Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 6/2012 [238] Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Wyniki konkursu PPH
str. 4

Adam Opalski
 • Zasada jednakowego traktowania wspólników i akcjonariuszy
 • str. 5

  Jacek Krauss
 • Pozycja prawna komitetu audytu rady nadzorczej spółki akcyjnej
 • str. 18

  Piotr Paweł Gołębiowski
 • Kontrakty na różnice kursowe (CFDs)
 • str. 26

  Teresa Klepacz
 • Ujawnienie składników majątkowych spółki kapitałowej po wykreśleniu z rejestru
 • str. 36

  Paweł Żerański
 • Podstawowe problemy regulacji zbiorowego zarządu w polskim prawie autorskim na tle systemu rozszerzonej licencji
 • str. 45

  Piotr Skurzyński
 • Nowe wytyczne Komisji w sprawie ograniczeń wertykalnych a pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży
 • str. 53
  Adam Opalski
  Zasada jednakowego traktowania wspólników i akcjonariuszy
  Zasada jednakowego traktowania udziałowców (art. 20 kodeksu spółek handlowych) wyznacza jedną z ważniejszych dyrektyw determinujących treść stosunku korporacyjnego spółki kapitałowej. Kluczowa jest odpowiedź na pytanie o umiejscowienie tej zasady w systemie instytucji prawa spółek, istotę mechanizmu ochronnego jednakowego traktowania oraz relację wobec zasady proporcjonalności. Zagadnienia te były do tej pory przedmiotem stosunkowo oszczędnych wypowiedzi polskiej doktryny. Skromny jest dorobek krajowego orzecznictwa, który precyzowałby standardy stosowania zakazu dyskryminacji. Tymczasem zasada jednakowego traktowania udziałowców okazuje się ważnym instrumentem ochrony mniejszości, zwłaszcza w spółkach należących do zgrupowań zdominowanych przez inwestora strategicznego. Zapobiega nadużywaniu korporacyjnej władzy przez wpływowego wspólnika w celu osiągania nieproporcjonalnych, nieuzasadnionych korzyści.

  Początek strony


  Jacek Krauss
  Pozycja prawna komitetu audytu rady nadzorczej spółki akcyjnej
  Zagadnienie wskazane w tytule opracowania nie jest nowe. W kwestii statusu komitetów audytu rady nadzorczej wypowiadała się doktryna, a stanowiska co do umocowania i kompetencji tych komitetów są podzielone. Ich byt został przesądzony normatywnie dla jednostek zainteresowania publicznego w zakresie uprawnień kontrolnych sensu stricto. Komitet audytu jest jedynie grupą członków rady nadzorczej, a jego działania kontrolne są działaniami samej rady nadzorczej. W 2010 r. została opublikowana Rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego (dalej jako KNF) dotycząca funkcjonowania komitetów audytu. Niektóre zalecenia tej Rekomendacji wydają się być sprzeczne z kompetencjami komitetu audytu jakie ustanawia ustawa.

  Początek strony


  Piotr Paweł Gołębiowski
  Kontrakty na różnice kursowe (CFDs)
  Od jakiegoś czasu wśród polskich inwestorów indywidualnych znaczną popularnością cieszą się nowego rodzaju instrumenty finansowe. Są nimi kontrakty na różnice kursowe (ang. Contract for Differences, dalej jako CFDs). Dzięki wykorzystywanej dźwigni finansowej (ang. leverage) CFDs umożliwiają inwestorom indywidualnym zawieranie transakcji opiewających na znaczne kwoty przy zaangażowaniu stosunkowo niewielkich środków pieniężnych. Magnesem przyciągającym do CFDs inwestorów indywidualnych jest wizja osiągnięcia w krótkim okresie ponadprzeciętnych stóp zwrotu. Nie należy jednak zapominać, że inwestowanie w tego typu instrumenty finansowe oprócz potencjalnych możliwości zysku wiąże się też z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału, bowiem CFDs ze swej istoty są instrumentami finansowymi o charakterze win-lose (gdy jedna strona kontraktu wygrywa, druga przegrywa). Niniejszy artykuł prezentuje charakterystykę prawną tego coraz bardziej popularnego na polskim rynku kapitałowym instrumentu finansowego.

  Początek strony


  Teresa Klepacz
  Ujawnienie składników majątkowych spółki kapitałowej po wykreśleniu z rejestru
  Celem niniejszego artykułu jest analiza kilku kwestii związanych z "polikwidacyjnym" mieniem spółki oraz przedstawienie wątpliwości, jakie się pojawiają w związku z proponowanymi rozwiązaniami. Rozważania na ten temat należy jednak poprzedzić krótką refleksją dotyczącą postępowania likwidacyjnego, szczególnie jego obligatoryjności w procesie rozwiązywania spółek kapitałowych oraz postępowania rejestrowego w zakresie wpisu o wykreśleniu spółki.

  Początek strony


  Paweł Żerański
  Podstawowe problemy regulacji zbiorowego zarządu w polskim prawie autorskim na tle systemu rozszerzonej licencji
  W polskiej doktrynie prawa autorskiego istnieje zgoda co do tego, że podstawowe regulacje ustawy o prawie autorskim odnoszące się do zbiorowego zarządu nie spełniają właściwie swojej funkcji. Należy do nich w szczególności domniemanie uprawnień organizacji zbiorowego zarządzania z art. 105 u.p.a.p.p., zasady wskazywania organizacji właściwej (art. 107, art. 1071 u.p.a.p.p.), zasady rejestracji organizacji zbiorowego zarządzania oraz mechanizmy zapewnienia ustalenia warunków korzystania z utworów w sferze zbiorowego zarządu (ustrój i funkcja Komisji Prawa Autorskiego). Jednocześnie mimo kolejnych nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jej obszar poświęcony zbiorowemu zarządzaniu nie jest zmieniany, a w doktrynie prawa autorskiego brakuje wyrazistych propozycji takich zmian. Biorąc to pod uwagę warto rozważyć zasady i funkcjonowanie odmiennego systemu zbiorowego zarządu od polskiego, który się sprawdził w krajach skandynawskich, a którego niezwykle istotnym elementem jest tzw. rozszerzona licencja. Ta konstrukcja prawna jest szczególnie interesująca, ponieważ została wprost zaaprobowana w prawie unijnym i - na razie w niewielkim jego wycinku - przejęta przez prawo francuskie. W artykule podstawowe polskie regulacje zbiorowego zarządu zostały porównane do skandynawskich z uwzględnieniem socjotechnicznego punktu widzenia.

  Początek strony


  Piotr Skurzyński
  Nowe wytyczne Komisji w sprawie ograniczeń wertykalnych a pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży
  Istniejące w ramach tzw. handlu nowoczesnego relacje gospodarcze pomiędzy dostawcami a odsprzedawcami są w dzisiejszych czasach niezwykle złożone. Wykraczają one dalece poza to, co jest tradycyjnie utożsamiane z realizacją umowy sprzedaży i obejmują swoim zakresem - w szczególności - różnego typu opłaty uiszczane przez dostawców na rzecz odsprzedawców. Prawo polskie podchodzi do zjawiska obciążania dostawców takimi opłatami niezwykle rygorystycznie, traktując jako zakazany czyn nieuczciwej konkurencji pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży. Tymczasem wyrażone niedawno na tle prawa ochrony konkurencji stanowisko Komisji Europejskiej (dalej jako Komisja) zdaje się akcentować przede wszystkim prokonkurencyjne aspekty funkcjonowania tego typu opłat. W konsekwencji, pod pewnymi warunkami, Komisja dopuszcza ich stosowanie. Niniejszy artykuł stanowi analizę podejścia polskiego ustawodawcy i Komisji do tego zagadnienia, przedstawiając jednocześnie konsekwencje istniejących w tym zakresie różnic.

  Początek strony


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty