Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 2/2016 [282) Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Ogłoszenie konkursu PPH
str. 4

Krzysztof Oplustil
 • Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz odpowiedzialność za jego niezłożenie w świetle znowelizowanego prawa upadłościowego (cz. 1)
 • str. 5

  Eligiusz Jerzy Krześniak
 • Prawne mechanizmy zabezpieczenia realizacji zasady autonomii sportu na przykładzie struktury i sposobu funkcjonowania Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA)
 • str. 12

  Michał Miedziński
 • Kapitał rezerwowy w transakcjach pomocy finansowej i nabycia akcji własnych
 • str. 22

  Agnieszka Kluz
 • Zachowanie uprawnionego z prawa ochronnego jako przesłanka degeneracji znaku towarowego
 • str. 27

  Michał Bohaczewski
 • Ustanie prawa ochronnego na znak towarowy mylący
 • str. 35

  Łukasz Pożoga
 • Uchwała zarządu o zwołaniu zgromadzenia wspólników jako przesłanka prawidłowego zwołania zgromadzenia
 • str. 43

  Rafał Rzeszotarski
 • Wycofanie z obrotu giełdowego (delisting) akcji zagranicznej spółki publicznej - uwagi de lege ferenda
 • str. 51


  Krzysztof Oplustil
  Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz odpowiedzialność za jego niezłożenie w świetle znowelizowanego prawa upadłościowego (cz. I)
  Prawo restrukturyzacyjne, które weszło w życie 1.01.2016 r., dokonało obszernej nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego. Istotnie zmieniono m.in. definicję niewypłacalności jako przesłanki zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz zasady odpowiedzialności odszkodowawczej osób obowiązanych do złożenia takiego wniosku. W części I artykułu poddano analizie nowe regulacje dotyczące ustalania niewypłacalności dłużnika oraz związane z tym obowiązki osób uprawnionych do jego reprezentowania i prowadzenia jego spraw. W części II zostaną omówione zasady ich odpowiedzialności za szkodę wierzyciela wynikającą ze spóźnionego złożenia wspomnianego wniosku. Zaprezentowane zostanie także porównanie tych zasad z odpowiedzialnością członków zarządu spółki z o.o. przewidzianą w art. 299 kodeksu spółek handlowych w celu ustalenia, na ile są one zbieżne i która z tych regulacji może gwarantować wierzycielom spółki silniejszą ochronę.

  Początek strony


  Eligiusz Jerzy Krześniak
  Prawne mechanizmy zabezpieczenia realizacji zasady autonomii sportu na przykładzie struktury i sposobu funkcjonowania Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA)
  Struktura i sposób funkcjonowania Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA), prywatnej organizacji, niewspieranej bezpośrednio przez żadne państwo, a jednocześnie dysponującej środkami przekraczającymi budżety niektórych z tych państw oraz mogącej dyktować warunki zachowania dla ponad 200 milionów osób i podmiotów, jest przykładem na to, w jaki sposób - od strony zarówno faktycznej, jak i prawnej - realizowana jest zasada autonomii sportu. Bliższa analiza zasad funkcjonowania tej organizacji powinna pozwolić na dokonanie oceny, na ile struktury organizacyjne funkcjonujące we współczesnym sporcie spełniają standardy, jakich można rozsądnie oczekiwać.

  Początek strony


  Michał Miedziński
  Kapitał rezerwowy w transakcjach pomocy finansowej i nabycia akcji własnych
  Kodeks spółek handlowych uzależnia możliwość finansowania przez spółkę akcyjną nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji (pomoc finansowa) oraz możliwość nabycia akcji własnych w przypadkach wymienionych w art. 362 § 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 8 k.s.h. od uprzedniego utworzenia kapitału rezerwowego ze środków, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Niniejsze opracowanie przedstawia prawne i praktyczne uwarunkowania tego wymogu. Jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy kapitał rezerwowy w obecnym kształcie ustawowym w pełni odpowiada potrzebom obrotu, a także, czy - jako element regulacji służącej ochronie integralności majątku spółki - zapewnia właściwą transpozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/30/UE. Przeprowadzona analiza sygnalizuje granice prounijnej wykładni prawa spółek w powyższym zakresie.

  Początek strony


  Agnieszka Kluz
  Zachowanie uprawnionego z prawa ochronnego jako przesłanka degeneracji znaku towarowego
  Najistotniejszą rolą, jaką pełni znak towarowy we współczesnym obrocie gospodarczym, jest zdolność odróżniania za jego pośrednictwem towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów tego samego rodzaju pochodzących z innych przedsiębiorstw. Pierwotny brak zdolności odróżniającej powoduje, że oznaczenie nie jest w ogóle znakiem towarowym (i nie może być zarejestrowane jako taki), natomiast utrata zdolności odróżniającej zarejestrowanego znaku towarowego będzie skutkować jego wygaszeniem ze względu na tzw. degenerację. Zagadnienie to jest przedmiotem niniejszego artykułu.

  Początek strony


  Michał Bohaczewski
  Ustanie prawa ochronnego na znak towarowy mylący
  W artykule omówiono problematykę ustania prawa ochronnego na znak towarowy mylący, czyli znak mogący wprowadzać odbiorcę w błąd co do cech lub geograficznego pochodzenia towarów, dla których jest zarejestrowany. Może ono mieć postać unieważnienia, jeśli mylący charakter znaku istniał w dniu zgłoszenia, lub wygaśnięcia, jeśli znak stał się mylący w konsekwencji jego używania. Ze względu na to, że w razie unieważnienia lub wygaśnięcia prawo ochronne ustaje w różnym momencie, należy w każdym przypadku dokonać starannej oceny, którą postać powinno przybrać ustanie prawa do znaku.

  Początek strony


  Łukasz Pożoga
  Uchwała zarządu o zwołaniu zgromadzenia wspólników jako przesłanka prawidłowego zwołania zgromadzenia
  Najważniejsze decyzje dotyczące działalności spółki z o.o. są podejmowane przez wspólników. Zapadają one zwykle na zgromadzeniu wspólników, które jest zwoływane przez zarząd. W praktyce nierzadko występują nieprawidłowości przy zwoływaniu zgromadzeń. Mogą one dotyczyć m.in. braku czy też wadliwego powzięcia przez zarząd decyzji o zwołaniu zgromadzenia. Niniejszy artykuł poświęcony jest zagadnieniu uchwały zarządu o zwołaniu zgromadzenia wspólników oraz nieprawidłowościom, które mogą wystąpić w tym zakresie. Prowadzona analiza ma na celu określenie, jaki wpływ te wadliwości mogą mieć na uchwały powzięte następnie przez wspólników. Koncentruje się ona w szczególności na tym, kiedy występujące nieprawidłowości dają podstawę do stwierdzenia nieważności uchwał zgromadzenia wspólników.

  Początek strony


  Rafał Rzeszotarski
  Wycofanie z obrotu giełdowego (delisting) akcji zagranicznej spółki publicznej - uwagi de lege ferenda
  Problematyka notowania papierów wartościowych emitentów zagranicznych na rynkach giełdowych w Polsce nie jest prawie w ogóle tematem rozważań doktryny prawa. Jest to o tyle dziwne, że pierwszy debiut zagranicznej spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA (dalej jako GPW) miał miejsce w 2003 r., kiedy to na GPW wszedł austriacki bank Austria Creditanstalt AG. Od dnia tego pierwszego debiutu liczba zagranicznych emitentów notowanych na rynku regulowanym GPW znacznie wzrosła. Zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej GPW na 17.11.2015 r. na rynku regulowanym GPW notowane były 53 spółki zagraniczne (46 na rynku podstawowym oraz 7 na rynku równoległym). Ponadto władze GPW niejednokrotnie wskazywały, że przyciąganie coraz większej liczby emitentów zagranicznych, w szczególności z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej, jest jednym z podstawowych zadań oraz elementów strategii GPW.

  Początek strony


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty