Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 7/2012 [239] Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Aleksander Kappes
 • Uwagi o rozliczeniach z występującym (wyłączanym) wspólnikiem handlowej spółki osobowej
 • str. 4

  Cezary Wiśniewski, Olga Górska
 • Zakres jurysdykcji trybunału arbitrażowego w świetle dwustronnych umów o ochronie i wspieraniu inwestycji
 • str. 10

  Małgorzata Dumkiewicz
 • Składanie rezygnacji przez członka zarządu spółki z o.o.
 • str. 18

  Bohdan Pretkiel
 • Wpływ regulaminu internetowego serwisu aukcyjnego na umowy zawierane pomiędzy jego użytkownikami
 • str. 25

  Tomasz Szanciło
 • Dochodzenie roszczeń przez małżonka-przedsiębiorcę w odniesieniu do lokalu o innym przeznaczeniu
 • str. 30

  Michał Pyka
 • Interpretacja pojęcia inwestycji z art. 25 ust. 1 konwencji ICSID
 • str. 35

  Maciej Włodarczyk
 • Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową
 • str. 44

  Robert Rykowski
 • Odpowiedzialność spółki cywilnej za zobowiązania z czynu niedozwolonego
 • str. 50
  Aleksander Kappes
  Uwagi o rozliczeniach z występującym (wyłączanym) wspólnikiem handlowej spółki osobowej
  Kodeks spółek handlowych przyczynił się do znacznego zwiększenia popularności handlowych spółek osobowych. Istotnym zagadnieniem w praktyce działania tych spółek są rozliczenia związane ze zmianą ich składu osobowego w sytuacji wypowiedzenia udziału, wyłączenia wspólnika i rozwiązania dwuosobowej spółki z przyznaniem jej przedsiębiorstwa jednemu ze wspólników. Autor niniejszego artykułu jest zdania, że zasady rozliczeń uregulowane przede wszystkim w art. 65 k.s.h. pozostawiają wiele do życzenia, i proponuje nowe spojrzenie na te zasady, a także przedstawia postulaty de lege ferenda.

  Początek strony


  Cezary Wiśniewski, Olga Górska
  Zakres jurysdykcji trybunału arbitrażowego w świetle dwustronnych umów o ochronie i wspieraniu inwestycji
  Problematyka międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego długo skupiała uwagę jedynie wąskiej grupy ekspertów. Szersze nią zainteresowanie przyniosły dopiero w ostatnim czasie głośne sprawy Eureko i Vivendi toczące się przeciwko państwu polskiemu. W obu przypadkach inwestorzy wywodzili swoje roszczenia odszkodowawcze bezpośrednio z traktatów podpisanych przez Polskę z - odpowiednio - Holandią i Francją. Trzeba jednak odnotować, że pojawiają się też coraz liczniejsze głosy krytyczne wskazujące na wykorzystywanie dwustronnych umów międzynarodowych w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji jako środka nacisku czy wręcz prawnego szantażu wobec państw goszczących w celu wymuszenia korzystnych dla inwestorów rozstrzygnięć. W tym kontekście szczególnie istotnego znaczenia nabiera okoliczność, na jakim forum się toczy spór. Inwestorzy starają się w jak najszerszym zakresie korzystać z drogi postępowania arbitrażowego. Nie zawsze jednak zabiegi zmierzające w tym kierunku znajdują uzasadnienie.

  Początek strony


  Małgorzata Dumkiewicz
  Składanie rezygnacji przez członka zarządu spółki z o.o.
  Kodeks spółek handlowych, odmiennie niż kodeks handlowy, wyraźnie wskazuje rezygnację jako przyczynę wygaśnięcia mandatu członka zarządu. O ile więc sama dopuszczalność składania rezygnacji nie budzi obecnie żadnych wątpliwości, o tyle nie można tego już powiedzieć o licznych kwestiach szczegółowych, które są z tym związane i wyłaniają się w praktyce. Dotyczy to przede wszystkim sposobu składania stosownego oświadczenia woli przez rezygnującego członka zarządu w kontekście określenia chwili wygaśnięcia jego mandatu.

  Początek strony


  Bohdan Pretkiel
  Wpływ regulaminu internetowego serwisu aukcyjnego na umowy zawierane pomiędzy jego użytkownikami
  Pierwsza internetowa platforma aukcyjna, czyli Ebay powstała w 1999 r. Od tego czasu jesteśmy świadkami skokowego wzrostu liczby transakcji przeprowadzanych w ramach internetowych platform aukcyjnych. Jeśli w 2002 r., korzystając z platformy Allegro, sprzedano towary o wartości niecałych 97 mln zł, to w 2010 r. suma ta wyniosła już 7,4 mld zł. Według badań co trzeci Polak skorzystał z możliwości sprzedaży towaru przez Internet lub zamierza to zrobić, a sam tylko serwis aukcyjny Allegro ma 12 mln użytkowników. Niezaprzeczalnym faktem jest więc znaczny udział umów zawieranych za pośrednictwem internetowych serwisów aukcyjnych w polskim handlu elektronicznym. Jednym z najistotniejszych oraz wymagających prawnej analizy zagadnień związanych z umowami zawieranymi za pomocą elektronicznych targowisk jest wpływ, jaki regulamin serwisu aukcyjnego wywiera na umowy zawierane pomiędzy użytkownikami.

  Początek strony


  Tomasz Szanciło
  Dochodzenie roszczeń przez małżonka-przedsiębiorcę w odniesieniu do lokalu o innym przeznaczeniu
  Gdy jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą, często wyłączają oni istniejącą dotychczas między nimi wspólność małżeńską. Sytuacja przeciwna, a więc gdy małżonków nadal łączy stanowiący zasadę w prawie polskim ustrój wspólności majątkowej, wiąże się z istotnymi konsekwencjami majątkowymi mającymi wpływ na kwestie procesowe co do możliwości dochodzenia roszczeń, związanych z majątkiem wchodzącym w skład majątku wspólnego małżonków, w szczególności gdy składniki majątku stanowią element przedsiębiorstwa prowadzonego przez jednego z małżonków.

  Początek strony


  Michał Pyka
  InterpretacjIa pojęcia inwestycji z art. 25 ust. 1 konwencji ICSID
  Międzynarodowe prawo inwestycyjne stanowi obecnie jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi prawa międzynarodowego. Świadczy o tym niespotykany wcześniej wzrost liczby zawieranych traktatów inwestycyjnych oraz rozwój literatury w zakresie prawa inwestycji zagranicznych. Zmiany te, choć doniosłe, nie mają jednak, z punktu widzenia praktyki obrotu gospodarczego, tak istotnego znaczenia, jak rozwój międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego. Możliwość dochodzenia przez inwestorów roszczeń bezpośrednio przed trybunałami arbitrażowymi, z pominięciem krajowych procedur, uznawana jest za jedno z największych osiągnięć międzynarodowego prawa inwestycyjnego. Począwszy od 1987 r., czyli daty rozpoczęcia pierwszego postępowania arbitrażowego na podstawie norm BIT, liczba postępowań arbitrażowych opartych o normy traktatów inwestycyjnych wzrosła do niemalże 400. Kluczową rolę w systemie arbitrażu inwestycyjnego odgrywa Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (ang. International Centre for the Settlement of Investment Disputes, dalej jako ICSID). Ratyfikując konwencję ICSID, 147 państw-stron wyraziło zgodę na korzystanie przez inwestorów z przewidzianych w konwencji mechanizmów arbitrażowych. Tym samym arbitraż oparty o postanowienia konwencji ICSID stał się podstawowym systemem rozwiązywania międzynarodowych sporów inwestycyjnych. System ten nie jest jednak pozbawiony wad, których istnienie stawia pod znakiem zapytania jego dalsze utrzymywanie w obecnej postaci. Sztandarowym przykładem istniejących rozbieżności pozostaje spór wokół znaczenia pojęcia "inwestycja" w świetle art. 25 ust. 1 konwencji ICSID. Rozstrzygnięcie tej kontrowersji ma fundamentalne znaczenie dla dalszego funkcjonowania systemu rozwiązywania sporów w ramach ICSID. Zarówno z punktu widzenia inwestorów, jak i państw-stron konwencji ICSID, brak pewności co do zakresu chronionych inwestycji oznacza wyższe koszty uczestnictwa w systemie, osłabiając zaufanie jego uczestników do procedury ICSID. W artykule podjęto próbę interpretacji pojęcia "inwestycja" z art. 25 ust. 1 konwencji ICSID, a w konsekwencji przedstawienia rozwiązań, które byłyby do zaakceptowania przez inwestorów oraz państwa-strony konwencji ICSID.

  Początek strony


  Maciej Włodarczyk
  Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową
  O popularności spółki komandytowej świadczy fakt, że spółka ta powstaje często w sposób wtórny, tj. w wyniku przekształcenia innej spółki prawa handlowego. W szczególności są zauważalne przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową. Procesowi przekształcenia ustawodawca poświęcił dział III tytułu IV kodeksu spółek handlowych, zatytułowany "Łączenie, podział i przekształcanie spółek". Choć od wejścia w życie tych przepisów minęło już wiele lat, to w dalszym ciągu w czasie procesu restrukturyzacji spółki z o.o. w spółkę komandytową pojawiają się pewne wątpliwości i pytania, których ustawodawca nie wyjaśnia i na które nie udziela odpowiedzi. Zadaniem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na kilka zagadnień budzących wątpliwości zarówno teoretyków, jak i praktyków, z którymi mamy do czynienia podczas omawianego procesu. Pierwsze pytania są zadawane już na etapie sporządzania planu przekształcenia i jego badania. Nie jest bowiem oczywiste, kto wyznacza biegłego rewidenta w celu badania poprawności i rzetelności planu przekształcenia, oraz dlaczego dokument ten musi, z wyjątkami wskazanymi w ustawie, podlegać obowiązkowi badania. Kolejne niejasności dotyczą podjęcia przez zgromadzenie wspólników uchwały przekształceniowej oraz treści umowy przekształconej spółki komandytowej.

  Początek strony


  Robert Rykowski
  Odpowiedzialność spółki cywilnej za zobowiązania z czynu niedozwolonego
  Przepis art. 864 kodeksu cywilnego ustanawia jedną z podstawowych zasad rządzących spółką cywilną - za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają solidarnie. W unormowaniu tym ogniskuje się wiele problemów, w tym te dotyczące samej istoty spółki cywilnej oraz wynikające z konieczności jej zaklasyfikowania bądź jako stosunku zobowiązaniowego, bądź utworzonej na podstawie umowy organizacji wspólników. Ta podstawowa klasyfikacja wpływa na rozwiązanie problemów szczegółowych, choć istotnych: pojmowania zobowiązań spółki czy reżimu przypisanego majątkowi spółki. Wszystkie te zagadnienia są poruszane w niniejszym opracowaniu, które jednak nie pretenduje do całościowego przedstawienia problematyki odpowiedzialności za zobowiązania spółki cywilnej czy do wyczerpującego omówienia jej zdolności deliktowej. Ramy artykułu nie pozwalają na tak szeroką prezentację tematyki. Przedmiotem zainteresowania będzie tylko jedna z możliwych sytuacji, gdy odpowiedzialność wspólników powstaje w związku z popełnieniem czynu niedozwolonego przez jednego (kilku) z nich, a szkoda zostaje wyrządzona w majątku osoby trzeciej niebędącej wspólnikiem.

  Początek strony


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty