Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
54,81 54,81
Cena regularna: 60,90
60,90
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińŁukasz Gasiński

str. 4

Paweł Błaszczyk

str. 8

Jacek Jastrzębski

str. 15

Witold Jurcewicz

str. 21

Przemysław Drapała

str. 27

Aleksander Maziarz

str. 35

Aneta Chrząszcz

str. 41

Izabela Szmit

str. 48

Jarosław Olesiak, Łukasz Pajor

str. 53
Łukasz Gasiński
Tryb właściwy dla zmiany celu, dla którego została zawiązana spółka akcyjna
Przedmiotem niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie, w jakim trybie dochodzi do zmiany celu spółki akcyjnej. Kwestia ta nie jest wprost uregulowana w kodeksie spółek handlowych i mimo że niezbyt często dochodzi do zmiany celu, dla którego została zawiązana spółka akcyjna, warto się zastanowić, jaki jest obecnie właściwy tryb zmiany celu spółki akcyjnej wskazanego w statucie spółki. Cel, dla którego została powołana spółka akcyjna, ma bowiem istotne znaczenie dla jej funkcjonowania, a w szczególności: (i) stanowi on punkt odniesienia do oceny decyzji podejmowanych przez akcjonariuszy, (ii) dookreśla on interes spółki, (iii) wyznacza on obowiązki organów zarządzających oraz nadzorczych, a tym samym stanowi o ich odpowiedzialności. Konsekwentnie więc zmiana celu, dla którego została zawiązana spółka akcyjna, ma znaczenie zarówno dla samych akcjonariuszy spółki, jak i dla członków jej organów.

Początek strony


Paweł Błaszczyk
Pojęcie grupy spółek na tle stosunku dominacji i zależności w kodeksie spółek handlowych
Problematyka prawa grup spółek, określanego w literaturze również jako prawo holdingowe lub koncernowe, pozostaje od lat w centrum zainteresowania doktryny i praktyków - zarówno na forum polskim, jak i międzynarodowym. Struktury holdingowe są nieodłącznym elementem współczesnego obrotu gospodarczego, a jednocześnie nie ma zgody co do koncepcji regulacyjnej ich funkcjonowania. W ramach Unii Europejskiej wyraźne jest jednak w ostatnim czasie silne dążenie do przyjęcia określonych norm dotyczących grup spółek, tyle że nie o charakterze pełnej regulacji, jak zwłaszcza w prawie niemieckim, ale w wariancie ograniczonym - w odniesieniu do niektórych tylko zagadnień w tym zakresie (tzw. piecemeal approach). W swoim najnowszym planie działania z 12.12.2012 r. Komisja przychyliła się do dotychczasowych postulatów środowisk naukowych i gospodarczych, wszczynając prace nad prawnym usankcjonowaniem i umożliwieniem realizacji tzw. interesu grupy spółek. Decyzja Komisji jest też istotna z perspektywy polskiego ustawodawstwa, na tle którego trwa ożywiona dyskusja na temat krajowych przepisów dotyczących grup spółek. Wobec perspektywy częściowego choć uregulowania problematyki holdingów w prawie unijnym należy rozważyć, czy obecne polskie - "szczątkowe" w tej mierze - normy kodeksu spółek handlowych, a w szczególności art. 4 § 1 pkt 4 k.s.h. definiujący stosunek dominacji i zależności, mogą stanowić podstawę planowanych regulacji unijnych. Dyskusyjne jest, czy przepis ten można zakwalifikować jako "punkt wyjścia" dla problematyki grup spółek i związanego z nią pojęcia "interesu grupy spółek". Wątpliwości budzi zwłaszcza, czy każdy przejaw stanu dominacji i zależności w rozumieniu powyższych norm powinien legitymować możliwość prowadzenia przez spółki holdingowe jednolitej polityki gospodarczej, nastawionej na realizację wspólnych celów ekonomicznych postrzeganych z - szerszej niż ich jednostkowy interes - perspektywy całej grupy spółek.

Początek strony


Jacek Jastrzębski
W sprawie odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych
W marcowym numerze "Przeglądu Prawa Handlowego" ukazał się interesujący artykuł A. Opalskiego i K. Oplustila dotyczący zasad odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych. Autorzy trafnie zwracają uwagę na ułomność takiej interpretacji przepisów art. 293 i art. 483 kodeksu spółek handlowych, która de facto uniemożliwia pociągnięcie członków organów do odpowiedzialności odszkodowawczej w większości przypadków naruszenia ich obowiązków wobec spółki. Podzielam krytyczne podejście autorów do dominującej linii orzeczniczej w omawianym obszarze. Sądzę jednak, że zaproponowane przez nich cywilistyczne instrumentarium służące osiągnięciu celu w postaci urealnienia tej odpowiedzialności nie jest właściwe i wymaga polemiki.

Początek strony


Witold Jurcewicz
Arbiter jako świadek w postępowaniu sądowym
Powołanie arbitra na świadka w postępowaniu sądowym nie zdarza się często, jednak próby takiej nie można całkowicie wykluczyć. W przepisach polskiego prawa nie znajdujemy precyzyjnej regulacji tego zagadnienia. Opierając się na analizie ogólnych przepisów dotyczących powołania świadka w poszczególnych rodzajach postępowań, a także na praktyce stosowanej w innych państwach można dojść do wniosku, że możliwości powołania arbitra jako świadka co do okoliczności, które wystąpiły podczas postępowania arbitrażowego nie można całkowicie wykluczyć. Są jednak takie okoliczności, co do których zeznanie arbitra w charakterze świadka powinno być całkowicie wykluczone. Dotyczy to w szczególności okoliczności, które wystąpiły podczas narady arbitrów. Delikatność tej materii przemawia za tym, aby zagadnienie to zostało w sposób wyraźny uregulowane ustawowo.

Początek strony


Przemysław Drapała
Ustawa o spłacie przez Skarb Państwa roszczeń podwykonawców w sektorze budowlanym - analiza krytyczna
Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych, która weszła w życie 3.08.2012 r., stanowi kolejny instrument prawny ochrony podwykonawców w sektorze budowlanym. Ustawodawca wprowadził nim ochronę selektywną, objęto nią bowiem jedynie przedsiębiorców (podwykonawców) stanowiących małe i średnie przedsiębiorstwa, uczestniczących w realizacji inwestycji budowlanych na rzecz Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (dalej jako GDDKiA). Jak wynika z przedstawionej poniżej analizy, w ustawie jest zauważalnych kilka mankamentów legislacyjnych, które mogą się przyczynić do dalszego skomplikowania relacji cywilnoprawnych między inwestorami, generalnymi wykonawcami i podwykonawcami. Wprawdzie ten nowy akt prawny dotyczy zaspokajania roszczeń podwykonawców, niemniej jednak zasługuje on z pewnością na uwagę także przedsiębiorców występujących w pozycji wykonawców generalnych. To oni w istocie poniosą ekonomiczne skutki komentowanej regulacji prawnej, bowiem od nich Skarb Państwa, poprzez roszczenia regresowe, będzie odzyskiwał kwoty wypłacone na rzecz podwykonawców.

Początek strony


Aleksander Maziarz
Porozumienia o wymianie informacji w prawie konkurencji UE
Wymiana informacji pomiędzy konkurującymi ze sobą przedsiębiorstwami może prowadzić zarówno do wielu pozytywnych, jak i negatywnych dla mechanizmu konkurencji skutków. Dzięki otrzymanym od konkurentów informacjom przedsiębiorstwo może ocenić, w jakiej kondycji znajduje się określony rynek i dostosować do niego swoje zachowania. Jednak wymiana informacji może spowodować, że przedsiębiorstwa będą mogły przewidzieć swoje przyszłe zachowania rynkowe. Osiągnięta w ten sposób transparentność rynku powoduje, że przedsiębiorstwa nie będą skłonne do rywalizowania ze sobą, a jedynie do dostosowywania wzajemnie swoich zachowań. Co więcej, w ten sposób jest możliwe ustalenie, czy warunki zawartego przez przedsiębiorstwa kartelu są przestrzegane. Skrajnie odmienne skutki wymiany informacji pomiędzy przedsiębiorstwami powodują, że jest niezbędne poddanie analizie przesłanek decydujących o tym, których informacji wymiana jest zgodna z prawem konkurencji, a których nie.

Początek strony


Aneta Chrząszcz
Konsorcjum w zamówieniach publicznych
Konsorcjum jest jedną z form współpracy dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, którą oni wybierają, by osiągnąć konkretny cel gospodarczy. W przypadku konsorcjum występującego w zamówieniach publicznych celem jest złożenie przez zainteresowane podmioty oferty przetargowej, pozyskanie zamówienia, zawarcie umowy, a następnie wspólne jej wykonanie. Istnieje wiele zawiłości prawnych dotyczących funkcjonowania konsorcjum w praktyce, w tym także w zamówieniach publicznych. Podstawowym problemem jest określenie podstawy prawnej działania konsorcjum, które warunkuje dalsze rozważania na temat tego rodzaju współpracy. Niniejszy artykuł stanowi próbę odpowiedzi na to pytanie oraz zawiera przedstawienie pozostałych, wybranych przez autorkę, zagadnień dotyczących tej jednej z najczęściej spotykanych form współpracy współwykonawców zamówienia publicznego, jaką jest konsorcjum.

Początek strony


Izabela Szmit
Znaczenie dowodu z zeznań świadków w postępowaniu arbitrażowym
Duża swoboda stron w kształtowaniu przebiegu postępowania arbitrażowego to jedna z cech arbitrażu, którą bardzo cenią sobie praktycy. Jeżeli strony nie postanowią inaczej, to arbitrzy w celu ustalenia stanu faktycznego sprawy mogą przeprowadzić postępowanie dowodowe w sposób jaki uznają za właściwy. Nie oznacza to jednak ograniczania wniosków dowodowych stron również w zakresie powoływania świadków. Świadkowie mogą odgrywać bardzo ważną rolę w postępowaniu arbitrażowym. Zdarza się, że są naocznymi obserwatorami okoliczności, na podstawie których jest możliwe rozstrzygnięcie sporu. W celu udowodnienia swoich racji strony często przedstawiają arbitrom długie listy osób, które według nich należy przesłuchać. Przeprowadzanie tych dowodów znacznie wydłuża postępowanie, a nie zawsze przybliża arbitrów do rozstrzygnięcia sprawy. Zatem jest ważne, aby arbiter dopuszczając wniosek dowodowy o przesłuchanie świadka dokładnie zbadał okoliczności, jakie mają być wykazane zeznaniami tego świadka, ich znaczenie dla sprawy, a także "przydatność" świadka dla rozstrzygnięcia sporu. Z kolei możliwość złożenia przez świadków zeznań w formie pisemnej przyczynia się do realizacji zasady szybkości oraz optymalizacji kosztów postępowania.

Początek strony


Jarosław Olesiak, Łukasz Pajor
Charakter prawny orzeczenia wydanego na podstawie art. 373 prawa upadłościowego i naprawczego a sankcja nieważności czynności prawnej
W literaturze prawniczej ocena skutków prawnych orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz zajmowania określonych stanowisk nie doczekała się kompleksowego opracowania. Prezentowane dotychczas stanowiska nie uwzględniają charakteru prawnego norm prawa upadłościowego i naprawczego stanowiących podstawę orzekania zakazu. W szczególności ustalenia wymaga wpływ naruszenia zakazu na ważność czynności prawnych zdziałanych przez adresata postanowienia.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


Łukasz Gasiński
 • The procedure for changing the purpose for which a joint-stock company has been formed
 • p. 4

  Paweł Błaszczyk
 • Legal meaning of corporate groups in relation to the state of dominance and dependency in Commercial Companies Code
 • p. 8

  Jacek Jastrzębski
 • On the liability of corporate directors and officers
 • p. 15

  Witold Jurcewicz
 • Arbitrator as a witness in the court proceedings
 • p. 21

  Przemysław Drapała
 • Act on repayment of claims of subcontractors in the building sector - critical opinion
 • p. 27

  Aleksander Maziarz
 • Exchange of information agreements under EU Competition Law
 • p. 35

  Aneta Chrząszcz
 • Consortium in public procurement
 • p. 41

  Izabela Szmit
 • The role of witness evidence in arbitral proceeding
 • p. 48

  Jarosław Olesiak, Łukasz Pajor
 • Legal nature of the ruling issued on the basis of Art. 373 of the Bankruptcy and Reorganisation Law and the invalidity sanction of juridical acts
 • p. 53
  Łukasz Gasiński
  The procedure for changing the purpose for which a joint-stock company has been formed
  This paper attempts to address the question of what is the procedure of changing the corporate purpose (the objects) of a joint stock company. This issue is not explicitly regulated in the Commercial Companies Code and even though it is not often that a change is made to the corporate purpose for which a joint stock company was established, it is worth considering what procedure should currently be followed to correctly change the corporate purpose of a joint stock company, as stated in its statute The corporate purpose for which a joint stock company was established is of material importance for its operations and, in particular, it: (i) serves as a reference point for the assessment of decisions made by the shareholders, (ii) specifies the company's interest more precisely, and (iii) determines the duties of the management and supervisory bodies and simultaneously sets forth their responsibilities and liability. Consequently, a change in the corporate purpose for which a joint stock company was established is of importance for both the shareholders of the company and for the members of its corporate bodies.

  Back to top


  Paweł Błaszczyk
  Legal meaning of corporate groups in relation to the state of dominance and dependency in Commercial Companies Code
  The issue of company groups law, which is often described as holding law or concern law, has long been in the center of practics and doctrine attention - on international and polish level. Although corporate groups - factual and contractual - are business reality and create numerous legal problems, Polish law, as well as in the most of other countries, does not provide for comprehensive regulation in this subject. From that reason there is contemporarily a strong pursuit within European Union to pass specific norms concerning law of groups. In the newest European Commission's Action Plan of 12 December 2012 the Commission approved postulates articulated by the doctrine and entrepreneurs and announced initiating its works on legal recognition of the concept of "group interest". In the light of polish law it is however arguable, whether currently in force Art. 4 § 1 (4) of Commercial Companies Code can be seen as the "starting point" for the possible future corporate groups regulation and the concept of "group interest"

  Back to top


  Jacek Jastrzębski
  On the liability of corporate directors and officers
  The article discusses the concepts and legislative proposals on liability of corporate directors and officers that were presented by A. Opalski and K. Oplustil in their study published in "Commercial Law Review" ("Przegląd Prawa Handlowego") 2013/3. Although sharing those authors' view on a need for enhancing corporate liability, the article presents several arguments against construing this liability based solely on negligence without reference to the duty owed by the officers to the company. A breach of the corporate officers' duties owed by them to the company according to their corporate mandate shall remain the basic prerequisite of their liability, negligence not being an independent case of such a breach but rather an additional prerequisite of liability.

  Back to top


  Witold Jurcewicz
  Arbitrator as a witness in the court proceedings
  Calling an arbitrator as a witness in the court proceedings is not an usual event, however it can not be excluded. There is no precise regulation of this issue in Polish law. Based on the general provisions of Polish law regarding witnesses in different types of legal proceedings as well as on the practice in other jurisdictions the conclusion may be drawn, that the arbitrator may be called as a witness in respect to certain facts that took place during the arbitration proceedings. However there are issues with respect to which such possibility should be entirely excluded. It refers in particular to the facts which took place during the deliberations of the arbitral tribunal. This sensitive issue should be more expressly regulated by Polish law.

  Back to top


  Przemysław Drapała
  Act on repayment of claims of subcontractors in the building sector - critical opinion
  The Act of 28 June 2012 on Repayment of Certain Unsatisfied Receivables of Entrepreneirs Arising out of Completion of Public Contracts, which came into force on 3 August 2012 constitutes yet another legal instrument to protect subcontractors in the building sector. The legislator introduced here selective protection as only entrepreneurs (subcontractors) which are small or medium-sized enterprises and participate in completion of building projects for the benefit of the State Treasury - the General Directorate for National Roads and Motorways are embraced by it. On the basis of the above analysis, a conclusion can be drawn that there are some legislative weaknesses in the Act which may contribute to increasing the complexity of civil law relationships between investors, general contractors and subcontractors. This new legislative instrument concerns, on the one hand, the satisfaction of claims of subcontractors, but on the other hand it deserves to be considered also by the entrepreneurs acting in the capacity of general contractors. It is them that will eventually bear the economic consequences of the commented legal regulation, because it is from them that the State Treasury will recover the amounts paid for the benefit of the subcontractors through recourse claims.

  Back to top


  Aleksander Maziarz
  Exchange of information agreements under EU Competition Law
  Exchange of information between competing companies can lead to many positive and negative effects for the mechanism of competition. With the information obtained from competitors the company can determine in what condition is the particular market and adopt its behavior to such conditions. However, the exchange of information may result that companies will be able to predict their future market behaviors. In such way transparency of the market is acheved which means that companies will be reluctant to compete and only will adapt their behavior to each other. Moreover, in this way, it is possible to determine whether the conditions set out by the cartel are respected. Different effects of the exchange of information between companies make it necessary to analyze the conditions that determine which information exchange is compatible with competition law, and which is not.

  Back to top


  Aneta Chrząszcz
  Consortium in public procurement
  Consortium is one of the forms of cooperation between two or more independent entrepreneurs, which they choose in order to achieve exact economic aim. The aim of consortium in public procurement is making a tender offer by interested subjects, acquiring tender, entering into a contract and its joint execution. There are many legal complexities concerning the functioning of consortium in practice as well as public procurement. The basic problem is determining the legal basis of how consortium functions, which conditions further deliberations on this type of cooperation. This article is not only an attempt to answer this question, but it also includes the presentation of the remaining problems concerning consortium being one of the most frequently encountered forms of cooperation between entrepreneurs who want together to perform a public contract.

  Back to top


  Izabela Szmit
  The role of witness evidence in arbitral proceeding
  One of the main features of the arbitration that is highly valued by the practitioners is the freedom of the parties in determining the arbitral proceedings. Unless the parties agree otherwise the arbitrators to establish the facts of the case may conduct the evidentiary proceedings in the manner they consider appropriate. It does not mean however the limitation of the parties' evidentiary motions including the motions for witness' evidence. The witnesses may play an important role in the arbitral proceedings. It happens that they are eyewitnesses of the circumstances on which the settlement of the dispute is grounded. To prove their rights the parties often present the arbitrators with the long lists of witnesses that according to their belief should be examined. Conducting such evidences considerably prolongs the proceedings and not always brings the arbitrators to closer settlement of the case. Therefore it is important that the arbitrator, admitting the evidentiary motion for witness questioning, thoroughly considered both the circumstances the witness is to testify on and their importance for the case, and also 'usefulness' of the witness's testimony for the settlement of the dispute. On the other hand the possibility of placing written witness' statements contributes to the rule of conducting the arbitration in an expeditious and cost-effective manner.

  Back to top


  Jarosław Olesiak, Łukasz Pajor
  Legal nature of the ruling issued on the basis of Art. 373 of the Bankruptcy and Reorganisation Law and the invalidity sanction of juridical acts
  The essay refers to legal consequences of court's decision on the prohibition of running business activity and taking given positions. The nature of abovementioned ruling leads to the conclusion that the violation of prohibition expressed in the decision does not result in invalidity sanction of juridical acts conducted in spite of the prohibition. In authors' opinion the Art. 373 of the Bankruptcy and Reorganisation Law shall be perceived only as the source of court's competence to issue the decision. Due to the constitutive character of the decision juridical acts conducted by the addressee of the prohibition cannot be treated as contrary to the statute.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty