Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 6/2017 [298) Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Wyniki konkursu PPH
str. 4

Jacek Jastrzębski


Wyniki konkursu PPH
str. 4

Jacek Jastrzębski
 • Klauzule indemnifikacyjne w prawie polskim
 • str. 5

  Krzysztof Felchner, Anna Tischner
 • Karnoprawna ochrona wzoru wspólnotowego
 • str. 18

  Kacper Wosiak
 • Księga akcyjna a porządek legitymacyjny w spółce akcyjnej
 • str. 26

  Piotr Podsiadło
 • Podmiotowe aspekty financial assistance
 • str. 31

  Maria Kierska
 • Anti-suit injunctions w świetle europeizacji prawa prywatnego międzynarodowego
 • str. 36

  Krzysztof Tapek
 • Zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy przekształcanego przewidzianej w art. 584(13) k.s.h.
 • str. 47

  Monika Pacocha
 • Przebicie zasłony korporacyjnej a związanie zapisem na sąd polubowny
 • str. 51


  Jacek Jastrzębski
  Klauzule indemnifikacyjne w prawie polskim
  Umowy zawierane w obrocie gospodarczym coraz częściej wykorzystują konstrukcje prawne właściwe obcym porządkom - w szczególności common law - które niekoniecznie mają bezpośrednie odpowiedniki w prawie polskim. Jednym z przykładów takich konstrukcji umownych są tzw. klauzule indemnifikacyjne. W związku z anglosaskim rodowodem tej stosunkowo nowej z polskiego punktu widzenia koncepcji i ugruntowaną dogmatyką jej dotyczącą w prawie angielskim i amerykańskim powstają z jednej strony interesujące pytania badawcze, a z drugiej strony - możliwości poszukiwania odpowiedzi w porządkach prawnych, w których wykształciły się omawiane konstrukcje umowne.

  Początek strony


  Krzysztof Felchner, Anna Tischner
  Karnoprawna ochrona wzoru wspólnotowego
  Karnoprawna ochrona wzorów wspólnotowych jest zagadnieniem, które nie doczekało się jak dotąd pogłębionych rozważań w nauce prawa. Jego analiza nasuwa wiele wątpliwości natury ogólnej, dotyczących możliwości karnoprawnej ochrony unijnych praw własności intelektualnej w prawie polskim. W praktyce organów ścigania odnotowuje się jednak próby sięgania po tę postać ochrony, co sprawia, że problem zyskuje walor praktyczny. Z oczywistych względów uprawnieni poszukują podstaw do zastosowania sankcji karnych, a podstawowe wątpliwości dotyczące możliwości ich zastosowania nie poprawiają stanu pewności prawa.

  Początek strony


  Kacper Wosiak
  Księga akcyjna a porządek legitymacyjny w spółce akcyjnej
  Celem opracowania jest analiza zasad porządku legitymacyjnego w spółce akcyjnej w odniesieniu do akcji imiennych,a w szczególności ustalenie znaczenia art. 341 § 1-5 Kodeksu spółek handlowych dla zagadnień legitymacyjnych. W opracowaniu poruszona została kwestia charakteru prawnego czynności wpisu w księdze akcyjnej, która została uznana za czynność prawną.

  Początek strony


  Piotr Podsiadło
  Podmiotowe aspekty financial assistance
  W Kodeksie spółek handlowych financial assistance zostało uregulowane jedynie w odniesieniu do spółki akcyjnej. W odniesieniu do wszystkich pozostałych typów spółek brak prze pisów dotyczących tej instytucji, co rodzi pytania o dopuszczalność transakcji financial assistance w poszczególnych typach spółek. Jednocześnie art. 345 k.s.h., przewidujący ograniczenia dla spółki akcyjnej, w § 8 wprowadza wyjątki liberalizujące wymogi dla określonych grup adresatów. Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza dopuszczalności financial assistance z uwzględnieniem powyższych dwóch aspektów podmiotowych: typ spółki finansującej i podmioty korzystające z ustawowego wyjątku.

  Początek strony


  Maria Kierska
  Anti-suit injunctions w świetle europeizacji prawa prywatnego międzynarodowego
  Relacja między europejskim prawem procesowym a postępowaniem arbitrażowym jest kontrowersyjna i niejednokrotnie była przedmiotem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej TSUE). Istotnym elementem na tym tle jest anti-suit injunction, jako środek o rodowodzie anglosaskim, który znalazł zastosowanie w sądownictwie polubownym, stając się jedną z dróg ochrony skuteczności zapisu na sąd polubowny. Artykuł opisuje zakres wyjątku arbitrażowego z perspektywy doktrynalnej i orzecznictwa sądów, wyrosłego kolejno na tle Konwencji brukselskiej o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z 22.12.2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, zastępującego konwencję brukselską i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z 12.12.2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, które uchyliło rozporządzenie Bruksela I. Dzięki temu pokazano ewolucję podejścia do tej problematyki wraz z rozwojem europejskiego prawa procesowego. Ostatnia część artykułu odnosi się do nowej regulacji motywu 12 preambuły rozporządzenia Bruksela Ia i zwraca uwagę na praktyczne problemy związane z jurysdykcją sądów powszechnych i postępowaniem arbitrażowym.

  Początek strony


  Krzysztof Tapek
  Zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy przekształcanego przewidzianej w art. 584(13) k.s.h.
  Przedsiębiorca, którego działalność ulega przekształceniu w spółkę kapitałową, zgodnie z przepisami art. 551 § 5 oraz art. 584(1) i n. Kodeksu spółek handlowych odpowiada solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, powstałe przed dniem przekształcenia, przez okres trzech lat,licząc od dnia przekształcenia. Regulacja ta, choć jest przedmiotem wielu zróżnicowanych wypowiedzi doktryny,jest oczywista w swojej istocie. Nie ma wątpliwości, że przy spełnieniu przesłanek ustawowych były przedsiębiorca będzie odpowiadał za zobowiązania sprzed dnia przekształcenia, związane z prowadzonym przez niego uprzednio przedsiębiorstwem. Jednakże często spółka kapitałowa jest jedynie formą pośrednią w procesie transformacyjnym,a formą docelową jest spółka osobowa, np. spółka komandytowa, w której przedsiębiorca przekształcony (często również z innymi osobami) lub inne osoby trzecie zostają komandytariuszami, zaś rola komplementariusza przypada powołanej do tego innej spółce kapitałowej. Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy w przypadku przekształcenia przekształconej spółki kapitałowej w inną formę prawną, odpowiedzialność przedsiębiorcy przekształcanego wygasa wraz z rejestracją kolejnego przekształcenia, czy jest utrzymana do czasu upływu okresu trzyletniego oraz na jakiej zasadzie dochodzi do rozliczenia między przedsiębiorcą przekształcanym a spółką przekształconą za zaspokojone przez nich zobowiązania.

  Początek strony


  Monika Pacocha
  Przebicie zasłony korporacyjnej a związanie zapisem na sąd polubowny
  Przebicie zasłony korporacyjnej określane jest również jako przekłuwanie lub przebijanie "welonu korporacyjnego" (ang. piercing corporate veil, lifting the corporate veil, franc. levee du voile social). Konstrukcja ta przede wszystkim przełamuje zasadę prawnej odrębności podmiotów prawa. Przebicie zasłony korporacyjnej jest niekiedy stosowane w celu związania zapisem na sąd polubowny podmiotu trzeciego, tj. takiego, który formalnie nie jest stroną tej klauzuli. Po raz pierwszy miało to miejsce w orzecznictwie międzynarodowego arbitrażu handlowego. Jeszcze do niedawna w polskiej literaturze i doktrynie zagadnieniu temu nie poświęcano zbyt wiele miejsca. Nowe światło na zagadnienie rzuca orzecznictwo SN w sprawach z zakresu prawa pracy. W artykule przedstawiono analizę relewantnych rozstrzygnięć oraz możliwe drogi rozwoju tej koncepcji w polskim prawie arbitrażowym.

  Początek strony


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty