Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
62,93 62,93
Cena regularna: 69,93
69,93
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińMonika Tarska

str. 4

Andrzej Szumański

str. 11

Aleksander Jerzy Witosz

str. 22

Piotr Pinior

str. 27

Szymon Byczko

str. 32

Tomasz Szczurowski

str. 37

Wojciech Wyrzykowski, Mateusz Żaba

str. 42

Mateusz Dąbroś

str. 49

Piotr Moskała

str. 54
Monika Tarska
Charakter praw wspólników mniejszościowych w spółkach handlowych
Kwestia ochrony praw i interesów wspólników mniejszościowych w spółkach handlowych jest przedmiotem zainteresowania praktyki gospodarczej, piśmiennictwa oraz orzecznictwa zarówno w Polsce, jak i w innych państwach. W obowiązującym prawie brak ustawowej definicji określeń "wspólnicy mniejszościowi" oraz "prawa mniejszości w spółkach". W doktrynie i judykaturze prezentowane są różne teorie, zarówno co do sposobu określania wspólników mniejszościowych oraz treści praw przysługujących tej kategorii wspólnikom, jak i koncepcji ochrony prawnej mniejszości w spółkach. W niniejszym opracowaniu omówiono stan prawny w omawianym zakresie oraz dokonano prezentacji poglądów doktryny dotyczących ochrony praw mniejszości w spółkach handlowych - wraz z analizą i oceną poglądów najbardziej reprezentatywnych. Przybliżono także regulację zagadnienia ochrony praw mniejszości w prawie francuskim i niemieckim oraz sposób, w jaki problematyka ta jest ujmowana w doktrynie tych państw. W części końcowej zaprezentowano stanowisko własne.

Początek strony


Andrzej Szumański
Granice ochrony praw mniejszości w spółkach kapitałowych
Niespornymi w doktrynie prawa handlowego granicami praw mniejszości w spółkach kapitałowych są przepisy o ochronie wspólników (akcjonariuszy) większościowych oraz możliwości wyjścia ze spółki wspólnika (akcjonariusza) mniejszościowego. W przypadkach natomiast wyjątkowych, a nawet "patologicznych", w których spółka nie może normalnie funkcjonować z racji trwałego konfliktu wspólników (akcjonariuszy), właściwym sposobem wyjścia z impasu jest powołanie się na konstrukcję sprzeczności z naturą spółki kapitałowej tych postanowień umowy (statutu) spółki, które prowadzą do faktycznego przyjęcia w spółce zasady jednomyślności podejmowania uchwał na zgromadzeniu spółki, oraz wymogu 100% kworum na tym zgromadzeniu. Postanowienia te, które prowadzą do sytuacji "patowej" w spółce, są z reguły konsekwencją następczych zmian w strukturze wspólników (akcjonariuszy) w wyniku obrotu wtórnego prawami udziałowymi, a następnie pojawienia się trwałego konfliktu wspólników (akcjonariuszy). Nieważność tych postanowień (art. 58 § 1 kodeksu cywilnego) jako sprzecznych z naturą spółki kapitałowej, a więc z art. 3531 k.c. w zw. art. 2 czy z art. 304 § 4 kodeksu spółek handlowych, może być ustalana przez sąd w trybie art. 189 kodeksu postępowania cywilnego, natomiast w miejsce nieważnych postanowień umowy (statutu) spółki będą obowiązywać odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych wyrażające właściwą spółce kapitałowej zasadę rządów większości nad mniejszością (art. 245 i art. 414 k.s.h.) z uwzględnieniem uzasadnionej ochrony interesów mniejszości (art. 246 i art. 415 k.s.h.).

Początek strony


Aleksander Jerzy Witosz
Prawne mechanizmy ochrony wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych - wybrane problemy
Ochrona praw wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych jest tematem wyjątkowo niejednorodnym. Po pierwsze dlatego, że w płaszczyźnie normatywnej zagadnienie to pojawia się niemal wyłącznie na tle spółek kapitałowych. Kwestia mniejszości czy większości w spółkach osobowych jest przez ustawodawcę pomijana. Obserwacja ta jest przyczynkiem do pierwszego problemu, jaki będzie przedmiotem zainteresowania niniejszego tekstu: czy na gruncie spółek osobowych istnieje potrzeba uregulowania ochrony praw mniejszości i w jaki sposób kwestie te rozstrzygać de lege lata? Po drugie, niejednorodność tematu uwidacznia się w braku spójności pomiędzy poszczególnymi regulacjami dotyczącymi różnych aspektów funkcjonowania spółek kapitałowych. Nie istnieje jedna myśl przyświecająca ochronie praw mniejszości, brak kompleksowej teorii opisującej to zagadnienie. W tym zakresie poniższe opracowanie skupi się na analizie kazusu, który uwidacznia niedociągnięcia obowiązujących regulacji w ich praktycznym zastosowaniu.

Początek strony


Piotr Pinior
Z problematyki wyboru rady nadzorczej grupami
Uprawnienia wspólników bądź akcjonariuszy spółek zaliczane tradycyjnie do praw mniejszości koncentrują się wokół szczególnych form nadzoru oraz uprawnień związanych ze zgromadzeniami w spółce kapitałowej. Należy zauważyć, że niektóre z nich realizowane w związku z odbyciem zgromadzenia wspólników czy walnego zgromadzenia nie gwarantują daleko idącej ochrony, skoro zainicjowanie walnego zgromadzenia i poddanie uchwał pod głosowanie nie oznacza, iż uchwały uzyskają wymaganą większość głosów. Natomiast dość istotnym instrumentem ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych jest wybór rady nadzorczej grupami, gdyż pozwala grupie akcjonariuszy wprowadzić swojego przedstawiciela do rady nadzorczej. Dlatego ważne jest wskazanie zakresu i sposobu udzielenia delegacji przedstawicielowi mniejszościowych akcjonariuszy w radzie nadzorczej, a jednocześnie podkreślenie, że wybór grupami jest jedną z przesłanek wygaśnięcia mandatu członka rady nadzorczej spółki akcyjnej.

Początek strony


Szymon Byczko
Przymusowy wykup akcji akcjonariuszy mniejszościowych - uwagi w 10 lat po wyroku w sprawie P 25/02
W czerwcu 2015 r. minęło 10 lat od wydania orzeczenia TK, w którym dokonano oceny zgodności z Konstytucją RP konstrukcji przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych zawartej w art. 418 kodeksu spółek handlowych. Orzeczenie w tej sprawie było oczekiwane chyba od chwili wejścia kodeksu spółek handlowych w życie, ze względu na gorącą dyskusję towarzyszącą wprowadzeniu squeeze-out do prawa polskiego. Orzeczenie było, jak się wydaje, dość zaskakujące. Warto prześledzić z dzisiejszej perspektywy zarówno jego motywy, jak i dalsze losy, a także losy samej konstrukcji. Praktyka stosowania przymusowego wykupu w orzecznictwie sądów powszechnych skłania - dodatkowo - do refleksji nad skutkami orzeczenia TK. Przedmiotem tego opracowania nie jest regulacja squeeze-out zawarta w art. 82 i art. 83 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Nie zmienia to faktu, że zasadnicze podobieństwo regulacji dotyczących przymusowego wykupu zawartych w tej ustawie do regulacji przyjętej w kodeksie spółek handlowych pozwala na wyciąganie wspólnych wniosków.

Początek strony


Tomasz Szczurowski
Prawa mniejszości w jednoosobowej spółce z o.o.
Przedmiotem niniejszego artykułu jest możliwość i sensowność wykonywania praw mniejszości w spółce z o.o. Tak ujęty temat może wzbudzić obawę błędu merytorycznego już na wstępie z uwagi na fakt, że w spółce jednoosobowej nie ma przecież wspólnika mniejszościowego. Niemniej, w mojej ocenie, obawa ta jest nieuzasadniona, albowiem - jak będę się starał wykazać w opracowaniu – prawa mniejszości mogą również odegrać duże znaczenie w jednoosobowej spółce z o.o. i służyć ochronie interesów zarówno spółki jednoosobowej, jak i jedynego wspólnika, a niekiedy też osób trzecich.

Początek strony


Wojciech Wyrzykowski, Mateusz Żaba
Ochrona praw wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych w kodeksie spółek handlowych
Udział w V Forum Prawa Spółek, poświęconym problematyce praw mniejszości w handlowych spółkach kapitałowych, skłania do poruszenia wymagającej szczególnej uwagi kwestii ogólnego ujmowania ochrony praw wspólników mniejszościowych w spółkach handlowych. Ze względu na fakt, że zagadnienia te stanowią niezwykle obszerną oraz złożoną materię, nie jest możliwe, aby w zwięzłym opracowaniu przedstawić całość poruszanej problematyki. Dlatego w niniejszym artykule odniesiono się przede wszystkim do pojęcia "wspólnik mniejszościowy" oraz oceny zasadności wyodrębniania regulacji mającej na celu ochronę tych wspólników (akcjonariuszy) zawartej w kodeksie spółek handlowych. Analizie poddano zarówno regulacje dotyczące spółek osobowych oraz spółek kapitałowych, jak i regulację tzw. procesów reorganizacyjnych.

Początek strony


Mateusz Dąbroś
Brak ujawniania w rejestrze przedsiębiorców danych mniejszościowego wspólnika spółki z o.o. - czy zasadnie?
Przepis art. 38 pkt 8 lit. c ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym stanowi, że w dziale 1 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się oznaczenie wspólników mających samodzielnie lub łącznie z innymi co najmniej 10% kapitału zakładowego oraz ilość posiadanych przez tych wspólników udziałów i łączną ich wysokość. Przepis ten nie doczekał się jeszcze pogłębionej analizy. Czy treść zamieszczonej w tym przepisie normy prawnej ma dla wspólnika, spółki, czy też innych uczestników obrotu gospodarczego istotne znaczenie? Jeżeli zaś odpowiedź na tak postawione pytanie będzie negatywna, to należy się zastanowić, czy utrzymywanie przedmiotowego przepisu w obowiązującej formie jest wskazane, czy też może trzeba sformułować w tym zakresie pewne postulaty de lege ferenda.

Początek strony


Piotr Moskala
Transakcje wewnątrzgrupowe w projekcie zmiany dyrektywy 2007/36/WE
W stosunkach między spółkami kapitałowymi z tej samej grupy istotne znaczenie mają umowy wewnątrzgrupowe. Wpisują się one w szerszą kategorię transakcji z podmiotami powiązanymi (related party transactions, dalej jako RPT), które potencjalnie mogą doprowadzić do niekorzystnego dla mniejszości transferu majątku poza spółkę. W odpowiedzi na to zagrożenie ustawodawca europejski proponuje wprowadzenie mechanizmów informacyjnych, weryfikacyjnych i ratyfikacyjnych, mających na celu ochronę akcjonariuszy mniejszościowych spółek notowanych na rynku regulowanym przed uszczupleniem masy majątkowej spółki w wyniku zawierania RPT. Mechanizmy kontrolne w kształcie zaprezentowanym przez Komisję Europejską (dalej jako Komisja) nie są w pełni dostosowane do reguł prawa grup spółek niektórych państw członkowskich. Ich implementacja do prawa polskiego, w sytuacji braku szczególnych reguł ochronnych w odniesieniu do zgrupowań, może skutkować obniżeniem efektywności zarządzania majątkiem w skali grupy.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


Monika Tarska
 • Character of rights of minority shareholders (partners) in commercial companies (partnerships)
 • p. 4

  Andrzej Szumański
 • Limits of protection of minority shareholders' rights in companies
 • p. 11

  Aleksander Jerzy Witosz
 • Legal mechanisms for the protection of minority shareholders. Selected issues
 • p. 22

  Piotr Pinior
 • Selected problems of election of supervisory board by groups
 • p. 27

  Szymon Byczko
 • Squeeze-out of minority shareholders. Remarks ten years after the judgment in case P 25/02
 • p. 32

  Tomasz Szczurowski
 • Minority shareholders' rights in a sole-shareholder limited liability company
 • p. 37

  Wojciech Wyrzykowski, Mateusz Żaba
 • Protection of minority partners (shareholders) in the Polish Code of Commercial Partnerships and Companies
 • p. 42

  Mateusz Dąbroś
 • Failure to enter data of a minority shareholder of a limited liability company in the register of entrepreneurs - is it correct?
 • p. 49

  Piotr Moskała
 • Intra-group transactions in the proposal of amendments to Directive 2007/36/EC
 • p. 54
  Monika Tarska
  Character of rights of minority shareholders (partners) in commercial companies (partnerships)
  When future partners or shareholders decide to do business together, they choose a certain type of partnership or company, thus accepting the applicable legal regime. In the articles of association they clarify the legal shape of the corporation that they are to form, and the ownership structure of the organization, determining the scopes of their rights and the distribution of powers within it. It is understandable that each partner or shareholder can take up only such a block of shares as other participants of the organization accept. The problem of protection of minority shareholders occurs mainly in companies,especially joint-stock companies, where the arithmetic translation of the amount of invested capital into the rights within the company may marginalize the members with small holdings of shares. Yet the normative conceptions of the limited liability company and the joint-stock company are based on capital. Thus statutory solutions aiming to protect minorities in companies cannot breach two basic principles: that of proportionality of contributions to rights and that of the majority rule. Meanwhile in partnerships, where the adopted principle is that of unanimity in decision-making by registered partners,general partners and partners, all of whom, as a rule, have only one vote regardless of the size and kind of their contribution, as well as partners' responsibility for liabilities of the partnership, the Code of Commercial Partnerships and Companies does not provide for any special remedies to protect members of the partnership. An analysis of the binding legal regulations on the multifaceted position of minority members in both partnerships and companies leads to the conclusion that we are not dealing with any uniform legal mechanism. The Code of Commercial Companies and Partnerships provides for few instruments to protect the rights of minority members and these instruments apply only in specific situations. The author believes that it is expedient to extend the scope of members' rights to include examination by court-appointed experts whether the company (partnership) is managed correctly and not merely audit by chartered auditors of the company (partnership) fi nancial statements. Moreover, actual protection of the rights and interest of members with relatively small scopes of share rights in a company (partnerships) can be provided in the most efficient manner by the appropriately broad (detailed) definition of their rights in the articles of association.

  Back to top


  Andrzej Szumański
  Limits of protection of minority shareholders' rights in companies
  There are no disputes among commercial law scholars that provisions on the protection of majority shareholders and the possibility of minority shareholder's exit from the company are the limits of protection of rights of minority shareholders in companies. But in exceptional or even ‘pathological’ cases, when a company cannot normally operate due to a permanent conflict among shareholders, the proper way out of the impasse is referring to the construction of incompatibility to the company's nature of those provisions in the articles of association which lead to actual adoption in the company of the principle of unanimity in passing resolutions at the general meeting and the requirement of 100% quorum at the general meeting. These provisions, which lead to a 'stalemate' in the company are usually the consequence of subsequent changes in the structure of shareholders due to secondary trading in share rights, and then the emergence of a permanent confl ict among the shareholders. The invalidity of these provisions (Art. 58(1) of the Civil Code) as incompatible to the nature of a company, thus to Art. 353(1) of the Civil Code in conjunction with Art. 2 or Art. 304(4) of the Code of Commercial Partnerships and Companies, may be determined by the court in the procedure provided for in Art. 189 of the Code of Civil Procedure, meanwhile the invalid provisions of the articles of association will be replaced by the relevant provisions of the Code of Commercial Partnerships and Companies expressing he principle of majority rule over minority (Art. 245 and Art. 414 CCPC), which principle is appropriate in the company context, taking into account reasonable protection for interests of minority shareholders (Art. 246 and Art. 415 CCPC).

  Back to top


  Aleksander Jerzy Witosz
  Legal mechanisms for the protection of minority shareholders. Selected issues
  Protecting the rights of minority shareholders is an extremely heterogeneous subject. Firstly, because on the normative level, this issue arises almost exclusively in companies. The issue of minority/majority in partnerships has been mostly ignored by the legislature. This observation is a contribution to the first topic, to which this paper is devoted: is there a need for legal regulation to protect minority's rights in partnerships and how to resolve these questions de lege lata. Secondly, the heterogeneity of the subject is refl ected in lack of coherence between regulations on particular aspects of the functioning of companies. There is no keynote in minority protection and there is no comprehensive theory that describes the issue. This study focuses on analysing an exemplary case that clearly demonstrates the shortcomings of the existing regulations in their practical application.

  Back to top


  Piotr Pinior
  Selected problems of election of supervisory board by groups
  The election of supervisory board members by separate groups of shares is a mechanism which is dedicated to minority shareholders for protection of their interest in the company. This mechanism is often used in practice and is widely described in the literature as well as in jurisdiction. Nevertheless there still remain problems such as the delegation to individually perform supervisory tasks or methods of creating groups, or casting votes. The article contains some selected problems relating to elections by groups of shares on the basis of opinions in literature and in jurisdiction.

  Back to top


  Szymon Byczko
  Squeeze-out of minority shareholders. Remarks ten years after the judgment in case P 25/02
  A squeeze-out of minority shareholders is a tool aimed at ensuring efficient management of a company by its majority shareholders. The controversies around the use of squeeze-out concern mainly the scope of discretion that majority shareholders have in removing minority shareholders from the company. Art. 418 of the Code of Commercial Partnerships and Companies leaves majority shareholders complete freedom in this regard, without requiring any substantiation within the squeeze-out procedure. Also the Constitutional Court judgment in case P 25/02 failed to change the legal status of minorities, even though it pointed out the need for substantiation of the resolution on removal of a minority shareholder. Contrary to the arguments presented when the solution in question was introduced into the Polish legal order, the only substantive condition necessary for carrying out a squeeze-out is the required arithmetic majority on the part of shareholders requesting the squeeze-out. This may give rise to doubts from the perspective of the solution's ratio legis, which was actually to provide protection against corporate blackmail and to facilitate company management. The legislator did not aim to provide complete freedom to remove small shareholders from the company. Their presence in a company is just as natural as the principle of the majority rule.

  Back to top


  Tomasz Szczurowski
  Minority shareholders' rights in a sole-shareholder limited liability company
  The article analyses the acceptability of using minority shareholders' rights to sole-shareholder company. The author defines minority shareholders' rights as rights which belong to one or more shareholders whose shares represent a specific part of share capital. The issue is regulated under Art. 223 and Art. 236 of the Code of Commercial Partnershipsand Companies. Although this type of rights is useful in companies whose share capital is held by several shareholders, the author underlines that they also can be utilized in sole-shareholder companies. To sum up, the author focuses on three different situations. In his opinion using the minority shareholders' rights can be really important for the sole shareholder when the shares are pledged or used and the pledgee or the holder of the right of use of the share has the right to vote. On the other hand, he opposes the exercise of this rights by the pledgee or the holder of the right of use. Finally, the author suggests that minority shareholders' rights can be also used by the administrator in enforcement proceedings, when a lender wants to be satisfied from the shares. In all of those situation minority shareholders rights are not used by minority shareholders, but by a person who is treated as one.

  Back to top


  Wojciech Wyrzykowski, Mateusz Żaba
  Protection of minority partners (shareholders) in the Polish Code of Commercial Partnerships and Companies
  This article deals with the issues related to the rights of minority partners (shareholders) and the assessment of validity of isolating the regulation concerning the protection of these partners (shareholders), which was provided in Polish Code of Commercial Partnerships and Companies. The provisions concerning commercial partnerships as well as commercial companies and also questions relating to reorganization of partnerships or companies were discussed in this paper. It should be emphasized on the basis of the structure and the wording of these provisions that the determining factor for the rights of minority partners (shareholders) is the principle of proportionality, which concerns exclusively commercial companies.

  Back to top


  Mateusz Dąbroś
  Failure to enter data of a minority shareholder of a limited liability company in the register of entrepreneurs - is it correct?
  As the law stands, in the register of entrepreneurs there are only entries with the data of these shareholders of a limited liability company who possess at least 10% of company’s share capital. In the author's view, it would be more justified to disclose data of all company's shareholders - or not to disclose such data at all, since there is no rational justification for disclosing data of only those shareholders who possess at least 10% of company's share capital. Moreover, the company is obliged to submit to the files of the register of entrepreneurs a list of shareholders, which contains the data of all company's shareholders - and the files of register of entrepreneurs are transparent. Furthermore, even the entry of data of a company's shareholder does not have sufficient power to overcome the nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet principle applied in share sale agreements. Therefore there is no justification for differentiating both instruments which are used to fulfill the principle of external transparency of company's shareholders.

  Back to top


  Piotr Moskała
  Intra-group transactions in the proposal of amendments to Directive 2007/36/EC
  Intra-group transactions are one of the core elements of conducting business in the form of a corporate group. The EC's new draft directive provides for a restrictive regulation of related party transactions, which will have a huge impact on the conduct of intra-group contractual relations of listed companies. Even though the draft allows for a more flexible implementation in regard of corporate groups, the relation between the new regulation and Member States' rules on groups of companies rises many concerns. In case of Polish corporate groups law, the transposition of new provisions may result in a significant decrease of management's efficiency in groups of companies.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty