Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
64,80 64,80
Cena regularna: 72,00
72,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińArtur Nowacki

str. 4 

Dominika Wajda

str. 12

Jerzy P. Naworski

str. 19

Jakub Ostałowski

str. 27

Piotr Pinior

str. 39

Jakub Śleziak

str. 43

Barbara Trybulińska

str. 48


Robert W. Kalfas

str. 53

 
Artur Nowacki
Struktura majątkowa projektowanej prostej spółki akcyjnej
Przedmiotem artykułu jest analiza datowanego na 15.11.2017 r. projektu przepisów regulujących prostą spółkę akcyjną. Ze względu na obszerność problematyki, zawarta w niniejszym artykule analiza została ograniczona jedynie do kwestii struktury majątkowej spółki, przy czym nawet w tym zakresie nie jest ona wyczerpująca i porusza tylko wybrane, najważniejsze kwestie.

Początek strony


Dominika Wajda
Kwalifikacje członków zarządu na gruncie Kodeksu spółek handlowych, w prawie bankowym oraz ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym
Przedmiotem rozważań w niniejszym opracowaniu jest określenie, jakie wymogi w zakresie kwalifikacji powinna spełniać osoba fizyczna powoływana w skład zarządu spółki kapitałowej. Problematyka ta zostanie omówiona na gruncie ustawy z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych, a także w szczególnych osobach prawnych: bankach i ubezpieczycielach. Takie działanie uzasadnione jest ramowym charakterem obecnych regulacji Kodeksu spółek handlowych, podczas gdy w spółkach szczególnych ze względu na ich charakter oraz znaczenie dla innych uczestników obrotu gospodarczego ustawodawca wprowadził dużo bardziej precyzyjne wymogi.

Początek strony


Jerzy P. Naworski
Termin przedawnienia roszczenia przedsiębiorcy zajmującego się handlem o zapłatę ceny za sprzedaną wierzytelność
Przedmiotem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy hipoteza art. 554 in principio ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny obejmuje sprzedaż wierzytelności przez przedsiębiorcę zajmującego się handlem towarami lub energią. Wbrew pozorom problem jest skomplikowany, o czym świadczą poddane analizie orzeczenia sądów niższych instancji, udzielające na to pytanie przeczącej odpowiedzi. Rozważania zawierają ich krytyczną ocenę oraz uzasadnienie tezy, że sprzedaż wierzytelności powstałej w związku z prowadzoną przez przedsiębiorcę-sprzedawcę działalnością gospodarczą jest dokonana w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy w ujęciu art. 554 in principio k.c., a zatem roszczenie o zapłatę ceny z tego tytułu przedawnia się w terminie dwóch lat.

Początek strony


Jakub Ostałowski
Zaniechanie informacyjne banku jako podstawa roszczeń konsumenta dotyczących umowy kredytu denominowanego we franku szwajcarskim
W opracowaniu dokonano analizy prawno-ekonomicznej związanej z udzielaniem kredytów mieszkaniowych indeksowanych (denominowanych) we franku szwajcarskim w szerszym kontekście ekonomicznym (kryzys gospodarczy) z uwzględnieniem czynników wpływających na kursy walut i specjalnego statusu franka szwajcarskiego na rynku walutowym (waluta „safe haven”). Przedstawiono zakres i przebieg tego procesu w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku w Polsce z uwzględnieniem towarzyszących zjawisk ekonomicznych. Określona została istota tzw. kredytów „frankowych”. W artykule przedstawiono podstawy ewentualnych roszczeń zmierzających do przekształcenia stosunku prawnego, które konsumenci – kredytobiorcy mogą podnosić wobec banków w kontekście przepisów ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Początek strony


Piotr Pinior
Podejmowanie uchwał bez odbycia zgromadzenia wspólników spółki z o.o.
W numerze 3/2017 „Przeglądu Prawa Handlowego” ukazał się artykuł „Dopuszczalność podejmowania uchwał poza zgromadzeniem wspólników w spółce z o.o.”, autorstwa Marcina Hotela i Aleksandry Rychlewskiej. Dotyczył on analizy możliwości podejmowania uchwał poza zgromadzeniem oraz dopuszczalności stosowania głosowania pisemnego. W większości zgodzić się należy z poglądami Autorów, wyrażonymi we wspomnianym artykule, który zasługuje na uwagę, jednakże po części można zgłosić pewne zastrzeżenia, stąd poniżej przedstawione zostaną uwagi polemiczne w stosunku do poglądów wyrażonych przez Autorów.

Początek strony


Jakub Śleziak
Umocowanie do nabycia nieruchomości przez prokurenta
Przedmiotem artykułu jest nabycie nieruchomości przez przedsiębiorcę, który jest reprezentowany przez prokurenta. Na potrzeby tego artykułu przez nabycie nieruchomości rozumie się bezwarunkową umowę sprzedaży, o podwójnym skutku zobowiązująco-rozporządzającym, której przedmiotem będzie nieruchomość. Pojęcie nieruchomości jest pojęciem ustawowym i zgodnie z art. 46 § 1 ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Umowa taka może zostać zawarta jedynie w formie aktu notarialnego przed notariuszem, w związku z tym omówiona zostanie rola notariusza przy sporządzaniu takiej umowy i obowiązki prokurenta, jakie musi spełnić, aby czynność była ważna i skuteczna.

Początek strony


Barbara Trybulińska
Zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników z uwzględnieniem uchwał podejmowanych za pomocą wzorca umieszczonego w systemie teleinformatycznym
Problematyka zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników w spółce z o.o. jest tematem wciąż powracającym w związku z różnymi niejasnościami przepisów, na gruncie których powstało wiele koncepcji. Poniżej przedstawiono ogólne omówienie trybu i legitymacji do zaskarżenia uchwały zgromadzenia wspólników ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zaskarżenia uchwały podjętej za pomocą wzorca zamieszczonego w systemie teleinformatycznym. Czy takie uchwały w ogóle są zaskarżalne, a jeśli tak, to w jaki sposób się to odbywa? Próba odpowiedzi na te pytania wskazuje, analizując ustawę z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych w aktualnym brzmieniu, że pozostawia ona wiele do życzenia.

Początek strony


Robert W. Kalfas
Wierzytelności zabezpieczone hipotecznie w upadłości konsumenckiej
Ustawodawca odrębnie definiując cele postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (art. 2 ust. 2 ustawy z 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe), wyraźnie wskazał jego oddłużeniowy charakter. Z treści powołanego przepisu wynika, że zaspokojenie roszczeń wierzycieli może nastąpić tylko o tyle, o ile jest to możliwe. Ergo, jeżeli nie jest to możliwe, nie dojdzie do zaspokojenia wierzycieli, może jednak dojść do oddłużenia. Mając na uwadze, że kolejna nowelizacja (z 2014 r.) dodatkowo wzmocniła pozycję prawną upadłego i w jeszcze większym stopniu podkreśliła oddłużeniowy charakter tej instytucji (dla kontrastu z windykacyjnym charakterem upadłości przedsiębiorczej), należy zbadać, jak chronione w toku postępowania są interesy wierzycieli.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń ZwińArtur Nowacki

p. 4 

Dominika Wajda

p. 12

Jerzy P. Naworski

p. 19

Jakub Ostałowski

p. 27

Piotr Pinior

p. 39

Jakub Śleziak

p. 43

Barbara Trybulińska

p. 48


Robert W. Kalfas

p. 53

 
Artur Nowacki
Equity structure of the proposed simplifi ed joint-stock company
The subject-matter of the article is selected issues concerning capital structure of the proposed new simplifi ed joint-stock company. The articles discusses such topics as the requirements pertaining to in-kind contributions, the structure of a company’s equity, including replacement of share capital with a new capital created by compulsory retention of profi t, solvency tests, as well as company liquidation whereby one of the shareholders takes over the company’s assets and has to make settlements with the company creditors and other shareholders.

Back to top


Dominika Wajda
Qualifi cations of management board members under the Code of Commercial Partnerships and Companies, the Banking Law, and the Insurance and Reinsurance Law
This paper concerns qualifi cation requirements to be met by natural persons who are appointed members of a company management board. These problems are discussed with references to the Code of Commercial Partnerships and Companies, with special emphasis on provisions that entered into force on 1 January 2017, as well as regulations on specifi c legal persons, namely banks and insurers.

Back to top


Jerzy P. Naworski
Period of limitation of a trader’s claim for payment of the price of a sold receivable. Interpretation of Art. 554 in principio of the Civil Code
The article is an attempt to answer the question whether the hypothesis of Art. 554 in principio of the Act of 23 April 1964 – Civil Code also covers the sale of receivables by an entrepreneur trading in goods or energy. The problem is more complex than it appears, as demonstrated by the analysed judgments of courts of lower instances, where the question is answered in the negative. These refl ections give a critical assessment of these judgments and justify the thesis that sale of a receivable which arose in connection with a trader’s business is effected in the course of the trader’s business from the point of view of Art. 554 in principio of the Civil Code, thus the claim for payment of the price under this transaction becomes limited upon the lapse of two years.

Back to top


Jakub Ostałowski
Bank’s failure to provide information as grounds for consumer claims under a Swiss franc denominated mortgage agreement
The article discusses the problem of mortgage loans indexed to (denominated in) the Swiss franc, which were granted under agreements concluded in the fi rst decade of the 21st century in Poland. The analysis covers economic and legal aspects of this phenomenon, taking into account factors which infl uence foreign currency exchange rates, the special status of the Swiss franc as a ‘safe haven’ currency, and the global economic crisis. The author explains the legal nature of the aforementioned agreements and ponders upon the possible claims that consumers may have against banks on the basis of the Polish Civil Code or the Act on Counteracting Unfair Commercial Practices of 2007.

Back to top


Piotr Pinior
Adopting resolutions without holding a general meeting of a private limited company
In the Polish private limited liability company, there are two ways of adopting shareholder resolutions without holding a general meeting, namely, if all shareholders consent in writing to the resolution to be taken or if they consent to voting in writing. In the fi rst scenario, the resolution must be adopted unanimously, in the second one, the resolution requires a majority of votes, but unanimity is required for the consent for voting in writing. Without a doubt, in both scenarios they are resolutions of the general meeting, as a governing body of a legal person, taken without the need for shareholders to be present in person at the meeting.

Back to top


Jakub Śleziak
Authorisation of an authorised company signatory to acquire real property
Real property can be acquired in a variety of ways, so in this article we should limit ourselves to acquisition under sale agreements. Entrepreneurs appoint authorised signatories in order for the enterprise to operate more effi ciently. In practice, an entrepreneur is frequently represented in transactions of real property acquisition by the authorised signatory. The transaction of acquisition of real property takes the form of a notarial deed, which is intended to guarantee certainty of real property transactions. What matters from the notary’s point of view and from the authorised signatory’s point of view is whether the latter is authorised to acquire property on the entrepreneur’s behalf. It is the notary who, on an caseby- case basis, has to determine whether the entrepreneur can acquire a given property being represented by the authorised signatory. It should be considered what additional documents an authorised signatory has to submit in order for the notary not to refuse to perform a legal transaction. The notary takes care that the transaction of property acquisition is valid and produces the relevant legal effects.

Back to top


Barbara Trybulińska
Challenging general meeting resolutions, including resolutions adopted using a template uploaded into an ICT system
The grounds for challenging resolutions of the general meeting are the basis for effective legal action for setting aside or invalidating a resolution. What is equally important is the locus standi of persons who may bring such action in court. This article analyses the problem under the currently applicable laws, taking into account new regulations about resolutions adopted using templates available on the Internet.

Back to top


Robert W. Kalfas
Mortgage-secured debts in consumer bankruptcy
This paper contains an analysis of the position of a mortgage creditor in consumer bankruptcy proceedings. The issue is so important that, in connection with the amendment of legislation on bankruptcy of individuals not engaged in economic activity, the main purpose expressed in Art. 2(2) of Bankruptcy Low is now, fi rst and foremost, a total debt relief of the bankrupt. Thus, the study identifi es the potential risks involved in satisfying mortgage creditors, and raises the issue whether such a position of the creditor will not negatively affect the future relations with consumers, in particular as regards securing liabilities.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
sekretarz redakcji – Anna Popławska
tel.: + 48 668 618 563
e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (1)

Alina
24-12-2017
Ocena: 5/5
Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty