Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
64,80 64,80
Cena regularna: 72,00
72,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń Zwiń

Dominika Wajda

str. 4

Ariel Mucha, Krzysztof Oplustil

str. 10

Magdalena Zmysłowska

str. 22

Piotr Zakrzewski

str. 28

Jarosław Brzeziński

str. 34

Andrzej Szlęzak

str. 43

Maciej Zejda

str. 47

Aleksandra Krawczyk-Giehsmann

str. 53
Dominika Wajda
Naruszanie dóbr osobistych członków organów spółek kapitałowych uchwałą zgromadzenia dotyczącą absolutorium
Przedmiotem rozważań w niniejszym opracowaniu jest kwestia dotycząca naruszania dóbr osobistych członków organów spółek i spółdzielni uchwałami w przedmiocie absolutorium oraz ocena możliwości zastosowania przez nich rozmaitych konstrukcji prawnych dla ochrony swego dobrego imienia. Wprawdzie członek zarządu czy rady nadzorczej może dochodzić ochrony w oparciu o przepisy dotyczące dóbr osobistych, jednakże bardzo problematyczne może okazać się postępowanie sądowe mające służyć wyeliminowaniu wadliwej uchwały zgromadzenia czy też doprowadzeniu do podjęcia przez zgromadzenie uchwały o prawidłowej treści.

Początek strony


Ariel Mucha, Krzysztof Oplustil
Transgraniczne przekształcenie i przeniesienie siedziby polskiej spółki kapitałowej po wyroku Trybunału Sprawiedliwości C-106/16
W wyroku w sprawie Polbud-Wykonawstwo sp. z o.o. Trybunał Sprawiedliwości uznał za niezgodny z traktatową swobodą przedsiębiorczości przepis art. 272 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w zakresie, w jakim uzależnia on przeniesienie statutowej siedziby spółki z o.o. na terytorium innego państwa członkowskiego UE w celu przekształcenia się w spółkę prawa tego państwa, w zgodzie z warunkami ustanowionymi w jego ustawodawstwie, od przeprowadzenia likwidacji stosownie do przepisów prawa polskiego. Znaczenie tego judykatu jest jednak znacznie szersze, gdyż Trybunał Sprawiedliwości, akceptując dopuszczalność tzw. wyizolowanego transgranicznego przeniesienia siedziby statutowej, w istocie zredefiniował pojęcie swobody przedsiębiorczości, uznając, że wynika z niej swoboda wyboru prawa korporacyjnego, któremu ma podlegać już istniejąca spółka, która może dokonać tego wyboru poprzez transgraniczne przeniesienie siedziby i przekształcenie. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie wpływu tego rozstrzygnięcia na pierwotne i wtórne prawo unijne, a także naszkicowanie procedury transgranicznego przekształcenia polskiej spółki kapitałowej.

Początek strony


Magdalena Zmysłowska
Ochrona interesów akcjonariuszy mniejszościowych w przypadku rezygnacji ze statusu spółki giełdowej w świetle regulacji państw Unii Europejskiej
Przedmiotem artykułu są mechanizmy prawne stosowane w celu zapewniania ochrony interesów akcjonariuszy mniejszościowych w przypadku rezygnacji przez emitenta ze statusu spółki giełdowej oraz skuteczność tych mechanizmów. Zasady uzyskania statusu spółki giełdowej oraz ich funkcjonowanie na rynku kapitałowym zostały zharmonizowane na poziomie Unii Europejskiej. Z kolei wymogi prawne stawiane w przypadku delistingu są ustalane odrębnie przez poszczególne państwa członkowskie. Niniejszy artykuł przedstawia istniejące sposoby ochrony akcjonariuszy mniejszościowych w przypadku rezygnacji ze statusu spółki giełdowej w państwach Unii Europejskiej w kontekście wartości chronionych przez tę instytucję prawną oraz modele regulacyjne delistingu występujące w państwach Unii Europejskiej.

Początek strony


Piotr Zakrzewski
Dziedziczenie udziału zmarłego członka spółdzielni
Na tle art. 16a Prawa spółdzielczego pojawiają się wątpliwości dotyczące charakteru następstwa prawnego na wypadek śmierci, którego przedmiotem jest udział, kręgu spadkobierców oraz wzajemnych relacji art. 16a z art. 16 § 3 i art. 25 § 2 w zw. z art. 26 § 1 pr. spółdz. Podzielić należy dominujący pogląd, że w art. 16a pr. spółdz. chodzi o dziedziczenie, z tym że nie jest to dziedziczenie praw i obowiązków zmarłego członka, lecz tzw. udziału wniesionego, który powinien być rozumiany jedynie jako wyrażona w jednostkach pieniężnych wartość bilansowa, którą członek uczestniczy finansowo w spółdzielni. Jednocześnie opowiedzieć się należy za rozszerzającą wykładnią art. 16a pr. spółdz., która zakłada, że udział wniesiony przypada tylko tym spadkobiercom, którzy byli członkami spółdzielni lub złożyli deklarację przystąpienia do niej do chwili śmierci członka, ale ze względu na to, że mamy tu do czynienia z dziedziczeniem, wartość pieniężna tego udziału jest doliczana do spadku i przypada wszystkim spadkobiercom. Artykuł 16 § 3 pr. spółdz. jest lex specialis wobec art. 16a pr. spółdz., a ten z kolei jest lex specialis wobec art. 25 § 2 w zw. z art. 26 § 1 pr. spółdz.

Początek strony


Jarosław Brzeziński
Transnarodowe aspekty ochrony własności inwestorskiej
Traktaty inwestycyjne zapewniają szeroką ochronę obcych korporacji przed działaniami państwa przyjmującego, obniżającymi wartość inwestycji. Nie ulega wątpliwości, że nieuprawniona deprecjacja powinna pociągać za sobą skutek odszkodowawczy, lecz nie jest już tak oczywiste, jaka forma odszkodowania byłaby właściwa i jakie aktywa powinny być chronione traktatowymi standardami prawnymi. Ponadto trybunały skłaniają się ku rozszerzaniu zakresu ochrony międzynarodowej przyznawanej własności prywatnej, a przy tym czynią to w zakresie wykraczającym poza granice takiej ochrony w prawie krajowym. Ponieważ ochrona prawnomiędzynarodowa opiera się na szczególnych koncepcjach doktrynalnych i procedurach prawnych nieuwzględniających prawa zwyczajowego i zasad ogólnych prawa międzynarodowego, można uznać je za przejaw zachowań prawnych o charakterze transnarodowym.

Początek strony


Andrzej Szlęzak
O umownych terminach zawitych bez kontekstu przedawnienia
Powinienem odpowiedzieć na replikę Marcina Łolika, bo każda taka wymiana zdań przyczynia się (a przynajmniej: powinna) do lepszego rozpoznania kwestii prawnych, różniących polemistów. Trudność tylko w tym, że Autor polemizuje z tezami, których nie wyartykułowałem, albo inaczej: ustawia sobie problem (tj. mnie) w wygodnym dla swego stanowiska świetle, a potem dzielnie go zwalcza. Ale odpowiem.

Początek strony


Maciej Zejda
Zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów – problematyka umów licencyjnych w kontekście obowiązku przeniesienia prawa własności
Przedmiotem artykułu jest analiza charakteru prawnego umów dotyczących oprogramowania komputerowego oraz ustalenie, w jakim zakresie możliwe jest zastosowanie do nich Konwencji Wiedeńskiej, z uwzględnieniem poglądów doktryny dotyczących natury oprogramowania komputerowego. W dotychczasowej literaturze głównie dyskutowano nad kwestią kwalifikowania oprogramowania komputerowego jako towaru w rozumieniu Konwencji Wiedeńskiej. Umowa obejmująca oprogramowanie komputerowe, z uwagi na specyfikę jej przedmiotu oraz odmienność środowiska cyfrowego, zawiera postanowienia upoważniające do korzystania z praw autorskich do programu, co ma istotny wpływ na kwestię zastosowania Konwencji Wiedeńskiej do transakcji, których przedmiotem jest oprogramowanie. Postanowienia te wprowadzają często ograniczenia w swobodnym korzystaniu z oprogramowania komputerowego ponad ograniczenia wynikające z przepisów o ochronie prawnoautorskiej. Głównym aspektem poruszonym w niniejszym artykule jest analiza na gruncie przepisów Konwencji relacji zachodzącej pomiędzy uprawnieniami wynikającymi z umowy sprzedaży a uprawnieniami oraz obowiązkami wynikającymi z umowy licencyjnej – zwłaszcza dopuszczalnością modyfikowania obowiązków sprzedającego w zakresie przeniesienia własności.

Początek strony


Aleksandra Krawczyk-Giehsmann
Orzeczenie obowiązku naprawienia szkody a odpowiedzialność z art. 299 k.s.h.
Członkowie zarządu spółki z o.o. odpowiadają za jej zobowiązania, jeżeli egzekucja prowadzona przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Odpowiedzialność ma charakter odszkodowawczy i służy zapewnieniu ochrony wierzycielom spółki. Podobną funkcję spełniają przepisy karne, sankcjonujące np. pokrzywdzenie czy udaremnianie zaspokojenia wierzycieli. W razie skazania członka zarządu, sąd karny może orzec, a w określonych wypadkach orzeka obowiązek naprawienia szkody. Artykuł zawiera analizę problematyki konkurencyjności podstaw orzekania względem członka zarządu obowiązku odszkodowawczego wobec wierzycieli spółki z o.o. Autorka stara się udzielić odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest wyeliminowanie kumulacji tytułów egzekucyjnych odnośnie do tej samej szkody, a jeżeli nie, to w jaki sposób członek zarządu może się bronić przed skutkami takiej kumulacji.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń

Dominika Wajda

p. 4

Ariel Mucha, Krzysztof Oplustil

p. 10

Magdalena Zmysłowska

p. 22

Piotr Zakrzewski

p. 28

Jarosław Brzeziński

p. 34

Andrzej Szlęzak

p. 43

Maciej Zejda

p. 47

Aleksandra Krawczyk-Giehsmann

p. 53
Dominika Wajda
Infringement of personal interests of members of company governing bodies in a general meeting resolution concerning their discharge
The refl ections in this paper concern the issue of infringement of personal interests of members of company or cooperative governing bodies in resolutions concerning their discharge (i.e. acknowledgement of their fulfi lment of duties) and an assessment of the various legal constructions they can use to protect their reputation. Although a member of the management or supervisory board can seek protection on the basis of provisions concerning personal interests, yet judicial proceedings aimed at eliminating a defective resolution or at causing the general meeting to adopt a correct resolution may prove highly problematic.

Back to top


Ariel Mucha, Krzysztof Oplustil
Cross-border transformation and transfer of the registered offi ce of a Polish company after judgment of the Court of Justice in case C-106/16
In the Polbud-Wykonawstwo sp z o.o. judgment, the Court of Justice pronounced Art. 272(2) of the Code of Commercial Partnerships and Companies inconsistent with the treatybased freedom of establishment to the extent to which this provision makes a transfer of the statutory registered offi ce of a limited liability company to another EU Member State in order to transform said company into a company incorporated in accordance with the laws of that state, in accordance with the conditions set out in these laws, conditional upon conducting liquidation pursuant to the Polish law. However, the importance of this judgment is much greater, because the Court of Justice, by accepting the permissibility of the so-called isolated cross-border transfer of statutory registered offi ce, in fact redefi ned the notion of freedom of establishment, holding that it entailed freedom to choose the corporate law to govern an already existing company, which can make such a choice by means of a cross-border transfer of registered offi ce and transformation. This article aims to present the infl uence of this decision on primary and secondary EU law, and give an outline of the procedure of cross-border transformation of a Polish company.

Back to top


Magdalena Zmysłowska
Protection of interests of minority shareholders if a company is delisted in the light of regulations of European Union states
This paper concerns the legal mechanisms applied in order to protect the interests of minority shareholders if the issuer is delisted and the effi ciency of these mechanisms. The principles of acquiring the status of a listed company and their functioning on the capital market have been harmonised at the European Union level. On the contrary, the legal requirements set in case of delisting are determined by each Member State separately. This paper presents the existing methods of protecting minority shareholders if the company chooses to be delisted in European Union states in the context of values protected by this legal institution and the regulatory models of delisting that exist in European Union states.

Back to top


Piotr Zakrzewski
Succession of the share of a deceased cooperative member
Against the background of Art. 16a of the Cooperative Law Act (CLA) there appear doubts about the character of legal succession of a share in case of death; the group of heirs, and the mutual relations between Art. 16a and Art. 16(3) and Art. 25(2) in conjunction with Art. 26(1) CLA. One should support the dominant view that Art. 16a CLA concerns succession, however, this is not succession of the rights and obligations of the deceased member, but of the so-called contributed share, which should be understood only as a monetary accounting value corresponding to the member’s fi nancial share in the cooperative. At the same time, one should opt for a broadening interpretation of Art. 16a CLA, which assumes that the contributed share may be inherited only by those heirs who were cooperative members or had fi led membership declarations before that member died, but have we are dealing with succession, the monetary value of the share is added to the estate and divided among all heirs. Art. 16(3) CLA constitutes lex specialis in relation to Art. 16a CLA, while the latter constitutes lex specialis in relation to Art. 25(2) in conjunction with Art. 26(1) CLA.

Back to top


Jarosław Brzeziński
Transnational aspects of investor property protection
Investment treaties provide foreign corporations with broad protection against the host state’s actions dimishing the value of their investments. There is no question that unjustifi ed depreciation has to be compensated for, but it is much less obvious what kind of compensation should be regarded as appropriate and what assets are covered by the treaty legal standards. Moreover, the tribunals tend to regularily expand the ambit of international protection accorded to private property, doing it to a degree that exceeds the scope of protection granted to private property in national law. Since international protection is based on specifi c doctrinal concepts and legal procedures that disregard the general principles of international law and customary law, they can be classifed as transnational legal behaviours.

Back to top


Andrzej Szlęzak
On contractual prescription terms without the context of the statute of limitations
The author disagrees with M. Łolik’s view that as it is forbidden by law to interferere in the statute of limitations, then all the more does the law prohibit the parties to agree that with the lapse of time, or upon fulfi llment of a dissolving condition, their claim (subjective right) will expire. In the author’s opinion, there is no room for a fortiori reasoning, as the two legal institutions are incomparable. The contractual prescription terms should be considered as a ”term” under Articles 110 – 116 of the Civil Code (in conjunction with Articles 89 et seq. of the Civil Code); in turn, the admissibility of stipulating a ”term” should be analysed from the perspective of freedom of contract (and its limits), as well as from the point of view of lawful content of a legal transaction (Articles 58 and 94 of the Civil Code), and not by analogy to the Civil Code’s prohibitions regarding the contractual interference in the statute of limitations (Article 119 of the Civil Code).

Back to top


Maciej Zejda
Application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. Problems of licence agreements in the context of the obligation to transfer ownership
The subject of the article is an analysis of the legal nature of agreements concerning software and the extent to which the Vienna Convention may apply to them, considering the views of legal scholars regarding the nature of software. So far in literature the main topic of discussions has been qualifying software as a good within the meaning of the Vienna Convention. However, an agreement concerning software, due to the particularity of its subject-matter and the distinctness of the digital environment, includes provisions authorizing the use of copyright in the program, which may have impact on the application of the Vienna Convention to transactions involving software. These provisions often introduce restrictions on the free use of computer software beyond limitations provided by copyright protection laws. The main aspect discussed in this article is an analysis, on the basis of the Vienna Convention, of the relationship between the rights of the buyer arising from the sale agreement and the rights and obligations arising from the licence agreement, in particular, the admissibility of modifying the seller’s obligation to transfer ownership.

Back to top


Aleksandra Krawczyk-Giehsmann
Court order to redress damage versus liability under Article 299 of the Code of Commercial Partnerships and Companies
Members of the management board of a limited liability company are liable for the company’s obligations if execution against the company turns out to be ineffective. The liability is of a compensatory nature and serves to provide protection to company creditors. A similar function is played by the criminal provisions, which establish sanctions for e.g. causing detriment to creditors or preventing them from satisfying their receivables. If a management board member is convicted by a court judgment, the criminal court may, in certain conditions, order that he/she redress the damage. The article contains an analysis of the problems of competitiveness of grounds for adjudicating in respect of a board member the duty to redress damage caused to creditors of a limited liability company. The author tries to answer the question whether it is possible to eliminate an overlap of writs of execution concerning the same damage and, if not, how a board member can defend him/herself against the effects of such an overlap.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
sekretarz redakcji – Anna Popławska
tel.: + 48 668 618 563
e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (1)

Alina
24-12-2017
Ocena: 5/5
Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty