Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
54,81 54,81
Cena regularna: 60,90
60,90
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińAdam Opalski

str. 4

Patrycja Poppe, Marcin Schulz

str. 17

Jędrzej Maksymilian Kondek

str. 28

Michał Bohaczewski

str. 33

Mateusz Rodzynkiewicz

str. 43

O POTRZEBIE REFORMY PRAWA SPÓŁEK OSOBOWYCH - ciąg dalszy

Katarzyna Bilewska

str. 50

Maksymilian Saczywko

str. 53
Adam Opalski
Transakcje między podmiotami powiązanymi w prawie spółek
W praktyce obrotu gospodarczego doniosłe znaczenie przypada transakcjom między podmiotami powiązanymi. Stanowią one podstawowe narzędzie kształtowania relacji między uczestnikami zgrupowania spółek. Wpływają na efektywność holdingu jako całości oraz na wyniki osiągane przez poszczególne spółki. Prawo podatkowe identyfikuje problem wspomnianych czynności pod postacią unormowania tzw. cen transferowych. W prawie spółek reżim transakcji między podmiotami powiązanymi jest determinowany przede wszystkim przez przepisy o ochronie majątku spółek kapitałowych. Podczas gdy zagadnienie cen transferowych jest przedmiotem obszernych analiz w doktrynie oraz bogatego orzecznictwa, regułom prawa spółek poświęcono dotąd stosunkowo niewiele miejsca. Celem niniejszego artykułu jest systematyzacja problematyki transakcji między podmiotami powiązanymi w prawie spółek.

Początek strony


Patrycja Poppe, Marcin Schulz
Przerwanie biegu przedawnienia na skutek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika
Instytucja przedawnienia roszczeń odgrywa w systemie prawnym znamienną rolę "strażnika" pewności obrotu, eliminując wątpliwości dotyczące istnienia i zakresu uprawnień majątkowych stron stosunków cywilnoprawnych, powstające w przypadku utrzymującej się przez dłuższy czas bezczynności stron. Nie budzi w rezultacie zdziwienia zakres kontrowersji powstających na tle możliwości przypisania określonym czynnościom prawnym zdolności do przerwania biegu przedawnienia. Niniejszy artykuł stanowi próbę przybliżenia i uzupełnienia dotychczasowych rozważań o kwestie związane ze zgłoszeniem wniosku o ogłoszenie upadłości niewypłacalnego dłużnika.

Początek strony


Jędrzej Maksymilian Kondek
Jednostronny czy umowny charakter gwarancji bankowej?
Począwszy od pojawienia się w polskim prawie instytucji gwarancji bankowej, w nauce prawa polskiego trwa spór, czy jest to jednostronna czynność prawna, czy też umowna. W rezultacie dają się wyróżnić dwa stanowiska doktryny. Dominuje pogląd, że gwarancja bankowa jest umową zawieraną pomiędzy bankiem-gwarantem a beneficjentem gwarancji. Mniejszość badaczy ujmuje gwarancję bankową jako jednostronną czynność prawną banku-gwaranta. Rozstrzygnięcie tego zagadnienia ma istotne znaczenie dla prawidłowego ustalenia formy, w jakiej gwarancja bankowa ma być udzielona, momentu powstania stosunku prawnego gwarancji wpływu na gwarancję bankową innych zdarzeń prawnych dotyczących stron tego stosunku oraz zakres ochrony stron tego stosunku.

Początek strony


Michał Bohaczewski
Pojęcie znaku towarowego powszechnie znanego oraz renomowanego na tle code de la propriété intellectuelle oraz ustawy - Prawo własności przemysłowej
Znak towarowy powszechnie znany i renomowany to dwie odrębne kategorie normatywne oznaczeń wyróżnionych zarówno na szczeblu prawa międzynarodowego, jak i przez wiele ustawodawstw krajowych ze względu na dostrzeżenie potrzeby zapewnienia pewnym znakom towarowym funkcjonującym na rynku szerszej ochrony niż ta tradycyjnie oparta na zasadach rejestracji, specjalizacji i terytorialności. Konieczność podjęcia próby ich zdefiniowania wynika z braku legalnych definicji. Z uwagi na odmienne pochodzenie oraz funkcje, przy zbliżonym uregulowaniu prawnym, analizy wymaga także ich wzajemna relacja. Warto skonfrontować dorobek polskiej nauki z osiągnięciami najnowszej doktryny francuskiej, wśród której dyskusja na temat treści oraz stosunku do siebie obu pojęć trwa od dawna, mając przy tym na względzie prawo Unii Europejskiej.

Początek strony


Mateusz Rodzynkiewicz
Uprawnienie do uzyskiwania informacji o stanie spraw niepublicznej spółki akcyjnej przez jej akcjonariuszy poza walnym zgromadzeniem - de lege lata i de lege ferenda
Wykonywanie obowiązków informacyjnych wobec akcjonariuszy stanowi jeden z podstawowych obszarów, w których realizuje się idea tzw. corporate governance, przy czym zagadnienie to jest objęte szczegółową regulacją normatywną w odniesieniu do spółek publicznych, a szczególnie tych, których akcje lub inne wyemitowane przez nie papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. Chodzi przy tym o regulację wprowadzającą w określony sposób sparametryzowane i uszczegółowione obowiązki podawania do publicznej wiadomości - a więc do szerszego kręgu odbiorców niż tylko akcjonariusze - informacji dotyczących spółki i istotnych zdarzeń gospodarczych oraz korporacyjnych do niej się odnoszących. W ten sposób ustawodawca realizuje fundamentalną dla publicznego rynku kapitałowego zasadę powszechnego i równego dostępu do transparentnej informacji rynkowej. Problematyka wykonywania obowiązków informacyjnych wobec akcjonariuszy w spółkach niepublicznych - w szczególności poza walnym zgromadzeniem - jest natomiast objęta wyłącznie szczątkową regulacją w kodeksie spółek handlowych, co może w praktyce rodzić wątpliwości w zakresie prawidłowego zarządzania aspektami informacyjnymi ładu korporacyjnego.

Początek strony


Katarzyna Bilewska
Zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia spółki komandytowo-akcyjnej - de lege lata i de lege ferenda
Zmiany legislacyjne dotyczące spółek osobowych powinny objąć unormowanie kwestii zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia spółki komandytowo-akcyjnej. Sankcjonowanie wadliwości uchwał wymaga bowiem wyraźnej podstawy prawnej, której nie zapewnia istniejące de lege lata odesłanie nakazujące odpowiednie stosowanie w tym zakresie przepisów dotyczących walnego zgromadzenia spółki akcyjnej.

Początek strony


Maksymilian Saczywko
Zakaz dokonywania czynności "z samym sobą" a reprezentacja spółki jawnej w umowach ze wspólnikami
Regulacje zawarte w kodeksie spółek handlowych cechuje ograniczona autonomia względem przepisów kodeksu cywilnego. Kwestia stosowania kodeksu cywilnego w odniesieniu do spółek prawa handlowego jest przedmiotem szerokiego zainteresowania przedstawicieli polskiej doktryny. Jednym z zagadnień wyłaniających się na tym tle jest stosowanie przepisów o pełnomocnictwie do działań organów i przedstawicieli ustawowych spółek handlowych. O ile dopuszczalność potwierdzenia na podstawie art. 103 k.c. czynności dokonanej przez "rzekomy organ" jest przedmiotem sporów, o tyle stosowanie art. 108 k.c., ustanawiającego względny zakaz czynności "z samym sobą", nie jest już kwestią tak kontrowersyjną. W odniesieniu do umów zawieranych przez spółki kapitałowe z członkami ich zarządów przepis ten nie znajduje zastosowania z uwagi na bardziej restryktywny (bezwzględny) zakaz wynikający z przepisów art. 210 i art. 379 k.s.h. W spółkach osobowych, a w szczególności w spółce jawnej, w związku z brakiem podobnych regulacji kwestia stosowania art. 108 k.c. do umów zawieranych przez spółkę z jej wspólnikiem jest warta szerszego rozważenia.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


Adam Opalski
 • Related party transactions in company law
 • p. 4

  Patrycja Poppe, Marcin Schulz
 • Impact of filing for bankruptcy on the period of limitation
 • p. 17

  Jędrzej Maksymilian Kondek
 • Unilateral or contractual character of bank guarantee?
 • p. 28

  Michał Bohaczewski
 • The notion of the well-known trademark and the trademark having a reputation in the light of the French Intellectual Property Code and the Polish Industrial Property Law
 • p. 33

  Mateusz Rodzynkiewicz
 • The right to obtain information on the state of affairs of a non-public company by its shareholders outside the general meeting - de lege lata and de lege ferenda
 • p. 43

  ABOUT THE NEED TO REFORM PARTNERSHIP LAW - continued

  Katarzyna Bilewska
 • Appealing resolutions of the general meeting of a limited joint-stock partnership - de lege lata and de lege ferenda
 • p. 50

  Maksymilian Saczywko
 • Prohibition of "self-dealing" transactions and representation of registered partnership in contracts with partners
 • p. 53
  Adam Opalski
  Related party transactions in company law
  Related party transactions play a significant role in the economy as they constitute a basic instrument of shaping business relations between members of groups of companies. They influence the effectiveness of the group as a whole as well as the performance of individual group companies. Under tax law, related party transactions are subject to the rules on transfer pricing. Under company law, the legal regime is determined predominantly by the rules on the protection of corporate assets. Whilst the transfer pricing issues have been the subject of extensive analyses by commentators and of numerous court cases, the company law rules have scarcely been discussed so far. The purpose of the article is to systemize the problem of related party transactions under company law.

  Back to top


  Patrycja Poppe, Marcin Schulz
  Impact of filing for bankruptcy on the period of limitation
  Statute of limitation plays an important role in the legal system, preventing a civil law creditor from pursuing claims against his debtor after a certain period of time (period of limitation) has lapsed. In the article the authors analyse whether filing for bankruptcy of an insolvent debtor should be considered an event interrupting the running of the period of limitation. The authors consider, in turn, whether this role can be attributed to a filing for bankruptcy made by a creditor of an insolvent debtor and/or to a filing for bankruptcy made by an insolvent debtor. In both cases the authors come to a positive answer

  Back to top


  Jędrzej Maksymilian Kondek
  Unilateral or contractual character of bank guarantee?
  Beginning from establishing in Polish law the institution of bank guarantee, there is a dispute in Polish law doctrine whether it is an unilateral legal action or it a contract. Two points of view could be distinguished. According to dominating opinion bank guarantee is a contract concluded by a bank-guarantor and a beneficiary of the bank guarantee. Minority of scholars represents view that bank guarantee is an unilateral act of bank. It is important to resolve this issue in order to establish proper form of the bank guarantee, moment of creating a legal relation of bank guaranty, relation between bank guarantee and other legal events regarding bank guarantee and a scope of protection of the parties of bank guarantee.

  Back to top


  Michał Bohaczewski
  The notion of the well-known trademark and the trademark having a reputation in the light of the French Intellectual Property Code and the Polish Industrial Property Law
  The well-known and having a reputation trademarks are two distinct normative categories of signs distinguished by international law as wells as and many national legislations due to the need for wider protection of some of trademarks being at the market, than the protection traditionally based on the principles of registration, specialization and territoriality. It becomes necessary to try to define both terms because of lack of their legal definitions. Since they have different origin and they are supposed to perform different functions, whereas similar legal regulation, their reciprocal relationship requires consideration as well. It is worth comparing the position of Polish authors with the achievements of the latest French jurisprudence, where the discussion concerning the meaning of both notions and their reciprocal relationship has been lasting for many years, bearing in mind the European Union law.

  Back to top


  Mateusz Rodzynkiewicz
  The right to obtain information on the state of affairs of a non-public company by its shareholders outside the general meeting - de lege lata and de lege ferenda
  The performance of the disclosure obligations towards shareholders is one of the main areas where the idea of corporate governance is pursued and at the same time this issue is covered by normative regulation which regards public companies, in particular those whose shares or other issued securities are admitted to trading on a regulated market. This concerns the regulation which introduces parameterized and detailed, in a specified way, obligations of making available to the public - and thus to wider audience than just shareholders - information about the company and significant economic and corporate events related to it. In such manner the legislature, pursues the principle of common and equal access to a transparent market information which is fundamental to the public capital market. The issue of performance of disclosure obligations towards the shareholders of non-public companies - in particular outside a general meeting - is covered only by fragmentary regulation in the Polish Commercial Companies Code, which in practice may raise doubts as to the proper management of informational aspects of corporate governance.

  Back to top


  Katarzyna Bilewska
  Appealing resolutions of the general meeting of a limited joint-stock partnership - de lege lata and de lege ferenda
  Legislative amendments relating to partnerships should include the regulation of appealing resolutions of general meetings of limited joint-stock partnerships. The sanctioning of defective resolutions requires clear legal grounds which are not assured by the law as it stands in that, in this respect, it prescribes the corresponding application of regulations on joint stock companies.

  Back to top


  Maksymilian Saczywko
  Prohibition of "self-dealing" transactions and representation of registered partnership in contracts with partners
  Regulations contained in the Commercial Companies Code are limitedly autonomous against provisions of the Civil Code. The matter of application of the Civil Code to the commercial companies is widely considerated in Polish legal doctrine. One of the issues emerging in that context is the application of the Civil Code provisions on the power of attorney to acts taken by governing bodies and other legal representatives of the commercial companies. As far as the permissibility of confirmation of the acts taken by "the alleged governing body" under Art. 103 of the Civil Code is the subject of disputes, the application of Art. 108 of the Civil Code which establishes a relative prohibition of "self-dealing" transactions is no longer a controversial issue. The latter provision does not apply to contracts concluded by capital companies with members of their management boards due to most restrictive (absolute) prohibition which is established by provisions of Art. 210 and Art. 379 of the Commercial Companies Code. The issue of application of Art. 108 of the Civil Code to contracts concluded by partherships (including the registered partnership) with theirs partners is worth the wider consideration due to the lack of special provisions of the Commercial Companies Code in that area.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty