Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
64,79 64,79
Cena regularna: 71,99
71,99
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińOgłoszenie konkursu PPH
str. 4

Krzysztof Oplustil

str. 5

Eligiusz Jerzy Krześniak

str. 12

Michał Miedziński

str. 22

Agnieszka Kluz

str. 27

Michał Bohaczewski

str. 35

Łukasz Pożoga

str. 43

Rafał Rzeszotarski

str. 51

Krzysztof Oplustil
Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz odpowiedzialność za jego niezłożenie w świetle znowelizowanego prawa upadłościowego (cz. I)
Prawo restrukturyzacyjne, które weszło w życie 1.01.2016 r., dokonało obszernej nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego. Istotnie zmieniono m.in. definicję niewypłacalności jako przesłanki zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz zasady odpowiedzialności odszkodowawczej osób obowiązanych do złożenia takiego wniosku. W części I artykułu poddano analizie nowe regulacje dotyczące ustalania niewypłacalności dłużnika oraz związane z tym obowiązki osób uprawnionych do jego reprezentowania i prowadzenia jego spraw. W części II zostaną omówione zasady ich odpowiedzialności za szkodę wierzyciela wynikającą ze spóźnionego złożenia wspomnianego wniosku. Zaprezentowane zostanie także porównanie tych zasad z odpowiedzialnością członków zarządu spółki z o.o. przewidzianą w art. 299 kodeksu spółek handlowych w celu ustalenia, na ile są one zbieżne i która z tych regulacji może gwarantować wierzycielom spółki silniejszą ochronę.

Początek strony


Eligiusz Jerzy Krześniak
Prawne mechanizmy zabezpieczenia realizacji zasady autonomii sportu na przykładzie struktury i sposobu funkcjonowania Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA)
Struktura i sposób funkcjonowania Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA), prywatnej organizacji, niewspieranej bezpośrednio przez żadne państwo, a jednocześnie dysponującej środkami przekraczającymi budżety niektórych z tych państw oraz mogącej dyktować warunki zachowania dla ponad 200 milionów osób i podmiotów, jest przykładem na to, w jaki sposób - od strony zarówno faktycznej, jak i prawnej - realizowana jest zasada autonomii sportu. Bliższa analiza zasad funkcjonowania tej organizacji powinna pozwolić na dokonanie oceny, na ile struktury organizacyjne funkcjonujące we współczesnym sporcie spełniają standardy, jakich można rozsądnie oczekiwać.

Początek strony


Michał Miedziński
Kapitał rezerwowy w transakcjach pomocy finansowej i nabycia akcji własnych
Kodeks spółek handlowych uzależnia możliwość finansowania przez spółkę akcyjną nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji (pomoc finansowa) oraz możliwość nabycia akcji własnych w przypadkach wymienionych w art. 362 § 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 8 k.s.h. od uprzedniego utworzenia kapitału rezerwowego ze środków, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Niniejsze opracowanie przedstawia prawne i praktyczne uwarunkowania tego wymogu. Jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy kapitał rezerwowy w obecnym kształcie ustawowym w pełni odpowiada potrzebom obrotu, a także, czy - jako element regulacji służącej ochronie integralności majątku spółki - zapewnia właściwą transpozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/30/UE. Przeprowadzona analiza sygnalizuje granice prounijnej wykładni prawa spółek w powyższym zakresie.

Początek strony


Agnieszka Kluz
Zachowanie uprawnionego z prawa ochronnego jako przesłanka degeneracji znaku towarowego
Najistotniejszą rolą, jaką pełni znak towarowy we współczesnym obrocie gospodarczym, jest zdolność odróżniania za jego pośrednictwem towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów tego samego rodzaju pochodzących z innych przedsiębiorstw. Pierwotny brak zdolności odróżniającej powoduje, że oznaczenie nie jest w ogóle znakiem towarowym (i nie może być zarejestrowane jako taki), natomiast utrata zdolności odróżniającej zarejestrowanego znaku towarowego będzie skutkować jego wygaszeniem ze względu na tzw. degenerację. Zagadnienie to jest przedmiotem niniejszego artykułu.

Początek strony


Michał Bohaczewski
Ustanie prawa ochronnego na znak towarowy mylący
W artykule omówiono problematykę ustania prawa ochronnego na znak towarowy mylący, czyli znak mogący wprowadzać odbiorcę w błąd co do cech lub geograficznego pochodzenia towarów, dla których jest zarejestrowany. Może ono mieć postać unieważnienia, jeśli mylący charakter znaku istniał w dniu zgłoszenia, lub wygaśnięcia, jeśli znak stał się mylący w konsekwencji jego używania. Ze względu na to, że w razie unieważnienia lub wygaśnięcia prawo ochronne ustaje w różnym momencie, należy w każdym przypadku dokonać starannej oceny, którą postać powinno przybrać ustanie prawa do znaku.

Początek strony


Łukasz Pożoga
Uchwała zarządu o zwołaniu zgromadzenia wspólników jako przesłanka prawidłowego zwołania zgromadzenia
Najważniejsze decyzje dotyczące działalności spółki z o.o. są podejmowane przez wspólników. Zapadają one zwykle na zgromadzeniu wspólników, które jest zwoływane przez zarząd. W praktyce nierzadko występują nieprawidłowości przy zwoływaniu zgromadzeń. Mogą one dotyczyć m.in. braku czy też wadliwego powzięcia przez zarząd decyzji o zwołaniu zgromadzenia. Niniejszy artykuł poświęcony jest zagadnieniu uchwały zarządu o zwołaniu zgromadzenia wspólników oraz nieprawidłowościom, które mogą wystąpić w tym zakresie. Prowadzona analiza ma na celu określenie, jaki wpływ te wadliwości mogą mieć na uchwały powzięte następnie przez wspólników. Koncentruje się ona w szczególności na tym, kiedy występujące nieprawidłowości dają podstawę do stwierdzenia nieważności uchwał zgromadzenia wspólników.

Początek strony


Rafał Rzeszotarski
Wycofanie z obrotu giełdowego (delisting) akcji zagranicznej spółki publicznej - uwagi de lege ferenda
Problematyka notowania papierów wartościowych emitentów zagranicznych na rynkach giełdowych w Polsce nie jest prawie w ogóle tematem rozważań doktryny prawa. Jest to o tyle dziwne, że pierwszy debiut zagranicznej spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA (dalej jako GPW) miał miejsce w 2003 r., kiedy to na GPW wszedł austriacki bank Austria Creditanstalt AG. Od dnia tego pierwszego debiutu liczba zagranicznych emitentów notowanych na rynku regulowanym GPW znacznie wzrosła. Zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej GPW na 17.11.2015 r. na rynku regulowanym GPW notowane były 53 spółki zagraniczne (46 na rynku podstawowym oraz 7 na rynku równoległym). Ponadto władze GPW niejednokrotnie wskazywały, że przyciąganie coraz większej liczby emitentów zagranicznych, w szczególności z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej, jest jednym z podstawowych zadań oraz elementów strategii GPW.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


PPH contest notice

Krzysztof Oplustil
 • Obligation to file for insolvency and liability for not filing the petition in time in the light of the amended Insolvency Law (part I)
 • p. 5

  Eligiusz Jerzy Krześniak
 • Legal mechanisms of securing the implementation of the principles of autonomy of sport using the example of the structure and method of functioning of the International Federation of Association Football (FIFA)
 • p. 12

  Michał Miedziński
 • Reserve in transactions of financial assistance and acquisition of own shares
 • p. 22

  Agnieszka Kluz
 • The behaviour of a protective rights holder as evidence of trademark degeneration
 • p. 27

  Michał Bohaczewski
 • Loss of the rights to deceptive trade mark
 • p. 35

  Łukasz Pożoga
 • Resolution of the management board as evidence of proper convention of the general meeting of a limited liability company
 • p. 43

  Rafał Rzeszotarski
 • Delisting of a foreign public company: comments about what the law should be
 • p. 51


  Krzysztof Oplustil
  Obligation to file for insolvency and liability for not filing the petition in time in the light of the amended Insolvency Law (part I)
  The new Restructuring Law, which entered into force on 1 January 2016, implements a signifcant reform of the Polish insolvency and rehabilitation law. Amendments concern, among other things, the regulation on the premise of insolvency, as well as the civil liability for not filing an insolvency petition in time. The aim of those amendments is to regulate with greater precision the obligation of insolvent debtors to file for insolvency, on the one hand, and to strengthen the creditors' protection, on the other hand. The first part of the article deals with the new provisions concerning the debtor's duty to file an insolvency petition, i.e. the regulation concerning the timeframe in which an insolvency petition has to be filed, the entities obliged to file it and the premises of insolvency, based on the liquidity test and balance sheet test (the so-called excessive indebtedness) with regard to corporate debtors and some partnerships. The article critically analyses the legal presumptions that have been introduced in order to facilitate evaluating whether the debtor is insolvent.

  Back to top


  Eligiusz Jerzy Krześniak
  Legal mechanisms of securing the implementation of the principles of autonomy of sport using the example of the structure and method of functioning of the International Federation of Association Football (FIFA)
  The International Federation of Association Football is one of many organizations, which has the task of supervising and organizing international sports competitions. FIFA is formally under the supervision of the Swiss authorities, although, in practice, it governs its own activities and its position in this respect is monopolistic. The principle of "one sport - one organization" (Ein-Platz Prinzip), whereby, in practice, FIFA does not have any competitors, has been raised to the rank of a statute in some countries (with respect to national sports associations which are members of FIFA), while, in many others, it is confirmed by case law. Many rules, which have been entered into FIFA's statutes, in particular the obligation of its members to cause that their (national associations) members and entities directly and indirectly represented by these associations will comply with the rules laid down by FIFA, are of particular significance to the assurance that this organization has the position of an actual monopoly. However, the legal nature of these rules is not unambiguous. An important role is also played by the system of settling disputes, constituting an alternative to national judicial systems.

  Back to top


  Michał Miedziński
  Reserve in transactions of financial assistance and acquisition of own shares
  Under the Code of Commercial Partnerships and Companies, a joint-stock company giving financial assistance for the purchase of its shares or seeking to acquire its own shares (in certain cases) must create a reserve out of its annual profi t before entering into such transactions. The article presents the legal and practical considerations relating to the above requirement. The aim is to explore whether the current position of the Polish law is fully aligned with business needs and whether the provisions concerning the mandatory reserve - as part of the capital maintenance regime - properly transpose Directive 2012/30/EU of the European Parliament and of the Council. In the above scope the analysis deals with the limits of the principle of conforming interpretation of the national law in the context of EU legislation.

  Back to top


  Agnieszka Kluz
  The behaviour of a protective rights holder as evidence of trademark degeneration
  The article discusses the problem of trademark degeneration, that it, a situation where a loss of the mark distinctiveness occurs as a result of acts or omissions of the rightholder. The problem of trademark degeneration has raised some controversies linked to the assessment of the cause of trademark expiry due to the loss of distinctiveness; as to whether one should consider the behaviour of trademark proprietor or whether the degeneration should be viewed as independent of the beliefs of, or actions taken by, the proprietor. In addition, although the subjective theory of trademark degeneration, linking the degeneration to the proprietor's behaviour, is considered valid and recognised by Polish and European law, lack of an appropriate definition of standard conditions and criteria for assessing the proprietor's behaviour, both in the works of legal scholars and in case law, certainly remains a problematic issue.

  Back to top


  Michał Bohaczewski
  Loss of the rights to deceptive trade mark
  In the article the author discusses the problem of the loss of the rights to a deceptive trade mark, i.e. a mark liable to mislead the public as to the characteristics or the geographical origin of the goods for which it is registered. That loss can consist in invalidation, when the mark is deceptive on the day of the filing, or in revocation, when the trade mark becomes deceptive through use. The author indicates that it must be carefully examined which form ought to be adjudged in the given circumstances, pointing out a special case of the trade mark misleading as to the geographical origin. Furthermore, he emphasises that the aim of the exclusion of protection of a deceptive trade mark is to preserve the fairness towards competitors on the market and not to protect consumers against misleading.

  Back to top


  Łukasz Pożoga
  Resolution of the management board as evidence of proper convention of the general meeting of a limited liability company
  The general meeting of a limited liability company is convened by the management board. Convening the meeting is an act of managing the affairs of the company, it does not belong to the area of the company's representation. Due to the rank of the general meeting, its convening is beyond the ordinary course of the company’s business. Therefore, the management board needs to adopt an appropriate resolution in this regard. If the shareholders adopt resolutions in a situation where there was no prior management board's resolution in the matter of convening the shareholder's meeting or the resolutions were adopted incorrectly, then the shareholders' resolutions may be challenged with an action to have them pronounced invalid. In order to assess if it is justifi ed for the court to declare the shareholders' resolutions invalid it is necessary to examine whether irregularities concerning the resolution of the management board affected the contents of those resolutions.

  Back to top


  Rafał Rzeszotarski
  Delisting of a foreign public company: comments about what the law should be
  In the last few years, the issue of investing in shares of foreign companies listed on the Warsaw Stock Exchange [GPW] has become a topic of public debate, both in specialized investment magazines and in the national press. Unfortunately, these problems are not the subject of discussions among legal scholars. Meanwhile, as shown by past experiences, the Polish law is not well-suited to the development of the Polish capital market and its opening up to foreign issuers. The basic theme of this article is the issue of delisting shares of a foreign company from trading on the regulated market of the GPW. The purpose of this article is to identify the most crucial questions that need better regulation and to propose solutions that can help protect investors and build the reputation of the Polish capital market as a place where money can be safely invested.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty