Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
56,70 56,70
Cena regularna: 63,00
63,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińWyniki konkursu PPH
str. 4

Wojciech Popiołek

str. 5

Jacek Jastrzębski

str. 11

Tomasz Henclewski, Dominik Matczak

str. 23

Szymon Słotwiński

str. 29

Marcin Asłanowicz

str. 39

Filip M. Elżanowski, Małgorzata Cur-Kamieńska, Anna Kucińska

str. 41

Joanna Buchalska

str. 46

Andrzej Szlęzak

str. 52

Łukasz M. Wyszomirski

str. 55
Wojciech Popiołek
Skutki zagranicznego orzeczenia arbitrażowego w Polsce
Konwencja nowojorska o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych pozostawia systemom prawnym państw przyjmujących określenie reguł, według których nastąpi uznanie zagranicznego orzeczenia arbitrażowego i skutków, jakie uznane orzeczenie wywoła na ich obszarach prawnych. Odzwierciedleniem tej zasady jest uregulowanie art. 1212 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, według którego uznanie zagranicznego orzeczenia nie oznacza rozszerzenia jego skutków na terytorium Polski, lecz polega na nadaniu mu mocy równej mocy wyroku polskiego sądu państwowego. W świetle tego przepisu brak uzasadnienia dla tezy o nadawaniu "mocy prawnej na równi z wyrokiem sądu" skutkom, jakie z orzeczeniem wiąże prawo państwa, w którym orzeczenie zostało wydane (państwo pochodzenia). Tym samym dla oceny skutków orzeczenia arbitrażowego za właściwe należy uznać zastosowanie prawa państwa uznania, które temu orzeczeniu "nadaje" skutki, a nie "rozciąga" skutki już istniejące w państwie pochodzenia.

Początek strony


Jacek Jastrzębski
Nietypowe kary umowne - swoboda sankcji kontraktowych i ochrona dłużnika
W praktyce obrotu występują sankcje kontraktowe, które mimo daleko idącego ekonomicznego podobieństwa ich funkcjonowania nie odpowiadają konstrukcyjnie karze umownej, zdefiniowanej w prawie polskim w art. 483 § 1 kodeksu cywilnego. Nie będąc karami umownymi, nie podlegają one wprost miarkowaniu przewidzianemu w art. 484 § 2 k.c. wyłącznie wobec kar umownych i uważanemu za instytucję wyjątkową, niepodlegającą rozszerzającej wykładni ani analogii. Jednocześnie ekonomiczne działanie takich klauzul może być zbliżone do kary umownej, a ich automatyzm oraz dotkliwość - nawet dalej idące. Rodzi to pytanie o reżim prawny tego typu sankcji kontraktowych (tzw. nietypowych kar umownych), a w szczególności - o zasadność i sposób ochrony dłużnika przed dotkliwymi skutkami ich zastrzeżenia.

Początek strony


Tomasz Henclewski, Dominik Matczak
Pojęcie nadzabezpieczenia hipotecznego
Gdy w relacjach między dłużnikiem a wierzycielem dochodzi do ustanowienia zabezpieczenia wierzytelności, częstym oraz poważnym problemem jest określenie przez strony wysokości zabezpieczenia. Z jednej strony, dodatkowe, wyższe zabezpieczenie przewyższające wartość wierzytelności jest dużą pokusą dla wierzycieli, którzy w ten sposób zapewniają sobie maksymalizację bezpieczeństwa. Z drugiej zaś strony, nadmierne zabezpieczenie może doprowadzić do długotrwałego, faktycznego oraz gospodarczo nieuzasadnionego uzależnienia dłużnika od wierzyciela. Co więcej, sytuacja ta może prowadzić do pokrzywdzenia również innych wierzycieli tego samego dłużnika, którzy nie będą już w stanie zaspokoić swoich roszczeń. Powyższy problem został dostrzeżony zarówno przez doktrynę jak i orzecznictwo, które coraz częściej powołują się na zjawisko nadzabezpieczenia oraz prawne konsekwencji jego powstania. Także ustawodawca w art. 68 ust. 2 zd. 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece wskazał, że jeżeli zabezpieczenie hipoteczne jest nadmierne, to właściciel obciążonej nieruchomości może żądać zmniejszenia sumy hipoteki. Niniejszy artykuł obejmuje rozważania praktyczne na temat nadzabezpieczenia hipotecznego. Autorzy dokonując analizy prawonoporównawczej, starają się wskazać na tle polskiego prawa hipoteczengo granice między dopuszczalnym zabezpieczeniem przewyższającym wartość wierzytelności a nadmiernym zabezpieczeniem.

Początek strony


Szymon Słotwiński
Dobre obyczaje a zasady współżycia społecznego w świetle zaskarżalności wadliwych uchwał zgromadzenia wspólników - uwagi na tle uchwały Sądu Najwyższego z 20.12.2012 r. (III CZP 84/12)
W artykule zostanie przedstawiona problematyka relacji pomiędzy klauzulą generalną dobrych obyczajów a zasadami współżycia społecznego w świetle prawa spółek handlowych. Autor zmierza do wyeliminowania powstających na tym tle wątpliwości, a także wskazuje na niebezpieczeństwa związane z uznaniem, że uchwałę naruszającą normy pozaprawne można podważyć nie tylko na podstawie art. 249 kodeksu spółek handlowych, lecz także na podstawie art. 58 § 2 kodeksu cywilnego w zw. z art. 2 k.s.h. Punktem wyjścia dla niniejszego opracowania są uwagi krytyczne do pytania prawnego, które skłoniło Sąd Najwyższy (dalej jako SN) do podjęcia stosownej uchwały, a tym samym do zajęcia stanowiska w tej kwestii. W efekcie powyższych rozważań nastąpi wskazanie klauzuli generalnej, której na obszarze prawa spółek handlowych należy przypisać wyłączną właściwość dla oceny stanów faktycznych sprzecznych z normami pozaprawnymi.

Początek strony


Marcin Asłanowicz
Wyłączenie sędziego a wyłączenie arbitra
Prawo do rzetelnego procesu sądowego - polegającego na rozpoznaniu sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd - statuuje art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Także art. 45 ust. 1 Konstytucji RP przyznaje każdemu prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Zapewnienie niezależności i niezawisłości sędziego (sądu) stanowi więc kluczowy gwarant sprawiedliwego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy stronami - zarówno w postępowaniu przed sądem powszechnym, jak i w postępowaniu przed sądem arbitrażowym. Instytucja wyłączenia sędziego zapewnia skuteczną realizację tego celu. Wykorzystanie tej instytucji w równym stopniu musi uwzględniać interesy obu stron sporu - poprzez prawidłowe określenie przesłanek wyłączenia sędziego oraz takie ich stosowanie w praktyce, by nie wpływało ujemnie na bieg postępowania. Celem niniejszego artykułu jest analiza podstawowych zasad wyłączenia sędziego oraz arbitra, a także rozważenie ewentualnych podstaw zastosowania zarówno przesłanek wyłączenia sędziego do wyłączenia arbitra, jak i przesłanek wyłączenia arbitra do wyłączenia sędziego. Dynamicznie rosnąca w ostatnich latach liczba składanych wniosków o wyłączenie sędziego oraz wniosków o wyłączenie arbitra dowodzi zwiększającego się znaczenia tej problematyki. Wzajemne wykorzystywanie swoich doświadczeń przez sądy powszechne oraz sądy arbitrażowe mogłoby usprawnić i ułatwić bieg postępowania wyłączeniowego w obu rodzajach sądów - nie tylko z korzyścią dla rozstrzygających spór, lecz przede wszystkim dla samych stron postępowania.

Początek strony


Filip M. Elżanowski, Małgorzata Cur-Kamieńska, Anna Kucińska
Odmowa udzielenia koncesji przez Prezesa URE przedsiębiorstwu znajdującemu się w postępowaniu upadłościowym układowym
Przedmiotem niniejszych rozważań jest dokonanie wykładni pojęcia "znajduje się w postępowaniu upadłościowym" zawartego w art. 33 ust. 3 pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne, które stanowi przesłankę obligatoryjnej odmowy udzielenia koncesji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej jako Prezes URE). Autorzy poniższego opracowania podjęli próbę wykładni zakresu przedmiotowego przepisu, tj. czy obejmuje ono jedynie postępowanie upadłościowe likwidacyjne, czy również postępowanie upadłościowe układowe.

Początek strony


Joanna Buchalska
Zasada specjalności ograniczająca prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
Zasada specjalności stanowi ograniczenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w wyniku czego zakres prawa z rejestracji wzoru przemysłowego w prawie polskim jest mniejszy od ochrony uzyskiwanej na podstawie dyrektywy 98/71/WE. W konsekwencji coraz większa liczba przedsiębiorców dokonuje rejestracji wzorów przemysłowych w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (ang. Office for Harmonization in the Internal Market, dalej jako OHIM) zamiast w Urzędzie Patentowym RP (dalej jako UP RP). Ma to również wpływ wysokość opłat uiszczanych za zgłoszenie i rejestrację wzorów przemysłowych.

Początek strony


Andrzej Szlęzak
Kilka słów o naruszeniu oświadczeń i zapewnień (representations and warranties) - polemika
Jako autor żywo zainteresowany - akademicko i praktycznie - problematyką representations and warranties w umowach poddanych prawu polskiemu zgadzam się z większością postulatów Jacka Jastrzębskiego, choć w dwóch kwestiach zgłaszam votum seperatum. Mam bowiem nieco inne, niż J. Jastrzębski, spojrzenie na niektóre konsekwencje wystąpienia tzw. naruszenia representations and warranties, tj. sytuacji, w której złożone przez dłużnika w umowie oświadczenia i zapewnienia co do stanu rzeczy w niej przedstawionego okazały się niezgodne z rzeczywistością. Nie jest bowiem wcale oczywiste (co J. Jastrzębski zdaje się sugerować), że naruszenie representations and warranties miałoby być źródłem roszczeń wyłącznie odszkodowawczych ani to, iż powstawałyby one nawet wówczas (co J. Jastrzębski stwierdza wprost), gdy obowiązku świadczenia gwarancyjnego polegającego na naprawieniu szkody wynikającej z naruszenia representations and warranties strony w umowie wyraźnie nie przewidziały. Stąd komentarz.

Początek strony


Łukasz M. Wyszomirski
O wymogu uzyskania zgody na nabycie nieruchomości w drodze przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez osoby prawne - polemika
W artykule pt. "Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność" Jacek Wszołek opowiedział się m.in. za istnieniem wymogu uzyskania przez spółki kapitałowe zgody wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy na przekształcenie przysługującego takiej spółce prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, oraz jej przedłożenia organowi prowadzącemu postępowanie w sprawie przekształcenia. Niniejsze opracowanie stanowi polemikę w stosunku do powyższego stanowiska, wskazując argumenty przemawiające za zbędnością takiej zgody.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


Results of PPH contest
p. 4

Wojciech Popiołek
 • Effects of foreign arbitral award in Poland
 • p. 5

  Jacek Jastrzębski
 • Atypical contractual penalties - the freedom of contractual remedies and debtor protection
 • p. 11

  Tomasz Henclewski, Dominik Matczak
 • The notion of excessive mortgage security
 • p. 23

  Szymon Słotwiński
 • Good practices and principles of community life in the light of suability of defective resolutions of shareholders - remarks against the background of Supreme Court resolution of 20 December 2012 (III CZP 84/12)
 • p. 29

  Marcin Asłanowicz
 • Disqualification of a judge and disqualification of an arbitrator
 • p. 39

  Filip M. Elżanowski, Małgorzata Cur-Kamieńska, Anna Kucińska
 • Refusal by Chairman of the Energy Regulatory Office to grant a license to an enterprise which in the course of bankruptcy proceedings open to composition
 • p. 41

  Joanna Buchalska
 • Principle of specialty limiting rights in registration for industrial designs
 • p. 46

  Andrzej Szlęzak
 • Some comments on breach of representations and warranties - polemic
 • p. 52

  Łukasz M. Wyszomirski
 • On the requirement of obtaining consent for acquisition of property by means of transformation of legal persons' right of perpetual usufruct into ownership - polemic
 • p. 55
  Wojciech Popiołek
  Effects of foreign arbitral award in Poland
  The New York Convention (NYC) and the European (Geneva) Convention are based on the assumption that international arbitral awards enjoy a large degree of autonomy. The NYC calls for recognition or enforcement of arbitral awards in accordance with the rules of procedure applicable in the state of recognition. It goes as far as to permit the recognition or enforcement of an award which is inexistent according to the law of the state of origin or otherwise ineffective in that state. It is for the law of the state of recognition or enforcement to define the rules of recognition or enforcement and what the effects the award will have on the territory of that state. This principle is reflected in Art. 1212 § 1 of the Polish Code of Civil Procedure. Under this provision, to recognize the foreign arbitral award does not mean to "extend" the effects which it has under the law of the state of origin, but to "confer" on the arbitral award a power equal to that of a judgment of a Polish state court. There is no basis under the aforementioned provision to "confer the power equal to that of a court judgment" under the law of the state of origin. Consequently, the effects of the arbitral award are governed by the law of the state of recognition or enforcement (which confers legal effects on it, and does not "extend" the effects that the award has under the law of the state of origin).

  Back to top


  Jacek Jastrzębski
  Atypical contractual penalties - the freedom of contractual remedies and debtor protection
  The article discusses the legal framework for contractual remedies that operate economically in a similar way to contractual penalties, but do not constitute such penalties within the meaning of the definition provided in Art. 483(1) of the Polish Civil Code (CC). As such, they are not subject to the court's power to reduce an excessive contractual penalty, since pursuant to Art. 484(2) CC such power to reduce applies to contractual penalties. However the operation of such clauses may be very similar to that of contractual penalty clauses, and the risks for the debtor may be even more acute due to the particular construction of a contractual remedy. Therefore there may be a need for establishing certain rules governing the protection of debtors against excessively onerous contractual remedies, even if such remedies do not fall into the scope of contractual penalties as defined under the Polish law. One of the conclusions of this article is that a reasonable extension of the scope of the courts' power to reduce a contractual sanction which goes beyond contractual penalties appears to be a better solution than modifying the general rules governing freedom of contract and nullity (or partial nullity) of contracts.

  Back to top


  Tomasz Henclewski, Dominik Matczak
  The notion of excessive mortgage security
  Determining the amount of a security interest is a frequent and serious problem in the creditor-debtor relationship, when they decide to secure a debt by creating a security interest. On the one hand, it may be really attractive for a creditor to obtain a security interest whose amount exceeds the sum of a debt, as it somehow maximizes the creditor's protection. On the other hand, creating an excessive security may lead to an actual, long-lasting, economically unjustified dependency of the debtor upon the creditor. Furthermore, this may be detrimental to other creditors of the same debtor, who may not be able to satisfy their claims. This problem has been recognized by legal scholars as well as by judges who increasingly often refer to the problem of oversecuring debts and its legal consequences. The Polish lawgiver, in Art. 68(2) 2nd sentence of the Land and Mortgage Registry and Mortgage Act 1982 (ustawa o księgach wieczystych i hipotece), stated that the owner of mortgaged immovable property is entitled to demand that the amount of the mortgage be reduced if it is excessive. In this article the authors give some practical comments on the problem of oversecuring debts through establishing mortgages in excessive amounts. They use the method of a comparative legal analysis to make an attempt to define (according to the norms of the Polish legal system) the boundary between a security which exceeds the value of a debt, but is still acceptable, and a security which must be recognized as excessive.

  Back to top


  Szymon Słotwiński
  Good practices and principles of community life in the light of suability of defective resolutions of shareholders - remarks against the background of Supreme Court resolution of 20 December 2012 (III CZP 84/12)
  The article presents the issues of relations between the general clause of good practices and the principles of community life in the light of the Code of Commercial Partnerships and Companies (CCPC). The author presents the dangers associated with recognizing that resolutions which are contrary to the non-legal norms can be challenged not only on the basis of Art. 249 CCPC, but also on the basis of Art. 58(2) of the Civil Code in conjunction with Art. 2 CCPC. The starting point for this article are critical remarks about the legal question referred by Court of Appeal, which question prompted the Supreme Court to issue a judgment. As the result of considerations, an indication of a general clause will be given, which in the area of company law should be seen as the only one relevant for assessing facts which are contrary to the non-legal norms.

  Back to top


  Marcin Asłanowicz
  Disqualification of a judge and disqualification of an arbitrator
  The right to a fair trial - consisting in examination of a case within a reasonable time by an independent and impartial court - is provided for in Art. 6(1) of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Likewise, Art. 1 of the Constitution of the Republic of Poland awards everyone the right to a fair and public hearing of his case, without undue delay, before a competent, impartial and independent court. The assurance of independence and impartiality of a judge (court) is therefore a key safeguard of a fair settlement of a dispute between parties, both in proceedings before a court, as well as in proceedings before an arbitration tribunal. The mechanism of disqualifying judges assures effective achievement of this objective. In order to use this mechanism, the interests of both parties to the dispute must be taken into consideration to an equal extent through a correct specification of the grounds for disqualifying a judge, as well as their application in practice in such a way as not to adversely affect the course of the proceedings. The objective of this article is to analyse the basic principles of disqualifying judges and arbitrators and to consider the possible grounds for applying both the grounds for disqualifying a judge to the disqualification of an arbitrator, as well as the grounds for disqualifying an arbitrator to the disqualification of a judge. In revent years, the rapidly increasing number of motions to disqualify a judge and motions to disqualify an arbitrator has demonstrated the increasing importance of this issue. By mutually taking advantage of their experiences, courts and arbitration tribunals could streamline and ease the course of disqualification proceedings in both types of bodies - not only to the benefit of those settling the dispute, but primarily for the parties to the proceedings themselves.

  Back to top


  Filip M. Elżanowski, Małgorzata Cur-Kamieńska, Anna Kucińska
  Refusal by Chairman of the Energy Regulatory Office to grant a license to an enterprise which in the course of bankruptcy proceedings open to composition
  The subject of the following analysis is interpreting the phrase: "is in the course of bankruptcy proceedings" (Art. 33(3)(1) of the Energy Law Act), which defines the grounds for compulsory refusal by the Chairman of ERO to grant a license to applicant. The authors of the following paper have made an attempt to analyse the scope of above-mentioned regulation, i.e. determine whether it embraces solely proceedings comprising the liquidation of assets, or both liquidation proceedings and proceedings open to composition.

  Back to top


  Joanna Buchalska
  Principle of specialty limiting rights in registration for industrial designs
  The subject matter of the article is the principle of specialty which, in the Polish legal system, limits the scope of protection of an industrial design. In fact, the scope of protection of industrial designs in the Polish law is much narrower than the protection accorded under provisions of the Directive 98/71/ EC. As a consequence, an increasing number of Polish applications in the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) results from the principle of specialty and higher charges related to the protection of industrial designs in the Polish Patent Office.

  Back to top


  Andrzej Szlęzak
  Some comments on breach of representations and warranties - polemic
  While the author is generally in agreement with Jacek Jastrzebski's views on breach of representations and warranties, some issues need clarifying, particularly as regards the consequences of such breach (understood as the discrepancy between the warranted and actual states of affairs). In the author's opinion, under Polish law, a breach of representations and warranties may lead, inter alia, to the creditor's claim for performance under a guarantee-type contract, where such breach triggers the debtor's contractual obligation to act as promised (to redress the damage caused by such breach, to cause that the actual state of affairs be brought into line with the warranted one, to pay an agreed sum of money, the existence and amount of damages notwithstanding, etc.). For the avoidance of doubt, the claim (claims) stipulated in the guarantee-type contract referred to above is not a claim for damages under Art. 471 of the Civil Code (ex contractu liability for damage caused by non-performance or improper performance of a contract), but a claim for rendering the promised performance. The author disagrees with J. Jastrzębski on two points: (1) while the latter seems to argue that under a guarantee-type contract the creditor may only claim that the damage be redressed, the author is of the opinion that no such limitation exists: it is for the parties to decide what claims the creditor may then have; and (2) if the parties failed to regulate, in their contract, the consequences of a breach of representations and warranties (i.e., a contract contains a list of representations and warranties, but is silent as to what claims the creditor may pursue in case of a breach thereof), J. Jastrzebski argues that the creditor may still avail itself of an implied (contractual) claim to redress the damage, even in the absence of express stipulations to that effect, while the author believes that there are no grounds to so presume.

  Back to top


  Łukasz M. Wyszomirski
  On the requirement of obtaining consent for acquisition of property by means of transformation of legal persons' right of perpetual usufruct into ownership - polemic
  In his article titled "Transformation of perpetual usufruct into ownership", Jacek Wszołek argues that there is a requirement for joint stock companies and limited liability companies to obtain the shareholders' or general assembly's consent for transformation of that company's perpetual usufruct right into ownership of real property, as well as to provide such consent to the administrative authority conducting the transformation proceedings. This publication is a polemic against that standpoint, indicating the arguments why such a requirement is not necessary.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty