Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
64,80 64,80
Cena regularna: 72,00
72,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń Zwiń

Ogłoszenie konkursu PPH
str. 4

Robert Stefanicki

str. 5

Eugeniusz Kowalewski, Michał P. Ziemiak

str. 12

Grzegorz Kozieł

str. 18

Łukasz Kułaga

str. 23

Marcin Marszałek

str. 28

Grzegorz Suliński

str. 35

Wojciech Nowosad

str. 42

Tomasz Szczurowski

str. 48

Paweł Ochmann

 str. 52

 
Robert Stefanicki
Ochrona zbiorowych interesów konsumentów w zakresie usług płatniczych
Powinności informacyjne, spoczywające na przedsiębiorcach w umowach zawieranych z konsumentem, stanowią podstawowy mechanizm ochrony słabszej strony. Szczególnie rozbudowane obowiązki w tym zakresie dotyczą świadczenia usług finansowych. Z reguły charakteryzuje je duża złożoność i problemy ze zrozumieniem zawieranego kontraktu. W celu przeciwdziałania skutkom występującej asymetrii informacyjnej powinności informacyjne dotyczą każdego etapu kontraktowania i wdrażania umowy. O jakości rzeczywistych standardów przesądza przede wszystkim skuteczność stosowanych sankcji za ich niedopełnienie. Ważne miejsce w całokształcie tych mechanizmów zajmują instrumenty prawa publicznego, ukierunkowane na ochronę interesów zbiorowych konsumentów. O tym, że są one nagminnie naruszane, świadczą wyniki raportów UOKiK oraz działania podejmowane z urzędu przez Prezesa UOKiK w celu likwidacji niekorzystnych zjawisk w obrocie.

Początek strony


Eugeniusz Kowalewski, Michał P. Ziemiak
W sprawie wykładni art. 8 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
Ustawa z 5.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym umożliwiła klientom zakładów ubezpieczeń składanie reklamacji dotyczących świadczonych przez nie usług. W razie nieudzielenia odpowiedzi na reklamację w przewidzianym na to terminie, reklamację taką uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta (art. 8 ustawy). Rozwiązanie to już na etapie tworzenia ustawy reklamacyjnej budziło kontrowersje, zaś po jej wejściu w życie stało się źródłem sporów w doktrynie i rozbieżności w judykaturze. Celem niniejszego artykułu jest analiza wskazanego problemu, a także próba wskazania prawidłowej wykładni art. 8. Autorzy w swych rozważaniach odwołują się nie tylko do piśmiennictwa oraz orzeczeń sądowych, ale także do stanowiska zajętego w powyższym zakresie przez Rzecznika Finansowego oraz Sąd Najwyższy.

Początek strony


Grzegorz Kozieł
Transgraniczne przeniesienie siedziby spółki a zaistnienie przesłanki jej rozwiązania – uwagi de lege lata oraz de lege ferenda
W opracowaniu przedstawiono niejednolitą regulację konsekwencji prawnych przeniesienia siedzib polskich spółek handlowych za granicę w obszarze przesłanek rozwiązania spółki, zarówno w istniejących unormowaniach, jak i w aktualnych projektach regulacji odnoszących się do tzw. prostej spółki akcyjnej. Analiza tych unormowań prowadzi do wniosku, że zgodnie z art. 58 § 1 k.s.h. w zw. z art. 89, 103 k.s.h. i art. 148 k.s.h. przeniesienie siedzib handlowych spółek osobowych za granicę nie stanowi przesłanek ich rozwiązania, odmiennie niż – w świetle jedynie gramatycznej wykładni przepisów art. 270 pkt 2 i art. 459 pkt 2 k.s.h. – przeniesienie siedzib spółek kapitałowych. Natomiast w projekcie art. 300118 § 1 pkt 2 k.s.h. proponuje się, aby uchwała zgromadzenia akcjonariuszy o przeniesieniu siedziby prostej spółki akcyjnej za granicę, do innego państwa – strony Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) (o ile prawo tego państwa to dopuszcza) nie stanowiła przesłanki rozwiązania tej spółki. W związku z tym w opracowaniu zaproponowano dynamiczną wykładnię istniejących przepisów dotyczących spółek kapitałowych w kierunku uwzględniającym aktualne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości w analizowanym obszarze, istnienie Unii Europejskiej, EOG i funkcjonowanie w ich ramach Rzeczypospolitej Polskiej, a także sformułowano oceny projektowanych rozwiązań dotyczących tzw. prostej spółki akcyjnej, jak również określone uwagi o charakterze de lege ferenda.

Początek strony


Łukasz Kułaga
Koncepcja wielostronnego trybunału inwestycyjnego – wyzwania i perspektywy
Koncepcja ustanowienia wielostronnego trybunału inwestycyjnego stanowi nowatorski projekt Unii Europejskiej w zakresie transformacji procedury rozwiązywania sporów typu inwestor zagraniczny przeciwko państwu (ang. Investor-State Dispute Settlement – ISDS), która generuje coraz większe protesty ze strony państw i organizacji pozarządowych. W rezultacie wielostronny trybunał inwestycyjny ma zastąpić istniejące w traktatach dwustronnych mechanizmy ISDS. Projekt ten stanowi pierwszą od prawie dwóch dekad znaczącą inicjatywę utworzenia instrumentu wielostronnego w prawie inwestycyjnym – obszarze prawa międzynarodowego, w którym, jak dotąd, rozwiązania tego rodzaju nie spotykały się ze znaczącym poparciem. Co więcej, największym wyzwaniem dla tej inicjatywy może okazać się gotowość akceptacji nowego rozwiązania w porządku wewnętrznym, w tym przypadku w UE. Ewentualne uznanie przez Trybunał Sprawiedliwości zreformowanego mechanizmu rozwiązywania sporów typu inwestor zagraniczny przeciwko państwu zawartego w umowie CETA za sprzeczny z prawem UE może istotnie utrudnić, jeśli nie zupełnie pogrzebać, kontynuowanie propagowania omawianej inicjatywy przez UE i jej państwa członkowskie.

Początek strony


Marcin Marszałek
Zespół uprawnień do energii lub paliwa gazowego w stosunku zobowiązaniowym
Wiązka uprawnień do energii lub paliwa gazowego zawiera się w prawie własności. Jednak zasadniczy cel tego prawa polega na uzyskaniu dostępu do energii lub paliwa gazowego, czyli możności skorzystania z nich, a efektywne zawładnięcie ich własnością jest już tylko następstwem wykonania tego prawa. Uprawniony nie ma obowiązku wykonywania swojego prawa podmiotowego, chociaż w stosunkach dwustronnie profesjonalnych nieodebranie w określnej jednostce czasu uzgodnionej ilości energii elektrycznej lub paliwa gazowego może być obwarowane zastrzeżoną na ten wypadek karą umowną. W ujęciu cywilnoprawnym prawo do energii elektrycznej, energii cieplnej (ciepła) i paliwa gazowego można zdefiniować jako ekspektatywę własności energii lub paliwa gazowego (a dopiero następczo – własność tego dobra) oraz usługi związane z dostarczeniem tego dobra odbiorcy, z którymi skorelowany jest obowiązek dostawcy lub dostawców (przedsiębiorstw energetycznych) pozostawania w gotowości do świadczenia energii lub paliwa gazowego inicjowanego przez odbiorcę (uruchamiającego pobór) oraz do ich przewłaszczenia na odbiorcę, a także świadczenie usług w celu ich dostarczenia. Stąd prawo do energii lub paliwa gazowego tworzy w stosunku zobowiązaniowym funkcjonalnie związany ze sobą kompleks (zespół) uprawnień odbiorcy.

Początek strony


Grzegorz Suliński
Spółka jawna jako strona postępowania administracyjnego – wybrane aspekty z zakresu reprezentacji spółki
Spółka jawna to spółka osobowa prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą. Prowadząc działalność gospodarczą bierze zatem udział także w postępowaniach administracyjnych. Skuteczność podejmowanych przez nią w toku tych postępowań czynności uzależniona jest od zachowania należytego sposobu reprezentacji. Opracowanie przedstawia możliwe trudności na gruncie reprezentacji spółki jawnej oraz podejmuje próbę wskazania rozwiązania sytuacji, w których spółka – z uwagi na konflikt wspólników – nie może składać skutecznych oświadczeń woli.

Początek strony


Wojciech Nowosad
Nowe rozporządzenie prospektowe – analiza wybranych zmian legislacyjnych
Artykuł przedstawia wybrane zmiany legislacyjne związane z uchwaleniem oraz wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z 14.06.2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Analizie poddane zostały istotne elementy nowego aktu prawnego, tj. zmiana formy regulacji z dyrektywy na rozporządzenie, a także nowe typy prospektów emisyjnych (prospekt UE na rzecz rozwoju oraz instytucja uniwersalnego dokumentu rejestracyjnego) oraz zmienione progi wyłączeń, od których aktualizuje się obowiązek prospektowy, zarówno w odniesieniu do ofert publicznych, jak i dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. W artykule wskazane zostały potencjalne szanse i możliwości, jakie oferuje emitentom nowe rozporządzenie prospektowe, w szczególności w zakresie wprowadzonych zmian, a także mankamenty nowej regulacji, odnoszące się przede wszystkim do wyboru formy regulacji.

Początek strony


Tomasz Szczurowski
Nowa regulacja postępowania rejestrowego
W ostatnim okresie istotnym modyfikacjom poddawane są nie tylko przepisy Kodeksu spółek handlowych, ale również regulujące tzw. prawne otoczenie przedsiębiorców. W krótkiej wypowiedzi nie jest możliwe skomentowanie wszystkich wprowadzonych w tym zakresie zmian. Przedmiotem niniejszego artykułu jest nowelizacja ustawy z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, która bezpośrednio rzutuje na stosowanie Kodeksu spółek handlowych.

Początek strony


Paweł Ochmann
Charakter sankcji nieważności wadliwych uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych
Zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych stanowi przedmiot kompleksowej regulacji Kodeksu spółek handlowych. Pomimo operowania przez Kodeks spółek handlowych pojęciami „stwierdzenie nieważności” i „uchylenie uchwały” jurydyczna koncepcja sankcji aktualizowanych przy pomocy tych powództw nie jest w pełni klarowna. Celem niniejszego artykułu jest analiza konstrukcji dogmatycznej sankcji wadliwości uchwał zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz odpowiedzenie na pytanie, w jakim stopniu odpowiada ona modelowym konstrukcjom nieważności w prawie cywilnym. W tym celu wyartykułowane zostały elementy charakterystyczne sankcji uruchamianej za pomocą powództwa o stwierdzenie nieważności, aby następnie skonfrontować je z nieważnością w prawie cywilnym i prawie spółek. Przeprowadzone rozważania prowadzą do wniosków, że o ile przy powództwie o uchylenie możliwe jest dostrzeżenie nawiązania przez Kodeks spółek handlowych do konstrukcji wzruszalności, o tyle przy powództwie o stwierdzenie nieważności dostrzec można zarówno elementy nieważności bezwzględnej, jak i nieważności względnej. Czyni to sankcję nieważności uchwały sprzecznej z prawem sankcją autonomiczną, o charakterze hybrydowym, którą można by umiejscowić pomiędzy klasyczną nieważnością bezwzględną a modelową konstrukcją nieważności względnej.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń

PPH contest notice
p. 4

Robert Stefanicki

p. 5

Eugeniusz Kowalewski, Michał P. Ziemiak

p. 12

Grzegorz Kozieł

p. 18

Łukasz Kułaga

p. 23

Marcin Marszałek

p. 28

Grzegorz Suliński

p. 35

Wojciech Nowosad

p. 42

Tomasz Szczurowski

p. 48

Paweł Ochmann

p. 52

 
Robert Stefanicki
Protection of collective consumer interests in the area of payment services
The information duties of entrepreneurs in case of contracts concluded with consumers are the basic mechanism of protection of the weaker party. In this context, particularly extensive duties apply in case of providing fi nancial services. As a rule, they are highly complex and there are problems with understanding the contract entered into. In order to counteract the consequences of the asymmetry of information, the information duties apply at every stage of entering into and performing the contract. The quality of the existing standards is determined mainly by the effectiveness of sanctions applied when standards are not met. An important place in the system of such mechanisms belongs to public law instruments that aim to protect collective consumer interests. The commonplace character of violations of these interests is confi rmed by the results of reports of the Competition and Consumer Protection Offi ce and measures taken by the Offi ce’s President motu proprio to eliminate the harmful phenomena affecting trade.

Początek strony


Eugeniusz Kowalewski, Michał P. Ziemiak
On the interpretation of Art. 8 of the Act on Examining Customer Complaints by Financial Market Entities and on the Financial Ombudsman
The Act of 5 August 2015 on Examining Customer Complaints by Financial Market Entities and on the Financial Ombudsman enabled insurers’ customers to fi le complaints concerning the services provided by insurers. If no response is given to the customer complaint within the prescribed time limit, the complaint is considered resolved in the customer’s favour (Art. 8 of the Act). This solution gave rise to controversies as early as at the stage of drafting the ‘complaint bill’. When it became law, it started to provoke disputes in literature and discrepancies in case law. The aim of this paper is to analyse the aforementioned problem and to attempt to provide the correct interpretation of Art. 8. The authors, in their refl ections, make references not only to subject literature and court judgments, but also to the opinions expressed in this area by the Financial Ombudsman and the Supreme Court.

Początek strony


Grzegorz Kozieł
Cross-border transfer of a registered offi ce and the appearance of a reason for winding the company/ partnership up – selected remarks about existing and desired laws
The paper presents the non-uniform regulation of the legal consequences of transferring registered offi ces of Polish commercial companies/partnerships abroad in the area of reasons for winding up a company/partnership, both in the existing provisions and in in the current drafts of provisions concerning the so-called simple joint-stock company. An analysis of these provisions leads to the conclusion that, pursuant to Art. 58(1) of the Code of Commercial Partnerships and Companies [CCPC] in conjunction with Art. 89, 103 and 148 CCPC, the transfer of registered offi ces of commercial partnerships abroad is not a reason for winding them up, unlike – in the light of a purely grammatical interpretation of Art. 270(2) and Art. 459(2) CCPC – the transfer of registered offi ces of companies. Meanwhile in the bill, in Art. 300118(1)(2) CCPC it is suggested that the resolution of the general meeting in the matter of transferring the registered offi ce of a simple joint-stock company abroad, to another state-party of the European Economic Area (EEA) (if the law of that state so permits) should not be a reason for winding up such a company. Consequently, the paper suggests a dynamic interpretation of the existing provisions on companies in a direction that respects the current case law of the Court of Justice in the area in point, the existence of the European Union, the EEA, and the functioning of the Republic of Poland within their structures, assessments of the drafted solutions concerning the so-called simple joint-stock company, as well as certain de lege ferenda remarks.

Początek strony


Łukasz Kułaga
The concept of a multilateral investment court: challenges and prospects
The concept of establishing a multilateral investment court is an innovative project of the European Union in the fi eld of transforming the procedure of resolving disputes between foreign investors and states (Investor-State Dispute Settlement – ISDS), which has been generating increasingly strong protests among states and non-governmental organisations. As a result, a multilateral investment court is to replace the ISDS mechanisms, provided for in bilateral treaties. This project is the fi rst in nearly two decades signifi cant initiative to establish a multilateral instrument in investment law. In this area of international law, solutions of this kind have not so far met with much support. Moreover, what may prove the biggest challenge for the initiative is the readiness to accept the new solution in the internal order, in this case in the EU. The possible recognition by the Court of Justice of the reformed mechanism of investor-state dispute settlement provided for in the CETA as contrary to EU law may render signifi cantly more diffi cult – if not thwart completely – the continued propagation of the initiative in question by the EU and its Member States.

Początek strony


Marcin Marszałek
Set of rights to energy or gas fuel in a relationship of obligation
A set of rights to energy or gas fuel is an element of ownership right. But the essential aim of this right consists in obtaining access to energy or gas fuel, that is, the possibility of using them, while the effective taking possession of them is just a consequence of exercising this right. The rightholder does not have an obligation to exercise its legal right, though in bilateral professional relations failure to consume, within a unit of time, the agreed amount of electrical energy or gas fuel may trigger a contractual penalty stipulated for such cases. From a civil law perspective, the right to electrical energy, heat energy (heat), and gas fuel may be defi ned as an expectation of ownership of energy or gas fuel (and only subsequently as ownership of such goods) and the services relating to the provision of such goods, with which the obligation of the supplier or suppliers (energy companies) is correlated: they have an obligation to remain ready to supply energy or gas fuel when such supply is initiated by the recipient (energy customer) and to transfer their ownership to the recipient, as well as to provide services in order to supply the same. Hence the right to energy or gas fuel creates in a relationship of obligation a complex (set) of rights of the recipient, which rights are functionally interrelated.

Początek strony


Grzegorz Suliński
A general partnership as a party to administrative proceedings: selected aspects of partnership representation
A general partnership is a partnership doing business under its own name. Therefore, by virtue of pursuing business activity, it also takes part in administrative proceedings. The effi ciency of acts taken by the partnership during such proceedings depends on using the proper manner of representation. The paper presents the possible diffi culties in the area of representation of a general partnership and attempts to identify a solution in a situation when – due to a confl ict between the partners – the partnership cannot make effective declarations of intent.

Początek strony


Wojciech Nowosad
The new Prospectus Regulation: an analysis of selected legislative amendments
The article presents selected legislative amendments connected with the adoption and entry into force of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC. The analysis concerns important elements of the new legislative instrument, i.e. change of the normative form from a directive to a regulation, as well as new types of prospectuses (the EU Growth prospectus and the universal registration document) and the amended thresholds of exemptions from which the obligation to publish a prospectus arises, both with respect to public offerings and admission of securities to trading on a regulated market. The article indicates the potential changes and possibilities that the new Prospectus Regulation offers issuers, in particular with regard to the introduced changes, as well as the shortcomings of the new regulation, relating fi rst of all to the chosen normative form.

Początek strony


Tomasz Szczurowski
New regulation of registration proceedings
Recently, there have been considerable modifi cations of not only the Code of Commercial Partnerships and Companies, but also the provisions regulating the so-called legal environment of entrepreneurs. It is impossible to comment on all the amendments in this area in a short paper. This article focuses on amendments to the Act of 20 August 1997 on the National Court Register, which directly affects the application of the Code of Commercial Partnerships and Companies.

Początek strony


Paweł Ochmann
The legal nature of the sanction of invalidity of defi cient company general meeting resolutions
Challenging the resolutions of company general meetings is regulated extensively by the Polish Code of Commercial Partnerships and Companies (CCPC). Although the CCPC uses the term ‘declaration of invalidity’ and ‘annulment’ of a resolution, it is not quite clear what sort of sanction is achieved from the juridical point of view by the relevant actions. The purpose of the paper is to analyse the juridical construction of the sanction of defi ciency of resolutions of companies’ general meetings and to clarify to what extent the sanction is consistent with the general paradigm of invalidity in civil law. To this end, the distinctive characteristics of sanctions triggered by an action for declaration of invalidity are articulated and examined. Subsequently, they are confronted with the models of invalidity in civil law and company law. These considerations lead to the conclusion that the sanction triggered by an action for declaration of invalidity does have elements of both absolute invalidity and relative invalidity. Meanwhile in case of an action for annulment we can discern references in the CCPC to the construction of challengeability. Therefore it is justifi ed to call the sanction of invalidity of a resolution which violates the law an autonomous sanction of a hybrid nature, having features of both the classic absolute invalidity and the model construction of relative invalidity.

Początek strony


Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
sekretarz redakcji – Anna Popławska
tel.: + 48 668 618 563
e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (1)

Alina
24-12-2017
Ocena: 5/5
Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty