Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
54,81 54,81
Cena regularna: 60,90
60,90
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińAleksander Kappes

str. 4

Cezary Wiśniewski, Olga Górska

str. 10

Małgorzata Dumkiewicz

str. 18

Bohdan Pretkiel

str. 25

Tomasz Szanciło

str. 30

Michał Pyka

str. 35

Maciej Włodarczyk

str. 44

Robert Rykowski

str. 50
Aleksander Kappes
Uwagi o rozliczeniach z występującym (wyłączanym) wspólnikiem handlowej spółki osobowej
Kodeks spółek handlowych przyczynił się do znacznego zwiększenia popularności handlowych spółek osobowych. Istotnym zagadnieniem w praktyce działania tych spółek są rozliczenia związane ze zmianą ich składu osobowego w sytuacji wypowiedzenia udziału, wyłączenia wspólnika i rozwiązania dwuosobowej spółki z przyznaniem jej przedsiębiorstwa jednemu ze wspólników. Autor niniejszego artykułu jest zdania, że zasady rozliczeń uregulowane przede wszystkim w art. 65 k.s.h. pozostawiają wiele do życzenia, i proponuje nowe spojrzenie na te zasady, a także przedstawia postulaty de lege ferenda.

Początek strony


Cezary Wiśniewski, Olga Górska
Zakres jurysdykcji trybunału arbitrażowego w świetle dwustronnych umów o ochronie i wspieraniu inwestycji
Problematyka międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego długo skupiała uwagę jedynie wąskiej grupy ekspertów. Szersze nią zainteresowanie przyniosły dopiero w ostatnim czasie głośne sprawy Eureko i Vivendi toczące się przeciwko państwu polskiemu. W obu przypadkach inwestorzy wywodzili swoje roszczenia odszkodowawcze bezpośrednio z traktatów podpisanych przez Polskę z - odpowiednio - Holandią i Francją. Trzeba jednak odnotować, że pojawiają się też coraz liczniejsze głosy krytyczne wskazujące na wykorzystywanie dwustronnych umów międzynarodowych w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji jako środka nacisku czy wręcz prawnego szantażu wobec państw goszczących w celu wymuszenia korzystnych dla inwestorów rozstrzygnięć. W tym kontekście szczególnie istotnego znaczenia nabiera okoliczność, na jakim forum się toczy spór. Inwestorzy starają się w jak najszerszym zakresie korzystać z drogi postępowania arbitrażowego. Nie zawsze jednak zabiegi zmierzające w tym kierunku znajdują uzasadnienie.

Początek strony


Małgorzata Dumkiewicz
Składanie rezygnacji przez członka zarządu spółki z o.o.
Kodeks spółek handlowych, odmiennie niż kodeks handlowy, wyraźnie wskazuje rezygnację jako przyczynę wygaśnięcia mandatu członka zarządu. O ile więc sama dopuszczalność składania rezygnacji nie budzi obecnie żadnych wątpliwości, o tyle nie można tego już powiedzieć o licznych kwestiach szczegółowych, które są z tym związane i wyłaniają się w praktyce. Dotyczy to przede wszystkim sposobu składania stosownego oświadczenia woli przez rezygnującego członka zarządu w kontekście określenia chwili wygaśnięcia jego mandatu.

Początek strony


Bohdan Pretkiel
Wpływ regulaminu internetowego serwisu aukcyjnego na umowy zawierane pomiędzy jego użytkownikami
Pierwsza internetowa platforma aukcyjna, czyli Ebay powstała w 1999 r. Od tego czasu jesteśmy świadkami skokowego wzrostu liczby transakcji przeprowadzanych w ramach internetowych platform aukcyjnych. Jeśli w 2002 r., korzystając z platformy Allegro, sprzedano towary o wartości niecałych 97 mln zł, to w 2010 r. suma ta wyniosła już 7,4 mld zł. Według badań co trzeci Polak skorzystał z możliwości sprzedaży towaru przez Internet lub zamierza to zrobić, a sam tylko serwis aukcyjny Allegro ma 12 mln użytkowników. Niezaprzeczalnym faktem jest więc znaczny udział umów zawieranych za pośrednictwem internetowych serwisów aukcyjnych w polskim handlu elektronicznym. Jednym z najistotniejszych oraz wymagających prawnej analizy zagadnień związanych z umowami zawieranymi za pomocą elektronicznych targowisk jest wpływ, jaki regulamin serwisu aukcyjnego wywiera na umowy zawierane pomiędzy użytkownikami.

Początek strony


Tomasz Szanciło
Dochodzenie roszczeń przez małżonka-przedsiębiorcę w odniesieniu do lokalu o innym przeznaczeniu
Gdy jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą, często wyłączają oni istniejącą dotychczas między nimi wspólność małżeńską. Sytuacja przeciwna, a więc gdy małżonków nadal łączy stanowiący zasadę w prawie polskim ustrój wspólności majątkowej, wiąże się z istotnymi konsekwencjami majątkowymi mającymi wpływ na kwestie procesowe co do możliwości dochodzenia roszczeń, związanych z majątkiem wchodzącym w skład majątku wspólnego małżonków, w szczególności gdy składniki majątku stanowią element przedsiębiorstwa prowadzonego przez jednego z małżonków.

Początek strony


Michał Pyka
InterpretacjIa pojęcia inwestycji z art. 25 ust. 1 konwencji ICSID
Międzynarodowe prawo inwestycyjne stanowi obecnie jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi prawa międzynarodowego. Świadczy o tym niespotykany wcześniej wzrost liczby zawieranych traktatów inwestycyjnych oraz rozwój literatury w zakresie prawa inwestycji zagranicznych. Zmiany te, choć doniosłe, nie mają jednak, z punktu widzenia praktyki obrotu gospodarczego, tak istotnego znaczenia, jak rozwój międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego. Możliwość dochodzenia przez inwestorów roszczeń bezpośrednio przed trybunałami arbitrażowymi, z pominięciem krajowych procedur, uznawana jest za jedno z największych osiągnięć międzynarodowego prawa inwestycyjnego. Począwszy od 1987 r., czyli daty rozpoczęcia pierwszego postępowania arbitrażowego na podstawie norm BIT, liczba postępowań arbitrażowych opartych o normy traktatów inwestycyjnych wzrosła do niemalże 400. Kluczową rolę w systemie arbitrażu inwestycyjnego odgrywa Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (ang. International Centre for the Settlement of Investment Disputes, dalej jako ICSID). Ratyfikując konwencję ICSID, 147 państw-stron wyraziło zgodę na korzystanie przez inwestorów z przewidzianych w konwencji mechanizmów arbitrażowych. Tym samym arbitraż oparty o postanowienia konwencji ICSID stał się podstawowym systemem rozwiązywania międzynarodowych sporów inwestycyjnych. System ten nie jest jednak pozbawiony wad, których istnienie stawia pod znakiem zapytania jego dalsze utrzymywanie w obecnej postaci. Sztandarowym przykładem istniejących rozbieżności pozostaje spór wokół znaczenia pojęcia "inwestycja" w świetle art. 25 ust. 1 konwencji ICSID. Rozstrzygnięcie tej kontrowersji ma fundamentalne znaczenie dla dalszego funkcjonowania systemu rozwiązywania sporów w ramach ICSID. Zarówno z punktu widzenia inwestorów, jak i państw-stron konwencji ICSID, brak pewności co do zakresu chronionych inwestycji oznacza wyższe koszty uczestnictwa w systemie, osłabiając zaufanie jego uczestników do procedury ICSID. W artykule podjęto próbę interpretacji pojęcia "inwestycja" z art. 25 ust. 1 konwencji ICSID, a w konsekwencji przedstawienia rozwiązań, które byłyby do zaakceptowania przez inwestorów oraz państwa-strony konwencji ICSID.

Początek strony


Maciej Włodarczyk
Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową
O popularności spółki komandytowej świadczy fakt, że spółka ta powstaje często w sposób wtórny, tj. w wyniku przekształcenia innej spółki prawa handlowego. W szczególności są zauważalne przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową. Procesowi przekształcenia ustawodawca poświęcił dział III tytułu IV kodeksu spółek handlowych, zatytułowany "Łączenie, podział i przekształcanie spółek". Choć od wejścia w życie tych przepisów minęło już wiele lat, to w dalszym ciągu w czasie procesu restrukturyzacji spółki z o.o. w spółkę komandytową pojawiają się pewne wątpliwości i pytania, których ustawodawca nie wyjaśnia i na które nie udziela odpowiedzi. Zadaniem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na kilka zagadnień budzących wątpliwości zarówno teoretyków, jak i praktyków, z którymi mamy do czynienia podczas omawianego procesu. Pierwsze pytania są zadawane już na etapie sporządzania planu przekształcenia i jego badania. Nie jest bowiem oczywiste, kto wyznacza biegłego rewidenta w celu badania poprawności i rzetelności planu przekształcenia, oraz dlaczego dokument ten musi, z wyjątkami wskazanymi w ustawie, podlegać obowiązkowi badania. Kolejne niejasności dotyczą podjęcia przez zgromadzenie wspólników uchwały przekształceniowej oraz treści umowy przekształconej spółki komandytowej.

Początek strony


Robert Rykowski
Odpowiedzialność spółki cywilnej za zobowiązania z czynu niedozwolonego
Przepis art. 864 kodeksu cywilnego ustanawia jedną z podstawowych zasad rządzących spółką cywilną - za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają solidarnie. W unormowaniu tym ogniskuje się wiele problemów, w tym te dotyczące samej istoty spółki cywilnej oraz wynikające z konieczności jej zaklasyfikowania bądź jako stosunku zobowiązaniowego, bądź utworzonej na podstawie umowy organizacji wspólników. Ta podstawowa klasyfikacja wpływa na rozwiązanie problemów szczegółowych, choć istotnych: pojmowania zobowiązań spółki czy reżimu przypisanego majątkowi spółki. Wszystkie te zagadnienia są poruszane w niniejszym opracowaniu, które jednak nie pretenduje do całościowego przedstawienia problematyki odpowiedzialności za zobowiązania spółki cywilnej czy do wyczerpującego omówienia jej zdolności deliktowej. Ramy artykułu nie pozwalają na tak szeroką prezentację tematyki. Przedmiotem zainteresowania będzie tylko jedna z możliwych sytuacji, gdy odpowiedzialność wspólników powstaje w związku z popełnieniem czynu niedozwolonego przez jednego (kilku) z nich, a szkoda zostaje wyrządzona w majątku osoby trzeciej niebędącej wspólnikiem.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


Aleksander Kappes
 • Remarks on financial settlements with a partner "withdrawing partnership" (being excluded) in a commercial partnership
 • p. 4

  Cezary Wiśniewski, Olga Górska
 • The scope of jurisdiction of an arbitral tribunal under bilateral investment treaties
 • p. 10

  Małgorzata Dumkiewicz
 • Resignation of boardmembers in limited liability company
 • p. 18

  Bohdan Pretkiel
 • Impact of internet auction website regulation on contracts between their users
 • p. 25

  Tomasz Szanciło
 • The investigation of claims by the spouse who is a sole trader in relation to the premises for other purposes
 • p. 30

  Michał Pyka
 • The interpretation of the notion of "investment" within the meaning of the Art. 25 (1) of the ICSID Convention
 • p. 35

  Maciej Włodarczyk
 • Transformation of the limited liability company into the limited partnership
 • p. 44

  Robert Rykowski
 • The liability of the civil law partnership for obligations resulting from a tort
 • p. 50
  Aleksander Kappes
  Remarks on financial settlements with a partner "withdrawing partnership" (being excluded) in a commercial partnership
  The author of the article criticizes the present regulation of the Code of Commercial Companies regarding financial settlements with a partner of a commercial partnership who has left the partnership or has been excluded from the partnership by the virtue of the court judgment. The criticism highlights improperly determined day in the annual balance regulations which is taken into account when determining the amount of pay-back for the excluded partner on the basis of the market value of the partnership's assets and also relates to the right of the partner to take part in partnership's profits after the loss of the partner status. Separate arguments are shown against presented in the literature opinion which discriminatorily allows for the qualification of the excluded or former partner's work or services as his contribution in respect of the partner's right to receive the pay-back of share. The author provides appropriate proposals on the amendment of the Code of Commercial Companies which would rectify the faulty regulations.

  Back to top


  Cezary Wiśniewski, Olga Górska
  The scope of jurisdiction of an arbitral tribunal under bilateral investment treaties
  Investment arbitration has for a long time been an area reserved for a relatively narrow group of experts. It has gained wider interest, not only among lawyers, as a result of the Eureko and Vivendi cases directed against the Polish State. In both of these proceedings foreign investors derived their compensatory claims against Poland directly from bilateral investment treaties signed with the Netherlands and France respectively. One of the very core elements of protection granted to foreign investors under BIT is the right to pursue the claims against the host state for interference with the investment directly before an international arbitral tribunal. However, the scope of the claims falling within the tribunals' jurisdiction as well as requirements of initiating international arbitral proceedings may significantly differ depending on a specific treaty. Therefore, the issue arises whether a foreign investor would be entitled, by invoking the most-favoured-nation clause, to modify or replace the dispute resolution procedure and scope of the tribunal's competencies regulated in the investor's basic treaty. It seems that there are strong arguments against application of the MFN clause to the procedural elements of investor's protection under BIT. These arguments are justified by the interpretation of the typical wording of an MFN clause as well as by the current jurisprudence of the international tribunals. Additionally, unlike under domestic law, substantive rights granted under public international law are not automatically attached with the procedural means of their execution. Jurisdiction of an international tribunal over a state must always be based on the explicit consent of this state. Application of the MFN clause to procedural issues could easily lead to overriding this very basic principle.

  Back to top


  Małgorzata Dumkiewicz
  Resignation of boardmembers in limited liability company
  The Code of Commercial Companies, contrary to the Commercial Code, clearly indicates resignation to be a cause of expiration of the mandate of boardmembers. While the legal admissibility of resignation itself is now undisputed, it is not so with respect to some specific questions arising out of and in connection with this matter. This refers in particular to the manner of making a relevant declaration of will by the resigning boardmember in the context of determining its effect.

  Back to top


  Bohdan Pretkiel
  Impact of internet auction website regulation on contracts between their users
  Ebay - the first Internet auction platform was founded in 1999. Since then, we are witnessing a surge in the number of transactions carried out on Internet auction platforms. If in 2002 using the Allegro auction website goods worth less than 97 million zł were sold, then in 2010 this already totaled 7,4 billion zł. According to research every third Pole benefited from the sale of goods by internet or intends to do so, and the Allegro auction platform alone has 12 million users. Thus the undeniable fact is significant share of contracts through an online auction services in Polish e-commerce. One of the most important and requiring legal analysis issues related to contracts concluded by electronic marketplaces is the impact that internet auction website regulation has on contracts between their users.

  Back to top


  Tomasz Szanciło
  The investigation of claims by the spouse who is a sole trader in relation to the premises for other purposes
  When one of the spouses is a sole trader, they often come to agreement to exclude community of property regime existing between them. Conversely, if the spouses are still connected by main regime in the Polish law which is marital community of property, this is associated with significant consequences in property matters affecting the procedural questions as to the possibility of claims related to property included in the common assets of the spouses, in particular when the assets are part of the company led by one of the spouses.

  Back to top


  Michał Pyka
  The interpretation of the notion of "investment" within the meaning of the Art. 25 (1) of the ICSID Convention
  International investment law is currently one of the fastest developing areas of international law. This fact is evidenced by the unprecedented growth in the number of concluded investment treaties and by the development of literature on international investment law. Although these changes are significant, they are not as important as the development of international investment arbitration. As of 1987, when the first arbitral proceedings based on the "BIT" took place, the number of international arbitral proceedings based on international investment treaties has risen to nearly 400. The International Centre for the Settlement of Investment Disputes (the ICSID) plays the central role in the system of international investment arbitration. Ratifying the ICSID Convention, 147 states agreed on the investors' use of the conventionary dispute settlement procedure. Therefore, arbitration based on the ICSID Convention has become the primary system of resolving international investment disputes. However, certain changes are necessary since the system has several drawbacks. One of examples of existing controversies is the dispute over the interpretation of the notion of "investment" within the meaning of the Art. 25 (1) of the ICSID Convention. It is crucial for the further functioning of the whole ICSID dispute resolution system to resolve this controversy. From the point of view of investors and states, the lack of certainty over the scope of protected investments means higher costs of the participation in the ICSID system and weakens their confidence in the ICSID procedure. This article attempts to interpret the notion of "investment" within the meaning of the Art. 25 (1) of the ICSID Convention and to give possible solutions that could be accepted both by investors and the ICSID member states.

  Back to top


  Maciej Włodarczyk
  Transformation of the limited liability company into the limited partnership
  The fact that a limited partnership is often formed in the secondary way, i.e. as a result of transforming another commercial company, proves to its popularity. Transformations of a limited liabiliy company into a limited partnership are particularly noticeable. The transformation process was described by the legislator in the IIIrd division of the IVth title of The Commercial Companies Code under the title "Merger, divison and transformation of companies". Even though a few years have passed since the entry into force of these provisions some issues and doubts concerning the restructuring process of the limited liability company into the limited partnership have not still be solved and unexplained by the legislator. The goal of this article is to draw the attention to a few doubtful issues concerning the discussed process. The first questions are raised at the very stage of drafting the terms of transformation and examining it. Therefore, it is not obvious who appoints the auditor examinig the correctness and the reliability of the draft terms of the transformation as well as why this document must, with the exceptions indicated in the act, be subjected to an obligatory examination. The next vagueness concern not only the resolution on the transformation of the company made by the general meeting but also the contents of the articles of association of the transformed limited partnership.

  Back to top


  Robert Rykowski
  The liability of the civil law partnership for obligations resulting from a tort
  The article discusses the liability of civil law partnership resulting from tort caused by one of the partners. The condition of arising the responsibility is acting of the partner who (according to Art. 860 Civil Code) is obliged to strive to achieve the common business purpose of the civil law partnership. Legal basis of the responsibility is Art. 416 Civil Code - and in the scope exceeding beyond the joint property of partners - Art. 864 Civil Code.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty