Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 2/2017 [294) Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Joanna Dominowska
 • Reprezentacja fundacji w stosunkach z jej zarządem
 • str. 4

  Paweł Mazur
 • Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedsiębiorstwa w przypadku transakcji w formule share deal
 • str. 10

  Izabela Jackowska
 • Opóźnienie informacji poufnej a restrukturyzacja spółki publicznej
 • str. 16

  Piotr Górecki
 • Konstrukcja prawna i działalność funduszy sekurytyzacyjnych
 • str. 22

  Bartłomiej Nowak-Górski
 • Swoboda kreowania akcji uprzywilejowanych i uprawnień osobistych w spółkach akcyjnych
 • str. 28

  Dawid Buszmak
 • Regulacja odpowiedzialności odszkodowawczej członków zarządu z perspektywy zasad ładu korporacyjnego - uwagi polemiczne
 • str. 40

  Piotr Fik, Piotr Staszczyk
 • Kolejny wymóg formalny pozwu - oświadczenie o próbie pozasądowego rozwiązania sporu
 • str. 48

  Michał Przychoda
 • Francuska spółka akcyjna uproszczona (SAS)
 • str. 53


  Joanna Dominowska
  Reprezentacja fundacji w stosunkach z jej zarządem
  Jedynym wymaganym przez przepisy prawa organem, który musi być powołany w fundacji, jest zarząd. Oprócz tego statut może wprost powoływać lub przewidywać powołanie innych organów. Nad fundacją sprawowany jest również nadzór zewnętrzny, państwowy - właściwego ministra i starosty. W artykule przedstawiono możliwe problemy, które mogą powstać w związku z brakiem w fundacji wewnętrznego, obligatoryjnego drugiego organu, o kompetencjach przede wszystkim nadzorczych, ale także związanych z reprezentacją fundacji w stosunkach z zarządem. W ramach obowiązującego porządku prawnego, w szczególności na podstawie art. 39 i 103 kodeksu cywilnego wskazano również możliwe rozwiązania kwestii reprezentacji fundacji w stosunkach prawnych z jej zarządem. W niniejszym artykule podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy zewnętrzny nadzór państwowy, a w szczególności obowiązek składania i upubliczniania przez fundację corocznych sprawozdań z działalności oraz możliwość uchylenia przez sąd uchwał zarządu i zawieszenia go w pełnieniu obowiązków, stanowią de lege lata skuteczne instrumenty wprowadzające ochronę fundacji w sytuacji konfliktu jej interesów z partykularnymi interesami członków jej zarządu.

  Początek strony


  Paweł Mazur
  Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedsiębiorstwa w przypadku transakcji w formule share deal
  W przypadku zbycia przedsiębiorstwa w drodze transakcji w formule share deal faktycznym przedmiotem sprzedaży są udziały lub akcje osoby prawnej prowadzącej przedsiębiorstwo. Wyklucza to możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedsiębiorstwa - nie ma bowiem wyraźnych podstaw ustawowych do przełamania zasady, że rękojmia dotyczy wad rzeczy sprzedanej. Zakres ochrony prawnej nabywcy przedsiębiorstwa dokonującego transakcji w formule share deal nie powinien być jednak węższy od tego, który przysługuje podmiotowi dokonującemu transakcji w formule asset deal (w drodze nabycia zespołu składników materialnych i niematerialnych składających się na przedsiębiorstwo). Oba typy transakcji są bowiem ekwiwalentne z ekonomicznego punktu widzenia. Rozwiązaniem tego problemu mogłoby być posłużenie się metodą analogii legis.

  Początek strony


  Izabela Jackowska
  Opóźnienie informacji poufnej a restrukturyzacja spółki publicznej
  Dnia 3.07.2016 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Market Abuse Regulation, dalej jako rozporządzenie MAR). Jest to regulacja wprowadzająca istotne zmiany m.in. w zakresie obowiązków informacyjnych i postępowania z informacjami poufnymi, w tym również w zakresie procedury opóźniania przekazania do wiadomości publicznej informacji poufnej (dalej opóźnianie informacji poufnej). Zaostrzone przez rozporządzenie MAR standardy postępowania z informacjami poufnymi, niedookreśloność przepisów i całkowite przerzucenie odpowiedzialności za dopuszczalność skorzystania z prawa do opóźnienia informacji poufnej wiążą się dla emitentów z dużym ryzykiem. Przykład złożenia przez spółkę zagrożoną niewypłacalnością wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego pokazuje, jak problematyczna może być wykładnia i praktyczne stosowanie nowych przepisów w rzeczywistości, w której funkcjonują emitenci.

  Początek strony


  Piotr Górecki
  Konstrukcja prawna i działalność funduszy sekurytyzacyjnych
  Fundusze sekurytyzacyjne, czyli typ funduszy inwestycyjnych zamkniętych, których głównym przedmiotem działalności jest lokowanie aktywów w wierzytelności lub prawa do świadczeń z wierzytelności, zyskują coraz większe znaczenie w obrocie gospodarczym. Jest to wynikiem cech właściwych funduszom inwestycyjnym w ogólności (zwłaszcza zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych), cech właściwych funduszom sekurytyzacyjnym,czyli korzystnym skutkom rachunkowo-podatkowym wynikających z procesu sekurytyzacji oraz osiąganych przez nie wysokich stóp zwrotu z inwestycji. Fundusze sekurytyzacyjne wyróżniają się znaczną odrębnością na tle pozostałych funduszy. Jest ona wynikiem atypowego i wąsko zakreślonego przez ustawodawcę przedmiotu lokat,czyli wierzytelności, z reguły wobec osób fizycznych. Tak szczególny rodzaj inwestycji implikuje swoiste, nieznane pozostałym funduszom inwestycyjnym, problemy prawne, powoduje także konieczność legislacyjnego dostosowania konstrukcji funduszu sekurytyzacyjnego, aby umożliwić mu realizację celów inwestycyjnych.

  Początek strony


  Bartłomiej Nowak-Górski
  Swoboda kreowania akcji uprzywilejowanych i uprawnień osobistych w spółkach akcyjnych
  W dotychczasowych rozważaniach doktrynalnych granice swobody kreowania akcji uprzywilejowanych i uprawnień osobistych wyznaczane były głównie przez pryzmat zasady jednakowego traktowania akcjonariuszy. Jakkolwiek zasada wyrażona w art. 20 kodeksu spółek handlowych stanowi ważne źródło warunkujące dopuszczalność stosowania obu instytucji różnicujących pozycje akcjonariuszy w spółce, nie wyczerpuje ona katalogu tych ograniczeń. Wydaje się bowiem, że można ich także poszukiwać wśród zasad wyznaczających naturę spółki czy wśród przesłanek uchylenia uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Celem niniejszego artykułu jest w związku z powyższym identyfikacja szerszego spektrum ograniczeń swobody kreowania akcji uprzywilejowanych i uprawnień osobistych, jak również odtworzenie granic tej swobody z zastosowaniem systematyki opartej na dwóch etapach poprzedzających przyznanie preferencji.

  Początek strony


  Dawid Buszmak
  Regulacja odpowiedzialności odszkodowawczej członków zarządu z perspektywy zasad ładu korporacyjnego - uwagi polemiczne
  W październikowym numerze Przeglądu Prawa Handlowego ukazał się artykuł A. Chełkowskiej, w którym Autorka poddała zdecydowanej krytyce stan obecnej dyskusji nad kształtem odpowiedzialności odszkodowawczej członków zarządu spółek kapitałowych, stwierdzając, że przyjęcie któregokolwiek z prezentowanych w literaturze stanowisk niesie negatywne konsekwencje. Tak kategoryczne, aczkolwiek - jak się wydaje - nie do końca uprawnione stwierdzenie prowadzi Autorkę do konkluzji o potrzebie przyjęcia w prawie polskim założeń koncepcji biznesowej oceny sytuacji (dalej również jako business judgement rule, BJR), ale także o tym, że de lege lata brak podstaw normatywnych do stosowania tej koncepcji w prawie polskim i sytuacja ta wymaga interwencji ustawodawcy, poprzez wyraźne "zadekretowanie" założeń wspomnianej koncepcji w przepisach ustawy. Wydaje się jednak, że większość postulatów zgłaszanych przez Autorkę można osiągnąć drogą prawidłowej wykładni obecnie obowiązujących przepisów prawa. Chociaż samo odwołanie się do kategorii business judgement rule zasługuje na pełną aprobatę,to niestety należy wskazać, że wywód Autorki oparty jest na pewnych nieporozumieniach, uproszczonych supozycjach oraz niepełnej analizie dotychczasowego stanu dyskusji prowadzonej w literaturze prawa handlowego. Autorka bezzasadnie ogranicza koncepcję BJR do funkcjonowania systemu domniemań, podczas gdy koncepcja biznesowej oceny sytuacji jest narzędziem daleko bardziej złożonym, którego istotą jest przyznanie menedżerowi szerokiego zakresu swobody decyzyjnej co do merytorycznej treści podejmowanych rozstrzygnięć gospodarczych (co do meritum decyzji). Zasadniczą kwestią jest pominięcie zaprezentowanego w literaturze poglądu, który rozwiązuje znaczną część problemów, na które wskazuje A. Chełkowska. Autorka pomija też zupełnie nowe tendencje występujące w orzecznictwie Sądu Najwyższego, co sprawia, że jej wywody tracą na aktualności. Ponadto, należy wskazać, że entuzjastyczne nastawienie do anglosaskiej koncepcji orzeczniczej BJR nie może przysłaniać nieodzownej konieczności prawidłowej interpretacji pojęć i konstrukcji prawnych występujących w obecnie obowiązującym prawie polskim. Trafnemu spostrzeżeniu A. Chełkowskiej, zgodnie z którym odpowiedzialność odszkodowawcza jest w systemie ładu korporacyjnego swoistym ultima ratio (pierwotną reakcją na wadliwe wykonywanie zarządu powinno być pociągnięcie do odpowiedzialności organizacyjnej - pozbawienie mandatu), towarzyszy całkowite pominięcie kwestii odpowiedzialności prawnokarnej menedżerów, która z natury jest zdecydowanie bardziej dolegliwa i jeszcze głębiej ingeruje w sferę praw i wolności jednostki, co prowadzi do chybionej supozycji, jakoby odpowiedzialność odszkodowawcza była najsilniejszym środkiem ingerencji organów państwa (sądu) w stosunki spółki.

  Początek strony


  Piotr Fik, Piotr Staszczyk
  Kolejny wymóg formalny pozwu - oświadczenie o próbie pozasądowego rozwiązania sporu
  Nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego dokonaną ustawą z 10.09.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów dodano pkt 3 do art. 187 § 1 k.p.c. (zmiana weszła w życie 1.01.2016 r.). Zgodnie z jego brzmieniem pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a ponadto zawierać informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia. Regulacja ta - jak pokazuje praktyka (pomimo stosunkowo krótkiego okresu stosowania przepisu art. 187 § 1 k.p.c. w znowelizowanym brzmieniu) - powoduje rozbieżności interpretacyjne szczególnie w ocenie sądów, zaś ocena zasadności oraz celowości dokonanej nowelizacji w przedmiotowym zakresie może budzić wątpliwości.

  Początek strony


  Michał Przychoda
  Francuska spółka akcyjna uproszczona (SAS)
  Ewolucja w prawie spółek jest zjawiskiem nieustannym. Co jakiś czas dochodzi jednak do prawdziwej rewolucji. Tak było w 1892 r., kiedy ustawodawca niemiecki wprowadził do swojego porządku prawnego zupełnie nowy typ spółki kapitałowej - spółkę z o.o., przejętą następnie przez inne państwa, w tym Polskę. Do ostatniej rewolucji spółkowej doszło 100 lat później we Francji. W 1994 r. tamtejsza rodzina spółek kapitałowych zyskała nowego członka - uproszczoną spółkę akcyjną (franc. société par actions simplifiée, w skrócie SAS). W ramach swobodnego przepływu idei, tak jak kiedyś przepisy niemieckie, rozwiązania znad Sekwany rozpoczęły migrację do innych państw Unii Europejskiej. Podobny typ spółki można założyć na Słowacji czy w Luxemburgu, trwają prace nad jego wprowadzeniem w naszym kraju. Zasadne wydaje się zatem omówienie rozwiązań francuskich, które coraz silniej inspirują obce prawodawstwa.

  Początek strony


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty