Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
62,10 62,10
Cena regularna: 69,00
69,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińOgłoszenie konkursu PPH
str. 4

Aleksander Kappes

str. 5

Konrad Kohutek

str. 13

Andrzej Szlęzak

str. 22

Karolina Dziewięcka-Tujko

str. 29

Jan Byrski, Michał Synowiec

str. 34

Iwona Gębusia

str. 40

Ochrona wierzycieli w spółkach handlowych – jeszcze wypowiedzi z VII Forum Prawa Spółek 

Lidia Siwik

str. 48

Adrian Dziekan

str. 53

Bartosz Kucharski

str. 55
Aleksander Kappes
Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. będącej komplementariuszem w spółce komandytowej za zobowiązania tej spółki
Spółka komandytowa, w której w roli komandytariusza występuje spółka z o.o., jest niezmiernie popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jej atrakcyjność polega przede wszystkim na połączeniu braku osobistej odpowiedzialności komandytariuszy z jednoczesnym zapewnieniem im pełnej kontroli nad zarządzaniem spółką. Wspólnikiem prowadzącym sprawy sp.k. jest spółka z o.o., w której wspólnikami są komandytariusze. Jednak zarząd spółki z o.o. podlega osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o., chyba że wykaże, iż we właściwym czasie zgłosił wniosek o upadłość spółki. Artykuł niniejszy odnosi się do relacji pomiędzy odpowiedzialnością spółki z o.o. (będącej komplementariuszem) za zobowiązania sp.k. a odpowiedzialnością członków zarządu spółki z o.o. za zobowiązania spółki z o.o. i sp.k. Szczególnie istotne jest, kiedy zarząd spółki z o.o. powinien zgłosić wniosek o upadłość tej spółki, by uchronić się przed odpowiedzialnością za jej zobowiązania.

Początek strony


Konrad Kohutek
Klauzula modyfikacyjna: faktyczna ochrona konsumenta czy bezpodstawny formalizm?
W ciągu paru ostatnich lat Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej Prezes UOKiK) wydał kilka decyzji ingerujących w zachowania przedsiębiorców (zwłaszcza telekomunikacyjnych), które polegały na jednostronnej zmianie warunków świadczonych przez nich usług z zastrzeżeniem jednak prawa do wypowiedzenia umowy przez jej drugą stronę (konsumenta). Zdaniem wskazanego organu takie zachowania są bezprawne (spełniając tym samym kluczową przesłankę naruszenia zbiorowych interesów konsumentów; zob. art. 24 ust. 1 ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów), z uwagi na brak uprzedniego zamieszczenia przez przedsiębiorcę (w swej umowie lub wzorcu) specjalnej materialnej podstawy dokonania takich zmian – tzw. klauzuli modyfikacyjnej (określającej przypadki, w jakich zmiana może zostać wprowadzona).

Początek strony


Andrzej Szlęzak
Krytycznie o koncepcji umownych terminów zawitych jako naruszających zakaz kontraktowej ingerencji w terminy przedawnienia
Wśród typowych postanowień umów typu M&A (Mergers & Acquisitions), a także umów innego rodzaju (np. umów o roboty budowlane opartych na wzorcach FIDIC), znaleźć można klauzule, w myśl których roszczenia w nich opisane (1) wygasną (a czasami: nie będą mogły być dochodzone), jeśli do jakiejś daty ziści się oznaczony w nich warunek rozwiązujący (najczęściej warunek potestatywny, sprowadzający się do zaniechania podjęcia przez uprawnionego opisanych w umowie aktów staranności), albo (2) powstaną pod warunkiem ziszczenia się, do oznaczonego w umowie terminu, uzgodnionych w umowie warunków zawieszających (też z reguły potestatywnych, polegających na wymogu podjęcia jakiegoś zachowania przez „potencjalnie uprawnionego”). Dla wielu (choć nie dla mnie) nie jest oczywiste, czy – a jeśli tak, to w jakich okolicznościach – klauzule takie można uznać za zgodne z wymogami polskiego prawa.

Początek strony


Karolina Dziewięcka-Tujko
Zmiany polskiej ustawy offsetowej. Ewolucja czy rewolucja?
Unia Europejska od dłuższego czasu prowadziła działania zmierzające do ograniczenia stosowania offsetu do jego bezpośredniej, zbrojeniowej odmiany i aktualnie obowiązująca polska ustawa offsetowa przyjęła to rozwiązanie. Międzynarodowy handel bronią i uzbrojeniem był i jest wielce zdominowany przez udział w nim państw oraz podmiotów publicznoprawnych, co także jest widoczne na gruncie obecnego polskiego ustawodawstwa. Niniejszy artykuł podejmuje problematykę offsetu oraz przedstawia konstrukcję offsetu w świetle obecnie obowiązującej ustawy offsetowej, jednocześnie nawiązując i odnosząc się do uwarunkowań poprzedniego stanu prawnego.

Początek strony


Jan Byrski, Michał Synowiec
Wybrane zagadnienia charakterystyki prawnej nowych usług płatniczych
Druga dyrektywa w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (PSD 2) istotnie zrewolucjonizowała rynek innowacyjnych płatności elektronicznych. Termin jej implementacji upływa 13.01.2018 r., niemniej konieczność wprowadzenia stosownych rozwiązań prawnych i technicznych dostrzegalna jest już od momentu jej uchwalenia. Dyrektywa ta wprowadziła regulacje m.in. w zakresie nowych rodzajów usług płatniczych, które docelowo doprowadzić mają do wzmocnienia konkurencji pomiędzy podmiotami działającymi na rynku płatniczym, poprzez jego szersze otwarcie dla nowego rodzaju dostawców usług płatniczych. W ramach artykułu zaprezentowano charakterystykę prawną nowych usług płatniczych oraz analizę wybranych zagadnień z punktu widzenia podmiotów świadczących te usługi. Przedstawione rozważania wydają się aktualne, szczególnie ze względu na rozpoczęte krajowe prace nad nowelizacją ustawy o usługach płatniczych i dostosowaniem polskiej regulacji do unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Analiza wzbogacona będzie na końcu o postulaty zmian de lege ferenda.

Początek strony


Iwona Gębusia
Reforma modelu świadczenia usług przez firmy audytorskie na rzecz jednostek zainteresowania publicznego
W dniu 11.05.2017 r. Sejm uchwalił ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Regulacje nowego aktu normatywnego weszły w życie 21.06.2017 r., uchylając poprzednio obowiązującą ustawę z 7.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Początek strony


Lidia Siwik
Ochrona wierzycieli Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczy ch w postaci odpowiedzialności jego członków
Europejskie Ugrupowanie Interesów Gospodarczych, określane w polskim ustawodawstwie terminem Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych (dalej EZIG lub zgrupowanie) stanowi typ ponadnarodowej spółki prawa unijnego, działającej na podstawie rozporządzenia unijnego. Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych zostało tak skonstruowane, aby w jak największym stopniu zapewnić efektywną ochronę dla jego wierzycieli. Wymaga to podjęcia działań informacyjnych na szeroką skalę oraz przede wszystkim określenia przejrzystych zasad odpowiedzialności za długi zgrupowania. Ochrona wierzycieli Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych realizuje się w trzech płaszczyznach. Przede wszystkich za zobowiązania EZIG odpowiada samo zgrupowanie całym swoim majątkiem. Dodatkowo odpowiedzialność za długi zgrupowania ponoszą jego członkowie subsydiarnie. Prawo krajowe może również regulować odpowiedzialność innych podmiotów za zobowiązania zgrupowania, w tym zarządzających zgrupowaniem. Niniejsze opracowanie ma ukazać zasady ochrony wierzycieli gwarantowane rozporządzeniem EZIG, w postaci odpowiedzialności członków zgrupowania za jego zobowiązania. Stanowią one standard ochrony wierzycieli EZIG wypracowany na forum unijnym i jednolity w całej UE, a przez to funkcjonujący na takich samych zasadach w każdym państwie członkowskim.

Początek strony


Adrian Dziekan
Uprawnienie prokurenta do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
Problematyka katalogu podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy jest bezpośrednio związana z ochroną wierzycieli w spółkach kapitałowych. Potrzeba omówienia tego zagadnienia w odniesieniu do prokurenta wynika z nowelizacji ustawy z 28.02.2003 r. -– Prawo upadłościowe wprowadzonej ustawą z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. Omawiana zmiana dotyczy treści art. 20 ust. 2 pkt 2 pr. upadł., który stanowi o uprawnionych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Początek strony


Bartosz Kucharski
Głos w dyskusji o ochronie wierzycieli w spółkach kapitałowych
Ochrona wierzycieli w spółkach kapitałowych tworzy całą mozaikę problemów o wielkim znaczeniu praktycznym. Problemy te są jednocześnie bardzo istotne i ciekawe teoretycznie, co wynika przede wszystkim z przeplatania się wątków prawa handlowego i ogólnego prawa zobowiązań. Niniejszy artykuł jest odzwierciedleniem ustnej wypowiedzi autora podczas VII Forum Prawa Spółek w Łodzi 19.05.2017 r. Artykuł odnosi się do dwóch kwestii poruszonych w poprzedzających dyskusję ustnych referatach, a mianowicie roli tzw. ubezpieczenia Directors & Officers jako środka ochrony wierzycieli oraz formalnoprawnych podstaw tzw. odpowiedzialności przebijającej w prawie polskim.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń ZwińPPH contest notice
p. 4

Aleksander Kappes

p. 5

Konrad Kohutek

p. 13

Andrzej Szlęzak

p. 22


Karolina Dziewięcka-Tujko

p. 29 

Jan Byrski, Michał Synowiec

p. 34

Iwona Gębusia

p. 40

Protection of creditors in commercial companies and partnerships – more views from the VII Company Law Forum 

Lidia Siwik

p. 48

Adrian Dziekan

p. 53

Bartosz Kucharski

p. 55
Aleksander Kappes
Liability of the management board of a limited liability company being a general partner in a limited partnership for liabilities of such a partnership
A limited partnership in which a limited liability company is a general partner is a very popular form of doing business in Poland: there are almost 26,000 registered limited partnerships. The main advantages include the limited liability of the limited partners for debts of the limited partnership combined with the decisive infl uence on the partnership’s management, as well as lack of double taxation of the revenue. Members of the management board of the limited liability company (which is a general partner of the limited partnership) are often limited partners of the same limited partnership. Therefore, from the theoretical point of view, they bear personal liability for obligations of the limited liability company, which undoubtedly undermines the whole concept of the confi guration in question (the limited liability company being a general partner and its management board members being limited partners) based on there being no risk of liability. A member of the management board may protect himself,/herself against personal liability by fi ling a motion for the limited liability company to be declared bankrupt appropriately early. This is why this author analyses the moment which may be seen as the ‘appropriate time’ and whether limited partnerships’ debts may have an impact on determining this moment. The author also analyses the liability of the management board of the limited liability company (being a general partner) for not fi ling for the limited partnership to be declared bankruptcy.

Back to top


Konrad Kohutek
Modifi cation clause: actual consumer protection or groundless formalism?
The question of stipulating in the contract a so-called modifi cation clause (with the relevant contents) as a condition for permissibility of unilateral modifi cation by the entrepreneur or a contract made with the consumer has been the topic of discussions among legal scholars, who present different views on the matter. The article contains an analysis (mostly critical) of the interpretations of the relevant provisions (particularly of the Civil Code) from which the requirement of stipulating such a clause is inferred. It also questions the standpoints on the matter expressed by the Supreme Court (and the President of the Offi ce of Competition and Consumer Protection) and presents arguments demonstrating the actually illusory nature of the protection of consumer interests that was allegedly to be provided by the universal duty to stipulate (adequately worded, including the level of detail) modifi cation clauses.

Back to top


Andrzej Szlęzak
Critically on the concept of „contractual prescription terms” as infringing the prohibition of contractual interference in the statute of limitations
Legal authors, as well as case law, are of differing opinions as to whether it is legally permissible to set so-called „contractual prescription terms”, the lapse of which triggers the expiry of a right (a claim). Some believe this to be contrary to Article 119 of the Civil Code, which prohibits any contractual interference in the statute of limitations; they argue (by reference to „a minori ad maius” reasoning) that since the law prohibits less, then all the more does the law prohibit more, thus for example agreeing that upon the lapse of a „contractual prescription term” the right will cease to exist. Others argue that the statute of limitations has nothing to do with „contractual prescription terms”, as the lapse of the former renders a right unenforceable (if the debtor raises such defence), while the lapse of the „contractual prescription terms” terminates such right altogether. In the author’s opinion, only the latter view is correct. There is no room for „a fortiori” reasoning, as the two legal institutions are incomparable. The „contractual prescription terms” should be considered as a „term” under Articles 110–116 (in conjunction with Articles 89 et seq. of the Civil Code); the question of whether the stipulation of such „terms” is admissible, should be analyzed from the perspective of freedom of contract (and its limits), as well as from the point of view of lawful content of a legal transaction (Article 58 and Article 94 of the Civil Code), and not by analogy to the Civil Code’s restrictions regarding the contractual interference in the statute of limitations.

Back to top


Karolina Dziewięcka-Tujko
Amendments to the Polish Offset Act. Evolution or revolution?
The European Union has for a considerable time been making efforts to limit the application of offset to its direct, armamentrelated form. In the currently applicable Polish Offset Act this solution was accepted. International trade in arms and weapons has been dominated by the states’ participation in it along with public-law entities, which is also noticeable in the current Polish legislation. This article describes the problems relating to offset and presents the construction of offset in the light of the current version of the Offset Act, while making references to the previous legislation. The author tries to explain the most important differences between these regulations and leaves it to the readers to consider whether it was expedient to replace the previous Act with the new one.

Back to top


Jan Byrski, Michał Synowiec
Selected issues relating to legal characteristics of new payment services
Legal regulations introduced in PSD2 signifi cantly modifi ed the operation of the fi nancial market in the broad sense. As a result of opening the payment market to the so-called third party providers (TPPs), which were authorised to provide new payment services: AIS and PIS, the market competition between entities operating in this fi eld intensifi ed greatly. In this article, the authors characterise these services from a legal perspective. They also characterise the entities that provide them (TPPs). Their analysis includes also an evaluation of the proposed amendments to national provisions that are intended to implement PSD2 in the Polish legal order. A comprehensive examination of the new payment services is conducted from the point of view of both the provisions on payment services and the relevant provisions from the fi eld of personal data protection.

Back to top


Iwona Gębusia
Reform of the model of provision by audit fi rms of services to public-interest entities and the principle of operation of audit committees
The Act of 11 May 2017 on Statutory Auditors, Audit Firms and Public Supervision regulates issues concerning, among other things: the activity of audit fi rms; the exercise of public supervision over statutory auditors, audit fi rms and publicinterest entities (‘PIEs’); and the creation and operation of audit committees in PIEs. The Act provides for solutions limiting confl icts of interests between a statutory auditor and an audit fi rm and the audited entity (rotation of audit fi rms of a PIE, rotation of the key statutory auditor of a PIE); separates audit services from advisory services; and strengthens the independence and importance of audit committees created by PIEs.

Back to top


Lidia Siwik
Protection of creditors of a European economic interest grouping in the form of liability of the grouping’s members
A European economic interest grouping, due to its crossborder and auxiliary nature, the fl exible principles of its fi nancing and the extensive freedom of contractual formation of this structure by the members, justifi es the introduction of legal mechanisms guaranteeing a high level of protection of its creditors. This is achieved mainly by adopting subsidiary liability of the grouping’s members for its liabilities. The members are liable for any debs of a European economic interest grouping (EEIG), both those arising under private law and those under public law, jointly and severally if the liquidation of the grouping is complete or if the grouping fails to make a payment, despite a request being sent within the applicable time limit. The principles of such liability are the same for all groupings, because they are regulated by EU law. Therefore, in this regard, a single standard of creditor protection has been achieved for all EEIGs with registered offi ces in different Member States. Not only can creditors of a grouping satisfy their claims against the grouping itself as a legal entity, but also against the assets of its individual members, regardless of the Member States where they operate and have their registered offi ces.

Back to top


Adrian Dziekan
Right of the authorised signatory to fi le an insolvency motion
The catalogue of entities authorised to fi le insolvency motions concerning legal persons or organisational units not being legal persons to which units statutory law grants legal capacity was regulated in Art. 20(2)(2) of the Act of 28 February 2003 – Insolvency and Bankruptcy Law. On this basis, granting the authorised signatory the right to fi le an insolvency motion concerning the aforementioned entities has caused controversies among legal scholars. The provision in point was amended by the Act of 15 May 2015 – Restructuring Law. Consequently, the right to fi le the motion is also enjoyed by a person who, pursuant to statutory law or the articles of association, has the right to conduct the affairs of the debtor and to represent the debtor. Considering that an authorised signatory’s statutory right covers only the sphere of representation, while the source of his/her authorisation is a unilateral legal transaction, and having regard to the coherence of the legal system, an authorised signatory cannot be one of the entities referred to in the amended provision.

Back to top


Bartosz Kucharski
A voice in the debate on protection of companies’ creditors
The article discusses two issues raised in the papers presented during VII Company Law Forum 2017 in Łódź, namely D&O insurance as a means of protection of companies’ creditors and the formal basis for piercing the corporate veil under the Polish law. According to the author, contrary to the opinions expressed by some legal scholars, D&O insurance may comprise the liability of members of the board of directors in a limited liability company for the company’s debts (Art. 199 of the Polish Code of Commercial Partnerships and Companies). This view may be supported by dogmatic arguments, by the wording of Art. 822(1) of the Polish Civil Code, which defi nes civil liability insurance, and by reasons of legal practice. The basis for piercing the corporate veil in the Polish law should not be seen in the concept of abuse of a legal right (Art. 5 of the Civil Code) which may serve only as a defence. In certain, precisely defi ned, situations the general tort clause (Art. 415 of the Civil Code) can serve as this basis.

Back to top


Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
sekretarz redakcji – Anna Popławska
tel.: + 48 668 618 563
e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (1)

Alina
24-12-2017
Ocena: 5/5
Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty