Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 7/2013 [251] Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Łukasz Gasiński
 • Tryb właściwy dla zmiany celu, dla którego została zawiązana spółka akcyjna
 • str. 4

  Paweł Błaszczyk
 • Pojęcie grupy spółek na tle stosunku dominacji i zależności w kodeksie spółek handlowych
 • str. 8

  Jacek Jastrzębski
 • W sprawie odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych
 • str. 15

  Witold Jurcewicz
 • Arbiter jako świadek w postępowaniu sądowym
 • str. 21

  Przemysław Drapała
 • Ustawa o spłacie przez Skarb Państwa roszczeń podwykonawców w sektorze budowlanym - analiza krytyczna
 • str. 27

  Aleksander Maziarz
 • Porozumienia o wymianie informacji w prawie konkurencji UE
 • str. 35

  Aneta Chrząszcz
 • Konsorcjum w zamówieniach publicznych
 • str. 41

  Izabela Szmit
 • Znaczenie dowodu z zeznań świadków w postępowaniu arbitrażowym
 • str. 48

  Jarosław Olesiak, Łukasz Pajor
 • Charakter prawny orzeczenia wydanego na podstawie art. 373 prawa upadłościowego i naprawczego a sankcja nieważności czynności prawnej
 • str. 53
  Łukasz Gasiński
  Tryb właściwy dla zmiany celu, dla którego została zawiązana spółka akcyjna
  Przedmiotem niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie, w jakim trybie dochodzi do zmiany celu spółki akcyjnej. Kwestia ta nie jest wprost uregulowana w kodeksie spółek handlowych i mimo że niezbyt często dochodzi do zmiany celu, dla którego została zawiązana spółka akcyjna, warto się zastanowić, jaki jest obecnie właściwy tryb zmiany celu spółki akcyjnej wskazanego w statucie spółki. Cel, dla którego została powołana spółka akcyjna, ma bowiem istotne znaczenie dla jej funkcjonowania, a w szczególności: (i) stanowi on punkt odniesienia do oceny decyzji podejmowanych przez akcjonariuszy, (ii) dookreśla on interes spółki, (iii) wyznacza on obowiązki organów zarządzających oraz nadzorczych, a tym samym stanowi o ich odpowiedzialności. Konsekwentnie więc zmiana celu, dla którego została zawiązana spółka akcyjna, ma znaczenie zarówno dla samych akcjonariuszy spółki, jak i dla członków jej organów.

  Początek strony


  Paweł Błaszczyk
  Pojęcie grupy spółek na tle stosunku dominacji i zależności w kodeksie spółek handlowych
  Problematyka prawa grup spółek, określanego w literaturze również jako prawo holdingowe lub koncernowe, pozostaje od lat w centrum zainteresowania doktryny i praktyków - zarówno na forum polskim, jak i międzynarodowym. Struktury holdingowe są nieodłącznym elementem współczesnego obrotu gospodarczego, a jednocześnie nie ma zgody co do koncepcji regulacyjnej ich funkcjonowania. W ramach Unii Europejskiej wyraźne jest jednak w ostatnim czasie silne dążenie do przyjęcia określonych norm dotyczących grup spółek, tyle że nie o charakterze pełnej regulacji, jak zwłaszcza w prawie niemieckim, ale w wariancie ograniczonym - w odniesieniu do niektórych tylko zagadnień w tym zakresie (tzw. piecemeal approach). W swoim najnowszym planie działania z 12.12.2012 r. Komisja przychyliła się do dotychczasowych postulatów środowisk naukowych i gospodarczych, wszczynając prace nad prawnym usankcjonowaniem i umożliwieniem realizacji tzw. interesu grupy spółek. Decyzja Komisji jest też istotna z perspektywy polskiego ustawodawstwa, na tle którego trwa ożywiona dyskusja na temat krajowych przepisów dotyczących grup spółek. Wobec perspektywy częściowego choć uregulowania problematyki holdingów w prawie unijnym należy rozważyć, czy obecne polskie - "szczątkowe" w tej mierze - normy kodeksu spółek handlowych, a w szczególności art. 4 § 1 pkt 4 k.s.h. definiujący stosunek dominacji i zależności, mogą stanowić podstawę planowanych regulacji unijnych. Dyskusyjne jest, czy przepis ten można zakwalifikować jako "punkt wyjścia" dla problematyki grup spółek i związanego z nią pojęcia "interesu grupy spółek". Wątpliwości budzi zwłaszcza, czy każdy przejaw stanu dominacji i zależności w rozumieniu powyższych norm powinien legitymować możliwość prowadzenia przez spółki holdingowe jednolitej polityki gospodarczej, nastawionej na realizację wspólnych celów ekonomicznych postrzeganych z - szerszej niż ich jednostkowy interes - perspektywy całej grupy spółek.

  Początek strony


  Jacek Jastrzębski
  W sprawie odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych
  W marcowym numerze "Przeglądu Prawa Handlowego" ukazał się interesujący artykuł A. Opalskiego i K. Oplustila dotyczący zasad odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych. Autorzy trafnie zwracają uwagę na ułomność takiej interpretacji przepisów art. 293 i art. 483 kodeksu spółek handlowych, która de facto uniemożliwia pociągnięcie członków organów do odpowiedzialności odszkodowawczej w większości przypadków naruszenia ich obowiązków wobec spółki. Podzielam krytyczne podejście autorów do dominującej linii orzeczniczej w omawianym obszarze. Sądzę jednak, że zaproponowane przez nich cywilistyczne instrumentarium służące osiągnięciu celu w postaci urealnienia tej odpowiedzialności nie jest właściwe i wymaga polemiki.

  Początek strony


  Witold Jurcewicz
  Arbiter jako świadek w postępowaniu sądowym
  Powołanie arbitra na świadka w postępowaniu sądowym nie zdarza się często, jednak próby takiej nie można całkowicie wykluczyć. W przepisach polskiego prawa nie znajdujemy precyzyjnej regulacji tego zagadnienia. Opierając się na analizie ogólnych przepisów dotyczących powołania świadka w poszczególnych rodzajach postępowań, a także na praktyce stosowanej w innych państwach można dojść do wniosku, że możliwości powołania arbitra jako świadka co do okoliczności, które wystąpiły podczas postępowania arbitrażowego nie można całkowicie wykluczyć. Są jednak takie okoliczności, co do których zeznanie arbitra w charakterze świadka powinno być całkowicie wykluczone. Dotyczy to w szczególności okoliczności, które wystąpiły podczas narady arbitrów. Delikatność tej materii przemawia za tym, aby zagadnienie to zostało w sposób wyraźny uregulowane ustawowo.

  Początek strony


  Przemysław Drapała
  Ustawa o spłacie przez Skarb Państwa roszczeń podwykonawców w sektorze budowlanym - analiza krytyczna
  Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych, która weszła w życie 3.08.2012 r., stanowi kolejny instrument prawny ochrony podwykonawców w sektorze budowlanym. Ustawodawca wprowadził nim ochronę selektywną, objęto nią bowiem jedynie przedsiębiorców (podwykonawców) stanowiących małe i średnie przedsiębiorstwa, uczestniczących w realizacji inwestycji budowlanych na rzecz Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (dalej jako GDDKiA). Jak wynika z przedstawionej poniżej analizy, w ustawie jest zauważalnych kilka mankamentów legislacyjnych, które mogą się przyczynić do dalszego skomplikowania relacji cywilnoprawnych między inwestorami, generalnymi wykonawcami i podwykonawcami. Wprawdzie ten nowy akt prawny dotyczy zaspokajania roszczeń podwykonawców, niemniej jednak zasługuje on z pewnością na uwagę także przedsiębiorców występujących w pozycji wykonawców generalnych. To oni w istocie poniosą ekonomiczne skutki komentowanej regulacji prawnej, bowiem od nich Skarb Państwa, poprzez roszczenia regresowe, będzie odzyskiwał kwoty wypłacone na rzecz podwykonawców.

  Początek strony


  Aleksander Maziarz
  Porozumienia o wymianie informacji w prawie konkurencji UE
  Wymiana informacji pomiędzy konkurującymi ze sobą przedsiębiorstwami może prowadzić zarówno do wielu pozytywnych, jak i negatywnych dla mechanizmu konkurencji skutków. Dzięki otrzymanym od konkurentów informacjom przedsiębiorstwo może ocenić, w jakiej kondycji znajduje się określony rynek i dostosować do niego swoje zachowania. Jednak wymiana informacji może spowodować, że przedsiębiorstwa będą mogły przewidzieć swoje przyszłe zachowania rynkowe. Osiągnięta w ten sposób transparentność rynku powoduje, że przedsiębiorstwa nie będą skłonne do rywalizowania ze sobą, a jedynie do dostosowywania wzajemnie swoich zachowań. Co więcej, w ten sposób jest możliwe ustalenie, czy warunki zawartego przez przedsiębiorstwa kartelu są przestrzegane. Skrajnie odmienne skutki wymiany informacji pomiędzy przedsiębiorstwami powodują, że jest niezbędne poddanie analizie przesłanek decydujących o tym, których informacji wymiana jest zgodna z prawem konkurencji, a których nie.

  Początek strony


  Aneta Chrząszcz
  Konsorcjum w zamówieniach publicznych
  Konsorcjum jest jedną z form współpracy dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, którą oni wybierają, by osiągnąć konkretny cel gospodarczy. W przypadku konsorcjum występującego w zamówieniach publicznych celem jest złożenie przez zainteresowane podmioty oferty przetargowej, pozyskanie zamówienia, zawarcie umowy, a następnie wspólne jej wykonanie. Istnieje wiele zawiłości prawnych dotyczących funkcjonowania konsorcjum w praktyce, w tym także w zamówieniach publicznych. Podstawowym problemem jest określenie podstawy prawnej działania konsorcjum, które warunkuje dalsze rozważania na temat tego rodzaju współpracy. Niniejszy artykuł stanowi próbę odpowiedzi na to pytanie oraz zawiera przedstawienie pozostałych, wybranych przez autorkę, zagadnień dotyczących tej jednej z najczęściej spotykanych form współpracy współwykonawców zamówienia publicznego, jaką jest konsorcjum.

  Początek strony


  Izabela Szmit
  Znaczenie dowodu z zeznań świadków w postępowaniu arbitrażowym
  Duża swoboda stron w kształtowaniu przebiegu postępowania arbitrażowego to jedna z cech arbitrażu, którą bardzo cenią sobie praktycy. Jeżeli strony nie postanowią inaczej, to arbitrzy w celu ustalenia stanu faktycznego sprawy mogą przeprowadzić postępowanie dowodowe w sposób jaki uznają za właściwy. Nie oznacza to jednak ograniczania wniosków dowodowych stron również w zakresie powoływania świadków. Świadkowie mogą odgrywać bardzo ważną rolę w postępowaniu arbitrażowym. Zdarza się, że są naocznymi obserwatorami okoliczności, na podstawie których jest możliwe rozstrzygnięcie sporu. W celu udowodnienia swoich racji strony często przedstawiają arbitrom długie listy osób, które według nich należy przesłuchać. Przeprowadzanie tych dowodów znacznie wydłuża postępowanie, a nie zawsze przybliża arbitrów do rozstrzygnięcia sprawy. Zatem jest ważne, aby arbiter dopuszczając wniosek dowodowy o przesłuchanie świadka dokładnie zbadał okoliczności, jakie mają być wykazane zeznaniami tego świadka, ich znaczenie dla sprawy, a także "przydatność" świadka dla rozstrzygnięcia sporu. Z kolei możliwość złożenia przez świadków zeznań w formie pisemnej przyczynia się do realizacji zasady szybkości oraz optymalizacji kosztów postępowania.

  Początek strony


  Jarosław Olesiak, Łukasz Pajor
  Charakter prawny orzeczenia wydanego na podstawie art. 373 prawa upadłościowego i naprawczego a sankcja nieważności czynności prawnej
  W literaturze prawniczej ocena skutków prawnych orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz zajmowania określonych stanowisk nie doczekała się kompleksowego opracowania. Prezentowane dotychczas stanowiska nie uwzględniają charakteru prawnego norm prawa upadłościowego i naprawczego stanowiących podstawę orzekania zakazu. W szczególności ustalenia wymaga wpływ naruszenia zakazu na ważność czynności prawnych zdziałanych przez adresata postanowienia.

  Początek strony


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty