Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 12/2015 [280) Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Ogłoszenie konkursu PPH
str. 4

Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz
 • Wpływ nowej regulacji rękojmi przy sprzedaży (art. 556 1 k.c.) na definicję wady fizycznej prawa udziałowego - uwagi w świetle zmian kodeksu cywilnego wprowadzonych ustawą z 30.05.2014 r. o prawach konsumenta
 • str. 5

  Jędrzej M. Kondek, Wojciech Somerski
 • Dopuszczalność ujemnego oprocentowania kredytów w świetle obecnej sytuacji gospodarczej
 • str. 12

  Mateusz Dąbroś
 • Obrót udziałami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a jawność wewnętrzna i zewnętrzna składu osobowego spółki
 • str. 19

  Joanna Rupa
 • Wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży (CESL)
 • str. 25

  Daniel Kaczorowski, Paulina Kimla-Kaczorowska
 • Oferta publiczna akcji nabywanych lub obejmowanych w wyniku realizacji uprawnień inkorporowanych w innych papierach wartościowych
 • str. 32

  Przemysław Musioł
 • Mechanizmy ładu korporacyjnego umożliwiające zwiększenie kontroli nad spółkami kapitałowymi
 • str. 40

  Jakub Wikiera
 • Charakter prawny propozycji nabycia obligacji
 • str. 43

  Michał Ziółkowski
 • Rejestrowalność wzoru przemysłowego stanowiącego część składową wytworu złożonego
 • str. 48

  Daria Kostecka-Jurczyk
 • Kontrola koncentracji a nabywanie pakietów mniejszościowych
 • str. 53


  Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz
  Wpływ nowej regulacji rękojmi przy sprzedaży (art. 556 1 k.c.) na definicję wady fizycznej prawa udziałowego - uwagi w świetle zmian kodeksu cywilnego wprowadzonych ustawą z 30.05.2014 r. o prawach konsumenta
  W świetle dotychczasowych przepisów kodeksu cywilnego wątpliwości budziło, czy prawo podmiotowe, będące przedmiotem świadczenia w umowie sprzedaży, może być obarczone wadą fizyczną. Nowa regulacja definicji wady fizycznej rzeczy sprzedanej, zawarta w art. 556 1 k.c., wprowadzona ustawą z 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, wspiera interpretację na rzecz możliwości istnienia wady fizycznej w przypadku sprzedaży majątkowych praw podmiotowych innych niż własność. Przepisy o wadzie fizycznej należy stosować wprost lub odpowiednio w umowach sprzedaży zarówno rzeczy, jak i praw.

  Początek strony


  Jędrzej M. Kondek, Wojciech Somerski
  Dopuszczalność ujemnego oprocentowania kredytów w świetle obecnej sytuacji gospodarczej
  Aktualna sytuacja gospodarcza, która spowodowała osiągnięcie przez stopy referencyjne LIBOR wartości ujemnych, w zestawieniu z powszechnością stosunków kredytowych, w których oprocentowanie było ustalane w odniesieniu do tych stóp, wywołała powstanie zagadnienia dopuszczalności ujemnych odsetek w prawie polskim. Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza tego problemu z uwzględnieniem charakteru prawnego i ekonomicznego odsetek umownych, która prowadzi do stwierdzenia niedopuszczalności ujemnych odsetek.

  Początek strony


  Mateusz Dąbroś
  Obrót udziałami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a jawność wewnętrzna i zewnętrzna składu osobowego spółki
  Zagadnienia związane z obrotem udziałami spółki z o.o. w kontekście jawności wewnętrznej i zewnętrznej składu osobowego spółki cieszą się dużym zainteresowaniem piśmiennictwa. Kontrowersje oraz liczne wątpliwości wywołuje zaś określenie tego, jakie dokumenty spółka powinna przedłożyć sądowi rejestrowemu w celu ujawnienia przejścia udziałów w rejestrze przedsiębiorców. Zarówno te poglądy, jak i poglądy dotyczące zagadnień związanych z jawnością wewnętrzną i zewnętrzną składu osobowego spółki z o.o. wymagają usystematyzowania.

  Początek strony


  Joanna Rupa
  Wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży (CESL)
  Rynek międzynarodowych transakcji sprzedaży dokonywanych pomiędzy przedsiębiorcami obecnie jest regulowany przede wszystkim na podstawie przepisów konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Zacieśniająca się jednak ciągle na wielu płaszczyznach integracja w Unii Europejskiej wymusiła niejako prace nad wspólnymi przepisami dotyczącymi transakcji sprzedaży, które mogłyby znaleźć zastosowanie do wszystkich podmiotów z Unii Europejskiej. Konsekwencją trwających wiele lat prac jest projekt rozporządzenia Komisji Europejskiej (dalej jako Komisja) w tej sprawie. Już na etapie prac nad projektem pojawiały się jednak wątpliwości i głosy krytyki w zakresie aktu, który miałby zastąpić Konwencję NZ. Po długotrwałych dyskusjach grup eksperckich i pod wpływem tendencji politycznych Komisja zmieniła kierunek działań, ograniczając jednak przedmiotowy zakres zastosowania wspólnotowych regulacji do treści cyfrowych. Z uwagi na fakt, że nowe regulacje za punkt wyjścia przyjmują jednak projekt rozporządzenia w pierwotnej jego wersji, uzasadnione jest dokonanie analizy CESL w kontekście obowiązujących już regulacji. Niniejszy artykuł stanowi próbę analizy projektu rozporządzenia Komisji w kontekście przepisów Konwencji NZ i wpływu nowych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży na rynek europejski.

  Początek strony


  Daniel Kaczorowski, Paulina Kimla-Kaczorowska
  Oferta publiczna akcji nabywanych lub obejmowanych w wyniku realizacji uprawnień inkorporowanych w innych papierach wartościowych
  Kwestia stosowania wymogów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych do nabywania lub obejmowania akcji w wyniku realizacji uprawnień inkorporowanych w innych papierach zawsze budziła wątpliwości. Stawiano jednocześnie zarzuty, że mechanizm ten jest wykorzystywany do obejścia wymogów wspomnianej ustawy. Niniejszy artykuł stanowi próbę analizy tego zagadnienia w świetle nowelizacji ustawy o ofercie publicznej przeprowadzonej w 2013 r. i odpowiedzi na pytanie, w jakiej sytuacji może dojść do oferty publicznej akcji.

  Początek strony


  Przemysław Musioł
  Mechanizmy ładu korporacyjnego umożliwiające zwiększenie kontroli nad spółkami kapitałowymi
  Zasada proporcjonalności pomiędzy wniesionym wkładem a kontrolą nad spółką, która jest jedną z podstaw polskiego i światowego prawa handlowego (w uproszczeniu 1 akcja = 1 głos), znajduje bardzo wiele wyjątków. Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba opisania zasad uprzywilejowania prawa głosu i innych wybranych mechanizmów ładu korporacyjnego, stosowanych w spółkach prawa handlowego, które skutkują uchyleniem zasady proporcjonalności (ang. control-enhancing mechanisms). W konsekwencji narzędzia te - odpowiednio regulowane przez ustawodawcę oraz organy Unii Europejskiej w granicach zasady subsydiarności - najczęściej pozwalają na wzmocnienie pozycji i zabezpieczenie interesu wspólników większościowych i samych spółek, ograniczenie wpływu drobnych inwestorów na działalność spółki, a nawet zabezpieczenie spółki przed wrogim przejęciem.

  Początek strony


  Jakub Wikiera
  Charakter prawny propozycji nabycia obligacji
  Dr Rafał Woźniak w artykule Charakter prawny propozycji nabycia obligacji przedstawił swoje poglądy na temat charakteru prawnego propozycji nabycia obligacji pod rządami nowo obowiązującej ustawy o obligacjach. Autor ten ograniczył swoją pracę do przedstawienia wyciągu tez z doktryny, bez uwzględnienia nowej linii orzeczniczej Sądu Najwyższego (dalej jako SN) oraz instytucji umowy przedemisyjnej, która obecnie odgrywa niebagatelną rolę w procesie emisji obligacji. Z tego względu konieczna staje się polemika ze stanowiskiem R. Woźniaka. Niniejszy artykuł odnosi się przede wszystkim do oferty prywatnej. Odniesienia do oferty publicznej mają charakter jedynie sygnalizacyjny i polemiczny.

  Początek strony


  Michał Ziółkowski
  Rejestrowalność wzoru przemysłowego stanowiącego część składową wytworu złożonego
  Zagadnienia prawne dotyczące ochrony części składowych wytworów złożonych jako wzorów przemysłowych to temat wciąż budzący spory i kontrowersje w praktyce, szczególnie w branży motoryzacyjnej. W Polsce oraz innych krajach UE dozwolona jest ochrona widocznych części składowych wytworu złożonego. Część składowa uważana jest za wytwór, zatem po spełnieniu przesłanki widoczności, może zostać objęta ochroną w postaci prawa z rejestracji wzoru, niezależnie od ochrony przewidzianej dla wytworu złożonego, w którym jest inkorporowana. Wątpliwości, które pojawiają się w związku z ochroną części składowych wytworów złożonych jako wzorów przemysłowych, dotyczą m.in. rozumienia przesłanki widoczności oraz kwestii obrotu częściami składowymi.

  Początek strony


  Daria Kostecka-Jurczyk
  Kontrola koncentracji a nabywanie pakietów mniejszościowych
  W lipcu 2014 r. Komisja Europejska (dalej jako Komisja) w białej księdze W kierunku skuteczniejszej unijnej kontroli łączenia przedsiębiorstw opublikowała główne założenia reformy rozporządzenia nr 139/2004. Zmierzają one głównie do zbudowania systemu notyfikacji i prewencyjnej kontroli transakcji przejęcia pakietów mniejszościowych przy wykorzystaniu proceduralnych i materialnych narzędzi kontroli koncentracji. W opracowaniu przedstawiono główne założenia reformy oraz praktyczne konsekwencje proponowanych zmian. Celem artykułu jest ukazanie narzędzi ochrony konkurencji, które mogą być stosowane ex post po przejęciu pakietów mniejszościowych, oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w przepisach prawa konkurencji Unii Europejskiej istnieje luka prawna uzasadniająca nowelizację rozporządzenia nr 139/2004.

  Początek strony


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty