Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 6/2014 [262] Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Wyniki konkursu PPH
str. 4

Wojciech Popiołek
 • Skutki zagranicznego orzeczenia arbitrażowego w Polsce
 • str. 5

  Jacek Jastrzębski
 • Nietypowe kary umowne - swoboda sankcji kontraktowych i ochrona dłużnika
 • str. 11

  Tomasz Henclewski, Dominik Matczak
 • Pojęcie nadzabezpieczenia hipotecznego
 • str. 23

  Szymon Słotwiński
 • Dobre obyczaje a zasady współżycia społecznego w świetle zaskarżalności wadliwych uchwał zgromadzenia wspólników - uwagi na tle uchwały Sądu Najwyższego z 20.12.2012 r. (III CZP 84/12)
 • str. 29

  Marcin Asłanowicz
 • Wyłączenie sędziego a wyłączenie arbitra
 • str. 39

  Filip M. Elżanowski, Małgorzata Cur-Kamieńska, Anna Kucińska
 • Odmowa udzielenia koncesji przez Prezesa URE przedsiębiorstwu znajdującemu się w postępowaniu upadłościowym układowym
 • str. 41

  Joanna Buchalska
 • Zasada specjalności ograniczająca prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
 • str. 46

  Andrzej Szlęzak
 • Kilka słów o naruszeniu oświadczeń i zapewnień (representations and warranties) - polemika
 • str. 52

  Łukasz M. Wyszomirski
 • O wymogu uzyskania zgody na nabycie nieruchomości w drodze przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez osoby prawne - polemika
 • str. 55
  Wojciech Popiołek
  Skutki zagranicznego orzeczenia arbitrażowego w Polsce
  Konwencja nowojorska o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych pozostawia systemom prawnym państw przyjmujących określenie reguł, według których nastąpi uznanie zagranicznego orzeczenia arbitrażowego i skutków, jakie uznane orzeczenie wywoła na ich obszarach prawnych. Odzwierciedleniem tej zasady jest uregulowanie art. 1212 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, według którego uznanie zagranicznego orzeczenia nie oznacza rozszerzenia jego skutków na terytorium Polski, lecz polega na nadaniu mu mocy równej mocy wyroku polskiego sądu państwowego. W świetle tego przepisu brak uzasadnienia dla tezy o nadawaniu "mocy prawnej na równi z wyrokiem sądu" skutkom, jakie z orzeczeniem wiąże prawo państwa, w którym orzeczenie zostało wydane (państwo pochodzenia). Tym samym dla oceny skutków orzeczenia arbitrażowego za właściwe należy uznać zastosowanie prawa państwa uznania, które temu orzeczeniu "nadaje" skutki, a nie "rozciąga" skutki już istniejące w państwie pochodzenia.

  Początek strony


  Jacek Jastrzębski
  Nietypowe kary umowne - swoboda sankcji kontraktowych i ochrona dłużnika
  W praktyce obrotu występują sankcje kontraktowe, które mimo daleko idącego ekonomicznego podobieństwa ich funkcjonowania nie odpowiadają konstrukcyjnie karze umownej, zdefiniowanej w prawie polskim w art. 483 § 1 kodeksu cywilnego. Nie będąc karami umownymi, nie podlegają one wprost miarkowaniu przewidzianemu w art. 484 § 2 k.c. wyłącznie wobec kar umownych i uważanemu za instytucję wyjątkową, niepodlegającą rozszerzającej wykładni ani analogii. Jednocześnie ekonomiczne działanie takich klauzul może być zbliżone do kary umownej, a ich automatyzm oraz dotkliwość - nawet dalej idące. Rodzi to pytanie o reżim prawny tego typu sankcji kontraktowych (tzw. nietypowych kar umownych), a w szczególności - o zasadność i sposób ochrony dłużnika przed dotkliwymi skutkami ich zastrzeżenia.

  Początek strony


  Tomasz Henclewski, Dominik Matczak
  Pojęcie nadzabezpieczenia hipotecznego
  Gdy w relacjach między dłużnikiem a wierzycielem dochodzi do ustanowienia zabezpieczenia wierzytelności, częstym oraz poważnym problemem jest określenie przez strony wysokości zabezpieczenia. Z jednej strony, dodatkowe, wyższe zabezpieczenie przewyższające wartość wierzytelności jest dużą pokusą dla wierzycieli, którzy w ten sposób zapewniają sobie maksymalizację bezpieczeństwa. Z drugiej zaś strony, nadmierne zabezpieczenie może doprowadzić do długotrwałego, faktycznego oraz gospodarczo nieuzasadnionego uzależnienia dłużnika od wierzyciela. Co więcej, sytuacja ta może prowadzić do pokrzywdzenia również innych wierzycieli tego samego dłużnika, którzy nie będą już w stanie zaspokoić swoich roszczeń. Powyższy problem został dostrzeżony zarówno przez doktrynę jak i orzecznictwo, które coraz częściej powołują się na zjawisko nadzabezpieczenia oraz prawne konsekwencji jego powstania. Także ustawodawca w art. 68 ust. 2 zd. 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece wskazał, że jeżeli zabezpieczenie hipoteczne jest nadmierne, to właściciel obciążonej nieruchomości może żądać zmniejszenia sumy hipoteki. Niniejszy artykuł obejmuje rozważania praktyczne na temat nadzabezpieczenia hipotecznego. Autorzy dokonując analizy prawonoporównawczej, starają się wskazać na tle polskiego prawa hipoteczengo granice między dopuszczalnym zabezpieczeniem przewyższającym wartość wierzytelności a nadmiernym zabezpieczeniem.

  Początek strony


  Szymon Słotwiński
  Dobre obyczaje a zasady współżycia społecznego w świetle zaskarżalności wadliwych uchwał zgromadzenia wspólników - uwagi na tle uchwały Sądu Najwyższego z 20.12.2012 r. (III CZP 84/12)
  W artykule zostanie przedstawiona problematyka relacji pomiędzy klauzulą generalną dobrych obyczajów a zasadami współżycia społecznego w świetle prawa spółek handlowych. Autor zmierza do wyeliminowania powstających na tym tle wątpliwości, a także wskazuje na niebezpieczeństwa związane z uznaniem, że uchwałę naruszającą normy pozaprawne można podważyć nie tylko na podstawie art. 249 kodeksu spółek handlowych, lecz także na podstawie art. 58 § 2 kodeksu cywilnego w zw. z art. 2 k.s.h. Punktem wyjścia dla niniejszego opracowania są uwagi krytyczne do pytania prawnego, które skłoniło Sąd Najwyższy (dalej jako SN) do podjęcia stosownej uchwały, a tym samym do zajęcia stanowiska w tej kwestii. W efekcie powyższych rozważań nastąpi wskazanie klauzuli generalnej, której na obszarze prawa spółek handlowych należy przypisać wyłączną właściwość dla oceny stanów faktycznych sprzecznych z normami pozaprawnymi.

  Początek strony


  Marcin Asłanowicz
  Wyłączenie sędziego a wyłączenie arbitra
  Prawo do rzetelnego procesu sądowego - polegającego na rozpoznaniu sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd - statuuje art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Także art. 45 ust. 1 Konstytucji RP przyznaje każdemu prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Zapewnienie niezależności i niezawisłości sędziego (sądu) stanowi więc kluczowy gwarant sprawiedliwego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy stronami - zarówno w postępowaniu przed sądem powszechnym, jak i w postępowaniu przed sądem arbitrażowym. Instytucja wyłączenia sędziego zapewnia skuteczną realizację tego celu. Wykorzystanie tej instytucji w równym stopniu musi uwzględniać interesy obu stron sporu - poprzez prawidłowe określenie przesłanek wyłączenia sędziego oraz takie ich stosowanie w praktyce, by nie wpływało ujemnie na bieg postępowania. Celem niniejszego artykułu jest analiza podstawowych zasad wyłączenia sędziego oraz arbitra, a także rozważenie ewentualnych podstaw zastosowania zarówno przesłanek wyłączenia sędziego do wyłączenia arbitra, jak i przesłanek wyłączenia arbitra do wyłączenia sędziego. Dynamicznie rosnąca w ostatnich latach liczba składanych wniosków o wyłączenie sędziego oraz wniosków o wyłączenie arbitra dowodzi zwiększającego się znaczenia tej problematyki. Wzajemne wykorzystywanie swoich doświadczeń przez sądy powszechne oraz sądy arbitrażowe mogłoby usprawnić i ułatwić bieg postępowania wyłączeniowego w obu rodzajach sądów - nie tylko z korzyścią dla rozstrzygających spór, lecz przede wszystkim dla samych stron postępowania.

  Początek strony


  Filip M. Elżanowski, Małgorzata Cur-Kamieńska, Anna Kucińska
  Odmowa udzielenia koncesji przez Prezesa URE przedsiębiorstwu znajdującemu się w postępowaniu upadłościowym układowym
  Przedmiotem niniejszych rozważań jest dokonanie wykładni pojęcia "znajduje się w postępowaniu upadłościowym" zawartego w art. 33 ust. 3 pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne, które stanowi przesłankę obligatoryjnej odmowy udzielenia koncesji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej jako Prezes URE). Autorzy poniższego opracowania podjęli próbę wykładni zakresu przedmiotowego przepisu, tj. czy obejmuje ono jedynie postępowanie upadłościowe likwidacyjne, czy również postępowanie upadłościowe układowe.

  Początek strony


  Joanna Buchalska
  Zasada specjalności ograniczająca prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
  Zasada specjalności stanowi ograniczenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w wyniku czego zakres prawa z rejestracji wzoru przemysłowego w prawie polskim jest mniejszy od ochrony uzyskiwanej na podstawie dyrektywy 98/71/WE. W konsekwencji coraz większa liczba przedsiębiorców dokonuje rejestracji wzorów przemysłowych w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (ang. Office for Harmonization in the Internal Market, dalej jako OHIM) zamiast w Urzędzie Patentowym RP (dalej jako UP RP). Ma to również wpływ wysokość opłat uiszczanych za zgłoszenie i rejestrację wzorów przemysłowych.

  Początek strony


  Andrzej Szlęzak
  Kilka słów o naruszeniu oświadczeń i zapewnień (representations and warranties) - polemika
  Jako autor żywo zainteresowany - akademicko i praktycznie - problematyką representations and warranties w umowach poddanych prawu polskiemu zgadzam się z większością postulatów Jacka Jastrzębskiego, choć w dwóch kwestiach zgłaszam votum seperatum. Mam bowiem nieco inne, niż J. Jastrzębski, spojrzenie na niektóre konsekwencje wystąpienia tzw. naruszenia representations and warranties, tj. sytuacji, w której złożone przez dłużnika w umowie oświadczenia i zapewnienia co do stanu rzeczy w niej przedstawionego okazały się niezgodne z rzeczywistością. Nie jest bowiem wcale oczywiste (co J. Jastrzębski zdaje się sugerować), że naruszenie representations and warranties miałoby być źródłem roszczeń wyłącznie odszkodowawczych ani to, iż powstawałyby one nawet wówczas (co J. Jastrzębski stwierdza wprost), gdy obowiązku świadczenia gwarancyjnego polegającego na naprawieniu szkody wynikającej z naruszenia representations and warranties strony w umowie wyraźnie nie przewidziały. Stąd komentarz.

  Początek strony


  Łukasz M. Wyszomirski
  O wymogu uzyskania zgody na nabycie nieruchomości w drodze przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez osoby prawne - polemika
  W artykule pt. "Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność" Jacek Wszołek opowiedział się m.in. za istnieniem wymogu uzyskania przez spółki kapitałowe zgody wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy na przekształcenie przysługującego takiej spółce prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, oraz jej przedłożenia organowi prowadzącemu postępowanie w sprawie przekształcenia. Niniejsze opracowanie stanowi polemikę w stosunku do powyższego stanowiska, wskazując argumenty przemawiające za zbędnością takiej zgody.

  Początek strony


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty