Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 11/2012 [243] Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Adam Opalski
 • Transakcje między podmiotami powiązanymi w prawie spółek
 • str. 4

  Patrycja Poppe, Marcin Schulz
 • Przerwanie biegu przedawnienia na skutek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika
 • str. 17

  Jędrzej Maksymilian Kondek
 • Jednostronny czy umowny charakter gwarancji bankowej?
 • str. 28

  Michał Bohaczewski
 • Pojęcie znaku towarowego powszechnie znanego oraz renomowanego na tle code de la propriété intellectuelle oraz ustawy - Prawo własności przemysłowej
 • str. 33

  Mateusz Rodzynkiewicz
 • Uprawnienie do uzyskiwania informacji o stanie spraw niepublicznej spółki akcyjnej przez jej akcjonariuszy poza walnym zgromadzeniem - de lege lata i de lege ferenda
 • str. 43

  O POTRZEBIE REFORMY PRAWA SPÓŁEK OSOBOWYCH - ciąg dalszy

  Katarzyna Bilewska
 • Zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia spółki komandytowo-akcyjnej - de lege lata i de lege ferenda
 • str. 50

  Maksymilian Saczywko
 • Zakaz dokonywania czynności "z samym sobą" a reprezentacja spółki jawnej w umowach ze wspólnikami
 • str. 53
  Adam Opalski
  Transakcje między podmiotami powiązanymi w prawie spółek
  W praktyce obrotu gospodarczego doniosłe znaczenie przypada transakcjom między podmiotami powiązanymi. Stanowią one podstawowe narzędzie kształtowania relacji między uczestnikami zgrupowania spółek. Wpływają na efektywność holdingu jako całości oraz na wyniki osiągane przez poszczególne spółki. Prawo podatkowe identyfikuje problem wspomnianych czynności pod postacią unormowania tzw. cen transferowych. W prawie spółek reżim transakcji między podmiotami powiązanymi jest determinowany przede wszystkim przez przepisy o ochronie majątku spółek kapitałowych. Podczas gdy zagadnienie cen transferowych jest przedmiotem obszernych analiz w doktrynie oraz bogatego orzecznictwa, regułom prawa spółek poświęcono dotąd stosunkowo niewiele miejsca. Celem niniejszego artykułu jest systematyzacja problematyki transakcji między podmiotami powiązanymi w prawie spółek.

  Początek strony


  Patrycja Poppe, Marcin Schulz
  Przerwanie biegu przedawnienia na skutek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika
  Instytucja przedawnienia roszczeń odgrywa w systemie prawnym znamienną rolę "strażnika" pewności obrotu, eliminując wątpliwości dotyczące istnienia i zakresu uprawnień majątkowych stron stosunków cywilnoprawnych, powstające w przypadku utrzymującej się przez dłuższy czas bezczynności stron. Nie budzi w rezultacie zdziwienia zakres kontrowersji powstających na tle możliwości przypisania określonym czynnościom prawnym zdolności do przerwania biegu przedawnienia. Niniejszy artykuł stanowi próbę przybliżenia i uzupełnienia dotychczasowych rozważań o kwestie związane ze zgłoszeniem wniosku o ogłoszenie upadłości niewypłacalnego dłużnika.

  Początek strony


  Jędrzej Maksymilian Kondek
  Jednostronny czy umowny charakter gwarancji bankowej?
  Począwszy od pojawienia się w polskim prawie instytucji gwarancji bankowej, w nauce prawa polskiego trwa spór, czy jest to jednostronna czynność prawna, czy też umowna. W rezultacie dają się wyróżnić dwa stanowiska doktryny. Dominuje pogląd, że gwarancja bankowa jest umową zawieraną pomiędzy bankiem-gwarantem a beneficjentem gwarancji. Mniejszość badaczy ujmuje gwarancję bankową jako jednostronną czynność prawną banku-gwaranta. Rozstrzygnięcie tego zagadnienia ma istotne znaczenie dla prawidłowego ustalenia formy, w jakiej gwarancja bankowa ma być udzielona, momentu powstania stosunku prawnego gwarancji wpływu na gwarancję bankową innych zdarzeń prawnych dotyczących stron tego stosunku oraz zakres ochrony stron tego stosunku.

  Początek strony


  Michał Bohaczewski
  Pojęcie znaku towarowego powszechnie znanego oraz renomowanego na tle code de la propriété intellectuelle oraz ustawy - Prawo własności przemysłowej
  Znak towarowy powszechnie znany i renomowany to dwie odrębne kategorie normatywne oznaczeń wyróżnionych zarówno na szczeblu prawa międzynarodowego, jak i przez wiele ustawodawstw krajowych ze względu na dostrzeżenie potrzeby zapewnienia pewnym znakom towarowym funkcjonującym na rynku szerszej ochrony niż ta tradycyjnie oparta na zasadach rejestracji, specjalizacji i terytorialności. Konieczność podjęcia próby ich zdefiniowania wynika z braku legalnych definicji. Z uwagi na odmienne pochodzenie oraz funkcje, przy zbliżonym uregulowaniu prawnym, analizy wymaga także ich wzajemna relacja. Warto skonfrontować dorobek polskiej nauki z osiągnięciami najnowszej doktryny francuskiej, wśród której dyskusja na temat treści oraz stosunku do siebie obu pojęć trwa od dawna, mając przy tym na względzie prawo Unii Europejskiej.

  Początek strony


  Mateusz Rodzynkiewicz
  Uprawnienie do uzyskiwania informacji o stanie spraw niepublicznej spółki akcyjnej przez jej akcjonariuszy poza walnym zgromadzeniem - de lege lata i de lege ferenda
  Wykonywanie obowiązków informacyjnych wobec akcjonariuszy stanowi jeden z podstawowych obszarów, w których realizuje się idea tzw. corporate governance, przy czym zagadnienie to jest objęte szczegółową regulacją normatywną w odniesieniu do spółek publicznych, a szczególnie tych, których akcje lub inne wyemitowane przez nie papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. Chodzi przy tym o regulację wprowadzającą w określony sposób sparametryzowane i uszczegółowione obowiązki podawania do publicznej wiadomości - a więc do szerszego kręgu odbiorców niż tylko akcjonariusze - informacji dotyczących spółki i istotnych zdarzeń gospodarczych oraz korporacyjnych do niej się odnoszących. W ten sposób ustawodawca realizuje fundamentalną dla publicznego rynku kapitałowego zasadę powszechnego i równego dostępu do transparentnej informacji rynkowej. Problematyka wykonywania obowiązków informacyjnych wobec akcjonariuszy w spółkach niepublicznych - w szczególności poza walnym zgromadzeniem - jest natomiast objęta wyłącznie szczątkową regulacją w kodeksie spółek handlowych, co może w praktyce rodzić wątpliwości w zakresie prawidłowego zarządzania aspektami informacyjnymi ładu korporacyjnego.

  Początek strony


  Katarzyna Bilewska
  Zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia spółki komandytowo-akcyjnej - de lege lata i de lege ferenda
  Zmiany legislacyjne dotyczące spółek osobowych powinny objąć unormowanie kwestii zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia spółki komandytowo-akcyjnej. Sankcjonowanie wadliwości uchwał wymaga bowiem wyraźnej podstawy prawnej, której nie zapewnia istniejące de lege lata odesłanie nakazujące odpowiednie stosowanie w tym zakresie przepisów dotyczących walnego zgromadzenia spółki akcyjnej.

  Początek strony


  Maksymilian Saczywko
  Zakaz dokonywania czynności "z samym sobą" a reprezentacja spółki jawnej w umowach ze wspólnikami
  Regulacje zawarte w kodeksie spółek handlowych cechuje ograniczona autonomia względem przepisów kodeksu cywilnego. Kwestia stosowania kodeksu cywilnego w odniesieniu do spółek prawa handlowego jest przedmiotem szerokiego zainteresowania przedstawicieli polskiej doktryny. Jednym z zagadnień wyłaniających się na tym tle jest stosowanie przepisów o pełnomocnictwie do działań organów i przedstawicieli ustawowych spółek handlowych. O ile dopuszczalność potwierdzenia na podstawie art. 103 k.c. czynności dokonanej przez "rzekomy organ" jest przedmiotem sporów, o tyle stosowanie art. 108 k.c., ustanawiającego względny zakaz czynności "z samym sobą", nie jest już kwestią tak kontrowersyjną. W odniesieniu do umów zawieranych przez spółki kapitałowe z członkami ich zarządów przepis ten nie znajduje zastosowania z uwagi na bardziej restryktywny (bezwzględny) zakaz wynikający z przepisów art. 210 i art. 379 k.s.h. W spółkach osobowych, a w szczególności w spółce jawnej, w związku z brakiem podobnych regulacji kwestia stosowania art. 108 k.c. do umów zawieranych przez spółkę z jej wspólnikiem jest warta szerszego rozważenia.

  Początek strony


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty