Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
64,80 64,80
Cena regularna: 72,00
72,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń Zwiń

Jacek Jastrzębski

str. 4

Mariusz Rypina, Marek Wierzbowski

str. 16

Sławomir Morawski

str. 22

Zbigniew Długosz, Konrad Stolarski

str. 28

Aleksandra Nowak-Gruca

str. 34

Marcin Łolik

str. 39

Mateusz Grześków

str. 45

Krzysztof Jasiński

str. 53

 
Jacek Jastrzębski
Nieubezpieczeniowe umowy gwarancyjne
W artykule przedstawiono analizę potencjalnych kryteriów mogących służyć rozróżnieniu nieubezpieczeniowych umów gwarancyjnych od umów ubezpieczenia. Rozróżnienie to pozostaje nieostre, częściowo ze względu na stosunkowo ogólną definicję umowy ubezpieczenia (art. 805 k.c.), a częściowo ze względu na brak definicji i jasnej koncepcji teoretycznej umowy gwarancyjnej. Zważywszy na regulowany charakter działalności ubezpieczeniowej, brak wyraźnego rozróżnienia może prowadzić do wątpliwości dotyczących umów zawieranych przez gwarantów niebędących zakładami ubezpieczeń, zwłaszcza w przypadkach, gdy umowa gwarancyjna przypomina umowę ubezpieczenia. Kwestia ta jest analizowana w kontekście głównych celów regulacji ubezpieczeniowych, które moim zdaniem wiążą się ze statusem ubezpieczycieli jako pośredników finansowych i ich rolą w procesie akumulacji kapitału.

Początek strony


Mariusz Rypina, Marek Wierzbowski
Brak zamkniętego katalogu umów w obrocie energią elektryczną
Prawo energetyczne nie wprowadza numerus clausus (zamkniętego katalogu) umów, które mogą być zawierane na rynku obrotu energią elektryczną. Możliwe i w pełni uprawnione jest zawarcie innego typu umów, na podstawie których może dochodzić do zbywania i nabywania energii elektrycznej, co wynika z zasady swobody umów. Pojęcie umowy sprzedaży, o której mowa w art. 5 i n. Prawa energetycznego jest dużo szersze niż pojęcie umowy sprzedaży w rozumieniu art. 535 i n. Kodeksu cywilnego i można je odnosić do każdego typu umowy, na podstawie której dojdzie do nabycia energii przez jej odbiorcę. Modyfikacja wymienionych w art. 5 ust. 2 pkt 1 Prawa energetycznego składników treści czynności prawnej „umowy sprzedaży” nie wpływa na ważność czynności prawnej, na podstawie której energia elektryczna będzie dostarczana. Zwłaszcza w obrocie pomiędzy przedsiębiorcami możliwe jest wprowadzenie wielu odstępstw od ustawowych przepisów dyspozytywnych.

Początek strony


Sławomir Morawski
Skutki częściowej spłaty zabezpieczonego wierzyciela w polskim i niemieckim prawie upadłościowym
Artykuł dotyczy dwóch zagadnień związanych ze skutkami dochodzenia zabezpieczeń rzeczowych i osobistych w scenariuszu upadłościowym. Pierwszym z nich jest problem konkurencji o środki z masy upadłości między poręczycielem uprawnionych do regresu a wierzycielem głównym uprawnionym do niezaspokojonej części wierzytelności. Autor analizuje w tym kontekście m.in. relację między art. 518 § 3 Kodeksu cywilnego oraz art. 355 Prawa upadłościowego, które odmiennie rozstrzygają ten problem, i przedstawia postulaty modyfikacji tego ostatniego. Drugim zagadnieniem jest kwestia kolejności, w jakiej zabezpieczony rzeczowo wierzyciel może alokować uzyskane wpłaty na poczet odsetek i kosztów, co wpływa na zakres jego zaspokojenia. Autor analizuje m.in. różnice i ich konsekwencje w uregulowaniu tego zagadnienia w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym.

Początek strony


Zbigniew Długosz, Konrad Stolarski
Forma czynności prawnej dokonanej odręcznym podpisem biometrycznym
Niniejszy artykuł swoim zakresem obejmuje analizę problematyki oświadczeń woli składanych przy wykorzystywaniu urządzeń umożliwiających naniesienie na dokumenty elektroniczne tzw. odręcznego podpisu biometrycznego, z perspektywy obowiązujących przepisów prawa dotyczących formy czynności prawnej. Przedmiotem rozważań jest w szczególności analiza cech i funkcji podpisu składanego w tej formie oraz możliwości zakwalifikowania dokumentów opatrzonych odręcznym podpisem biometrycznym jako spełniających wymogi przewidziane dla zachowania formy pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej na gruncie Kodeksu cywilnego w brzmieniu po nowelizacji wprowadzonej ustawą z 10.07.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 8.09.2016 r.

Początek strony


Aleksandra Nowak-Gruca
Reklama natywna a prawne granice uczciwości w reklamie
W artykule na tle współczesnych trendów i wiedzy przedstawiono aktualny dziś problem prawnych granic uczciwości w reklamie. Omawiając zjawisko cieszącej się coraz większą popularnością reklamy natywnej (native advertising), podjęto próbę wyznaczenia granic dopuszczalnego prawnie oddziaływania na odbiorcę przekazu reklamowego. Reklama natywna jest jedną ze stosowanych obecnie technik marketingowych, która w nowym świetle ukazuje problematykę reklamy ukrytej (kryptoreklamy), lokowania produktu czy wprowadzania odbiorców w błąd. W artykule omówiono relewantne w tym obszarze regulacje z zakresu prawa uczciwości konkurencji, prawa mediów i inne, a to w kontekście badań naukowych dotyczących błędów poznawczych oraz możliwości ich wykorzystywania do wywierania wpływu na odbiorców przez specjalistów od reklamy i marketingu.

Początek strony


Marcin Łolik
Ponownie o umownych terminach zawitych w kontekście przedawnienia roszczeń majątkowych
Niniejszy artykuł jest repliką na artykuł polemiczny autorstwa profesora A. Szlęzaka, który ukazał się w związku z moją wcześniejszą publikacją traktującą o umownych terminach zawitych. Zwrócenie uwagi na tę tematykę cieszy przede wszystkim z tego względu, że jest to istotny problem praktyczny, który niestety nie doczekał się należytego opracowania na gruncie doktryny i judykatury. Praktyka wyprzedza tutaj piśmiennictwo, które powinno wnikliwie przeanalizować omawianą tematykę i wypracować przekonujące stanowisko w tym zakresie. Niniejszy artykuł ma na celu obronę i dodatkowe uzasadnienie tez, które są rozbieżne pomiędzy mną i A. Szlęzakiem.

Początek strony


Mateusz Grześków
Podatek dochodowy od kwoty podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych spółki jako forma ukrytej wypłaty na rzecz Skarbu Państwa
Skarb Państwa występuje w spółkach z udziałem Skarbu Państwa w podwójnej roli, tj. jako podmiot prawa prywatnego oraz prawa publicznego. Skarb Państwa swoje uprawnienia może wykonywać także w drodze stosowania instrumentów prawa publicznego. Czyni to z niego wyjątkowo uprzywilejowanego akcjonariusza w tych spółkach. Normy prawa handlowego nakazują chronić majątek spółki, interes jej oraz jej mniejszości. W artykule postawiono tezę, że należny podatek dochodowy od kwoty podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych spółki przez podwyższenie wartości nominalnych akcji przyjmuje formę ukrytej wypłaty na rzecz Skarbu Państwa, choć uchwała o tym podwyższeniu jest działaniem z formalnego punktu widzenia całkowicie legalnym. Wiąże się to z powstaniem obowiązku podatkowego na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Artykuł 355 § 3 Kodeksu spółek handlowych odnoszący się do problematyki ukrytych wypłat na rzecz podmiotów prywatnych nie znajduje jednak w tym przypadku zastosowania. Niemniej wspomniana uchwała spełnia przesłanki dopuszczalności powództwa o uchylenie i stwierdzenie nieważności uchwały, gdyż prowadzi ona do naruszenia dobrych obyczajów (w tym art. 20 Kodeksu spółek handlowych), godzi w interes spółki, uszczuplając jej majątek oraz naruszając jej dobre imię oraz została podjęta w celu pokrzywdzenia mniejszościowych akcjonariuszy, faworyzując przy tym akcjonariusza większościowego, tj. Skarb Państwa.

Początek strony


Krzysztof Jasiński
Indemnifikacja zobowiązań publicznoprawnych w umowach pod prawem polskim
Artykuł dotyczy problematyki zobowiązania się do zwolnienia z odpowiedzialności z tytułu świadczeń publicznoprawnych w prawie polskim. Obejmuje analizę źródeł klauzul indemnifikacyjnych w polskim porządku prawnym i podstaw ich zastosowania, z uwzględnieniem ich pochodzenia z systemu common law oraz miejsca w stosunkach umownych zawieranych pod prawem polskim. W artykule przeprowadzona została analiza regulacji art. 392 Kodeksu cywilnego jako podstawowego źródła umownego zwolnienia danej osoby z jej zobowiązania, ze szczególnym naciskiem na treść obowiązków gwaranta. Autor dokonuje charakterystyki natury zobowiązania publicznoprawnego w kontekście możliwości zwolnienia z obowiązku świadczenia związanego z tego typu zobowiązaniem. Prezentuje także rozwiązanie, które minimalizuje ryzyko uznania klauzuli indemnifikacyjnej odnoszącej się do zobowiązania publicznoprawnego za niezgodną z prawem.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń

Jacek Jastrzębski

p. 4

Mariusz Rypina, Marek Wierzbowski

p. 16

Sławomir Morawski

p. 22

Zbigniew Długosz, Konrad Stolarski

p. 28

Aleksandra Nowak-Gruca

p. 34

Marcin Łolik

p. 39

Mateusz Grześków

p. 45

Krzysztof Jasiński

p. 53

 
Jacek Jastrzębski
Non-insurance indemnity agreements
In this article, I analyse the potential criteria that can be applied in order to distinguish non-insurance indemnity agreements from insurance agreements. This distinction remains vague, partly due to the relatively general defi nition of insurance under Art. 805 of the Polish Civil Code and partly due to the lack of a clear legal defi nition and theoretical concept of an indemnity agreement. Given the regulated nature of the insurance business, such vagueness may lead to questions related to indemnity agreements entered into by non-insurance indemnitors – especially in cases where the contract closely resembles an insurance agreement. The question of the necessary delimitation is presented against the background of the main economic purpose of insurance regulations, which I believe to be related to the status of insurance companies as fi nancial intermediaries and to their role in the process of capital formation.

Back to top


Mariusz Rypina, Marek Wierzbowski
Lack of exhaustive list of contracts to buy and sell electricity
The Energy Law does not introduce an exhaustive list of contracts that may be concluded on the electricity market. It is possible and fully justifi ed to conclude contracts of other kinds under which electricity can be sold and bought, which results from the principle of freedom of contract. The notion of a contract of sale, used in Art. 5 and subs. of the Energy Law, is much broader than that defi ned in Art. 535 and subs. of the Civil Code and it may refer to any kind of contract under which electricity is bought by the recipient. If the elements of substance of the juridical act of ‘contract of sale’ listed in Art. 5(2)(1) of the Energy Law are modifi ed, this does not affect the validity of the juridical act on whose basis electricity will be supplied. Particularly in transactions between businesses, many variations form the statutory dispositive provisions may be introduced.

Back to top


Sławomir Morawski
Partial satisfaction of a secured creditor and its consequences under Polish and German insolvency law
The article addresses two issues pertaining to the consequences of enforcement of security interests, such as guarantees and charges over assets, in the bankruptcy scenario. The fi rst one is the problem of competition for proceeds from the bankruptcy estate between a guarantor entitled to recourse and the main creditor having a claim in respect of the unpaid part of debt. In this context, the author analyses, among others, the relationship between Art. 518(3) of the Civil Code and Art. 355 of the Bankruptcy Law, in which the problem is resolved differently, and presents a proposal of amendment to the latter article. The second issue is the order in which a secured creditor can allocate the received payments to the costs and interest, which may affect the scope of satisfaction of his claims. The author analyses, among others, the differences – and their consequences – between the respective regulations in enforcement and bankruptcy proceedings.

Back to top


Zbigniew Długosz, Konrad Stolarski
The form of a juridical act performed by putting a biometric signatu re
The scope of this article comprises an analysis of the problems relating to declarations of intention performed with the help of devices that enable embedding into electronic documents the so-called handwritten biometric signature, from the point of view of the existing legal provisions that concern the form of a given juridical act. These refl ections concern in particular an analysis of the features and functions of signatures put in this form and the possibility of classifying documents with embedded handwritten biometric signatures as ones meeting the requirements laid down for the written, electronic or document form under the Civil Code as amended by the Act of 10 July 2015 on Amendments to the Act – the Civil Code, the Act – the Code of Civil Procedure and Certain Other Acts, which entered into force on 8 September 2016.

Back to top


Aleksandra Nowak-Gruca
Native advertising and the legal limits of honesty in advertising
Against the background of contemporary trends and knowledge, this article presents the current problem of the legal limits of honesty in advertising. While discussing the increasingly popular phenomenon of native advertising, the author attempts to set the limits of the lawful infl uence on the recipient of the advertising message. Native advertising is one of the currently used marketing techniques, which sheds new light on the issues of covert (surreptitious) advertising, product placement or misleading the recipients. The article discusses the relevant regulations in the area of fair competition law, media law and other branches, in the context of scientifi c research on cognitive biases and the possibility of advertising and marketing experts taking advantage of such errors do infl uence the recipients.

Back to top


Marcin Łolik
Once again about contractual prescription terms in the light of limitation of claims
This article is a response to a polemic by Professor A. Szlęzak, which appeared in connection with my earlier publication dealing with contractual prescription terms. It is worthwhile to take this issue into consideration since it is a signifi cant practical problem, which unfortunately has not been adequately expanded on in legal literature and case law. In this case, practice is ahead of literature, where this subject should be thoroughly analysed this and a convincing position in this area should be developed. This article aims to defend and further justify the theses where a there is a difference of opinions between myself and A. Szlęzak.

Back to top


Mateusz Grześków
Income tax on the amount of share capital increase from the company’s own funds as a form of covert distribution to the State Treasury
In the companies with State Treasury shareholding, the State Treasury appears in two roles: as a private law entity and as a public law entity. The State Treasury can also exercise its right applying public law instruments. This makes it an exceptionally privileged shareholder in such companies. The norms of commercial law require protection of the company’s assets, and protection of both the company’s and the minority shareholders’ interests. The thesis put forward in this article is that the income tax due on the amount of share capital increase from the company’s own funds through increase of the par value of shares is a covert distribution to the State Treasury, even though from the formal point of view the resolution on such an increase is perfectly lawful. This involves a duty to pay personal and corporate income taxes. However, Art. 355(3) of the Code of Commercial Partnerships and Companies [CCPC], which concerns covert distributions to private entities, does not apply here. Nevertheless, there are grounds for an action to revoke the aforementioned resolution and declare it null and void, because it is inconsistent with good practice (including Art. 20 CCPC), unfavourable for the company’s interest, since it reduces its assets and tars its reputation. Furthermore, it is adopted to the detriment of minority shareholders, while favouring the majority shareholders, namely the State Treasury.

Back to top


Krzysztof Jasiński
Indemnifi cation against public-law liabilities in contracts under Polish law
The paper considers the issue of an undertaking to indemnify an entity against public-law liabilities under Polish law. It encompasses an analysis of sources of indemnifi cation clauses in the Polish legal order and the grounds for their application, with reference to their common law’s provenance and their position in the Polish contractual relationships. An analysis of Art. 392 of the Polish Civil Code is carried out as the basic source of contractual hold harmless undertakings, with particular focus on the substance of the guarantor’s obligations. The author characterises the nature of public-law liabilities in terms of the possibility of releasing the obligee from his duty to discharge such liabilities. The author presents a solution that minimises the risk of the indemnifi cation clause regarding public-law liabilities being held to be unlawful.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
sekretarz redakcji – Anna Popławska
tel.: + 48 668 618 563
e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (1)

Alina
24-12-2017
Ocena: 5/5
Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty