Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
54,81 54,81
Cena regularna: 60,90
60,90
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińKonkurs PPH
str. 4

Aleksander Chłopecki

str. 4

Jacek Jastrzębski

str. 9

Artur Nowacki

str. 16

Aleksandra Fidali

str. 24

Andrzej Szlęzak

str. 31

Marcin Jagodziński, Agnieszka Guzewicz

str. 35

Marianna Pietruszyńska, Piotr Zimmerman

str. 48

Michał Pyka, Marek Zięba

str. 52
Aleksander Chłopecki
Wykorzystanie konstrukcji umowy ubezpieczenia na rynku finansowym a problem tzw. obejścia prawa
Rynek finansowy i jego instrumenty finansowe są z reguły przedmiotem szerokiej inwencji twórczej uczestników tego rynku, ukierunkowanej przede wszystkim na osiągnięcie dwóch celów: po pierwsze, na "ominięcie" tzw. podatku Belki (zryczałtowanego podatku od zysków kapitałowych), po drugie - na prowadzenie działalności w zakresie zarządzania powierzonymi aktywami poza formą organizacyjną firmy inwestycyjnej. Autor niniejszego artykułu nie potępia ani nie ocenia tego celu, jest on bowiem przejawem zjawisk realizujących określone cele gospodarcze i jednocześnie stanowiących dowód na nadmierną restryktywność rozwiązań ustawowych, które są "obchodzone". Właściwy przedmiot artykułu stanowią te zjawiska, które są stworzone na podstawie formuły umowy ubezpieczenia. Uprzedzając wnioski zawarte w tym tekście, są one umową ubezpieczenia jedynie formalnie ("z nazwy") lub nie są nią w ogóle. Ramy niniejszego artykułu nie pozwolą na pełny opis wskazywanych tu zjawisk gospodarczych, myślę jednak, że mogą stanowić pewien przyczynek do dyskusji nad aktualnością i przystawalnością obecnie obowiązujących przepisów do rzeczywistości gospodarczej.

Początek strony


Jacek Jastrzębski
O unijnym kontekście regulacji informacji poufnych w prawie rynku kapitałowego - dopuszczalność due diligence spółki publicznej
Pierwsza część artykułu zawierała wprowadzenie dotyczące unijnych regulacji informacji poufnych oraz prowadzoną w ich kontekście analizę dotyczącą kwestii zakresu obowiązku informacyjnego oraz dopuszczalności opóźnienia publikacji informacji poufnych. Druga część artykułu jest natomiast poświęcona kwestii dopuszczalności due diligence spółki publicznej w aspekcie udostępniania informacji poufnych potencjalnemu nabywcy akcji. Podobnie, jak kwestie rozważane w pierwszej części artykułu, również to zagadnienie może być rozstrzygane z uwzględnieniem unijnego kontekstu polskich regulacji prawa rynku kapitałowego. Pomocne jest także odwołanie się do doktryny prawa Unii Europejskiej oraz innych porządków prawnych kształtowanych w tym zakresie dyrektywami unijnymi.

Początek strony


Artur Nowacki
Wygaśnięcie mandatu wskutek upływu okresu powołania
Przedmiotem artykułu jest analiza przepisów kodeksu spółek handlowych1 regulujących wygaśnięcie mandatu w organach spółki kapitałowej wskutek upływu okresu, na jaki nastąpiło powołanie. W szczególności niniejszy artykuł ma na celu obronę, zarówno de lege lata, jak i de lege ferenda, tzw. teorii prolongacyjnej.

Początek strony


Aleksandra Fidali
Gwarancja zapłaty w umowie o roboty budowlane
Zagadnienie gwarancji zapłaty w umowie o roboty budowlane zostało ukształtowane stosunkowo niedawno (ustawa z 9.07.2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane znowelizowana ustawą z 8.01.2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny) jako próba rozwiązania problemu niewypłacalności w obrocie budowlanym. Nie przeszkodziło to jednak temu, by stało się ono przedmiotem dogłębnej analizy wielu przedstawicieli doktryny. Dostrzec w niej można różnice w koncepcji istoty gwarancji zapłaty, jej przedmiotowego zakresu, a nawet ścieranie się poglądów w kwestii skutków prawnych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienia poglądów doktryny - nierzadko poprzez ich skonfrontowanie, a także dokonanie oceny zachowania ich aktualności w świetle znowelizowanych przepisów gwarancyjnych i praktyki orzeczniczej.

Początek strony


Andrzej Szlęzak
Polemicznie o skutkach zastrzegania tzw. merger clause
Zdarzało mi się już na tych łamach występować przeciwko poglądom M. Romanowskiego, gdy autor ten głosił tezy budzące - mój oczywiście - sprzeciw. W rolę polemisty wchodzę po raz kolejny, tym razem w związku z publikacją tego autora zamieszczoną w "Przeglądzie Prawa Handlowego" w grudniu 2011 r. Mimo upływu czasu rzecz zasługuje na uwagę, bo stanowisko bronione przez autora nasuwa istotne wątpliwości, a dotyczy kwestii praktycznie doniosłej. Mianowicie wspomniana publikacja przedstawiała pogląd o nader ograniczonej dopuszczalności zastrzegania w umowach poddanych polskiemu prawu tzw. merger clauses, tj. klauzul stanowiących (najczęściej), że postanowienia umowy stanowią całość uzgodnień pomiędzy stronami, zaś wszelkie wcześniejsze ustalenia lub porozumienia uważa się za niebyłe i pozostające bez wpływu na interpretację umowy.

Początek strony


Marcin Jagodziński, Agnieszka Guzewicz
Odpowiedzialność z tytułu wytoczenia nieuzasadnionego powództwa actio pro socio
Wśród instrumentów prawnych, które mają na celu zapobieganie działaniu powoda polegającemu na wytoczeniu powództwa w zamiarze innym niż ochrona prawa podmiotowego, ważną rolę pełni odpowiedzialność z tytułu wniesienia nieuzasadnionego powództwa actio pro socio. De lege lata regulacja przesłanek powyższej odpowiedzialności stwarza ryzyko wykorzystania przez wspólnika jego wyjątkowego uprawnienia, jakim jest niewątpliwie powództwo actio pro socio w celu uzyskania indywidualnych korzyści, sprzecznych z interesem spółki. Autorzy niniejszej publikacji omawiają w pierwszej kolejności sporne w praktyce kwestie o charakterze materialnoprawnym oraz procesowym, a w konsekwencji wysuwają postulaty de lege ferenda, uwzględniając również instytucję kaucji zabezpieczającej.

Początek strony


Marianna Pietruszyńska, Piotr Zimmerman
Trwałość zaprzestania spłaty długów a stan niewypłacalności - powrót do źródła?
Wśród instrumentów prawnych, które mają na celu zapobieganie działaniu powoda polegającemu na wytoczeniu powództwa w zamiarze innym niż ochrona prawa podmiotowego, ważną rolę pełni odpowiedzialność z tytułu wniesienia nieuzasadnionego powództwa actio pro socio. De lege lata regulacja przesłanek powyższej odpowiedzialności stwarza ryzyko wykorzystania przez wspólnika jego wyjątkowego uprawnienia, jakim jest niewątpliwie powództwo actio pro socio w celu uzyskania indywidualnych korzyści, sprzecznych z interesem spółki. Autorzy niniejszej publikacji omawiają w pierwszej kolejności sporne w praktyce kwestie o charakterze materialnoprawnym oraz procesowym, a w konsekwencji wysuwają postulaty de lege ferenda, uwzględniając również instytucję kaucji zabezpieczającej.

Początek strony


Michał Pyka, Marek Zięba
Zasada ochrony praw wspólników mniejszościowych w spółce kapitałowej
Zasada ochrony praw wspólników mniejszościowych stanowi jedną z podstawowych zasad konstrukcyjnych spółki kapitałowej. Uzasadnienia dla jej przyjęcia należy szukać w naturze spółki kapitałowej jako organizacji typu korporacyjnego opartej o współdziałanie różnych kategorii członków w realizacji wspólnego im celu.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


Konkurs PPH
p. 4

Aleksander Chłopecki
 • Making use of the insurance contract structure in financial markets and the problems of so-called "circumvention of the law"
 • p. str. 4

  Jacek Jastrzębski
 • On the European context of Polish regulations on inside information - the admissibility of a due diligence of a publicly listed company
 • p. 9

  Artur Nowacki
 • Expiry of the office due to passage of time
 • p. 16

  Aleksandra Fidali
 • The guarantee of payment in a building works contract
 • p. 24

  Andrzej Szlęzak
 • Effects of stipulating a merger clause - polemical remarks
 • p. 31

  Marcin Jagodziński, Agnieszka Guzewicz
 • Liability for bringing an unjustified actio pro socio action
 • p. 35

  Marianna Pietruszyńska, Piotr Zimmerman
 • Duration of discontinuance in satisfying debts and the state of insolvency - back to the origin?
 • p. 48

  Michał Pyka, Marek Zięba
 • The principle of the minority shareholders' rights protection in the limited liability companies and joint-stock companies
 • p. 52
  Aleksander Chłopecki
  Making use of the insurance contract structure in financial markets and the problems of so-called "circumvention of the law"
  The financial instruments used in financial markets are largely the creative invention of market players and are generally directed at achieving two goals. The first goal is to avoid paying the so-called "Belka tax" (flat-rate capital gains tax). The second is aimed at managing entrusted assets outside the organizational structures of the investment company. The author of this article neither condemns nor evaluates these goals because they are a manifestation of economic phenomena and economic objectives. Moreover, such phenomena are clear evidence that the current law is too restrictive. The actual subject of this article is the phenomena created based on the insurance contract formula. In anticipation of the conclusions contained in this article, they are, from the formal point of view, insurance contracts "by name" only. The scope of this article does not allow for a full description of the economic phenomena indicated, although I believe it can contribute to the discussion concerning the relevance and compatibility of the current law with economic reality.

  Back to top


  Jacek Jastrzębski
  On the European context of Polish regulations on inside information - the admissibility of a due diligence of a publicly listed company
  The first part of the article presented general matters connected with the pro-European interpretation (interpretation ensuring conformity with EU directives) as well as with the consequences of such an interpretation in respect of disclosure of inside information relating only indirectly to the issuer and of the delay of disclosure protecting the legitimate interest of the issuer. This second part deals with issues related to a due diligence of a listed company, meaning providing access to several information on the company to certain potential investors for the purposes of their evaluation on the potential investment. Like in respect of the issues discussed in the first part of the article the European and comparative context can be taken into account in order to resolve questions arising in connection with the due diligence of a listed company.

  Back to top


  Artur Nowacki
  Expiry of the office due to passage of time
  The article analyses competing theories regarding moment of expiry of the office in a company due to passage of time. In particular its aim is to defend an approach where, both under the existing wording of the Commercial Companies Code and de lege ferenda, the appointment into the company's office takes place for a period including, but not limited to, a certain number of financial years, and the term of the office expires on the day of holding the shareholders meeting concerned with approval of the financial statements for the last of these financial years. For this purpose the first financial year shall be included only if appointment was made on the first day of this financial year.

  Back to top


  Aleksandra Fidali
  The guarantee of payment in a building works contract
  The notion of guarantee of payment in a building works contract was created quite recently (act of 9 July 2003 concerning guarantee of payment for building works, revised in the act of 8 January 2010 concerning change of the act - Civil Code). However the fact has not been an obstacle to make it a subject of a deep analysis by many representatives of the doctrine. One may notice differences in the concept of the guarantee of payment, its subject scope and even clashing of ideas involving its legal effects. This article is an attempt to present ideas of the doctrine - many times confronted to each other, as well as the assessment of their updates in view of revised guarantee laws and judicature.

  Back to top


  Andrzej Szlęzak
  Effects of stipulating a merger clause - polemical remarks
  The issue of legal effects of stipulating a merger clause in a contract has been the source of various misunderstandings in the Polish legal writings. Some legal authors, among them M. Romanowski, are of the opinion that such stipulation is not allowed or should be viewed with utmost suspicion, as it may infringe upon the objective promulgated in the Civil Code, namely the need to look for the true intentions of the contracting parties when interpreting the written instrument they signed. In the author's opinion, such views are unfounded. If the parties have specifically agreed on a merger clause, whereby they decided to consider the effects of negotiations and/or prior understandings, unless expressly embodied in a written contract, as non-binding and without consequences for the interpretation of their contract, such agreement should be enforceable in accordance with its terms. Nothing in the Civil Code's provisions prohibits the parties to determine which elements of the context, in which their agreement was formed, should not be taken into account by the interpreter where a dispute as to the contract's meaning arose. In this way, the very task the Civil Code is assigned with may be achieved: to promote the freedom of contract and to give protection to the parties true intentions, not only as far as the contract's substance is concerned, but also as regards the parties expectations as to how their behavior should be treated when the interpreter ascribes meaning to their precontractual conduct. If the parties have agreed that certain elements of the context, in which a written statement was made, should not be taken into account for the purposes of interpreting their contract, such parties' expectations deserve to be protected to the fullest extent allowed by the applicable laws.

  Back to top


  Marcin Jagodziński, Agnieszka Guzewicz
  Liability for bringing an unjustified actio pro socio action
  Among legal instruments that aim to prevent the plaintiff's activity consisting in bringing an action for a purpose other than protecting a legal right, the important role belongs to the liability for bringing an unjustified action actio pro socio. De lege lata requirements of that liability create a risk of abusing by a shareholder his unique power, which is an action actio pro socio, in order to obtain individual benefits contrary to the interests of the company. The Authors of the present article discuss, first of all, questionable issues of a substantive and procedural character, and consequently put forward demands de lege ferenda, taking into consideration the security deposit institution.

  Back to top


  Marianna Pietruszyńska, Piotr Zimmerman
  Duration of discontinuance in satisfying debts and the state of insolvency - back to the origin?
  The Supreme Court adopted the opinion that in the light of presently applicable regulations the state of insolvency appears on condition that the cessation of satisfying debts is durable and refers to the majority of liabilities, what developed divergent comments among representatives of the law doctrine. It should be noticed however that resumption of such interpretation does not destruct the purposes of the bankruptcy proceeding, but may even enable the application of other legal measures, in particular the reorganization proceeding.

  Back to top


  Michał Pyka, Marek Zięba
  The principle of the minority shareholders' rights protection in the limited liability companies and joint-stock companies
  The principle of the minority shareholders' rights protection is one of the main principles of limited liability companies and joint-stock companies. Legal reasoning for its adoption derives from the legal nature of limited liability companies and joint-stock companies as corporate type organizations based on cooperation of different groups of members joined in achieving common aim.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty