Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
62,93 62,93
Cena regularna: 69,93
69,93
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińOgłoszenie konkursu PPH
str. 4

Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz

str. 5

Jędrzej M. Kondek, Wojciech Somerski

str. 12

Mateusz Dąbroś

str. 19

Joanna Rupa

str. 25

Daniel Kaczorowski, Paulina Kimla-Kaczorowska

str. 32

Przemysław Musioł

str. 40

Jakub Wikiera

str. 43

Michał Ziółkowski

str. 48

Daria Kostecka-Jurczyk

str. 53

Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz
Wpływ nowej regulacji rękojmi przy sprzedaży (art. 556 1 k.c.) na definicję wady fizycznej prawa udziałowego - uwagi w świetle zmian kodeksu cywilnego wprowadzonych ustawą z 30.05.2014 r. o prawach konsumenta
W świetle dotychczasowych przepisów kodeksu cywilnego wątpliwości budziło, czy prawo podmiotowe, będące przedmiotem świadczenia w umowie sprzedaży, może być obarczone wadą fizyczną. Nowa regulacja definicji wady fizycznej rzeczy sprzedanej, zawarta w art. 556 1 k.c., wprowadzona ustawą z 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, wspiera interpretację na rzecz możliwości istnienia wady fizycznej w przypadku sprzedaży majątkowych praw podmiotowych innych niż własność. Przepisy o wadzie fizycznej należy stosować wprost lub odpowiednio w umowach sprzedaży zarówno rzeczy, jak i praw.

Początek strony


Jędrzej M. Kondek, Wojciech Somerski
Dopuszczalność ujemnego oprocentowania kredytów w świetle obecnej sytuacji gospodarczej
Aktualna sytuacja gospodarcza, która spowodowała osiągnięcie przez stopy referencyjne LIBOR wartości ujemnych, w zestawieniu z powszechnością stosunków kredytowych, w których oprocentowanie było ustalane w odniesieniu do tych stóp, wywołała powstanie zagadnienia dopuszczalności ujemnych odsetek w prawie polskim. Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza tego problemu z uwzględnieniem charakteru prawnego i ekonomicznego odsetek umownych, która prowadzi do stwierdzenia niedopuszczalności ujemnych odsetek.

Początek strony


Mateusz Dąbroś
Obrót udziałami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a jawność wewnętrzna i zewnętrzna składu osobowego spółki
Zagadnienia związane z obrotem udziałami spółki z o.o. w kontekście jawności wewnętrznej i zewnętrznej składu osobowego spółki cieszą się dużym zainteresowaniem piśmiennictwa. Kontrowersje oraz liczne wątpliwości wywołuje zaś określenie tego, jakie dokumenty spółka powinna przedłożyć sądowi rejestrowemu w celu ujawnienia przejścia udziałów w rejestrze przedsiębiorców. Zarówno te poglądy, jak i poglądy dotyczące zagadnień związanych z jawnością wewnętrzną i zewnętrzną składu osobowego spółki z o.o. wymagają usystematyzowania.

Początek strony


Joanna Rupa
Wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży (CESL)
Rynek międzynarodowych transakcji sprzedaży dokonywanych pomiędzy przedsiębiorcami obecnie jest regulowany przede wszystkim na podstawie przepisów konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Zacieśniająca się jednak ciągle na wielu płaszczyznach integracja w Unii Europejskiej wymusiła niejako prace nad wspólnymi przepisami dotyczącymi transakcji sprzedaży, które mogłyby znaleźć zastosowanie do wszystkich podmiotów z Unii Europejskiej. Konsekwencją trwających wiele lat prac jest projekt rozporządzenia Komisji Europejskiej (dalej jako Komisja) w tej sprawie. Już na etapie prac nad projektem pojawiały się jednak wątpliwości i głosy krytyki w zakresie aktu, który miałby zastąpić Konwencję NZ. Po długotrwałych dyskusjach grup eksperckich i pod wpływem tendencji politycznych Komisja zmieniła kierunek działań, ograniczając jednak przedmiotowy zakres zastosowania wspólnotowych regulacji do treści cyfrowych. Z uwagi na fakt, że nowe regulacje za punkt wyjścia przyjmują jednak projekt rozporządzenia w pierwotnej jego wersji, uzasadnione jest dokonanie analizy CESL w kontekście obowiązujących już regulacji. Niniejszy artykuł stanowi próbę analizy projektu rozporządzenia Komisji w kontekście przepisów Konwencji NZ i wpływu nowych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży na rynek europejski.

Początek strony


Daniel Kaczorowski, Paulina Kimla-Kaczorowska
Oferta publiczna akcji nabywanych lub obejmowanych w wyniku realizacji uprawnień inkorporowanych w innych papierach wartościowych
Kwestia stosowania wymogów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych do nabywania lub obejmowania akcji w wyniku realizacji uprawnień inkorporowanych w innych papierach zawsze budziła wątpliwości. Stawiano jednocześnie zarzuty, że mechanizm ten jest wykorzystywany do obejścia wymogów wspomnianej ustawy. Niniejszy artykuł stanowi próbę analizy tego zagadnienia w świetle nowelizacji ustawy o ofercie publicznej przeprowadzonej w 2013 r. i odpowiedzi na pytanie, w jakiej sytuacji może dojść do oferty publicznej akcji.

Początek strony


Przemysław Musioł
Mechanizmy ładu korporacyjnego umożliwiające zwiększenie kontroli nad spółkami kapitałowymi
Zasada proporcjonalności pomiędzy wniesionym wkładem a kontrolą nad spółką, która jest jedną z podstaw polskiego i światowego prawa handlowego (w uproszczeniu 1 akcja = 1 głos), znajduje bardzo wiele wyjątków. Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba opisania zasad uprzywilejowania prawa głosu i innych wybranych mechanizmów ładu korporacyjnego, stosowanych w spółkach prawa handlowego, które skutkują uchyleniem zasady proporcjonalności (ang. control-enhancing mechanisms). W konsekwencji narzędzia te - odpowiednio regulowane przez ustawodawcę oraz organy Unii Europejskiej w granicach zasady subsydiarności - najczęściej pozwalają na wzmocnienie pozycji i zabezpieczenie interesu wspólników większościowych i samych spółek, ograniczenie wpływu drobnych inwestorów na działalność spółki, a nawet zabezpieczenie spółki przed wrogim przejęciem.

Początek strony


Jakub Wikiera
Charakter prawny propozycji nabycia obligacji
Dr Rafał Woźniak w artykule Charakter prawny propozycji nabycia obligacji przedstawił swoje poglądy na temat charakteru prawnego propozycji nabycia obligacji pod rządami nowo obowiązującej ustawy o obligacjach. Autor ten ograniczył swoją pracę do przedstawienia wyciągu tez z doktryny, bez uwzględnienia nowej linii orzeczniczej Sądu Najwyższego (dalej jako SN) oraz instytucji umowy przedemisyjnej, która obecnie odgrywa niebagatelną rolę w procesie emisji obligacji. Z tego względu konieczna staje się polemika ze stanowiskiem R. Woźniaka. Niniejszy artykuł odnosi się przede wszystkim do oferty prywatnej. Odniesienia do oferty publicznej mają charakter jedynie sygnalizacyjny i polemiczny.

Początek strony


Michał Ziółkowski
Rejestrowalność wzoru przemysłowego stanowiącego część składową wytworu złożonego
Zagadnienia prawne dotyczące ochrony części składowych wytworów złożonych jako wzorów przemysłowych to temat wciąż budzący spory i kontrowersje w praktyce, szczególnie w branży motoryzacyjnej. W Polsce oraz innych krajach UE dozwolona jest ochrona widocznych części składowych wytworu złożonego. Część składowa uważana jest za wytwór, zatem po spełnieniu przesłanki widoczności, może zostać objęta ochroną w postaci prawa z rejestracji wzoru, niezależnie od ochrony przewidzianej dla wytworu złożonego, w którym jest inkorporowana. Wątpliwości, które pojawiają się w związku z ochroną części składowych wytworów złożonych jako wzorów przemysłowych, dotyczą m.in. rozumienia przesłanki widoczności oraz kwestii obrotu częściami składowymi.

Początek strony


Daria Kostecka-Jurczyk
Kontrola koncentracji a nabywanie pakietów mniejszościowych
W lipcu 2014 r. Komisja Europejska (dalej jako Komisja) w białej księdze W kierunku skuteczniejszej unijnej kontroli łączenia przedsiębiorstw opublikowała główne założenia reformy rozporządzenia nr 139/2004. Zmierzają one głównie do zbudowania systemu notyfikacji i prewencyjnej kontroli transakcji przejęcia pakietów mniejszościowych przy wykorzystaniu proceduralnych i materialnych narzędzi kontroli koncentracji. W opracowaniu przedstawiono główne założenia reformy oraz praktyczne konsekwencje proponowanych zmian. Celem artykułu jest ukazanie narzędzi ochrony konkurencji, które mogą być stosowane ex post po przejęciu pakietów mniejszościowych, oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w przepisach prawa konkurencji Unii Europejskiej istnieje luka prawna uzasadniająca nowelizację rozporządzenia nr 139/2004.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


PPH contest notice
p. 4

Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz
 • Influence of the new regulation on warranty applicable to sale (Art. 556(1) of the Civil Code) on the definition of physical defect of share right. Remarks in the light of amendments to the Civil Code introduced by the Act of 30 May 2014 on Consumer Rights
 • p. 5

  Jędrzej M. Kondek, Wojciech Somerski
 • Permissibility of negative interest rates on loans in the light of the current economic situation
 • p. 12

  Mateusz Dąbroś
 • Transfer of limited liability company shares from the angle of internal and external transparency of company's shareholders
 • p. 19

  Joanna Rupa
 • Common European Sales Law (CESL)
 • p. 25

  Daniel Kaczorowski, Paulina Kimla-Kaczorowska
 • Public offering of shares acquired or taken up as a result of exercise of rights attached to other securities
 • p. 32

  Przemysław Musioł
 • Mechanisms of corporate governance to enhance control over companies
 • p. 40

  Jakub Wikiera
 • Legal nature of bond purchase offer
 • p. 43

  Michał Ziółkowski
 • Registrability of a component part of a complex product as an industrial design
 • p. 48

  Daria Kostecka-Jurczyk
 • Merger control and acquisition of minority shareholding
 • p. 53


  Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz
  Influence of the new regulation on warranty applicable to sale (Art. 556(1) of the Civil Code) on the definition of physical defect of share right. Remarks in the light of amendments to the Civil Code introduced by the Act of 30 May 2014 on Consumer Rights
  The article analyses the influence of amendments to Art. 556 and subs. of the Civil Code, introduced by the Act of 30 May 2014 on Consumer Rights, on the construction of a physical defect in the regime of warranty in case of selling any legal right other than ownership. On the basis of provisions hitherto in force, doubts were expressed whether legal rights could have, in certain cases, both physical and legal defects rather than just legal defects. Analysing this issue in the light of new and previously applicable provisions, the author points out that the new regulation introduced changes that liberalized the approach to the regime of definitions contained in the old Art. 556(1) CC, which allows her to speak firmly in favour of the possibility of physical defects in legal rights. Then she analyses the issue of share rights' physical defects connected with the enterprise of the company in whose capital the shares are sold.

  Back to top


  Jędrzej M. Kondek, Wojciech Somerski
  Permissibility of negative interest rates on loans in the light of the current economic situation
  The concept of negative nominal interest rates was first proposed at the beginning of the 20th century. Infl uential economists have recalled this idea during the current Eurozone crisis as a measure for overcoming the recession. The decrease in deposit rates has influenced interbank offered rates, which are used as reference rates for many financial instruments on financial markets, including loans. Moreover, the recent appreciation of the Swiss franc [CHF] has caused liquidity problems for both commercial and individual debtors. The social, legal and economic effects of negative interest rates and currency appreciation have been widely discussed by many experts in different fields. One of the most important legal problems concerns the application of the negative interest in foreign currency loan contracts (especially loans denominated in CHF, which were very popular in Poland). The commonly used contract terms (the algorithms for calculating variable interest rates) could not accommodate the occurrence of the negative reference rates - such a possibility was taken into account neither by bankers nor by lawyers. Therefore, in some low-margin loans the creditor has become obliged to pay interest to the debtor. Such a situation causes controversy from the perspective of the traditional function of credit. Hence, it is crucial to determine whether it is permissible from the legal point of view. In order to find a solution two key factors should be taken into account. The first one is the nature of the loan agreement as a mutual contract. The second element should be the periodical character of the payments of interest as well as its legal and economic purpose as a fee for using the assets. The two factors combined prove that positive (greater than zero) interest should be paid by the debtor to the creditor (no reverse cash flows allowed) in every interest period (usually every month).

  Back to top


  Mateusz Dąbroś
  Transfer of limited liability company shares from the angle of internal and external transparency of company's shareholders
  In order for transfers of shares to be effective against the company itself, a notice must be given to the company by one of the parties concerned, with evidence that the act of transfer has been performed, and both of these requirements have to be fulfilled jointly. In the internal sphere, the instrument used to fulfill the principle of transparency of the company's shareholders is the share register, which can be maintained in any form. The record in the share register is not a condition for the effectiveness of share transfer against the company. In the external sphere, there are two instruments which are used to fulfill the principle of transparency of the company's shareholders: the company's obligation to draw up and submit to the register of entrepreneurs the list of shareholders and the company's obligation to disclose in the register of entrepreneurs data concerning these shareholders who hold, single-handedly or jointly, at least 10% of share capital. These two obligations are independent of, and separate from, each other. The grounds for an entry concerning a change of shareholders' data in the register of entrepreneurs can be any document, which, according to the registry court, indicates the existence of legal event which is required to be disclosed in the register. The registry court has the power to demand from a company the document of share purchase agreement - but only if the court has substantiated doubts concerning the compatibility of data provided in the application with the actual state of affairs.

  Back to top


  Joanna Rupa
  Common European Sales Law (CESL)
  This article is an attempt to present a new instrument developed by the European Union concerning sales transactions between entities from different countries of the European Union in the aspect regulated by the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods, which has been in force for over twenty years. The common European sales legislation was prepared with both 'classic' sales contracts and trading in digital content in mind. However, as a result of numerous debates, a decision was made to limit, at the current stage, the EU's interference with the sales transactions exclusively to trading in digital content. The grounds for the Commission's further work is the original CESL draft, which is why this writer analyses what she perceives as the most important, for the European market, 'new' regulations in CESL compared to the UN Convention.

  Back to top


  Daniel Kaczorowski, Paulina Kimla-Kaczorowska
  Public offering of shares acquired or taken up as a result of exercise of rights attached to other securities
  The application of the Polish Act on Public Offering and Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading and Public Companies to acquiring shares as a result of exercising rights under other securities has always caused doubts. Allegations have been made that such a mechanism is used to circumvent the Act. This publication attempts to analyse this mechanism in the light of the 2013 amendment of the Act and answer the question in what circumstances it may lead to a public offering.

  Back to top


  Przemysław Musioł
  Mechanisms of corporate governance to enhance control over companies
  There are a great deal of exceptions to the principle of proportionality between the contribution made and control over the company, which is one of the foundations of commercial law in Poland and around the world (in simplified form one share = one vote). This article is an attempt to describe the principles of privileges as far as votes are concerned and selected other mechanisms of corporate governance applied in commercial law companies, which deviate from the principle of proportionality (control-enhancing mechanisms). In consequence these tools - adequately regulated by the legislator and the European Union bodies within the limits of the principle of subsidiarity - usually enable strengthening the position and securing the interests of majority shareholders and the companies themselves, limiting the influence of small investors on the company's operations, or even defending the company from a hostile takeover.

  Back to top


  Jakub Wikiera
  Legal nature of bond purchase offer
  This article contains a polemic with a number of points raised by R. Woźniak in his article published in PPH 7/2015 on the legal nature of a bond purchase offer. Contrary to R. Woźniak's opinion that a bond purchase offer constitutes an invitation to enter into an agreement, the bond purchase offers addressed to a potential investor should constitute an offer in the meaning of Art. 66 of the Polish Civil Code to enter into a pre-bond (pre-issuance) contract. Upon acceptance of such an offer by the investor, the pre-bond contract comes into force. Based on the pre-bond contract, the investor is obliged to pay a subscription price and the issuer is obliged to issue bonds to the investor, both in accordance with the terms and conditions of the bonds which constitute a part of the bond purchase offer. The bonds will then be created upon their issuance. This interpretation is in line with the prevailing view in legal literature and case law, which supports the contract theory in relation to the creation of bonds.

  Back to top


  Michał Ziółkowski
  Registrability of a component part of a complex product as an industrial design
  This article aims to analyse the concept of visibility and the definition of a component part of a complex product as one of the conditions for registration of an industrial design, specified in the Industrial Property Law Act. The article also refers to the aspect of visibility of component parts, taking into account the issues of spare parts, especially in the automotive industry, trading in component parts as well as proposed amendments to the Industrial Property Law in this respect.

  Back to top


  Daria Kostecka-Jurczyk
  Merger control and acquisition of minority shareholding
  Amendments to Council Regulation 139/2004 proposed by the European Commission intend to establish preventive control over acquiring of non-controlling minority shareholding and to embed in the system of concentration control. Actually, in EU competition law, there is a gap regarding lack of EC tools to prevent ex ante the anticompetitive effects which may occur after acquisition of a minority block. Currently the EC instruments are restricted to Articles 101 and 102 TFEU and may be use only ex post and only in some circumstances (only with respect to agreements and in case of abuse of dominant position).

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty