Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
62,10 62,10
Cena regularna: 69,00
69,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińOgłoszenie konkursu PPH
str. 4

Andrzej Szumański

str. 5

Leopold Moskwa

str. 15

Andrzej Szlęzak

str. 24

Paweł Dzienis

str. 27

Mariusz Korcyl

str. 33

Tomasz Kamiński

str. 42

Ochrona wierzycieli w spółkach handlowych – jeszcze wypowiedzi z VII Forum Prawa Spółek

Roman Uliasz

str. 48

Dawid Van Kędzierski

str. 53
Andrzej Szumański
Szczególna regulacja sankcji z tytułu wadliwych czynności prawnych spółek z udziałem Skarbu Państwa
Przedmiotem opracowania jest analiza szczególnych regulacji prawnych sankcji z tytułu wadliwych czynności prawnych spółek z udziałem Skarbu Państwa, zamieszczonych w różnych ustawach, pojawiających się w polskim ustawodawstwie począwszy od końca XX wieku. Regulacja ta nie tworzy rozwiązań systemowych, lecz ma raczej charakter doraźny i przypadkowy, odbiegający często od przepisów ogólnych z powyższego zakresu, takich jak art. 17 Kodeksu spółek handlowych, art. 58 § 1 i art. 63 § 1 Kodeksu cywilnego. Prowadzi to do przykrego wniosku, że modelu racjonalnego ustawodawcy, jako metody wykładni prawa, nie można stosować przy interpretacji ustawodawstwa o spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

Początek strony


Leopold Moskwa
Zakres prokury– próba oceny propozycji Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (cz. I)
Przedmiotem artykułu jest krytyczna analiza zamierzonych zmian przepisów regulujących zakres prokury, które to zmiany zostały zgłoszone przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego w projekcie Księgi pierwszej Kodeksu cywilnego z października 2008 r. i w projekcie Części ogólnej Kodeksu cywilnego ze stycznia 2015 r. W pierwszej części artykułu ocenie poddano propozycje dwóch modyfikacji. Pierwsza z nich dotyczy samej definicji prokury. O ile na gruncie obowiązującego prawa prokura obejmuje umocowanie do czynności „jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa”, o tyle w obu projektach jest mowa o czynnościach „jakie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”. Modyfikacja druga zmierza do istotnego ograniczenia zakresu umocowania prokurenta. Poza umocowaniem mają się znaleźć nabywanie przedsiębiorstwa, zbywanie, nabywanie i oddawanie do czasowego korzystania jego zorganizowanej części oraz nabywanie nieruchomości.

Początek strony


Andrzej Szlęzak
Czy naruszenie oświadczeń i zapewnień (representations and warranties) jest naruszeniem umowy?
Na tak postawione pytanie prawnicy odpowiadają zwykle, że oczywiście, jest. A to niekoniecznie poprawna odpowiedź. Co więcej, z reguły jest to błędna odpowiedź, gdy chodzi o typową konstrukcję oświadczeń i zapewnień w umowie M&A (ang. Mergers & Acquisitions). O takiej też typowej umowie mowa będzie poniżej.

Początek strony


Paweł Dzienis
Kwalifikacja prawna promocji handlowej jako przyrzeczenia publicznego
Wyrok Sądu Najwyższego (dalej SN) z 28.01.2015 r., I CSK 40/14, ma istotne znaczenie dla kwalifikacji prawnej akcji promocyjnych, gdyż zawiera wskazówki interpretacyjne takich czynności prawnych, pozwalające odróżnić je od oferty. Prawidłowa kwalifikacja prawna wpływa na określenie kierunku ochrony konsumentów uczestniczących w akcjach promocyjnych. Artykuł jest analizą wyroku SN w świetle dotychczasowych wypowiedzi doktryny oraz orzecznictwa SN i sądów powszechnych publikowanych na Portalu orzeczeń, a także w kontekście modeli regulacji przyrzeczenia publicznego w ujęciu komparatystycznym. Wyrok skłania też do pogłębionej refleksji w zakresie innego rodzaju, niż opisana w uzasadnieniu, promocji funkcjonujących we współczesnym obrocie rynkowym. W dalszej części opracowania, analizując przykłady różnych promocji, poszukuje się odpowiedzi na pytanie, jaka powinna być kwalifikacja prawna takich czynności prawnych, w których dochodzi do zawarcia umowy między przyrzekającym nagrodę a uczestnikiem. Dokonuje się też rozróżnienia przyrzeczenia publicznego i oferty. W konkluzji zawarte jest stwierdzenie, że akcje promocyjne, w których przyrzeczona jest nagroda za zawarcie umowy mogą być kwalifikowane jako przyrzeczenie publiczne z zastrzeżeniem uwzględniania funkcji tej instytucji. Sformułowana została również teza o przydatności francuskiej konstrukcji przyrzeczenia publicznego do analizowanych działań promocyjnych.

Początek strony


Mariusz Korcyl
Obowiązek ochrony „szczególnie poufnych i konkurencyjnych informacji” przez byłych członków organów spółek kapitałowych
Pozyskanie wielu istotnych informacji dotyczących funkcjonowania spółki kapitałowej, przez członków jej organów, w trakcie pełnienia swej funkcji – jest niepodważalne. Jednocześnie zachowanie w stanie nienaruszonym informacji poufnych spółki kapitałowej jest niezwykle istotne dla bezpieczeństwa obrotu oraz ochrony jej interesów. Pomiędzy tymi informacjami znajdują się także takie, które są dla spółki kapitałowej szczególnie cenne. Stanowią one bez wątpienia tajemnicę przedsiębiorstwa. W tym zakresie, wciąż liczne wątpliwości interpretacyjne wywołuje charakter prawny obowiązku związania stanem tajemnicy, przez byłego członka organów spółki kapitałowej. Sedno omawianej problematyki sprowadza się w istocie do odpowiedzi na pytanie, czy przekazywanie, ujawnianie lub wykorzystanie określonych informacji spółki kapitałowej, przez byłych członków jej organów jest określone w przepisach jednym konkretnym terminem? Różnymi terminami? Brakiem jakiegokolwiek terminu? Stąd też celem niniejszego artykułu jest próba rozwiązania tak przedstawionego problemu.

Początek strony


Tomasz Kamiński
Nowacja rozliczeniowa – sposób rozliczania transakcji przez kontrahentów centralnych
Ostatnie lata jest to czas, w którym zachodzą bardzo istotne zmiany w zakresie funkcjonowania na polskim rynku finansowym tzw. infrastruktury post-transakcyjnej, która odpowiada za wykonanie zawartych transakcji. Po ponad czterech latach od uchwalenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z 4.07.2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji, 9.02.2017 r. wszedł w życie wymóg rozliczania za pośrednictwem kontrahenta centralnego (ang. central counterparty, CCP) pierwszych klas instrumentów pochodnych zawartych poza obrotem zorganizowanym (ang. over the counter, OTC), które są denominowane w polskiej walucie. Natomiast od 3.01.2018 r. obowiązkiem rozliczania przez CCP objęte zostaną wszystkie instrumenty pochodne zawierane na rynku regulowanym. W celu umożliwienia polskim instytucjom pełnienia funkcji kontrahenta centralnego na podstawie ustawy z 28.06.2012 r. wprowadzony został mechanizm tzw. nowacji rozliczeniowej, który umożliwia CCP pełnienie funkcji kupującego dla każdego sprzedającego oraz sprzedającego dla każdego kupującego. Celem niniejszego artykułu jest analiza wpływu stosowania mechanizmu nowacji rozliczeniowej na prawne aspekty procesu rozliczenia transakcji na polskim rynku finansowym.

Początek strony


Roma Uliasz
Zarzut nadużycia prawa podmiotowego w postępowaniu opartym na art. 299 k.s.h.
Z punktu widzenia ochrony wierzyciela spółki z o.o. szczególne znaczenie ma art. 299 Kodeksu spółek handlowych. Jak wiadomo, w razie spełnienia przesłanek pozytywnych i w braku wystąpienia przesłanek negatywnych określonych w tym przepisie, regulacja ta umożliwia uzyskanie przez wierzyciela spółki zaspokojenia przysługującej mu wierzytelności z majątku osobistego członków jej zarządu. Sposób pojmowania tych przesłanek nadal nasuwa wiele wątpliwości, a każda z nich mogłaby się stać przedmiotem odrębnego opracowania, niemniej jednak w tym miejscu nieco uwagi należy poświęcić dopuszczalności posłużenia się przez członków zarządu, jako „środkiem obrony”, zarzutem nadużycia przez wierzyciela prawa podmiotowego, o którym mowa w art. 5 Kodeksu cywilnego.

Początek strony


Dawid Van Kędzierski
W sprawie właściwej domeny prawa spółek kapitałowych
Ochrona praw wierzycieli spółek kapitałowych ze względów historycznych znajduje się w domenie prawa spółek. W niniejszym artykule przedstawiono argumenty skłaniające do refleksji nad zasadnością tego stanu rzeczy. Przyjęta strategia regulacyjna polega bowiem na wpisaniu reżimu ochrony praw wierzycieli w instytucję kapitału zakładowego. Powoduje to, że większość instrumentów ochronnych umieszczona jest w statucie personalnym spółki kapitałowej, co rodzi nieintuicyjne konsekwencje prawne, skutkując z jednej strony ochroną zbyt szeroką, a z drugiej – zbyt wąską.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


PPH contest notice
str. 4

Andrzej Szumański
 • Special regulation on sanctions for defective acts in law performed by companies with State Treasury shareholding
 • p. 5

  Leopold Moskwa
 • Scope of the power of attorney to represent a company: an attempt to assess the proposals of the Civil Law Codification Committee (part 1)
 • p. 15

  Andrzej Szlęzak
 • Is a breach of representations and warranties a breach of contract?
 • p. 24

  Paweł Dzienis
 • Legal qualification of promotion as a public promise
 • p. 27

  Mariusz Korcyl
 • Obligation to protect ‘particularly sensitive and competitive information’ on the part of former members of company bodies
 • p. 33

  Tomasz Kamiński
 • Novation – a method of transaction clearing by central counterparties
 • p. 42

  Protection of creditors in commercial companies and partnerships. More views from the VII Company Law Forum

  Roman Uliasz
 • The defence of abuse of rights in proceedings based on Art. 299 of the Polish Code of Commercial Partnerships and Companies
 • p. 48

  Dawid Van Kędzierski
 • On the proper domain of corporate law
 • p. 53
  Andrzej Szumański
  Special regulation on sanctions for defective acts in law performed by companies with State Treasury shareholding
  This article concerns an analysis of the special legal regulations on sanctions for defective acts in law performed by companies with State Treasury shareholding, dispersed across statutes,which have been appearing in Polish legislation since the end of 20th century. Such a regulation does not create any systemic solutions, but it is rather ad hoc and haphazard, often confl icting with the general provisions in this area, such as Art. 17 of the Code of Commercial Partnerships and Companies,Art. 58(1) and Art. 63(1) of the Civil Code. This, unfortunately,leads to the conclusion that the model of rational legislator – one of the methods of legal interpretation – cannot be applied to interpreting the laws on companies in which the State Treasury holds shares.

  Back to top


  Leopold Moskwa
  Scope of the power of attorney to represent a company: an attempt to assess the proposals of the Civil Law Codifi cation Committee (part 1)
  Both in the draft of Book One of the Civil Code [CC], submitted in October 2008, and in the draft of the General Part of the Civil Code from January 2015, the Civil Law Codifi cation Committee suggests modifying the provisions that currently regulate the scope of the power of attorney to represent a company. Firstly, whereas Art. 1091(1) CC clarifi es that the power of attorney to represent a company includes the power to perform acts ‘connected with the running of an enterprise’,both Art. 168(1) of the draft prepared in 2008 and Art. 119(1)of the draft prepared in 2015 mention acts ‘connected with the pursuit of business activity’. The proposed modifi cation does not have any substantive signifi cance, but it merits approval,since it eliminates equivocality of legal terms. Secondly, in both drafts the Codifi cation Committee sees the need for a signifi - cant reduction of the statutory scope of powers of this specifi c kind of attorney. What is supposed to be left outside this scope of powers is not only the acts specifi ed in Art. 1093 CC, but also acquiring enterprises; selling, acquiring and letting for temporary use organised parts of an enterprise and acquiring real property (Art. 168(2) items 1 and 2 and Art. 168(3) of the 2008 draft and Art. 119(2) of the 2015 draft). The above idea to ‘limit’ the scope of the power of attorney to represent a company does not seem fortunate. No supporting arguments can be found in foreign literature or domestic practice.

  Back to top


  Andrzej Szlęzak
  Is a breach of representations and warranties a breach of contract?
  The author is of the opinion that, under Polish law, a breach of representations and warranties is, in principle, not a breach of contract; rather, it is a factual premise triggering the debtor’s duty to render performance which the debtor contractually promised to make in the event of a breach of representations and warranties. The latter breach, however, does not constitute a breach of contract, because a contract can be breached by non-performance or improper performance of a contracted obligation, i.e. a failure to act as promised. Meanwhile, a breach of representations and warranties, i.e. a discrepancy between the warranted and actual state of affairs, is not a manifestation of such failure (a breach of contract), unless the performance under such contract were to consist in taking efforts that such discrepancy does not appear. This, however, usually does not (and, sometimes, even could not) constitute the subject-matter of performance of the representing/warranting party in a typical M&A contract. Thus, if a M&A contract obligates the debtor to redress the damage resulting from the fact that the representations and warranties given in the contract turned out to be (for instance) untrue or incomplete, the debtor discharges such duty (i.e., redresses the damage) in performance of the contract,and not as a remedy (ex contractu) for non-performance or improper performance thereof.

  Back to top


  Paweł Dzienis
  Legal qualifi cation of promotion as a public promis
  The judgment of the Supreme Court of 28 January 2015 (I CSK 40/14) is important for entrepreneurs and consumers. The Supreme Court gives interpretative guidelines for a legal qualifi cation of promotional campaigns. Proper legal classifi cation enables determining the direction of the protection of consumers participating in such promotional campaigns. The author analyses the judgment of the Supreme Court in the light of existing legal literature and case law of the Supreme Court and general courts,published on the Case Law Portal, as well as in the context of models of public promises in foreign legal systems. While examining examples of different promotions, the author seeks to answer the question about the correct legal classifi cation of such legal acts in which a contract is concluded between the entity that promises a reward and the participant. The conclusions includes a fi nding that promotional campaigns which promise a reward for entering into a contract can be qualifi ed as public promises, with due consideration for the function of the institution.

  Back to top


  Mariusz Korcyl
  Obligation to protect ‘particularly sensitive and competitive information’ on the part of former members of company bodies
  The aim of the article is to answer the question regarding the existence and the extent of the obligation of keeping confi dential ‘particularly sensitive and competitive information’ on the part of a former member of a company governing body, after their legal relationship with the company is terminated. This issue is considered from the point of view of the substance of unfair competition acts committed by former members of the bodies after the termination of their mandate. The issue of prohibition of competition is mentioned in brief. As a consequence,an answer is sought to the question whether, after the expiry of the legal relationship binding the parties, it is a possible for the company to which former members of company bodies were bound by legal ties of loyalty to further enforce their obligation to preserve intact the confi dential information,and if so, in what way and for how long.

  Back to top


  Tomasz Kamiński
  Novation – a method of transaction clearing by central counterparties
  Regulation (EU) 648/2012 as well as Regulation (EU)600/2014 provide for the requirement of clearing of certain classes of OTC derivatives and all exchange-traded derivatives through central counterparties. Central counterparties are clearing institutions that interpose themselves between the counterparties to the contract traded, becoming the buyer to every seller and the seller to every buyer. Polish institutions were not able to act as CCPs without the implementation into the Polish legal system of a new legal mechanism, the so-called novation (in clearing). An analysis of this legal tool leads to the conclusion that it increases the transparency of the process of transaction clearing and reduces counterparty credit risk on the derivatives market.

  Back to top


  Roma Uliasz
  The defence of abuse of rights in proceedings based on Art. 299 of the Polish Code of Commercial Partnerships and Companies
  The presented paper discusses the liability of directors for the debts and obligations of a limited liability company. Pursuant to Art. 299(1) of the Polish Code of Commercial Partnerships and Companies [CCPC], in some instances, company creditors may seek satisfaction of their debts from the personal property of company directors, but the directors may raise the defences referred to in Art. 299(2) CCPC. A questions arises if, other than those defences, directors can use other remedies laid down in the Civil Code, in particular whether they can claim that the creditors, while seeking satisfaction from company directors’ personal property, abuse their right. The conclusion is that the directors may do so, however, this possibility is subject to a number of limitations, in particular those arising from the principle of ‘clean hands’.

  Back to top


  Dawid Van Kędzierski
  On the proper domain of corporate law
  This article presents a number of arguments that encourage a deeper refl ection on the legitimacy of maintaining creditor protection as one of the functions of corporate law. As a result of the adopted regulatory strategy that embeds creditor protection into lex societatis, legal protection in situations that manifestly infringe upon the interests of creditors may be limited or precluded through the creation of legal relations that are independent of the relation between the corporation and its shareholders. The problem is exacerbated at the intersection of different branches of law or different legal systems. In crossborder and international situations, the protection accorded by corporate law is weakened even further. Specifi c factual situations are described to exemplify such problems and may serve as stimuli for deepening the research on a more effective regulatory strategy. The proposals presented here suggest that it may be more effi cient to exclude creditor protection from the domain of corporate law and focus on developing it in other branches of law instead.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty