Facebook
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 6/2017 [298) Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Wyniki konkursu PPH
str. 4

Jacek Jastrzębski


Wyniki konkursu PPH
str. 4

Jacek Jastrzębski
 • Klauzule indemnifikacyjne w prawie polskim
 • str. 5

  Krzysztof Felchner, Anna Tischner
 • Karnoprawna ochrona wzoru wspólnotowego
 • str. 18

  Kacper Wosiak
 • Księga akcyjna a porządek legitymacyjny w spółce akcyjnej
 • str. 26

  Piotr Podsiadło
 • Podmiotowe aspekty financial assistance
 • str. 31

  Maria Kierska
 • Anti-suit injunctions w świetle europeizacji prawa prywatnego międzynarodowego
 • str. 36

  Krzysztof Tapek
 • Zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy przekształcanego przewidzianejw art. 584(13) k.s.h.
 • str. 47

  Monika Pacocha
 • Przebicie zasłony korporacyjnej a związanie zapisem na sąd polubowny
 • str. 51


  Jacek Jastrzębski
  Klauzule indemnifikacyjnew prawie polskim
  Umowy zawierane w obrocie gospodarczym coraz częściej wykorzystują konstrukcje prawne właściwe obcym porządkom- w szczególności common law - które niekoniecznie mają bezpośrednie odpowiedniki w prawie polskim. Jednymz przykładów takich konstrukcji umownych są tzw. klauzule indemnifikacyjne. W związku z anglosaskim rodowodemtej stosunkowo nowej z polskiego punktu widzenia koncepcji i ugruntowaną dogmatyką jej dotyczącą w prawie angielskimi amerykańskim powstają z jednej strony interesujące pytania badawcze, a z drugiej strony - możliwości poszukiwaniaodpowiedzi w porządkach prawnych, w których wykształciły się omawiane konstrukcje umowne.

  Początek strony


  Krzysztof Felchner, Anna Tischner
  Karnoprawna ochrona wzoruwspólnotowego
  Karnoprawna ochrona wzorów wspólnotowych jest zagadnieniem, które nie doczekało się jak dotąd pogłębionychrozważań w nauce prawa. Jego analiza nasuwa wiele wątpliwości natury ogólnej, dotyczących możliwości karnoprawnejochrony unijnych praw własności intelektualnej w prawie polskim. W praktyce organów ścigania odnotowujesię jednak próby sięgania po tę postać ochrony, co sprawia, że problem zyskuje walor praktyczny. Z oczywistychwzględów uprawnieni poszukują podstaw do zastosowania sankcji karnych, a podstawowe wątpliwościdotyczące możliwości ich zastosowania nie poprawiają stanu pewności prawa.

  Początek strony


  Kacper Wosiak
  Księga akcyjna a porządeklegitymacyjny w spółce akcyjnej
  Celem opracowania jest analiza zasad porządku legitymacyjnego w spółce akcyjnej w odniesieniu do akcji imiennych,a w szczególności ustalenie znaczenia art. 341 § 1-5 Kodeksu spółek handlowych dla zagadnień legitymacyjnych.W opracowaniu poruszona została kwestia charakteru prawnego czynności wpisu w księdze akcyjnej, którazostała uznana za czynność prawną.

  Początek strony


  Piotr Podsiadło
  Podmiotowe aspektyfinancial assistance
  W Kodeksie spółek handlowych financial assistance zostało uregulowane jedynie w odniesieniu do spółki akcyjnej.W odniesieniu do wszystkich pozostałych typów spółek brak prze pisów dotyczących tej instytucji, co rodzi pytaniao dopuszczalność transakcji financial assistance w poszczególnych typach spółek. Jednocześnie art. 345 k.s.h., przewidującyograniczenia dla spółki akcyjnej, w § 8 wprowadza wyjątki liberalizujące wymogi dla określonych grupadresatów. Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza dopuszczalności financial assistance z uwzględnieniempowyższych dwóch aspektów podmiotowych: typ spółki finansującej i podmioty korzystające z ustawowego wyjątku.

  Początek strony


  Maria Kierska
  Anti-suit injunctions w świetleeuropeizacji prawa prywatnegomiędzynarodowego
  Relacja między europejskim prawem procesowym a postępowaniem arbitrażowym jest kontrowersyjna i niejednokrotniebyła przedmiotem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej TSUE). Istotnymelementem na tym tle jest anti-suit injunction, jako środek o rodowodzie anglosaskim, który znalazł zastosowaniew sądownictwie polubownym, stając się jedną z dróg ochrony skuteczności zapisu na sąd polubowny. Artykuł opisujezakres wyjątku arbitrażowego z perspektywy doktrynalnej i orzecznictwa sądów, wyrosłego kolejno na tle Konwencjibrukselskiej o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, rozporządzeniaRady (WE) nr 44/2001 z 22.12.2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywaniaw sprawach cywilnych i handlowych, zastępującego konwencję brukselską i rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z 12.12.2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowychoraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, które uchyliło rozporządzenie Bruksela I. Dzięki temupokazano ewolucję podejścia do tej problematyki wraz z rozwojem europejskiego prawa procesowego. Ostatnia częśćartykułu odnosi się do nowej regulacji motywu 12 preambuły rozporządzenia Bruksela Ia i zwraca uwagę na praktyczneproblemy związane z jurysdykcją sądów powszechnych i postępowaniem arbitrażowym.

  Początek strony


  Krzysztof Tapek
  Zakres odpowiedzialnościprzedsiębiorcy przekształcanegoprzewidzianej w art. 584(13) k.s.h.
  Przedsiębiorca, którego działalność ulega przekształceniu w spółkę kapitałową, zgodnie z przepisami art. 551 § 5oraz art. 584(1) i n. Kodeksu spółek handlowych odpowiada solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązaniazwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą, powstałe przed dniem przekształcenia, przez okres trzech lat,licząc od dnia przekształcenia. Regulacja ta, choć jest przedmiotem wielu zróżnicowanych wypowiedzi doktryny,jest oczywista w swojej istocie. Nie ma wątpliwości, że przy spełnieniu przesłanek ustawowych były przedsiębiorcabędzie odpowiadał za zobowiązania sprzed dnia przekształcenia, związane z prowadzonym przez niego uprzednioprzedsiębiorstwem. Jednakże często spółka kapitałowa jest jedynie formą pośrednią w procesie transformacyjnym,a formą docelową jest spółka osobowa, np. spółka komandytowa, w której przedsiębiorca przekształcony(często również z innymi osobami) lub inne osoby trzecie zostają komandytariuszami, zaś rola komplementariuszaprzypada powołanej do tego innej spółce kapitałowej. Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie, czyw przypadku przekształcenia przekształconej spółki kapitałowej w inną formę prawną, odpowiedzialność przedsiębiorcyprzekształcanego wygasa wraz z rejestracją kolejnego przekształcenia, czy jest utrzymana do czasu upływuokresu trzyletniego oraz na jakiej zasadzie dochodzi do rozliczenia między przedsiębiorcą przekształcanym a spółkąprzekształconą za zaspokojone przez nich zobowiązania.

  Początek strony


  Monika Pacocha
  Przebicie zasłony korporacyjneja związanie zapisemna sąd polubowny
  Przebicie zasłony korporacyjnej określane jest również jako przekłuwanie lub przebijanie "welonu korporacyjnego"(ang. piercing corporate veil, lifting the corporate veil, franc. levee du voile social). Konstrukcja ta przede wszystkimprzełamuje zasadę prawnej odrębności podmiotów prawa. Przebicie zasłony korporacyjnej jest niekiedy stosowanew celu związania zapisem na sąd polubowny podmiotu trzeciego, tj. takiego, który formalnie nie jest stronątej klauzuli. Po raz pierwszy miało to miejsce w orzecznictwie międzynarodowego arbitrażu handlowego. Jeszczedo niedawna w polskiej literaturze i doktrynie zagadnieniu temu nie poświęcano zbyt wiele miejsca. Nowe światłona zagadnienie rzuca orzecznictwo SN w sprawach z zakresu prawa pracy. W artykule przedstawiono analizę relewantnychrozstrzygnięć oraz możliwe drogi rozwoju tej koncepcji w polskim prawie arbitrażowym.

  Początek strony


  Table of contents

  Rozwiń Zwiń


  Results of PPH contest
  str. 4

  Jacek Jastrzębski


  Results of PPH contest
  str. 4

  Jacek Jastrzębski
 • Indemnification clauses under the Polish law
 • p. 5

  Krzysztof Felchner, Anna Tischner
 • Protection of Community designs under Polish criminal law
 • p. 18

  Kacper Wosiak
 • Influence of the shareholder register on the legitimacy regime in a joint-stockcompany
 • p. 26

  Piotr Podsiadło
 • Entity-related aspects of financial assistance
 • p. 31

  Maria Kierska
 • Anti-suit injunctions in light of the Europeanisation of private international law
 • p. 36

  Krzysztof Tapek
 • Scope of liability of the entrepreneur under transformation, introducedin Art. 584(13) of the Code of Commercial Partnerships and Companies
 • p. 47

  Monika Pacocha
 • Piercing the corporate veil and binding a non-signatory to an arbitration agreement
 • p. 51


  Jacek Jastrzębski
  Indemnification clauses under the Polish law
  The article discusses the legal effects and potential applicationsof indemnification clauses under the Polish law.Since the wide use of these contractual clauses in contractsgoverned by the Polish law has been inspired by the infl uenceof common law concepts on the domestic contractualpractice, it is useful to consider their application in thejurisdictions of their origin. Accordingly, the nature ofindemnity under the English and American law is brieflyreferred to in order to establish the basic characteristicsof this contractual instrument and the commercial goalsthat are typically achieved with the use thereof. It alsocontains an analysis of how these commercial aims maybe accomplished under the Polish law and what the effectsof an indemnity clause in a contract governed by thePolish law are.

  Back to top


  Krzysztof Felchner, Anna Tischner
  Protection of Community designs under Polishcriminal law
  Design right infringements are not penalized under the Polishlaw. However, Art. 303 of the Polish Act on Industrial PropertyLaw [AIPL] provides for criminal penalties for infringementsof the right to the authorship of an 'inventive project' (thelegal term which, according to the Polish law, encompassesalso an design). The authors discuss the possibility of applyingArt. 303 AIPL to Community designs. In the authors'opinion, Community designs fall within the category of an'inventive project'. However, when applying the aforementionedArt. 303, one should take into account that the scopeof protection of the design authorship is very narrow in thelight of Regulation 6/2002 (much narrower than in the caseof a design protected at the Polish national level). Similarproblems regarding the application of criminal sanctions toinfringements of EU trademark rights and Community plantvarieties rights are also discussed. Finally, the authors call forappropriate amendments to the Polish law to avoid doubtsregarding the application of the national criminal law to rightsprotected at EU level.

  Back to top


  Kacper Wosiak
  Influence of the shareholder register on the legitimacyregime in a joint-stock company
  The paper discusses the issue of legitimacy of a registered shareholderpursuant to provisions of the Code of CommercialPartnerships and Companies [CCPC] and the Civil Code. Thelegal scholars and the judiciary express discrepant views onparticular issues within this area. The analysis in this articleconcerns mainly the significance of Art. 341 paras. 1-5 CCPCfor the legitimacy regime in a joint-stock company. The paperattempts to justify the view that an entry in a shareholder registeris a legal act and thus a company is bound only by a validentry. This concept of an entry enables determining when thecompany will be authorized to rectify the shareholder register onits own. Art. 341 paras. 1-5 CCPC also substantially influencethe assessment of the conflict between formal legitimacy andthe actual right resulting from a registered share, including theapplication of Art. 921(7) of the Civil Code. In the current stateof law, a valid entry in a shareholder register provides formallegitimacy to the shareholder until the procedure of registration iscompleted for the person who subsequently acquires the shares.

  Back to top


  Piotr Podsiadło
  Entity-related aspects of financial assistance
  The article outlines the entity-related issues connected withfinancial assistance transactions. The first part of the articlecontains an analysis of admissibility of financial assistance inrelation to certain types of companies or partnerships. Exceptfor a joint-stock company, the legal situation is not clear due tolack of regulations. In the author's opinion, financial assistanceis admissible also in a limited liability company and a limitedjoint-stock partnership, with some reservations made in thearticle. In the second part, entity-related exceptions to limitationsof financial assistance in a joint-stock company arepresented. The author describes the doubts that exist in thisregard as a result of imprecise legal regulations, and proposesadequate solutions.

  Back to top


  Maria Kierska
  Anti-suit injunctions in light of the Europeanisationof private international law
  This article examines the relation between EU law and arbitration,aiming to assess the effect of the revisited Brussels Ia Regulationand whether it has appropriately resolved the questionsconcerning parallel proceedings, procedural devices strengtheningthe effectiveness of arbitration agreements (anti-suitinjunction), allocation of jurisdiction in proceedings ancillaryto arbitration, enforcement of judgments given by the courts indisregard of an arbitration clause and recognition of judgmentson the validity of an arbitration clause. The case law of the CJEUis examined in part II. Part III describes the legislative processleading to the adoption of the recast regulation. Finally, partIV presents the relevant amendments, in particular recital 12,which explains the scope of the arbitration exception

  Back to top


  Krzysztof Tapek
  Scope of liability of the entrepreneur undertransformation, introduced in Art. 584(13) of the Codeof Commercial Partnerships and Companies
  An entrepreneur whose form of economic activity istransformed into a sole-shareholder company, in accordancewith Art. 551(5), 584(1) and subs. of the Code ofCommercial Partnerships and Companies bears joint andseveral liability with the transformed company for liabilitiesof the entrepreneur under transformation arisenin relation to the economic activity pursued prior to thetransformation day for a period of three years until thetransformation day. This regulation is obvious. There isno doubt that subject to the statutory conditions, theentrepreneur under transformation will bear joint andseveral liability with the company. But often the companyis only a temporary form before transformationinto a partnership (most often a limited partnershipwhose general partner is another company) in whichthe entrepreneur under transformation (often with otherpersons) will be a limited partner. The aim of the presentarticle is to answer the question if, after a subsequenttransformation of the transformed company intoanother legal form, the liability of entrepreneur undertransformation ceases or if it continues until the periodof 3 years lapses. The second aim of the present article isto iden tify the basis for the settlement of mutual claimsbetween the transformed company and the entrepreneurunder transformation for any liabilities satisfied by them.

  Back to top


  Monika Pacocha
  Piercing the corporate veil and bindinga non-signatory to an arbitration agreement
  Piercing the corporate veil is a legal doctrine that goes againstthe principle of separate legal entity. In arbitration, the doctrinemay be used to bind a third party to an arbitration agreement.Until recently the subject was merely present in Polish caselaw and jurisprudence. A new light on the subject was shedby the Supreme Court of Poland in a few labour law cases.The article presents an analysis of the relevant decisions anddiscusses the possible ways of developing the concept in thePolish arbitration law.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty