Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
64,80 64,80
Cena regularna: 72,00
72,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń Zwiń

Wyniki konkursu PPH
str. 4

Piotr Pinior

str. 5 

Artur Nowacki

str. 11

Michał Wołangiewicz

str. 19

Karol Wach

str. 25

Rafał Woźniak

str. 32

Joanna Dominowska

str. 37

Kacper Wosiak

str. 42

Agnieszka P. Regiec

str. 48

Paweł Mazur

Sprawozdanie z III Otwartego Posiedzenia Naukowego Katedry Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

str. 58
Piotr Pinior
Zasady reprezentacji stowarzyszenia zwykłego
Stowarzyszenia zwykłe jako jednostki posiadające zdolność prawną mogą działać we własnym imieniu w stosunku do osób trzecich. Ustawodawca umożliwił założycielom tworzenie struktury stowarzyszenia zwykłego, dając wybór pomiędzy ustanowieniem zarządu albo przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe w regulaminie działalności stowarzyszenia. Zarówno zasady powoływania, jak i pozycję przedstawiciela albo zarządu określić należy w regulaminie działalności. Zakres prawa reprezentacji ograniczony został do czynności zwykłego zarządu, zaś w pozostałych czynnościach wymagana jest zgoda wszystkich członków stowarzyszenia oraz dodatkowo udzielenie pełnomocnictwa zarządowi albo przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe. Przyjęte w ustawie rozwiązania, pomimo iż są zbliżone terminologicznie, odbiegają od zasad reprezentacji innych jednostek organizacyjnych, dlatego w artykule podjęto próbę analizy nowych rozwiązań prawnych.

Początek strony


Artur Nowacki
Spółka osobowa przed wpisem do rejestru
Artykuł postuluje uchylenie wymagania formy ad solemnitatem dla umowy spółki jawnej, jak również zawężenie przedmiotowo istotnych elementów umowy tej spółki, tak aby spółka jawna mogła powstawać, niezależnie od wpisu do rejestru, już z momentem rozpoczęcia za zgodą wspólników prowadzenia jej przedsiębiorstwa we własnym imieniu. Rozpoczęcie – za zgodą wspólników – prowadzenia przedsiębiorstwa we własnym imieniu prowadziłoby do zaistnienia spółki jawnej także w przypadku zawarcia przez wspólników umowy innej spółki osobowej, przy czym z momentem jej wpisu do rejestru spółka taka stawałaby się wówczas tą inną spółką osobową. Ponadto artykuł postuluje regulację spółki komandytowo-akcyjnej w organizacji.

Początek strony


Michał Wołangiewicz
Środki obrony przed wrogim przejęciem stosowane na etapie poprzedzającym wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji
Fala wrogich przejęć, która miała miejsce w Stanach Zjednoczonych w latach 80. ubiegłego stulecia, pozwoliła wypracować całą gamę środków obronnych przed wrogim przejęciem. Niniejsze opracowanie przedstawia typologię różnych sposobów obrony, która stała się udziałem doktryny polskiego prawa handlowego. Ponadto, praca poddaje analizie – pozostające do dyspozycji menedżerów spółek-celów na gruncie prawa polskiego – techniki obrony stosowane na etapie poprzedzającym wystosowanie wrogiej oferty (wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji). W konkluzji artykułu stwierdzono, że wyłącznie kompleksowe użycie wymienionych technik, połączone z działaniami podjętymi już na etapie przejęcia, tj. stworzenie odpowiedniej do potrzeb spółki taktyki obronnej, może przynieść pożądany skutek w postaci zniweczenia planów nieprzyjaznej akwizycji.

Początek strony


Karol Wach
Konstrukcja arbitrażu przymusowego
W niniejszym tekście omówiono instytucję arbitrażu przymusowego, który może wynikać z mocy ustawy lub być narzucony przez osoby trzecie – niebędące władzą publiczną, a np. międzynarodowymi federacjami sportowymi – względnie przez stronę stosunku prawnego, w celu zabezpieczenia wykonania powinności wynikających z prawa prywatnego. Uważany jest on za efektywną, choć dyskusyjną formę rozwiązywania sporów prawnych, zwłaszcza ze względu na brak zapisu na sąd polubowny. Arbitraż przymusowy z mocy ustawy ma walor jurysdykcji wyjątkowej, do której prawodawca odnosi, przynajmniej częściowo, reżim dobrowolnego sądownictwa polubownego. W ten sposób upodabnia się on do sądownictwa państwowego, choć oczywiście nie jest jego częścią składową. W dwóch pozostałych przypadkach arbitrażu przymusowego współczesne prawo przewiduje formalne i materialne wymogi dla umowy arbitrażowej, która realizuje się zwłaszcza za pośrednictwem tzw. klauzuli arbitrażowej przez odesłanie. Wola poddania konkretnych spraw arbitrażowi nie wynika tu bezpośrednio z zapisu na sąd polubowny, lecz z odrębnego dokumentu (np. umowy wzorcowej lub statutu osoby prawnej), który strony akceptują, przystępując w szczególności do organizacji korporacyjnej.

Początek strony


Rafał Woźniak
Obowiązek upublicznienia informacji poufnej a zakaz jej wykorzystania
Jednym z podstawowych celów europejskich regulacji informacji poufnych jest zapewnienie spójnego i efektywnego funkcjonowania rynków kapitałowych. Dokonując analizy rozporządzenia MAR, można stwierdzić, że o ile centralnym elementem tego aktu jest definicja informacji poufnej, o tyle koncentruje się on przede wszystkim na powiązanych ze sobą regulacjach odnoszących się do informacji poufnych, tj. zakazu wykorzystania i obowiązku upublicznienia informacji poufnych. Celem niniejszego artykułu jest ustalenie relacji pomiędzy zakazem wykorzystania informacji poufnych a obowiązkiem ich upubliczniania oraz wskazanie propozycji rozumienia momentów aktualizacji tych regulacji.

Początek strony


Joanna Dominowska
Ugoda zawarta przed mediatorem a ugoda sądowa
Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego w Polsce ugoda zawarta przed mediatorem i zatwierdzona przez sąd ma moc prawną równą ugodzie zawartej przed sądem. Okazuje się jednak, że nie jest tak w przypadku, gdy przedmiotem ugody ma być czynność prawna, dla której prawo wymaga formy szczególnej, w tym przede wszystkim przeniesienie własności nieruchomości. Interpretacja wprowadzona przez orzecznictwo sądowe jest w takim wypadku taka, że do przeniesienia własności nieruchomości konieczne jest dodatkowo zawarcie odpowiedniej umowy w formie aktu notarialnego. W niniejszym artykule przedstawiono wpływ takiego rozumienia odpowiednich przepisów Kodeksu postępowania cywilnego na znaczenie ugody zawartej przed mediatorem jako realnej alternatywy dla sądowego rozstrzygania sporów.

Początek strony


Kacper Wosiak
Zwołanie i odwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy
Artykuł poświęcony jest zagadnieniom zwołania i odwołania walnego zgromadzenia w spółce akcyjnej. Opracowanie obejmuje analizę zagadnień takich jak: charakter prawny ogłoszenia o walnym zgromadzeniu oraz uchwały zarządu zawierającej decyzję o zwołaniu zgromadzenia, wpływ wadliwości uprzedniej uchwały zarządu na prawidłowość uchwał podjętych przez zgromadzenie, a także charakter prawny, dopuszczalność i zasady odwoływania walnego zgromadzenia. W artykule starano się uzasadnić tezę, że walne zgromadzenie zwoływane jest oświadczeniem spółki, którego odwołanie następuje w sposób określony w art. 61 § 1 zd. 2 Kodeksu cywilnego, albo w przypadkach przewidzianych w statucie spółki, jak również że wadliwość albo nawet brak uprzedniej uchwały zarządu w przedmiocie zwołania walnego zgromadzenia nie może stanowić podstawy do stwierdzenia nieważności uchwał zgromadzenia.

Początek strony


Agnieszka P. Regiec
Amerykańska spółka corporation
Formy spółek w amerykańskim systemie prawnym różnią się znacząco od form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. W Stanach Zjednoczonych nie występuje podział spółek na spółki osobowe oraz spółki kapitałowe. Prawo spółek w USA jest w przeważającej mierze prawem stanowym, co oznacza, że ustawy stanowe regulują ich tworzenie oraz funkcjonowanie. Wyjątkiem są ustawy federalne obejmujące najważniejsze kwestie dotyczące papierów wartościowych, transparentności, stabilności finansowej itd. Amerykańska spółka typu corporation jest jedyną spółką, w stosunku do której ustawodawca używa określenia incorporated. Wszystkie pozostałe spółki określane są mianem unincorporated business entities. Powstanie spółki typu corporation wiąże się z podpisaniem jej statutu oraz złożeniem dokumentów założycielskich do Sekretarza Stanu. Stan, w którym założono spółkę, determinuje prawo właściwe dla stosunków wewnętrznych w spółce (internal affairs doctrine), w tym obowiązki powiernicze, prawa akcjonariuszy, dywidendy itp. Poza statutem spółka tworzy regulamin wewnętrzny, który ustanawia procedury i sposób prowadzenia spraw spółki. Biorąc pod uwagę tendencje w porządkach państw europejskich, zmierzające w kierunku tworzenia spółek z monistycznym systemem organów, struktura amerykańskiej spółki typu corporation jest warta przeanalizowania.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń

Results of PPH contest
p. 4

Piotr Pinior

p. 5 

Artur Nowacki

p. 11

Michał Wołangiewicz

p. 19

Karol Wach

p. 25

Rafał Woźniak

p. 32

Joanna Dominowska

p. 37

Kacper Wosiak

p. 42

Agnieszka P. Regiec

p. 48

Paweł Mazur

Account of the Third Open Academic Session of the Commercial Law Chair of the University of Warsaw

p. 58
Piotr Pinior
Principles of representation of ordinary associations
Ordinary associations, as entities vested with legal capacity, may act on their own behalf versus third parties. The statute enables the founders to create the structure of the ordinary association by giving them the choice between appointing an executive board or a representative in the by-laws regulating the association’s activity. Both the rules of appointments and the position of the representative or the executive board have to be defi ned in the by-laws. The scope of the power of representation is limited to day-to-day transactions, while in case of other transactions the consent of all of the members of association is required and additionally the executive board or the representative need to be granted a power of attorney. Despite terminological similarities, the statutory solutions are not similar to the principles of representation of other legal entities, therefore in this paper an attempt is made to interpret the new legal solutions.

Back to top


Artur Nowacki
A partnership before entry into the register
The article advocates annulment of the requirement of the prescribed form of articles of association of a general partnership, as well as limitation of the legally required elements of such an instrument. As a result, a general partnership would be established, independent of its entry into the register, as soon as upon the partnership starting to operate with the consent of partners. Starting to operate in its own name would also lead to creation of a general partnership (which would last until the entry of a partnership into the register) in case of execution by partners of articles of association of a different type of partnership than a general partnership. In addition, the present article proposes regulation of the so-called partnership in organisation (similar to the existing ‘company in organisation’) in relation to a limited joint-stock partnership.

Back to top


Michał Wołangiewicz
Defences against a hostile takeover used at the stage preceding the tender offer for the sale or exchange of shares
The wave of hostile takeovers that took place in the US in the 1980s resulted in the development of a whole plethora of defences against hostile takeovers. This paper presents the typology of various defences that appeared in the Polish commercial law literature. Furthermore the paper analyses the defence techniques – available to managers of target companies under the Polish law – applied at the stage before the hostile bid is made (tender offer). The conclusion from the article is that only combining a number of the techniques discussed in it with measures taken already at the takeover stage, i.e. the preparation of a defence tactic which suits the company’s needs, can bring about the desired effect of thwarting the plans for a hostile acquisition.

Back to top


Karol Wach
Legal construction of obligatory arbitration
The subject of the study is an analysis of obligatory arbitration, which may be imposed by statutory law or a third party other than a public authority, for instance an international sports federation, or a party of a legal relationship to secure performance of obligations resulting from private law. Obligatory arbitration is thought to be an effi cient – even if controversial – method of resolving legal disputes, especially as there is no arbitration clause. In terms of statutory law, it has the features of extraordinary jurisdiction, treated by the law, at least partially, as voluntary arbitration system. This way it becomes more similar to the court system of a state, though it obviously remains outside the court system. In the remaining two cases when obligatory arbitration is used, contemporary law prescribes formal and substantive requirements for an arbitration agreement, which is actually made in particular by means of an arbitration clause by reference. The parties’ intention to resolve their specifi c disputes by arbitration does not result directly from the arbitration clause, but from a separate document (e.g. a model agreement or statutes of a legal person), which the parties accept, in particular by joining an associating organisation.

Back to top


Rafał Woźniak
Duty of public disclosure of inside information and prohibition of insider dealing
One of the basic aims of EU regulations on inside information is ensuring a coherent and effi cient operation of capital markets. When analysing the MAR, we can say that whereas the defi nition of inside information is the central part of this regulation, the focus is mainly on the interconnected regulations relating to inside information, that is, the prohibition of insider dealing and the duty of public disclosure of such information. This article aims to determine the relationship between the prohibition of insider dealing and the duty of public disclosure of inside information, and to suggest an understanding of the moments when these regulations are actualised.

Back to top


Joanna Dominowska
Settlement negotiated before a mediator vs. settlement before the court
According to the Polish Code of Civil Procedure, a settlement concluded before the mediator, is just as binding from the legal point of view as a settlement reached in court. This, however, turns out not to be the case when the settlement concerns a legal transaction for which a special form is prescribed, including fi rst and foremost real estate conveyance. In such cases the interpretation found in case law is that, in addition to the settlement, the relevant agreement also has to be made in the form of a notarial deed. The latter is being recognized as the only possible form of transferring title to real estate. In this article I analyse the infl uence of the above interpretation of the Code of Civil Procedure on the recognition of mediation as an actual alternative to litigation as a dispute resolution method.

Back to top


Kacper Wosiak
Convening and cancelling a general meeting
This article discusses the issues of convening and cancelling a general meeting in a joint-stock company under the Code of Commercial Companies and Partnerships. The paper contains an analysis of such issues as: the legal character of a notice of a general meeting and a management board resolution expressing the decision to convene a general meeting; the infl uence of defects in the management board’s prior resolution on the resolutions adopted by the general meeting; and also the legal character, admissibility and rules governing general meeting cancellation. This article attempts to substantiate the statement that a general meeting is convened by a declaration similar to a declaration of intent, which may be cancelled pursuant to Art. 61(1) of the Polish Civil Code or in cases provided for in the company’s articles of association and also that defects in or even absence of a prior management board resolution convening a general meeting may not constitute grounds for declaring general meeting resolutions null and void.

Back to top


Agnieszka P. Regiec
Corporation in the United States of America
The business organisations in the US legal system differ signifi cantly from the business forms that exist in Poland. In the USA, there is no such a distinction as in Poland – where business entities are divided into capital companies and partnerships. In the USA, the forms of business organisations are regulated mainly by state law, which means that it is mostly state statutes that govern their registration and functioning. By way of an exception, several federal statutes address the most important issues regarding securities, transparency and fi nancial stability, among others. A corporation in the USA is the only incorporated entity. All other forms of business organisations are referred to as unincorporated business entities. A corporation is formed after the articles of incorporation or certifi cate of incorporation are fi led with the Secretary of State. The state of incorporation determines the law which regulates the given corporation’s internal affairs such as: fi duciary duties, shareholders’ rights, dividends, etc. (internal affairs doctrine). In addition to the certifi cate of incorporation, a corporation establishes bylaws, which are the procedures and rules of conducting the corporation’s affairs. Based on the current tendencies towards one-tier corporate governance systems in European countries’ legal systems, the structure of US corporation is defi nitely worth analysing.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
sekretarz redakcji – Anna Popławska
tel.: + 48 668 618 563
e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (1)

Alina
24-12-2017
Ocena: 5/5
Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty