Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 2/2013 [246] Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Konkurs PPH
str. 4

Aleksander Chłopecki
 • Wykorzystanie konstrukcji umowy ubezpieczenia na rynku finansowym a problem tzw. obejścia prawa
 • str. 4

  Jacek Jastrzębski
 • O unijnym kontekście regulacji informacji poufnych w prawie rynku kapitałowego - dopuszczalność due diligence spółki publicznej
 • str. 9

  Artur Nowacki
 • Wygaśnięcie mandatu wskutek upływu okresu powołania
 • str. 16

  Aleksandra Fidali
 • Gwarancja zapłaty w umowie o roboty budowlane
 • str. 24

  Andrzej Szlęzak
 • Polemicznie o skutkach zastrzegania tzw. merger clause
 • str. 31

  Marcin Jagodziński, Agnieszka Guzewicz
 • Odpowiedzialność z tytułu wytoczenia nieuzasadnionego powództwa actio pro socio
 • str. 35

  Marianna Pietruszyńska, Piotr Zimmerman
 • Trwałość zaprzestania spłaty długów a stan niewypłacalności - powrót do źródła?
 • str. 48

  Michał Pyka, Marek Zięba
 • Zasada ochrony praw wspólników mniejszościowych w spółce kapitałowej
 • str. 52
  Aleksander Chłopecki
  Wykorzystanie konstrukcji umowy ubezpieczenia na rynku finansowym a problem tzw. obejścia prawa
  Rynek finansowy i jego instrumenty finansowe są z reguły przedmiotem szerokiej inwencji twórczej uczestników tego rynku, ukierunkowanej przede wszystkim na osiągnięcie dwóch celów: po pierwsze, na "ominięcie" tzw. podatku Belki (zryczałtowanego podatku od zysków kapitałowych), po drugie - na prowadzenie działalności w zakresie zarządzania powierzonymi aktywami poza formą organizacyjną firmy inwestycyjnej. Autor niniejszego artykułu nie potępia ani nie ocenia tego celu, jest on bowiem przejawem zjawisk realizujących określone cele gospodarcze i jednocześnie stanowiących dowód na nadmierną restryktywność rozwiązań ustawowych, które są "obchodzone". Właściwy przedmiot artykułu stanowią te zjawiska, które są stworzone na podstawie formuły umowy ubezpieczenia. Uprzedzając wnioski zawarte w tym tekście, są one umową ubezpieczenia jedynie formalnie ("z nazwy") lub nie są nią w ogóle. Ramy niniejszego artykułu nie pozwolą na pełny opis wskazywanych tu zjawisk gospodarczych, myślę jednak, że mogą stanowić pewien przyczynek do dyskusji nad aktualnością i przystawalnością obecnie obowiązujących przepisów do rzeczywistości gospodarczej.

  Początek strony


  Jacek Jastrzębski
  O unijnym kontekście regulacji informacji poufnych w prawie rynku kapitałowego - dopuszczalność due diligence spółki publicznej
  Pierwsza część artykułu zawierała wprowadzenie dotyczące unijnych regulacji informacji poufnych oraz prowadzoną w ich kontekście analizę dotyczącą kwestii zakresu obowiązku informacyjnego oraz dopuszczalności opóźnienia publikacji informacji poufnych. Druga część artykułu jest natomiast poświęcona kwestii dopuszczalności due diligence spółki publicznej w aspekcie udostępniania informacji poufnych potencjalnemu nabywcy akcji. Podobnie, jak kwestie rozważane w pierwszej części artykułu, również to zagadnienie może być rozstrzygane z uwzględnieniem unijnego kontekstu polskich regulacji prawa rynku kapitałowego. Pomocne jest także odwołanie się do doktryny prawa Unii Europejskiej oraz innych porządków prawnych kształtowanych w tym zakresie dyrektywami unijnymi.

  Początek strony


  Artur Nowacki
  Wygaśnięcie mandatu wskutek upływu okresu powołania
  Przedmiotem artykułu jest analiza przepisów kodeksu spółek handlowych1 regulujących wygaśnięcie mandatu w organach spółki kapitałowej wskutek upływu okresu, na jaki nastąpiło powołanie. W szczególności niniejszy artykuł ma na celu obronę, zarówno de lege lata, jak i de lege ferenda, tzw. teorii prolongacyjnej.

  Początek strony


  Aleksandra Fidali
  Gwarancja zapłaty w umowie o roboty budowlane
  Zagadnienie gwarancji zapłaty w umowie o roboty budowlane zostało ukształtowane stosunkowo niedawno (ustawa z 9.07.2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane znowelizowana ustawą z 8.01.2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny) jako próba rozwiązania problemu niewypłacalności w obrocie budowlanym. Nie przeszkodziło to jednak temu, by stało się ono przedmiotem dogłębnej analizy wielu przedstawicieli doktryny. Dostrzec w niej można różnice w koncepcji istoty gwarancji zapłaty, jej przedmiotowego zakresu, a nawet ścieranie się poglądów w kwestii skutków prawnych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienia poglądów doktryny - nierzadko poprzez ich skonfrontowanie, a także dokonanie oceny zachowania ich aktualności w świetle znowelizowanych przepisów gwarancyjnych i praktyki orzeczniczej.

  Początek strony


  Andrzej Szlęzak
  Polemicznie o skutkach zastrzegania tzw. merger clause
  Zdarzało mi się już na tych łamach występować przeciwko poglądom M. Romanowskiego, gdy autor ten głosił tezy budzące - mój oczywiście - sprzeciw. W rolę polemisty wchodzę po raz kolejny, tym razem w związku z publikacją tego autora zamieszczoną w "Przeglądzie Prawa Handlowego" w grudniu 2011 r. Mimo upływu czasu rzecz zasługuje na uwagę, bo stanowisko bronione przez autora nasuwa istotne wątpliwości, a dotyczy kwestii praktycznie doniosłej. Mianowicie wspomniana publikacja przedstawiała pogląd o nader ograniczonej dopuszczalności zastrzegania w umowach poddanych polskiemu prawu tzw. merger clauses, tj. klauzul stanowiących (najczęściej), że postanowienia umowy stanowią całość uzgodnień pomiędzy stronami, zaś wszelkie wcześniejsze ustalenia lub porozumienia uważa się za niebyłe i pozostające bez wpływu na interpretację umowy.

  Początek strony


  Marcin Jagodziński, Agnieszka Guzewicz
  Odpowiedzialność z tytułu wytoczenia nieuzasadnionego powództwa actio pro socio
  Wśród instrumentów prawnych, które mają na celu zapobieganie działaniu powoda polegającemu na wytoczeniu powództwa w zamiarze innym niż ochrona prawa podmiotowego, ważną rolę pełni odpowiedzialność z tytułu wniesienia nieuzasadnionego powództwa actio pro socio. De lege lata regulacja przesłanek powyższej odpowiedzialności stwarza ryzyko wykorzystania przez wspólnika jego wyjątkowego uprawnienia, jakim jest niewątpliwie powództwo actio pro socio w celu uzyskania indywidualnych korzyści, sprzecznych z interesem spółki. Autorzy niniejszej publikacji omawiają w pierwszej kolejności sporne w praktyce kwestie o charakterze materialnoprawnym oraz procesowym, a w konsekwencji wysuwają postulaty de lege ferenda, uwzględniając również instytucję kaucji zabezpieczającej.

  Początek strony


  Marianna Pietruszyńska, Piotr Zimmerman
  Trwałość zaprzestania spłaty długów a stan niewypłacalności - powrót do źródła?
  Wśród instrumentów prawnych, które mają na celu zapobieganie działaniu powoda polegającemu na wytoczeniu powództwa w zamiarze innym niż ochrona prawa podmiotowego, ważną rolę pełni odpowiedzialność z tytułu wniesienia nieuzasadnionego powództwa actio pro socio. De lege lata regulacja przesłanek powyższej odpowiedzialności stwarza ryzyko wykorzystania przez wspólnika jego wyjątkowego uprawnienia, jakim jest niewątpliwie powództwo actio pro socio w celu uzyskania indywidualnych korzyści, sprzecznych z interesem spółki. Autorzy niniejszej publikacji omawiają w pierwszej kolejności sporne w praktyce kwestie o charakterze materialnoprawnym oraz procesowym, a w konsekwencji wysuwają postulaty de lege ferenda, uwzględniając również instytucję kaucji zabezpieczającej.

  Początek strony


  Michał Pyka, Marek Zięba
  Zasada ochrony praw wspólników mniejszościowych w spółce kapitałowej
  Zasada ochrony praw wspólników mniejszościowych stanowi jedną z podstawowych zasad konstrukcyjnych spółki kapitałowej. Uzasadnienia dla jej przyjęcia należy szukać w naturze spółki kapitałowej jako organizacji typu korporacyjnego opartej o współdziałanie różnych kategorii członków w realizacji wspólnego im celu.

  Początek strony


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty