Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
54,81 54,81
Cena regularna: 60,90
60,90
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińWyniki konkursu PPH
str. 4

Adam Opalski

str. 5

Jacek Krauss

str. 18

Piotr Paweł Gołębiowski

str. 26

Teresa Klepacz

str. 36

Paweł Żerański

str. 45

Piotr Skurzyński

str. 53
Adam Opalski
Zasada jednakowego traktowania wspólników i akcjonariuszy
Zasada jednakowego traktowania udziałowców (art. 20 kodeksu spółek handlowych) wyznacza jedną z ważniejszych dyrektyw determinujących treść stosunku korporacyjnego spółki kapitałowej. Kluczowa jest odpowiedź na pytanie o umiejscowienie tej zasady w systemie instytucji prawa spółek, istotę mechanizmu ochronnego jednakowego traktowania oraz relację wobec zasady proporcjonalności. Zagadnienia te były do tej pory przedmiotem stosunkowo oszczędnych wypowiedzi polskiej doktryny. Skromny jest dorobek krajowego orzecznictwa, który precyzowałby standardy stosowania zakazu dyskryminacji. Tymczasem zasada jednakowego traktowania udziałowców okazuje się ważnym instrumentem ochrony mniejszości, zwłaszcza w spółkach należących do zgrupowań zdominowanych przez inwestora strategicznego. Zapobiega nadużywaniu korporacyjnej władzy przez wpływowego wspólnika w celu osiągania nieproporcjonalnych, nieuzasadnionych korzyści.

Początek strony


Jacek Krauss
Pozycja prawna komitetu audytu rady nadzorczej spółki akcyjnej
Zagadnienie wskazane w tytule opracowania nie jest nowe. W kwestii statusu komitetów audytu rady nadzorczej wypowiadała się doktryna, a stanowiska co do umocowania i kompetencji tych komitetów są podzielone. Ich byt został przesądzony normatywnie dla jednostek zainteresowania publicznego w zakresie uprawnień kontrolnych sensu stricto. Komitet audytu jest jedynie grupą członków rady nadzorczej, a jego działania kontrolne są działaniami samej rady nadzorczej. W 2010 r. została opublikowana Rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego (dalej jako KNF) dotycząca funkcjonowania komitetów audytu. Niektóre zalecenia tej Rekomendacji wydają się być sprzeczne z kompetencjami komitetu audytu jakie ustanawia ustawa.

Początek strony


Piotr Paweł Gołębiowski
Kontrakty na różnice kursowe (CFDs)
Od jakiegoś czasu wśród polskich inwestorów indywidualnych znaczną popularnością cieszą się nowego rodzaju instrumenty finansowe. Są nimi kontrakty na różnice kursowe (ang. Contract for Differences, dalej jako CFDs). Dzięki wykorzystywanej dźwigni finansowej (ang. leverage) CFDs umożliwiają inwestorom indywidualnym zawieranie transakcji opiewających na znaczne kwoty przy zaangażowaniu stosunkowo niewielkich środków pieniężnych. Magnesem przyciągającym do CFDs inwestorów indywidualnych jest wizja osiągnięcia w krótkim okresie ponadprzeciętnych stóp zwrotu. Nie należy jednak zapominać, że inwestowanie w tego typu instrumenty finansowe oprócz potencjalnych możliwości zysku wiąże się też z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału, bowiem CFDs ze swej istoty są instrumentami finansowymi o charakterze win-lose (gdy jedna strona kontraktu wygrywa, druga przegrywa). Niniejszy artykuł prezentuje charakterystykę prawną tego coraz bardziej popularnego na polskim rynku kapitałowym instrumentu finansowego.

Początek strony


Teresa Klepacz
Ujawnienie składników majątkowych spółki kapitałowej po wykreśleniu z rejestru
Celem niniejszego artykułu jest analiza kilku kwestii związanych z "polikwidacyjnym" mieniem spółki oraz przedstawienie wątpliwości, jakie się pojawiają w związku z proponowanymi rozwiązaniami. Rozważania na ten temat należy jednak poprzedzić krótką refleksją dotyczącą postępowania likwidacyjnego, szczególnie jego obligatoryjności w procesie rozwiązywania spółek kapitałowych oraz postępowania rejestrowego w zakresie wpisu o wykreśleniu spółki.

Początek strony


Paweł Żerański
Podstawowe problemy regulacji zbiorowego zarządu w polskim prawie autorskim na tle systemu rozszerzonej licencji
W polskiej doktrynie prawa autorskiego istnieje zgoda co do tego, że podstawowe regulacje ustawy o prawie autorskim odnoszące się do zbiorowego zarządu nie spełniają właściwie swojej funkcji. Należy do nich w szczególności domniemanie uprawnień organizacji zbiorowego zarządzania z art. 105 u.p.a.p.p., zasady wskazywania organizacji właściwej (art. 107, art. 1071 u.p.a.p.p.), zasady rejestracji organizacji zbiorowego zarządzania oraz mechanizmy zapewnienia ustalenia warunków korzystania z utworów w sferze zbiorowego zarządu (ustrój i funkcja Komisji Prawa Autorskiego). Jednocześnie mimo kolejnych nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jej obszar poświęcony zbiorowemu zarządzaniu nie jest zmieniany, a w doktrynie prawa autorskiego brakuje wyrazistych propozycji takich zmian. Biorąc to pod uwagę warto rozważyć zasady i funkcjonowanie odmiennego systemu zbiorowego zarządu od polskiego, który się sprawdził w krajach skandynawskich, a którego niezwykle istotnym elementem jest tzw. rozszerzona licencja. Ta konstrukcja prawna jest szczególnie interesująca, ponieważ została wprost zaaprobowana w prawie unijnym i - na razie w niewielkim jego wycinku - przejęta przez prawo francuskie. W artykule podstawowe polskie regulacje zbiorowego zarządu zostały porównane do skandynawskich z uwzględnieniem socjotechnicznego punktu widzenia.

Początek strony


Piotr Skurzyński
Nowe wytyczne Komisji w sprawie ograniczeń wertykalnych a pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży
Istniejące w ramach tzw. handlu nowoczesnego relacje gospodarcze pomiędzy dostawcami a odsprzedawcami są w dzisiejszych czasach niezwykle złożone. Wykraczają one dalece poza to, co jest tradycyjnie utożsamiane z realizacją umowy sprzedaży i obejmują swoim zakresem - w szczególności - różnego typu opłaty uiszczane przez dostawców na rzecz odsprzedawców. Prawo polskie podchodzi do zjawiska obciążania dostawców takimi opłatami niezwykle rygorystycznie, traktując jako zakazany czyn nieuczciwej konkurencji pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży. Tymczasem wyrażone niedawno na tle prawa ochrony konkurencji stanowisko Komisji Europejskiej (dalej jako Komisja) zdaje się akcentować przede wszystkim prokonkurencyjne aspekty funkcjonowania tego typu opłat. W konsekwencji, pod pewnymi warunkami, Komisja dopuszcza ich stosowanie. Niniejszy artykuł stanowi analizę podejścia polskiego ustawodawcy i Komisji do tego zagadnienia, przedstawiając jednocześnie konsekwencje istniejących w tym zakresie różnic.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


Results of PPH contest
p. 4

Adam Opalski
 • The Principle of Equal Treatment of Shareholders
 • p. 5

  Jacek Krauss
 • Legal status of audit committee of a joint-stock company's supervisory board
 • p. 18

  Piotr Paweł Gołębiowski
 • Contracts for Differences (CFDs)
 • p. 26

  Teresa Klepacz
 • The disclosure of the assets of the capital company after striking off the register
 • p. 36

  Paweł Żerański
 • Basic problems of the collective management of copyright in the Polish copyright in the light of extended license system
 • p. 45

  Piotr Skurzyński
 • New Commission's Guidelines on Vertical Restraints and charging fees other than the trade margins for accepting goods for sale
 • p. 53
  Adam Opalski
  The Principle of Equal Treatment of Shareholders
  The principle of equal treatment of shareholders (Art. 20 of the Polish Commercial Companies Code) constitutes an important directive determining the governing structure of limited liability and joint-stock companies. Still, there is a need in Polish law to clarify the position of this rule in the system of company law institutions, the nature of the protective mechanism of equal treatment and its relation to the proportionality rule. Until now, the aforementioned issues were scarcely discussed in the Polish doctrine. There are just a few judicial precedents explaining the standards of the application of the corporate non-discrimination rule. The principle of equal treatment constitutes an important protective tool for minority shareholders, in particular in companies belonging to groups. It prevents the strategic shareholder from achieving disproportionate and unjustified benefits.

  Back to top


  Jacek Krauss
  Legal status of audit committee of a joint-stock company's supervisory board
  The issue identified in the title of this article is not a new one. The status of supervisory board's audit committees has already been discussed by legal scholars, while the opinions as to the committees' authorization and powers are divided. Their existence was determined from a normative point of view, for entities of public interest to the extent of control powers in the strict sense. An audit committee is only a group of members of the supervisory board. while its control activities are activities of the supervisory board as such. In 2010, the Polish Financial Supervision Authority published its Recommendation on the operation of audit committees. Some recommendations contained in that document seem to contradict the powers provided for audit committees by statutory law.

  Back to top


  Piotr Paweł Gołębiowski
  Contracts for Differences (CFDs)
  A new type of financial instruments becomes more popular amongst polish retail investors for some time. These are contract for differences, (hereinafter referred to as CFDs). CFDs due to the fact they use financial leverage, create for retail investors a possibility to conclude transactions whose nominal value considerably exceeds the value of invested funds. The magnet that attracts retail investors to CFDs is the vision of achieving premium returns in a short period of time. It should not be forgotten that investing in such financial instruments besides potential probability of profit, entails the risk of capital loss due to the fact that CFDs are win-lose financial instruments (when one counterparty wins, the second one loses). This article presents the legal characteristic of this increasingly popular on the polish capital market financial instrument.

  Back to top


  Teresa Klepacz
  The disclosure of the assets of the capital company after striking off the register
  The purpose of this paper is to analyze several issues related to the "post-liquidation" of the company's assets and to present questions that arise in connection with the proposed solutions. Considerations on this subject should be preceded by a short reflection on the winding up proceeding, particularly its obligatory in the process of dissolution of capital companies and registration proceeding for the entry of striking the company off the register.

  Back to top


  Paweł Żerański
  Basic problems of collective management of copyright in the Polish copyright in the light of extended license system
  Within the Polish jurisprudence exists the common opinion that the basic regulations of the copyright law referring to the collective management of copyright do not fulfill its function. In particular, they include the presumption of authorisation of the collective management society in Art. 105 copyright law, rules of indication of designation of the competent collective management society (Art. 107, Art. 1071 copyright law), rules of registration of collective management societies (the arrangement and function of the Copyright Commission). At once, even though the copyright was amended a few times, the area of the rules referring to the collective management was not amended at all while the jurisprudence lacks the clear vision of the possible amendments. Therefore it is worth to consider the rules and functioning of the different collective management system than Polish. Namely it is worth to consider the system that proved to be effective in the Nordic countries. Its crucial element is the so called extended license. This legal construction is particularly interesting, as it was unambiguously accepted in the European Law and - so far to the limited extent - adopted by the French copyright law. In the article the basic rules of the Polish law referringto the collective management of copyright were compared to the corresponding Nordic rules. The point of view of social engineering was also taken into account.

  Back to top


  Piotr Skurzyński
  New Commission's Guidelines on Vertical Restraints and charging fees other than the trade margins for accepting goods for sale
  Commercial relations existing between suppliers and resellers within the framework of the so-called modern trade are very complex nowadays. They go well beyond what is traditionally associated with executing a supply agreement and involve, in particular, various types of fees paid to resellers by suppliers. Polish law takes a very rigorous stance on the phenomenon of imposing such fees on suppliers, treating the charging of fees other than the trade margins for accepting goods for sale as a prohibited act of unfair competition. On the other hand, the European Commission's stance, expressed from a competition law perspective, tends to emphasize, above all, the pro-competitive features of such fees. As a result, the European Commission approves their application under certain conditions. This article constitutes an analysis of the approach to this issue adopted by the Polish lawmakers and the European Commission, while also presenting the consequences of the differences existing in this respect.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty