Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Promocja!
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 10/2013 [254] Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Ogłoszenie Konkursu PPH
str. 4

Łukasz Gasiński
 • Dopuszczalność wyłączenia prawa do zysku w statucie spółki akcyjnej
 • str. 5

  Joanna Dominowska
 • Ograniczenia działalności gospodarczej organizacji realizujących cele społecznie użyteczne
 • str. 10

  Michał Juśko
 • Sposób reprezentacji spółki kapitałowej przez jednoosobowy zarząd
 • str. 15

  Dominika Opalska
 • Stosowanie przepisów o pełnomocnictwie do organów osób prawnych
 • str. 22

  Bartosz Wyżykowski
 • Abstrakcyjna kontrola postanowień wzorców umów
 • str. 30

  Natalia Chyb
 • Status spółki nowo zawiązanej w łączeniu się spółek metodą per unionem - polemika
 • str. 41

  KONFERENCJA W STULECIE URODZIN PROFESORA ADAMA SZPUNARA - ciąg dalszy

  Aleksander Kappes
 • Szantaż korporacyjny jako nadużycie prawa podmiotowego
 • str. 46

  Gabriele van Blommestein
 • Skutki prawne nieobjęcia udziału przez wspólnika spółki z o.o. w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki
 • str. 52
  Łukasz Gasiński
  Dopuszczalność wyłączenia prawa do zysku w statucie spółki akcyjnej
  Dopuszczalność wyłączenia prawa do zysku w statucie spółki akcyjnej jest przedmiotem sporu w doktrynie, a w orzecznictwie nie wypracowano jednolitego stanowiska w tym zakresie. Zagadnienie to wiąże się z ciekawą dyskusją na temat granic swobody kształtowania treści statutu a w szczególności sposobu rekonstruowania normy kompetencyjnej umożliwiającej wprowadzenie do statutu rozwiązań odmiennych niż przewidziane przez ustawę, a także prób poszukiwania definicji pojęcia natury spółki akcyjnej.

  Początek strony


  Joanna Dominowska
  Ograniczenia działalności gospodarczej organizacji realizujących cele społecznie użyteczne
  Coraz częściej organizacje realizujące cele społecznie użyteczne prowadzą działalność gospodarczą i są ważnymi uczestnikami rynku. W niniejszym artykule przedstawiono możliwe rozwiązania systemowe kwestii prowadzenia działalności gospodarczej przez takie organizacje. Mowa jest przy tym o organizacjach realizujących cele społecznie użyteczne, a nie o organizacjach non-profit, właśnie dlatego, że obok misji społecznie pożytecznej osiągają one zysk, nawet jeśli nie działają bezpośrednio dla zysku. Przedstawiono rozwiązania w Austrii, gdzie działalność taka jest dopuszczalna jedynie w bardzo ograniczonym zakresie, przez polski model pośredni do niemieckiego, w którym brakuje ograniczeń w prowadzeniu tej działalności. Jednocześnie zwrócono uwagę na fakt, że dopuszczalność, nawet nieograniczona, prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje trzeciego sektora, nie powinna się wiązać z rozszerzeniem na tę działalność przysługujących im przywilejów w zakresie świadczeń publiczno-prawnych, w tym zwłaszcza - podatku od zysku. Wskazano, że systemy common law wprowadzają pojęcia powiązanej działalności gospodarczej - related business activity, dla której, mimo iż jest działalnością nastawioną na zysk, utrzymuje zwolnienia podatkowe. Z kolei polski system wprowadza wiele ograniczeń dla organizacji, którym przyznano status organizacji pożytku publicznego. Wnioski są jednak takie, że przerzucania kosztów pomiędzy działalnością preferowaną a niepreferowaną podatkowo w każdym przypadku może stanowić pole do nadużyć i dlatego najprostszym rozwiązaniem wydaje się, przy nieograniczonym dopuszczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez wszystkie organizacje, opodatkowanie zysku z działalności gospodarczej.

  Początek strony


  Michał Juśko
  Sposób reprezentacji spółki kapitałowej przez jednoosobowy zarząd
  W niniejszym artykule omówiono zagadnienie sposobu reprezentacji spółek kapitałowych, odnosząc się głównie do samodzielnej reprezentacji tych spółek przez zarządy jednoosobowe. Oprócz przedstawienia możliwych i stosowanych w praktyce postanowień umów (statutów) spółek regulujących sposób reprezentacji artykuł przedstawia tezę, zgodnie z którą zarząd jednoosobowy jest zawsze uprawniony do samodzielnego reprezentowania spółki, jeśli umowa (statut) spółki dopuszcza istnienie takiego zarządu. Autor podjął również próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie: czy - i ewentualnie w jaki sposób - umową (statutem) spółki można skutecznie ustanowić wymóg współdziałania przynajmniej dwóch osób podczas reprezentowania spółki?

  Początek strony


  Dominika Opalska
  Stosowanie przepisów o pełnomocnictwie do organów osób prawnych
  Przedmiotem analizy w niniejszej publikacji będzie ocena dopuszczalności zastosowania przepisów o pełnomocnictwie do organów osób prawnych. Kwestia ta była przedmiotem licznych wypowiedzi doktryny i bogatego orzecznictwa sądowego, które jednak nie prowadzą do jednoznacznych wniosków. Dominuje stanowisko wykluczające dopuszczalność stosowania analogii ze względu na teorię organów osób prawnych. Potrzeby nowoczesnego obrotu gospodarczego przemawiają jednak za odmiennym rozwiązaniem.

  Początek strony


  Bartosz Wyżykowski
  Abstrakcyjna kontrola postanowień wzorców umów
  Istniejący od 1.07.2000 r. rejestr postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone (dalej jako rejestr) prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej jako Prezes UOKiK), do którego tzw. klauzule abuzywne są wpisywane na podstawie prawomocnych wyroków wydawanych przez Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej jako SOKiK) i sądy wyżyszch instancji w ramach tzw. procedury "abstrakcyjnej kontroli postanowień wzorców umów", budzi obecnie liczne wątpliwości. Niejasności te, częstokroć mające charakter teoretyczno-prawny, w praktyce powodują jednak znaczące problemy dla przedsiębiorców, którzy w swojej działalności wykorzystują wzorce umów. Wątpliwości budzi w szczególności kwestia skutków rozszerzonej prawomocności wyroków uznających klauzulę za niedozwoloną i związane z nią - fundamentalne - zagadnienie skutków prawnych, jakie wywiera wpis takiej klauzuli do rejestru. W literaturze prawniczej, a zwłaszcza w judykaturze, kwestie te są oceniane rozbieżnie. Tymczasem prawidłowa interpretacja przepisów w tym zakresie ma istotne znaczenie chociażby z uwagi na to, że stosowanie postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru, może być uznane za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, za co przedsiębiorcom grożą wysokie sankcje finansowe. Dlatego też, niniejszy artykuł w pierwszej kolejności ma podsumować dotychczasowe poglądy judykatury i doktryny w odniesieniu do analizowanego zagadnienia, wskazując jednocześnie na daleko idącą rozbieżność stanowisk wobec kwestii skutków samego wpisu do rejestru, która jest pochodną niejasności w zakresie skutków rozszerzonej prawomocności wyroku uwzględniającego powództwo o uznanie klauzuli za niedozwoloną. Ponadto, wskazuje się na problemy związane z funkcjonowaniem rejestru, pojawiające się w praktyce, zwłaszcza dla przedsiębiorców. W konkluzji są wskazane natomiast pożądane zmiany obecnie obowiązujących przepisów, które biorąc pod uwagę interesy konsumentów oraz bezpieczeństwo przedsiębiorców i - co w tym kontekście najważniejsze - stabilność (stosowania) prawa, wydają się nieodzowne.

  Początek strony


  Natalia Chyb
  Status spółki nowo zawiązanej w łączeniu się spółek metodą per unionem - polemika
  W styczniowym "Przeglądzie Prawa Handlowego" ukazał się artykuł K. Paterak-Kondek pt. "Status spółki nowo zawiązanej w łączeniu się spółek metodą per unionem". Autorka poruszyła w nim ten ważny problem, wskazując jednocześnie, że taka nowo zawiązana spółka jest spółką w organizacji. Pomimo niewątpliwej wartości artykułu, przejawiającej się w podejmowaniu dyskusji na trudne tematy związane z zagadnieniami łączenia się spółek oraz funkcjonowania spółek kapitałowych w organizacji, nie sposób nie odnieść się polemicznie zarówno do niektórych argumentów prezentowanych przez autorkę, jak i do samych wniosków płynących z artykułu.

  Początek strony


  Aleksander Kappes
  Szantaż korporacyjny jako nadużycie prawa podmiotowego
  Profesor Adam Szpunar opublikował w czasie swojego długiego życia ok. 700 prac naukowych. Jednak w imponująco szerokim zakresie Jego zainteresowań nigdy nie znalazło się prawo spółek. Aktywność badawcza Profesora w przeważającej części przypadła na okres PRL-u, kiedy niemal nikt nie zajmował się taką "egzotyką", jak spółki handlowe. W latach 90. XX w. rozpoczął się wprawdzie boom na opracowania dotyczące spółek, w tym jednak okresie prof. A. Szpunar poświęcił się głównie innemu ważnemu elementowi gospodarki rynkowej, jakim są papiery wartościowe (zwłaszcza znaczący jest jego dorobek z zakresu prawa wekslowego), a także kontynuował badania nad odpowiedzialnością odszkodowawczą, co stanowiło zasadniczy nurt jego twórczości naukowej przez całe życie. W ogromnej spuściźnie naukowej, jaka pozostała po prof. A. Szpunarze, znajdują się jednak opracowania i poglądy, które mogą być wykorzystane przy analizie aktualnych problemów prawa spółek. Jednym z nich jest problematyka szantażu korporacyjnego.

  Początek strony


  Gabriele van Blommestein
  Skutki prawne nieobjęcia udziału przez wspólnika spółki z o.o. w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki
  Inspiracją do powstania artykułu była chęć zbadania i skonfrontowania uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego (dalej jako SN) z 17.01.2013 r., podjętej w dość krótkim czasie po wyroku SN z 25.02.2010 r. Zgodnie z uchwałą z 17.01.2013 r. "podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych, z tym że nowe udziały w podwyższonym kapitale mogą być objęte jedynie przez wspólników w stosunku do ich dotychczasowych udziałów". Największe kontrowersje zarówno w piśmiennictwie, jak i w orzecznictwie budzi kwestia związana z możliwością objęcia nowych udziałów lub ich podwyższonej wartości nominalnej przez dotychczasowych wspólników w proporcji innej niż w stosunku do posiadanych udziałów. W doktrynie nie ma również zgody co do tego, czy nowe udziały w omawianym trybie podwyższenia kapitału zakładowego mogą zostać objęte przez osoby trzecie, które będąc inwestorami, miałyby dokapitalizować spółkę. Z uwagi na podkreślane niebezpieczeństwo naruszenia interesów wspólników poprzez "dopuszczenie" do spółki nowych wspólników ramy artykułu zostały zawężone do rozważenia możliwości objęcia nowych udziałów lub ich podwyższonej wartości nominalnej wyłącznie przez dotychczasowych wspólników. Należy zauważyć, że ani w wyroku SN z 25.02.2010 r. (I CSK 384/09), ani w uchwale SN z 17.01.2013 r. (III CZP 57/12) nie poruszono zagadnienia skutków prawnych nieobjęcia udziałów przez wspólnika, jednak zawarte w nich rozstrzygnięcia mają istotne znaczenie dla podjętej problematyki.

  Początek strony


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty