Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
62,10 62,10
Cena regularna: 69,00
69,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińJoanna Dominowska

str. 4

Paweł Mazur

str. 10

Izabela Jackowska

str. 16

Piotr Górecki

str. 22

Bartłomiej Nowak-Górski

str. 28

Dawid Buszmak

str. 40

Piotr Fik, Piotr Staszczyk

str. 48

Michał Przychoda

str. 53

Joanna Dominowska
Reprezentacja fundacji w stosunkach z jej zarządem
Jedynym wymaganym przez przepisy prawa organem, który musi być powołany w fundacji, jest zarząd. Oprócz tego statut może wprost powoływać lub przewidywać powołanie innych organów. Nad fundacją sprawowany jest również nadzór zewnętrzny, państwowy - właściwego ministra i starosty. W artykule przedstawiono możliwe problemy, które mogą powstać w związku z brakiem w fundacji wewnętrznego, obligatoryjnego drugiego organu, o kompetencjach przede wszystkim nadzorczych, ale także związanych z reprezentacją fundacji w stosunkach z zarządem. W ramach obowiązującego porządku prawnego, w szczególności na podstawie art. 39 i 103 kodeksu cywilnego wskazano również możliwe rozwiązania kwestii reprezentacji fundacji w stosunkach prawnych z jej zarządem. W niniejszym artykule podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy zewnętrzny nadzór państwowy, a w szczególności obowiązek składania i upubliczniania przez fundację corocznych sprawozdań z działalności oraz możliwość uchylenia przez sąd uchwał zarządu i zawieszenia go w pełnieniu obowiązków, stanowią de lege lata skuteczne instrumenty wprowadzające ochronę fundacji w sytuacji konfliktu jej interesów z partykularnymi interesami członków jej zarządu.

Początek strony


Paweł Mazur
Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedsiębiorstwa w przypadku transakcji w formule share deal
W przypadku zbycia przedsiębiorstwa w drodze transakcji w formule share deal faktycznym przedmiotem sprzedaży są udziały lub akcje osoby prawnej prowadzącej przedsiębiorstwo. Wyklucza to możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedsiębiorstwa - nie ma bowiem wyraźnych podstaw ustawowych do przełamania zasady, że rękojmia dotyczy wad rzeczy sprzedanej. Zakres ochrony prawnej nabywcy przedsiębiorstwa dokonującego transakcji w formule share deal nie powinien być jednak węższy od tego, który przysługuje podmiotowi dokonującemu transakcji w formule asset deal (w drodze nabycia zespołu składników materialnych i niematerialnych składających się na przedsiębiorstwo). Oba typy transakcji są bowiem ekwiwalentne z ekonomicznego punktu widzenia. Rozwiązaniem tego problemu mogłoby być posłużenie się metodą analogii legis.

Początek strony


Izabela Jackowska
Opóźnienie informacji poufnej a restrukturyzacja spółki publicznej
Dnia 3.07.2016 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Market Abuse Regulation, dalej jako rozporządzenie MAR). Jest to regulacja wprowadzająca istotne zmiany m.in. w zakresie obowiązków informacyjnych i postępowania z informacjami poufnymi, w tym również w zakresie procedury opóźniania przekazania do wiadomości publicznej informacji poufnej (dalej opóźnianie informacji poufnej). Zaostrzone przez rozporządzenie MAR standardy postępowania z informacjami poufnymi, niedookreśloność przepisów i całkowite przerzucenie odpowiedzialności za dopuszczalność skorzystania z prawa do opóźnienia informacji poufnej wiążą się dla emitentów z dużym ryzykiem. Przykład złożenia przez spółkę zagrożoną niewypłacalnością wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego pokazuje, jak problematyczna może być wykładnia i praktyczne stosowanie nowych przepisów w rzeczywistości, w której funkcjonują emitenci.

Początek strony


Piotr Górecki
Konstrukcja prawna i działalność funduszy sekurytyzacyjnych
Fundusze sekurytyzacyjne, czyli typ funduszy inwestycyjnych zamkniętych, których głównym przedmiotem działalności jest lokowanie aktywów w wierzytelności lub prawa do świadczeń z wierzytelności, zyskują coraz większe znaczenie w obrocie gospodarczym. Jest to wynikiem cech właściwych funduszom inwestycyjnym w ogólności (zwłaszcza zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych), cech właściwych funduszom sekurytyzacyjnym, czyli korzystnym skutkom rachunkowo-podatkowym wynikających z procesu sekurytyzacji oraz osiąganych przez nie wysokich stóp zwrotu z inwestycji. Fundusze sekurytyzacyjne wyróżniają się znaczną odrębnością na tle pozostałych funduszy. Jest ona wynikiem atypowego i wąsko zakreślonego przez ustawodawcę przedmiotu lokat, czyli wierzytelności, z reguły wobec osób fizycznych. Tak szczególny rodzaj inwestycji implikuje swoiste, nieznane pozostałym funduszom inwestycyjnym, problemy prawne, powoduje także konieczność legislacyjnego dostosowania konstrukcji funduszu sekurytyzacyjnego, aby umożliwić mu realizację celów inwestycyjnych.

Początek strony


Bartłomiej Nowak-Górski
Swoboda kreowania akcji uprzywilejowanych i uprawnień osobistych w spółkach akcyjnych
W dotychczasowych rozważaniach doktrynalnych granice swobody kreowania akcji uprzywilejowanych i uprawnień osobistych wyznaczane były głównie przez pryzmat zasady jednakowego traktowania akcjonariuszy. Jakkolwiek zasada wyrażona w art. 20 kodeksu spółek handlowych stanowi ważne źródło warunkujące dopuszczalność stosowania obu instytucji różnicujących pozycje akcjonariuszy w spółce, nie wyczerpuje ona katalogu tych ograniczeń. Wydaje się bowiem, że można ich także poszukiwać wśród zasad wyznaczających naturę spółki czy wśród przesłanek uchylenia uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Celem niniejszego artykułu jest w związku z powyższym identyfikacja szerszego spektrum ograniczeń swobody kreowania akcji uprzywilejowanych i uprawnień osobistych, jak również odtworzenie granic tej swobody z zastosowaniem systematyki opartej na dwóch etapach poprzedzających przyznanie preferencji.

Początek strony


Dawid Buszmak
Regulacja odpowiedzialności odszkodowawczej członków zarządu z perspektywy zasad ładu korporacyjnego - uwagi polemiczne
W październikowym numerze Przeglądu Prawa Handlowego ukazał się artykuł A. Chełkowskiej, w którym Autorka poddała zdecydowanej krytyce stan obecnej dyskusji nad kształtem odpowiedzialności odszkodowawczej członków zarządu spółek kapitałowych, stwierdzając, że przyjęcie któregokolwiek z prezentowanych w literaturze stanowisk niesie negatywne konsekwencje. Tak kategoryczne, aczkolwiek - jak się wydaje - nie do końca uprawnione stwierdzenie prowadzi Autorkę do konkluzji o potrzebie przyjęcia w prawie polskim założeń koncepcji biznesowej oceny sytuacji (dalej również jako business judgement rule, BJR), ale także o tym, że de lege lata brak podstaw normatywnych do stosowania tej koncepcji w prawie polskim i sytuacja ta wymaga interwencji ustawodawcy, poprzez wyraźne "zadekretowanie" założeń wspomnianej koncepcji w przepisach ustawy. Wydaje się jednak, że większość postulatów zgłaszanych przez Autorkę można osiągnąć drogą prawidłowej wykładni obecnie obowiązujących przepisów prawa. Chociaż samo odwołanie się do kategorii business judgement rule zasługuje na pełną aprobatę, to niestety należy wskazać, że wywód Autorki oparty jest na pewnych nieporozumieniach, uproszczonych supozycjach oraz niepełnej analizie dotychczasowego stanu dyskusji prowadzonej w literaturze prawa handlowego. Autorka bezzasadnie ogranicza koncepcję BJR do funkcjonowania systemu domniemań, podczas gdy koncepcja biznesowej oceny sytuacji jest narzędziem daleko bardziej złożonym, którego istotą jest przyznanie menedżerowi szerokiego zakresu swobody decyzyjnej co do merytorycznej treści podejmowanych rozstrzygnięć gospodarczych (co do meritum decyzji). Zasadniczą kwestią jest pominięcie zaprezentowanego w literaturze poglądu, który rozwiązuje znaczną część problemów, na które wskazuje A. Chełkowska. Autorka pomija też zupełnie nowe tendencje występujące w orzecznictwie Sądu Najwyższego, co sprawia, że jej wywody tracą na aktualności. Ponadto, należy wskazać, że entuzjastyczne nastawienie do anglosaskiej koncepcji orzeczniczej BJR nie może przysłaniać nieodzownej konieczności prawidłowej interpretacji pojęć i konstrukcji prawnych występujących w obecnie obowiązującym prawie polskim. Trafnemu spostrzeżeniu A. Chełkowskiej, zgodnie z którym odpowiedzialność odszkodowawcza jest w systemie ładu korporacyjnego swoistym ultima ratio (pierwotną reakcją na wadliwe wykonywanie zarządu powinno być pociągnięcie do odpowiedzialności organizacyjnej - pozbawienie mandatu), towarzyszy całkowite pominięcie kwestii odpowiedzialności prawnokarnej menedżerów, która z natury jest zdecydowanie bardziej dolegliwa i jeszcze głębiej ingeruje w sferę praw i wolności jednostki, co prowadzi do chybionej supozycji, jakoby odpowiedzialność odszkodowawcza była najsilniejszym środkiem ingerencji organów państwa (sądu) w stosunki spółki.

Początek strony


Piotr Fik, Piotr Staszczyk
Kolejny wymóg formalny pozwu - oświadczenie o próbie pozasądowego rozwiązania sporu
Nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego dokonaną ustawą z 10.09.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów dodano pkt 3 do art. 187 § 1 k.p.c. (zmiana weszła w życie 1.01.2016 r.). Zgodnie z jego brzmieniem pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a ponadto zawierać informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia. Regulacja ta - jak pokazuje praktyka (pomimo stosunkowo krótkiego okresu stosowania przepisu art. 187 § 1 k.p.c. w znowelizowanym brzmieniu) - powoduje rozbieżności interpretacyjne szczególnie w ocenie sądów, zaś ocena zasadności oraz celowości dokonanej nowelizacji w przedmiotowym zakresie może budzić wątpliwości.

Początek strony


Michał Przychoda
Francuska spółka akcyjna uproszczona (SAS)
Ewolucja w prawie spółek jest zjawiskiem nieustannym. Co jakiś czas dochodzi jednak do prawdziwej rewolucji. Tak było w 1892 r., kiedy ustawodawca niemiecki wprowadził do swojego porządku prawnego zupełnie nowy typ spółki kapitałowej - spółkę z o.o., przejętą następnie przez inne państwa, w tym Polskę. Do ostatniej rewolucji spółkowej doszło 100 lat później we Francji. W 1994 r. tamtejsza rodzina spółek kapitałowych zyskała nowego członka - uproszczoną spółkę akcyjną (franc. société par actions simplifiée, w skrócie SAS). W ramach swobodnego przepływu idei, tak jak kiedyś przepisy niemieckie, rozwiązania znad Sekwany rozpoczęły migrację do innych państw Unii Europejskiej. Podobny typ spółki można założyć na Słowacji czy w Luxemburgu, trwają prace nad jego wprowadzeniem w naszym kraju. Zasadne wydaje się zatem omówienie rozwiązań francuskich, które coraz silniej inspirują obce prawodawstwa.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


Joanna Dominowska
 • Representing a foundation in relationships with its management board
 • p. 4

  Paweł Mazur
 • Liability under statutory warranty for physical defects of an enterprise in case of share deal transactions
 • p. 10

  Izabela Jackowska
 • Delay of disclosure of inside information and restructuring of public company
 • p. 16

  Piotr Górecki
 • Legal structure and activities of securitization funds
 • p. 22

  Bartłomiej Nowak-Górski
 • Shareholders' discretion in creating preferred shares and personal rights in joint-stock companies
 • p. 28

  Dawid Buszmak
 • Regulation of the civil liability of management board members from the perspective of corporate governance - polemic remarks
 • p. 40

  Piotr Fik, Piotr Staszczyk
 • Another formal requirement of a statement of claim: declaration concerning the attempt at extrajudicial dispute resolution
 • p. 48

  Michał Przychoda
 • French simplified joint stock company (SAS)
 • p. 53


  Joanna Dominowska
  Representing a foundation in relationships with its management board
  The issue of representing a foundation in the relationships with the members of its management board is not regulated by the law, nor has it ever attracted greater interest in literature so far. This should not be the case, because it is a problem that applies to all foundations. This article indicates the possibilities,available within the framework of applicable laws,of the management board acting itself, as well as the optional possibilities of resolving the problem of concluding transactions with oneself by the establishment of another body in the foundation and providing it with the powers to act in the name and on the behalf of the foundation in the relationship with the management board or disputes with the board. The article also presents the effects of the management board acting in excess of its statutory powers and bypassing the requirements indicated only in an internal instrument: the articles of association.

  Back to top


  Paweł Mazur
  Liability under statutory warranty for physical defects of an enterprise in case of share deal transactions
  Transactions in the form of an asset deal or a share deal are equivalent from the commercial point of view in that both kinds lead to the purchase of enterprise. Therefore,in both cases the purchaser should be granted the same level of legal protection. However, under the Polish law the statutory warranty for defects of an enterprise is available only to the purchaser making an asset deal. There are no express provisions allowing to pursue claims arising from statutory warranty for defects of an enterprise run by the company whose shares are purchased in a share deal. The author argues that this loophole could be fi lled in the form of a statutory analogy (analogia legis) in cases when the purchase of shares leads in practice to the purchase of an enterprise run by the company.

  Back to top


  Izabela Jackowska
  Delay of disclosure of inside information and restructuring of public company
  On 3 July 2016, the provisions of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (Market Abuse Regulation,MAR) entered into force. This is a regulation which introduces significant changes, e.g. in the area of information duties and treatment of inside information, including also to the extent of the procedure of delaying the disclosure of inside information. The fact that MAR introduced stricter standards of treatment of inside information, the vagueness of provisions and shifting all the liability for the permissibility of taking advantage of the right to delay the disclosure of confidential information involve considerable risk for issuers. An example of a company on the verge of insolvency filing an application for the initiation of restructuring proceedings shows how problematic it is to interpret and apply in practice the new provisions in the reality in which issuers operate.

  Back to top


  Piotr Górecki
  Legal structure and activities of securitization funds
  The article is an overview of the most essential issues connected with the operation of securitization funds and their legal construction. It demonstrates the peculiarities of these funds resulting from the specifi c object of their investments,that is, receivables. The article looks into the matter of the form in which the securitization funds may operate as well as, to the necessary extent, securitization as an economic and legal phenomenon. Furthermore, it analyses the issues and problems connected with the assets and activities of securitization funds, describing the rights reserved to these funds and typical agreements concluded by them in the course of their operation. The article also presents the legal structure of securitization funds and how it is dissimilar to other investment funds, which results from the need to rely on a third party - the servicer - as for their investment objectives.

  Back to top


  Bartłomiej Nowak-Górski
  Shareholders' discretion in creating preferred shares and personal rights in joint-stock companies
  The article touches on an essential problem concerning the boundaries of differentiating against particular shareholders in an area unregulated directly by the lawmaker. In order to outline the boundaries of shareholders' discretion several factors influencing the attribution of preference to particular stockholders, not limited to the principal of equal treatment,were identified. An outline of the boundaries of shareholder discretion was ultimately accomplished by means of a method based on two stages of creating share preference - with the first stage based on an abstract, or model approach to the instrument providing preference, specifying its scope and intensity, and with - the second stage reduced to examining whether or not a so defi ned instrument may be applied to a real-life situation. This method allowed to assign fundamental sources of limitations of shareholders' discretion in creating preferred shares and personal rights, to distinct stages of their creation, clarifying the essence of statutory limitations. Given the character of the issues considered, the boundaries of shareholders' discretion will always be blurry,and their precise reconstruction, will require further deliberations on case level. Nonetheless the proposals presented in this article reveal the lawmaker's intentions within the scope discussed, mitigating the risk of challenging particular cases of establishing share preference or personal rights effectively before the court.

  Back to top


  Dawid Buszmak
  Regulation of the civil liability of management board members from the perspective of corporate governance - polemic remarks
  The author of this article suggests that a proper interpretation of the current Polish regulation of the liability of members of the management board (strict division between illegality and fault, combined with the 'broader' understanding of the prerequisite of 'breach of the law or the articles of association of the company', which may in particular mean a breach of a general duty of conducting the company's affairs and representing the company) enables using the majority of premises of the business judgement rule without the need for any legislative changes. It should be pointed out that there is no obstacle to a 'creative' interpretation of the business judgement rule and an adaptation of this doctrine to the Polish legal and economic conditions. The business judgement rule may function in the Polish legal system as a kind of 'judicial doctrine', which may be even more effective than introducing new provisions of law in this field. It is necessary to criticize the reduction of the BJR only to the specific rules on the burden of proof. The author of this article points out that the most important elements of BJR are: (I) concentration on the procedure (process) of making the business decision; (II) reduction of the state of the judge's knowledge to the moment and situation of time when the business decision was made by the board member; and (III)giving the members of the management board a wide range of discretionary powers. The general rules on the burden of proof combined with the abovementioned way of interpreting the regulations on civil liability of management board members enable the creation of a wide and sufficient sphere of 'safe harbour'. This 'safe harbour' should not be further enlarged due to the danger that the civil liability of managers will be replaced with criminal liability, which may have a negative impact on corporate governance and on the economy.

  Back to top


  Piotr Fik, Piotr Staszczyk
  Another formal requirement of a statement of claim: declaration concerning the attempt at extrajudicial dispute resolution
  This article presents the theoretical and practical implications of an amended regulation concerning the formal requirements pertaining to a statement of claim. The authors deal with the new Art. 187(1)(3) of the Code of Civil Procedure, pointing at numerous practical doubts and fears, as well as present their own point of view. The authors focus particularly on the practical interpretation and application of Art. 187(1)(3) of the Code of Civil Procedure by indicating various ways in which this regulation can be construed. In the subsequent part of this article, the authors point out the sanction in case of violating the regulation in point and the possibility of returning the procedural document. In the concluding remarks of this article, the authors attempt to evaluate the discussed regulation not only from the theoretical point of view, but predominantly from the practical one.

  Back to top


  Michał Przychoda
  French simplified joint stock company (SAS)
  The author discusses the French simplified joint-stock company (société par actions simplifiée - SAS). In his view, the introduction of SAS into the French legal system was a revolutionary step in European company law. Despite its name, this new type of company is not merely a simplification of a joint-stock company; it is a legal structure significantly different from other companies - also through concise regulations and the far-reaching freedom of contract. The author tries to describe the advantages and disadvantages of this state of affairs, while indicating the key features of SAS and the assumptions by which the legislator was guided in creating them.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2021 [349]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty