Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
54,81 54,81
Cena regularna: 60,90
60,90
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińOgłoszenie Konkursu PPH
str. 4

Łukasz Gasiński

str. 5

Joanna Dominowska

str. 10

Michał Juśko

str. 15

Dominika Opalska

str. 22

Bartosz Wyżykowski

str. 30

Natalia Chyb

str. 41

KONFERENCJA W STULECIE URODZIN PROFESORA ADAMA SZPUNARA - ciąg dalszy

Aleksander Kappes

str. 46

Gabriele van Blommestein

str. 52
Łukasz Gasiński
Dopuszczalność wyłączenia prawa do zysku w statucie spółki akcyjnej
Dopuszczalność wyłączenia prawa do zysku w statucie spółki akcyjnej jest przedmiotem sporu w doktrynie, a w orzecznictwie nie wypracowano jednolitego stanowiska w tym zakresie. Zagadnienie to wiąże się z ciekawą dyskusją na temat granic swobody kształtowania treści statutu a w szczególności sposobu rekonstruowania normy kompetencyjnej umożliwiającej wprowadzenie do statutu rozwiązań odmiennych niż przewidziane przez ustawę, a także prób poszukiwania definicji pojęcia natury spółki akcyjnej.

Początek strony


Joanna Dominowska
Ograniczenia działalności gospodarczej organizacji realizujących cele społecznie użyteczne
Coraz częściej organizacje realizujące cele społecznie użyteczne prowadzą działalność gospodarczą i są ważnymi uczestnikami rynku. W niniejszym artykule przedstawiono możliwe rozwiązania systemowe kwestii prowadzenia działalności gospodarczej przez takie organizacje. Mowa jest przy tym o organizacjach realizujących cele społecznie użyteczne, a nie o organizacjach non-profit, właśnie dlatego, że obok misji społecznie pożytecznej osiągają one zysk, nawet jeśli nie działają bezpośrednio dla zysku. Przedstawiono rozwiązania w Austrii, gdzie działalność taka jest dopuszczalna jedynie w bardzo ograniczonym zakresie, przez polski model pośredni do niemieckiego, w którym brakuje ograniczeń w prowadzeniu tej działalności. Jednocześnie zwrócono uwagę na fakt, że dopuszczalność, nawet nieograniczona, prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje trzeciego sektora, nie powinna się wiązać z rozszerzeniem na tę działalność przysługujących im przywilejów w zakresie świadczeń publiczno-prawnych, w tym zwłaszcza - podatku od zysku. Wskazano, że systemy common law wprowadzają pojęcia powiązanej działalności gospodarczej - related business activity, dla której, mimo iż jest działalnością nastawioną na zysk, utrzymuje zwolnienia podatkowe. Z kolei polski system wprowadza wiele ograniczeń dla organizacji, którym przyznano status organizacji pożytku publicznego. Wnioski są jednak takie, że przerzucania kosztów pomiędzy działalnością preferowaną a niepreferowaną podatkowo w każdym przypadku może stanowić pole do nadużyć i dlatego najprostszym rozwiązaniem wydaje się, przy nieograniczonym dopuszczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez wszystkie organizacje, opodatkowanie zysku z działalności gospodarczej.

Początek strony


Michał Juśko
Sposób reprezentacji spółki kapitałowej przez jednoosobowy zarząd
W niniejszym artykule omówiono zagadnienie sposobu reprezentacji spółek kapitałowych, odnosząc się głównie do samodzielnej reprezentacji tych spółek przez zarządy jednoosobowe. Oprócz przedstawienia możliwych i stosowanych w praktyce postanowień umów (statutów) spółek regulujących sposób reprezentacji artykuł przedstawia tezę, zgodnie z którą zarząd jednoosobowy jest zawsze uprawniony do samodzielnego reprezentowania spółki, jeśli umowa (statut) spółki dopuszcza istnienie takiego zarządu. Autor podjął również próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie: czy - i ewentualnie w jaki sposób - umową (statutem) spółki można skutecznie ustanowić wymóg współdziałania przynajmniej dwóch osób podczas reprezentowania spółki?

Początek strony


Dominika Opalska
Stosowanie przepisów o pełnomocnictwie do organów osób prawnych
Przedmiotem analizy w niniejszej publikacji będzie ocena dopuszczalności zastosowania przepisów o pełnomocnictwie do organów osób prawnych. Kwestia ta była przedmiotem licznych wypowiedzi doktryny i bogatego orzecznictwa sądowego, które jednak nie prowadzą do jednoznacznych wniosków. Dominuje stanowisko wykluczające dopuszczalność stosowania analogii ze względu na teorię organów osób prawnych. Potrzeby nowoczesnego obrotu gospodarczego przemawiają jednak za odmiennym rozwiązaniem.

Początek strony


Bartosz Wyżykowski
Abstrakcyjna kontrola postanowień wzorców umów
Istniejący od 1.07.2000 r. rejestr postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone (dalej jako rejestr) prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej jako Prezes UOKiK), do którego tzw. klauzule abuzywne są wpisywane na podstawie prawomocnych wyroków wydawanych przez Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej jako SOKiK) i sądy wyżyszch instancji w ramach tzw. procedury "abstrakcyjnej kontroli postanowień wzorców umów", budzi obecnie liczne wątpliwości. Niejasności te, częstokroć mające charakter teoretyczno-prawny, w praktyce powodują jednak znaczące problemy dla przedsiębiorców, którzy w swojej działalności wykorzystują wzorce umów. Wątpliwości budzi w szczególności kwestia skutków rozszerzonej prawomocności wyroków uznających klauzulę za niedozwoloną i związane z nią - fundamentalne - zagadnienie skutków prawnych, jakie wywiera wpis takiej klauzuli do rejestru. W literaturze prawniczej, a zwłaszcza w judykaturze, kwestie te są oceniane rozbieżnie. Tymczasem prawidłowa interpretacja przepisów w tym zakresie ma istotne znaczenie chociażby z uwagi na to, że stosowanie postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru, może być uznane za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, za co przedsiębiorcom grożą wysokie sankcje finansowe. Dlatego też, niniejszy artykuł w pierwszej kolejności ma podsumować dotychczasowe poglądy judykatury i doktryny w odniesieniu do analizowanego zagadnienia, wskazując jednocześnie na daleko idącą rozbieżność stanowisk wobec kwestii skutków samego wpisu do rejestru, która jest pochodną niejasności w zakresie skutków rozszerzonej prawomocności wyroku uwzględniającego powództwo o uznanie klauzuli za niedozwoloną. Ponadto, wskazuje się na problemy związane z funkcjonowaniem rejestru, pojawiające się w praktyce, zwłaszcza dla przedsiębiorców. W konkluzji są wskazane natomiast pożądane zmiany obecnie obowiązujących przepisów, które biorąc pod uwagę interesy konsumentów oraz bezpieczeństwo przedsiębiorców i - co w tym kontekście najważniejsze - stabilność (stosowania) prawa, wydają się nieodzowne.

Początek strony


Natalia Chyb
Status spółki nowo zawiązanej w łączeniu się spółek metodą per unionem - polemika
W styczniowym "Przeglądzie Prawa Handlowego" ukazał się artykuł K. Paterak-Kondek pt. "Status spółki nowo zawiązanej w łączeniu się spółek metodą per unionem". Autorka poruszyła w nim ten ważny problem, wskazując jednocześnie, że taka nowo zawiązana spółka jest spółką w organizacji. Pomimo niewątpliwej wartości artykułu, przejawiającej się w podejmowaniu dyskusji na trudne tematy związane z zagadnieniami łączenia się spółek oraz funkcjonowania spółek kapitałowych w organizacji, nie sposób nie odnieść się polemicznie zarówno do niektórych argumentów prezentowanych przez autorkę, jak i do samych wniosków płynących z artykułu.

Początek strony


Aleksander Kappes
Szantaż korporacyjny jako nadużycie prawa podmiotowego
Profesor Adam Szpunar opublikował w czasie swojego długiego życia ok. 700 prac naukowych. Jednak w imponująco szerokim zakresie Jego zainteresowań nigdy nie znalazło się prawo spółek. Aktywność badawcza Profesora w przeważającej części przypadła na okres PRL-u, kiedy niemal nikt nie zajmował się taką "egzotyką", jak spółki handlowe. W latach 90. XX w. rozpoczął się wprawdzie boom na opracowania dotyczące spółek, w tym jednak okresie prof. A. Szpunar poświęcił się głównie innemu ważnemu elementowi gospodarki rynkowej, jakim są papiery wartościowe (zwłaszcza znaczący jest jego dorobek z zakresu prawa wekslowego), a także kontynuował badania nad odpowiedzialnością odszkodowawczą, co stanowiło zasadniczy nurt jego twórczości naukowej przez całe życie. W ogromnej spuściźnie naukowej, jaka pozostała po prof. A. Szpunarze, znajdują się jednak opracowania i poglądy, które mogą być wykorzystane przy analizie aktualnych problemów prawa spółek. Jednym z nich jest problematyka szantażu korporacyjnego.

Początek strony


Gabriele van Blommestein
Skutki prawne nieobjęcia udziału przez wspólnika spółki z o.o. w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki
Inspiracją do powstania artykułu była chęć zbadania i skonfrontowania uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego (dalej jako SN) z 17.01.2013 r., podjętej w dość krótkim czasie po wyroku SN z 25.02.2010 r. Zgodnie z uchwałą z 17.01.2013 r. "podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych, z tym że nowe udziały w podwyższonym kapitale mogą być objęte jedynie przez wspólników w stosunku do ich dotychczasowych udziałów". Największe kontrowersje zarówno w piśmiennictwie, jak i w orzecznictwie budzi kwestia związana z możliwością objęcia nowych udziałów lub ich podwyższonej wartości nominalnej przez dotychczasowych wspólników w proporcji innej niż w stosunku do posiadanych udziałów. W doktrynie nie ma również zgody co do tego, czy nowe udziały w omawianym trybie podwyższenia kapitału zakładowego mogą zostać objęte przez osoby trzecie, które będąc inwestorami, miałyby dokapitalizować spółkę. Z uwagi na podkreślane niebezpieczeństwo naruszenia interesów wspólników poprzez "dopuszczenie" do spółki nowych wspólników ramy artykułu zostały zawężone do rozważenia możliwości objęcia nowych udziałów lub ich podwyższonej wartości nominalnej wyłącznie przez dotychczasowych wspólników. Należy zauważyć, że ani w wyroku SN z 25.02.2010 r. (I CSK 384/09), ani w uchwale SN z 17.01.2013 r. (III CZP 57/12) nie poruszono zagadnienia skutków prawnych nieobjęcia udziałów przez wspólnika, jednak zawarte w nich rozstrzygnięcia mają istotne znaczenie dla podjętej problematyki.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


Notice of PPH Contest
p. 4

Łukasz Gasiński
 • Permissibility of exclusion of right to profits in the articles of association of a joint stock company
 • p. 5

  Joanna Dominowska
 • Restrictions upon business activity of charitable organizations pursuing public utility purposes
 • p. 10

  Michał Juśko
 • The manner of representation of a company by one-member management board
 • p. 15

  Dominika Opalska
 • Application of the norms on power of attorney to bodies of legal persons
 • p. 22

  Bartosz Wyżykowski
 • Abstract verification of terms in standard form contracts
 • p. 30

  Natalia Chyb
 • Status of a newly formed, but not registered, company in the per unionem merger - polemic
 • p. 41

  CONFERENCE TO COMMEMORATE THE HUNDREDTH BIRTH ANNIVERSARY OF PROFESSOR ADAM SZPUNAR - continued

  Aleksander Kappes
 • Corporate blackmail as an abuse of right
 • p. 46

  Gabriele van Blommestein
 • Legal consequences of shareholder's failure to take up shares in increased share capital without amendments to the articles of association of a limited liability company
 • p. 52
  Łukasz Gasiński
  Permissibility of the exclusion of a right to profits in the articles of association of a joint stock company
  The issue concerning the admissibility of the exclusion in the articles of association of a joint stock company of the right to share in profits is disputable in the legal doctrine and there is no uniform position thereon in the existing judicial decisions. This issue triggers an interesting discussion on the limits of the discretion to determine the contents of the articles of association, and specifically the manner of formulating the norms of competence (power-conferring norms) which enables the introduction into the articles of association of certain solutions other than those provided for in the statute, and on the search for a definition of the nature of a joint stock company.

  Back to top


  Joanna Dominowska
  Restrictions upon business activity of charitable organizations pursuing public utility purposes
  Charitable organizations gradually become an important actor on business markets. This article presents possible law regulations concerning admissibility and tax consequences of charitable organizations' business activity. The term charitable organization instead of non-profit organization is used to underline that these organizations gain profit, even if they fulfill non-profit mission. Austrian model with very restricted possibility of running business activity by third sector has been presented at the beginning, than Polish model as an intermediate one, finally German system that alowes business activity of third sector very widely, has been introduced. Simultaneously it needs to be underlined that in these systems, where it is possible to carry on business activity, the profit gained from such should not be a subject of tax exemption. On that field the concept of related business activity in common law systems and Polish regulations concerning public utility organizations has been introduced. In the summary, it was indicated that there are no such system that resolves the issue of costs transfer from the activity that is not taxed to the taxable activity. Therefore the simplest way to on one hand allow the business activity of non-profits but on the other hand prevent national tax system, is to simply allow business activity of third sector organizations without however any tax exemptions to the profits out of this activity.

  Back to top


  Michał Juśko
  The manner of representation of a company by one-member management board
  This article concerns the issue of manner of representation of companies, referring mainly to sole representation by one-member management boards. Beside presenting possible provisions of articles of association which are applied in practice and which govern the manner of representation of companies, this article states the thesis according to which one-member management board is always entitled to sole representation of a company, provided that articles of association permit existence of such a management board. The author has also attempted to determine if, and possibly how (in articles of association), requirement of joint representation of a company by at least two persons could be estabilished.

  Back to top


  Dominika Opalska
  Application of the norms on power of attorney to bodies of legal persons
  The main purpose of this article is to evaluate the admissibility of the application of the norms on the power of attorney to the bodies of legal persons. Even though the problem has been often discussed in the legal doctrine and in numerous court decisions, no clear conclusions have yet been reached. The prevailing opinion excludes the admissibility of application of rules on power of attorney by analogy due to the so called "theory of bodies of legal persons". However, the needs of the modern legal trade suggest a different approach.

  Back to top


  Bartosz Wyżykowski
  Abstract verification of terms in standard form contracts
  Unfair terms in consumer contracts are being recorded in the register for unfair contract terms (register) pursuant to judgments passed by the District Court of Competition and Consumer Protection and higher courts. The functioning of the register, which is being in effect since the 1st July 2000 and led by the President of the Office of Competition and Consumer Protection, nowadays presents many questions and doubts. Such legal uncertainty causes huge difficulties for entrepreneurs, who use B2C standard form contracts (adhesion contracts) in their main area of activity. Questions arise especially, as to what the legal effects of such judgments are. Moreover, it is unclear how the registration of an unfair contract term effects entrepreneurs and consumers other than those, who were parties in the civil procedure (other than the plaintiff and the defendant). In the legal literature, but especially in the case-law this subject matter is construed very differently. In particular, there is no unanimity, on whether enterprises aren't allowed to use such contract terms at all, or only if those are in fact unfair. Meanwhile, the accurate interpretation of these regulations has a huge impact on many entrepreneurs, considering the fact, that using unfair contract terms can be interpreted as a practice infringing collective consumer interests, resulting in decisions ordering enterprises to pay huge fines. The main purpose of this article is to sum up the different standpoints and positions presented especially in the case-law, revealing a huge divergence as to how properly interpret these regulations. Main objective however, is to provide solutions and proposals for modifications in the currently existing law,which seem inevitable.

  Back to top


  Natalia Chyb
  Status of a newly formed, but not registered, company in the per unionem merger - polemic
  In the January issue of "Przegląd Prawa Handlowego" K. Paterak-Kondek's article Status of a newly formed, but not registered company in the per unionem merger was published. The autor referred in the article to this significant matter, indicating that such newly formed company has a status of a company in organization. Despite the certain value of the article in which the author tries to answer doubts relating to the process of merger of companies and functioning of companies in organization, it's difficult not to argue with some arguments presented by the author as well as with the conclusions of the article.

  Back to top


  Aleksander Kappes
  Corporate blackmail as an abuse of right
  Professor Adam Szpunar has published approximately 700 scientific papers during his long life. Nevertheless commercial companies law has never constituted a part of his impressively broad area of interest. The prevailing part of his scientific activity involved the years of the People's Republic of Poland (PRL), when nearly nobody was dealing with such an "exotic" issue as commercial companies. Although in the 90's of 20th century a boom started in elaborations on commercial companies, in these years Prof. A. Szpunar devoted himself mainly to other important element of the market economy, which comprises securities (in particular meaningful is his contribution to bills of exchange law), and also continued the research on the civil liability, which comprised the most important theme of his scientific activity throughout his whole life. Within the immense scientific heritage of Prof. A. Szpunar, that prevails, one can find elaborations and conceptions, which may be used for the purpose of analysis of current issues of commercial companies law. One of these issues is the matter of corporate blackmail.

  Back to top


  Gabriele van Blommestein
  Legal consequences of shareholder's failure to take up shares in increased share capital without amendments to the articles of association of a limited liability company
  This article was inspired by a desire to examine and confront the resolution of the seven judges of the Supreme Court of 17 January 2013, ruled in a relatively short time after the Supreme Court's judgment of 25 February 2010. In accordance with the resolution of the seven judges of the Supreme Court of 17 January 2013, "the increase of the share capital on the basis of the existing articles of association of a limited liability company may be by increasing the nominal value of the shares existing or by establishing new ones, except that the new shares in the increased share capital may be covered only by the shareholders in proportion to their current shares".

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty