki jawnej, zachowuje status wspólnika aż do chwili wykreślenia spółki z rejestru zgodnie z art. 84 § 2 k.s.h. Wspólnik na podstawie przepisu art. 70 § 1 zd. 1 k.s.h. uzyskuje (ma) status reprezentanta spółki jawnej, pełniąc funkcję jej likwidatora.

Początek strony


Urszula Promińska
R(e)wolucja koncepcji osobowej spółki handlowej (od kodeksu handlowego do kodeksu spółek handlowych)
Pomimo normatywnego wyodrębnienia przez kodeks spółek handlowych spółek osobowych od spółek kapitałowych, koncepcja osobowej spółki handlowej jest nadal mało czytelna. Chodzi nie tyle o jej relacje z osobami trzecimi (podmiotowość spółki i odpowiedzialność za własne zobowiązania), ile o relacje pomiędzy spółką a wspólnikami. Istotne znaczenie ma odpowiedź na pytanie, czy wzmocnienie podmiotowości prawnej spółki osobowej w stosunkach zewnętrznych powinno mieć wpływ na regulację stosunków prawnych pomiędzy wspólnikami oraz pomiędzy nimi a spółką? To z kolei prowokuje pytanie o konieczność zmian lub uzupełnień obecnie obowiązującej regulacji.

Początek strony


Andrzej Szumański
Nowelizacja kodeksu spółek handlowych z 28.11.2014 r. przewidująca szersze wykorzystanie wzorca udostępnianego w systemie teleinformatycznym
Poniższe opracowanie stanowi omówienie najnowszej nowelizacji kodeksu spółek handlowych z 28.11.2014 r., która częściowo weszła w życie 15.01.2015 r., ale zasadnicza jej część będzie obowiązywać dopiero po 1.04.2016 r. Nowelizacja ta przewiduje szersze wykorzystanie wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym, niż to było dotychczas w świetle nowelizacji kodeksu spółek handlowych z 1.04.2011 r., wprowadzającej "S-24". Wykorzystanie wzorca rozszerzono na funkcjonowanie i rozwiązanie spółki z o.o., a także zawiązanie, funkcjonowanie i rozwiązanie spółki jawnej oraz spółki komandytowej. W opracowaniu przeprowadzona została analiza systemowa nowelizacji z 28.11.2014 r., która w zasadniczej części jest krytyczna. Wypunktowano liczne niekonsekwencje i błędy legislacyjne noweli. Zasadnicza teza opracowania sprowadza się do stwierdzenia, że cel nowelizacji w postaci "dalszego ułatwiania podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółek handlowych" nie został osiągnięty, a nowela wręcz utrudniła prowadzenie tej działalności, wprowadzając dezintegrację pojęciową, a przez to stan niepewności prawnej.

Początek strony


Wojciech Popiołek
Czy koniec osiemdziesięcioletniej tradycji formy niektórych czynności prawa spółek?
W prawie spółek doniosłą rolę odgrywały (i nadal odgrywają) szczególne wymogi dotyczące formy czynności prawnych, zwłaszcza kreujących spółki, ze względu na doniosłość prawną i gospodarczą tych czynności oraz konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i pewności obrotu prawnego. Wprowadzane do kodeksu spółek handlowych zmiany, polegające na umożliwieniu stosowania w szerokim zakresie formy "elektronicznej", wprawdzie odpowiadają potrzebie unowocześniania obrotu, lecz zarazem stoją w sprzeczności z wymogami bezpieczeństwa i pewności. Ponadto, z systemowego punktu widzenia zastrzeżenie budzi wprowadzenie, w szczególnych przepisach kodeksu spółek handlowych, rozwiązań dotyczących formy czynności prawnych odbiegających od zasad ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego.

Początek strony


prof. dr hab. Aleksander Chłopecki
Regulacje spółki publicznej a kodeks spółek handlowych
Przedmiotem niniejszego artykułu jest zagadnienie sposobu lokalizacji przepisów odnoszących się do spółki publicznej. Należy wskazać, że obecny poziom legislacyjny istniejącej regulacji należy uznać w znaczącej mierze za wadliwy, co wynika w szczególności z nielogicznego rozmieszczenia regulacji zarówno w kodeksie spółek handlowych, jak i w regulacjach rynku kapitałowego. Problemem jest również brak rozróżnienia między tzw. lex mercatorum i lex societatis. Tekst zawiera kilka propozycji rozwiązania obecnej sytuacji.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


Robert Stefanicki
 • Implementation of Directive 93/13/EEC in the light of recent Court of Justice case law (part I)
 • p. 4

  Marcin Asłanowicz
 • Appointment of an arbitrator and his impartiality and independence
 • p. 11

  Łukasz Gorywoda
 • Institutionalization of an arbitral appeal mechanism - American Arbitration Association's new Optional Appellate Arbitration Rules
 • p. 17

  Katarzyna Palka-Bartoszek, Łukasz Rolnik
 • Consequences of termination of two-partner registered partnership deed by one partner
 • p. 29

  80 YEARS OF CODIFICATION OF THE POLISH COMMERCIAL LAW

  80 years of codification of the Polish commercial law - Conference report
  p. 29

  Urszula Promińska
 • (R)evolution of the concept of commercial partnership (from the Commercial Code to the Code of Commercial Partnerships and Companies)
 • p. 33

  Andrzej Szumański
 • Amendments of 28 November 2014 to the Code of Commercial Partnerships and Companies providing for broader use of standard form made available in ICT systems
 • p. 38

  Wojciech Popiołek
 • End of eighty-year-long tradition of form of certain company law acts?
 • p. 48

  Aleksander Chłopecki
 • Regulations on public companies vs. the Code of Commercial Partnerships and Companies
 • p. 55
  Robert Stefanicki
  Implementation of Directive 93/13/EEC in the light of recent Court of Justice case law (part I)
  Effective prevention of the use of unfair terms in consumer contracts (the term which could be used, even if that is not the intention the seller or supplier when they are in default tends to upset the balance of the contract to the consumer's disadvantage) lies not only in the economic interests of consumers. It is also no less in the public interest as is serves to remove irregularities in civil law transactions, which disrupt the market. Both the limitations in the application of Directive 93/13/EEC and the minimum harmonization assumed in it (where the European Union establishes standard rights providing a foundation upon which Member States could choose to build) call into question the guarantees full implementation of the stated objectives.

  Back to top


  Marcin Asłanowicz
  Appointment of an arbitrator and his impartiality and independence
  In the legal literature there are no doubts that the condition of fairness of proceedings before an arbitration court is the requirement that the arbitrator or arbitrators constituting the adjudicating panel are impartial and independent throughout the proceedings. This condition must be satisfied by ruling out the risk of a conflict of interests between the arbitrator and the parties to the proceedings and their attorneys. However, the situation frequently arises in practice in which the coarbitrators appear to be biased, in fact representing the interests of the party that appointed them. Until recently, this topic was not mentioned in Poland in statements or in the literature, or even in a public discussion, but was, in fact, a taboo subject. The objective of this publication is to analyse the principles of appointing arbitrators in the leading foreign and Polish arbitration courts, as well as to assess them primarily from the point of view of the need to guarantee full impartiality and independence of the arbitrators. The author's intention is to stimulate an academic discussion on the optimum principles of building an arbitration panel, which principles provide decision-making freedom for the parties, while leading to a fully objective settlement of the dispute. If the need to change the principles of appointing arbitrators is recognized, this opens the question as to the definition of new rules for building arbitration panels.

  Back to top


  Łukasz Gorywoda
  Institutionalization of an arbitral appeal mechanism - American Arbitration Association's new Optional Appellate Arbitration Rules
  Commercial arbitration is meant to be a procedure of settling disputes by experts in a fair, time-efficient and cost-effective way. Because of that, arbitral awards are final and the scope of judicial review is limited. However, in some cases, users of arbitration may need a more comprehensive review of an arbitral award within the arbitration process itself. The new Optional Appellate Arbitration Rules of AAA provide them with such a mechanism.

  Back to top


  Katarzyna Palka-Bartoszek, Łukasz Rolnik
  Consequences of termination of two-partner registered partnership deed by one partner
  Termination of the deed of registered partnership - especially one consisting of only two partners - does not automatically (ipso iure) result in withdrawal of this partner from the partnership. Termination of the deed of partnership commences liquidation of the partnership. The partner who terminated the deed of registered partnership under Art. 58(5) of the Code of Commercial Partnerships and Companies (CCPC) maintains the status of a partner until the partnership is removed from the register pursuant to Art. 84 § 2 CCPC. Under Art. 70 § 1 CCPC the partner obtains the status of representative of the registered partnership as its liquidator.

  Back to top


  Urszula Promińska
  (R)evolution of the concept of commercial partnership (from the Commercial Code to the Code of Commercial Partnerships and Companies)
  Despite the normative separation in the Code of Commercial Partnerships and Companies of partnerships from companies, the concept of commercial partnership is still not fully clear. The problematic area is not so much that of relation with third parties (the partnership as a legal person and its liability for its own obligations), but the relations between the partnership and the partners. It is important to answer the question if strengthening the legal personality of a partnership in external relations should influence the legal relations between the partners and between partners and the partnership. This in turn begs the question whether it is necessary to amend or supplement the existing regulation.

  Back to top


  Andrzej Szumański
  Amendments of 28 November 2014 to the Code of Commercial Partnerships and Companies providing for broader use of standard form made available in ICT systems
  This paper discusses the latest amendments to the Code of Commercial Partnerships and Companies, promulgated on 28 November 2014, which partially entered into force on 15 January 2015, but the basic part will only enter into force on 1 April 2016. These amendments provide for a broader use of standard forms made available through ICT systems than until now, in the light of amendments to the CCPC made on 1 April 2011, which introduced S-24 form. The use of a standard form was extended to include the operation and dissolution of a limited liability company, as well as formation, operation and dissolution of a registered partnership and general partnership. The paper contains a systemic analysis of the amendments introduced on 28 November 2014, the principal part of which analysis is critical. Numerous inconsistencies and legislative errors of the amending statute are pointed out. The basic thesis of the paper boils down to the statement that the aim of the amending statute defined as 'further facilitation of the taking up and pursuit of business activity in the form of commercial partnerships/companies' has not been achieved and the amendments made it even harder to pursue such activity, causing a conceptual disintegration, with the consequential state of legal uncertainty.

  Back to top


  Wojciech Popiołek
  End of eighty-year-long tradition of form of certain company law acts?
  In the Polish company law, the requirements as to the form of legal acts traditionally played (and still play) an important role. This refers in particular to acts that result in incorporation of companies, because of their legal and eco nomic importance and the need to safeguard the predictability and certainty of legal transactions. The amendments recently introduced into the Code of Commercial Partnerships and Companies that permit wide use of 'electronic' forms in the relevant area satisfy the needs of modern business. On the other hand, however, they work against safety and certainty. Moreover, from the systematic point of view, it gives rise to objections when detailed rules on the requirements as to the form in the Code of Commercial Partnerships and Companies are introduced, which rules diverge from the general principles laid down in the Civil Code with respect to the form of legal acts.

  Back to top


  prof. dr hab. Aleksander Chłopecki
  Regulations on public companies vs. the Code of Commercial Partnerships and Companies
  The subject of this article is the question of location of the regulations relating to public companies. It should be noted that the current level of the existing legislative regulation should be considered as largely illogical, because regulations are located in the Code of Commercial Partnerships and Companies as well as in capital market regulations. Another problem is the lack of distinction between the so-called lex mercatorum and lex societatis. The text contains a number of proposals to solve the current situation.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty