Facebook
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 2/2017 [294) Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Joanna Dominowska
 • Reprezentacja fundacji w stosunkach z jej zarządem
 • str. 4

  Paweł Mazur
 • Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedsiębiorstwaw przypadku transakcji w formule share deal
 • str. 10

  Izabela Jackowska
 • Opóźnienie informacji poufnej a restrukturyzacja spółki publicznej
 • str. 16

  Piotr Górecki
 • Konstrukcja prawna i działalność funduszy sekurytyzacyjnych
 • str. 22

  Bartłomiej Nowak-Górski
 • Swoboda kreowania akcji uprzywilejowanych i uprawnień osobistychw spółkach akcyjnych
 • str. 28

  Dawid Buszmak
 • Regulacja odpowiedzialności odszkodowawczej członków zarządu z perspektywyzasad ładu korporacyjnego - uwagi polemiczne
 • str. 40

  Piotr Fik, Piotr Staszczyk
 • Kolejny wymóg formalny pozwu - oświadczenie o próbie pozasądowegorozwiązania sporu
 • str. 48

  Michał Przychoda
 • Francuska spółka akcyjna uproszczona (SAS)
 • str. 53


  Joanna Dominowska
  Reprezentacja fundacjiw stosunkach z jej zarządem
  Jedynym wymaganym przez przepisy prawa organem, który musi być powołany w fundacji, jest zarząd. Oprócz tegostatut może wprost powoływać lub przewidywać powołanie innych organów. Nad fundacją sprawowany jest równieżnadzór zewnętrzny, państwowy - właściwego ministra i starosty. W artykule przedstawiono możliwe problemy, któremogą powstać w związku z brakiem w fundacji wewnętrznego, obligatoryjnego drugiego organu, o kompetencjachprzede wszystkim nadzorczych, ale także związanych z reprezentacją fundacji w stosunkach z zarządem. W ramachobowiązującego porządku prawnego, w szczególności na podstawie art. 39 i 103 kodeksu cywilnego wskazano równieżmożliwe rozwiązania kwestii reprezentacji fundacji w stosunkach prawnych z jej zarządem. W niniejszym artykulepodjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy zewnętrzny nadzór państwowy, a w szczególności obowiązek składaniai upubliczniania przez fundację corocznych sprawozdań z działalności oraz możliwość uchylenia przez sąd uchwałzarządu i zawieszenia go w pełnieniu obowiązków, stanowią de lege lata skuteczne instrumenty wprowadzające ochronęfundacji w sytuacji konfliktu jej interesów z partykularnymi interesami członków jej zarządu.

  Początek strony


  Paweł Mazur
  Odpowiedzialność z tytułurękojmi za wady fizyczneprzedsiębiorstwa w przypadkutransakcji w formule share deal
  W przypadku zbycia przedsiębiorstwa w drodze transakcji w formule share deal faktycznym przedmiotem sprzedażysą udziały lub akcje osoby prawnej prowadzącej przedsiębiorstwo. Wyklucza to możliwość dochodzenia roszczeńz tytułu rękojmi za wady przedsiębiorstwa - nie ma bowiem wyraźnych podstaw ustawowych do przełamaniazasady, że rękojmia dotyczy wad rzeczy sprzedanej. Zakres ochrony prawnej nabywcy przedsiębiorstwa dokonującegotransakcji w formule share deal nie powinien być jednak węższy od tego, który przysługuje podmiotowidokonującemu transakcji w formule asset deal (w drodze nabycia zespołu składników materialnych i niematerialnychskładających się na przedsiębiorstwo). Oba typy transakcji są bowiem ekwiwalentne z ekonomicznego punktuwidzenia. Rozwiązaniem tego problemu mogłoby być posłużenie się metodą analogii legis.

  Początek strony


  Izabela Jackowska
  Opóźnienie informacji poufneja restrukturyzacjaspółki publicznej
  Dnia 3.07.2016 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014z 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Market Abuse Regulation, dalej jako rozporządzenie MAR).Jest to regulacja wprowadzająca istotne zmiany m.in. w zakresie obowiązków informacyjnych i postępowaniaz informacjami poufnymi, w tym również w zakresie procedury opóźniania przekazania do wiadomości publicznejinformacji poufnej (dalej opóźnianie informacji poufnej). Zaostrzone przez rozporządzenie MAR standardypostępowania z informacjami poufnymi, niedookreśloność przepisów i całkowite przerzucenie odpowiedzialnościza dopuszczalność skorzystania z prawa do opóźnienia informacji poufnej wiążą się dla emitentów z dużym ryzykiem.Przykład złożenia przez spółkę zagrożoną niewypłacalnością wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnegopokazuje, jak problematyczna może być wykładnia i praktyczne stosowanie nowych przepisóww rzeczywistości, w której funkcjonują emitenci.

  Początek strony


  Piotr Górecki
  Konstrukcja prawnai działalność funduszysekurytyzacyjnych
  Fundusze sekurytyzacyjne, czyli typ funduszy inwestycyjnych zamkniętych, których głównym przedmiotem działalnościjest lokowanie aktywów w wierzytelności lub prawa do świadczeń z wierzytelności, zyskują coraz większeznaczenie w obrocie gospodarczym. Jest to wynikiem cech właściwych funduszom inwestycyjnym w ogólności(zwłaszcza zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych), cech właściwych funduszom sekurytyzacyjnym,czyli korzystnym skutkom rachunkowo-podatkowym wynikających z procesu sekurytyzacji oraz osiąganychprzez nie wysokich stóp zwrotu z inwestycji. Fundusze sekurytyzacyjne wyróżniają się znaczną odrębnością na tlepozostałych funduszy. Jest ona wynikiem atypowego i wąsko zakreślonego przez ustawodawcę przedmiotu lokat,czyli wierzytelności, z reguły wobec osób fizycznych. Tak szczególny rodzaj inwestycji implikuje swoiste, nieznanepozostałym funduszom inwestycyjnym, problemy prawne, powoduje także konieczność legislacyjnego dostosowaniakonstrukcji funduszu sekurytyzacyjnego, aby umożliwić mu realizację celów inwestycyjnych.

  Początek strony


  Bartłomiej Nowak-Górski
  Swoboda kreowania akcjiuprzywilejowanych i uprawnieńosobistych w spółkach akcyjnych
  W dotychczasowych rozważaniach doktrynalnych granice swobody kreowania akcji uprzywilejowanych i uprawnieńosobistych wyznaczane były głównie przez pryzmat zasady jednakowego traktowania akcjonariuszy.Jakkolwiek zasada wyrażona w art. 20 kodeksu spółek handlowych stanowi ważne źródło warunkujące dopuszczalnośćstosowania obu instytucji różnicujących pozycje akcjonariuszy w spółce, nie wyczerpuje ona katalogutych ograniczeń. Wydaje się bowiem, że można ich także poszukiwać wśród zasad wyznaczających naturę spółkiczy wśród przesłanek uchylenia uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Celem niniejszego artykułu jestw związku z powyższym identyfikacja szerszego spektrum ograniczeń swobody kreowania akcji uprzywilejowanychi uprawnień osobistych, jak również odtworzenie granic tej swobody z zastosowaniem systematyki opartejna dwóch etapach poprzedzających przyznanie preferencji.

  Początek strony


  Dawid Buszmak
  Regulacja odpowiedzialnościodszkodowawczej członkówzarządu z perspektywy zasad ładukorporacyjnego - uwagi polemiczne
  W październikowym numerze Przeglądu Prawa Handlowego ukazał się artykuł A. Chełkowskiej, w którym Autorkapoddała zdecydowanej krytyce stan obecnej dyskusji nad kształtem odpowiedzialności odszkodowawczej członkówzarządu spółek kapitałowych, stwierdzając, że przyjęcie któregokolwiek z prezentowanych w literaturze stanowiskniesie negatywne konsekwencje. Tak kategoryczne, aczkolwiek - jak się wydaje - nie do końca uprawnione stwierdzenieprowadzi Autorkę do konkluzji o potrzebie przyjęcia w prawie polskim założeń koncepcji biznesowej ocenysytuacji (dalej również jako business judgement rule, BJR), ale także o tym, że de lege lata brak podstaw normatywnychdo stosowania tej koncepcji w prawie polskim i sytuacja ta wymaga interwencji ustawodawcy, poprzezwyraźne "zadekretowanie" założeń wspomnianej koncepcji w przepisach ustawy. Wydaje się jednak, że większośćpostulatów zgłaszanych przez Autorkę można osiągnąć drogą prawidłowej wykładni obecnie obowiązującychprzepisów prawa. Chociaż samo odwołanie się do kategorii business judgement rule zasługuje na pełną aprobatę,to niestety należy wskazać, że wywód Autorki oparty jest na pewnych nieporozumieniach, uproszczonych supozycjachoraz niepełnej analizie dotychczasowego stanu dyskusji prowadzonej w literaturze prawa handlowego.Autorka bezzasadnie ogranicza koncepcję BJR do funkcjonowania systemu domniemań, podczas gdy koncepcjabiznesowej oceny sytuacji jest narzędziem daleko bardziej złożonym, którego istotą jest przyznanie menedżerowiszerokiego zakresu swobody decyzyjnej co do merytorycznej treści podejmowanych rozstrzygnięć gospodarczych(co do meritum decyzji). Zasadniczą kwestią jest pominięcie zaprezentowanego w literaturze poglądu, który rozwiązujeznaczną część problemów, na które wskazuje A. Chełkowska. Autorka pomija też zupełnie nowe tendencjewystępujące w orzecznictwie Sądu Najwyższego, co sprawia, że jej wywody tracą na aktualności. Ponadto, należywskazać, że entuzjastyczne nastawienie do anglosaskiej koncepcji orzeczniczej BJR nie może przysłaniać nieodzownejkonieczności prawidłowej interpretacji pojęć i konstrukcji prawnych występujących w obecnie obowiązującymprawie polskim. Trafnemu spostrzeżeniu A. Chełkowskiej, zgodnie z którym odpowiedzialność odszkodowawczajest w systemie ładu korporacyjnego swoistym ultima ratio (pierwotną reakcją na wadliwe wykonywanie zarządupowinno być pociągnięcie do odpowiedzialności organizacyjnej - pozbawienie mandatu), towarzyszy całkowitepominięcie kwestii odpowiedzialności prawnokarnej menedżerów, która z natury jest zdecydowanie bardziej dolegliwai jeszcze głębiej ingeruje w sferę praw i wolności jednostki, co prowadzi do chybionej supozycji, jakoby odpowiedzialnośćodszkodowawcza była najsilniejszym środkiem ingerencji organów państwa (sądu) w stosunki spółki.

  Początek strony


  Piotr Fik, Piotr Staszczyk
  Kolejny wymóg formalny pozwu- oświadczenie o próbiepozasądowego rozwiązania sporu
  Nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego dokonaną ustawą z 10.09.2015 r. o zmianie niektórych ustaww związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów dodano pkt 3 do art. 187 § 1 k.p.c.(zmiana weszła w życie 1.01.2016 r.). Zgodnie z jego brzmieniem pozew powinien czynić zadość warunkom pismaprocesowego, a ponadto zawierać informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposoburozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia. Regulacjata - jak pokazuje praktyka (pomimo stosunkowo krótkiego okresu stosowania przepisu art. 187 § 1 k.p.c. w znowelizowanymbrzmieniu) - powoduje rozbieżności interpretacyjne szczególnie w ocenie sądów, zaś ocena zasadnościoraz celowości dokonanej nowelizacji w przedmiotowym zakresie może budzić wątpliwości.

  Początek strony


  Michał Przychoda
  Francuska spółka akcyjnauproszczona (SAS)
  Ewolucja w prawie spółek jest zjawiskiem nieustannym. Co jakiś czas dochodzi jednak do prawdziwej rewolucji.Tak było w 1892 r., kiedy ustawodawca niemiecki wprowadził do swojego porządku prawnego zupełnie nowy typspółki kapitałowej - spółkę z o.o., przejętą następnie przez inne państwa, w tym Polskę. Do ostatniej rewolucjispółkowej doszło 100 lat później we Francji. W 1994 r. tamtejsza rodzina spółek kapitałowych zyskała nowegoczłonka - uproszczoną spółkę akcyjną (franc. société par actions simplifiée, w skrócie SAS). W ramach swobodnegoprzepływu idei, tak jak kiedyś przepisy niemieckie, rozwiązania znad Sekwany rozpoczęły migrację do innychpaństw Unii Europejskiej. Podobny typ spółki można założyć na Słowacji czy w Luxemburgu, trwają prace nadjego wprowadzeniem w naszym kraju. Zasadne wydaje się zatem omówienie rozwiązań francuskich, które corazsilniej inspirują obce prawodawstwa.

  Początek strony


  Table of contents

  Rozwiń Zwiń


  Joanna Dominowska
 • Representing a foundation in relationships with its management board
 • p. 4

  Paweł Mazur
 • Liability under statutory warranty for physical defects of an enterprisein case of share deal transactions
 • p. 10

  Izabela Jackowska
 • Delay of disclosure of inside information and restructuring of public company
 • p. 16

  Piotr Górecki
 • Legal structure and activities of securitization funds
 • p. 22

  Bartłomiej Nowak-Górski
 • Shareholders' discretion in creating preferred shares and personal rightsin joint-stock companies
 • p. 28

  Dawid Buszmak
 • Regulation of the civil liability of management board membersfrom the perspective of corporate governance - polemic remarks
 • p. 40

  Piotr Fik, Piotr Staszczyk
 • Another formal requirement of a statement of claim: declaration concerningthe attempt at extrajudicial dispute resolution
 • p. 48

  Michał Przychoda
 • French simplified joint stock company (SAS)
 • p. 53


  Joanna Dominowska
  Representing a foundation in relationships with itsmanagement board
  The issue of representing a foundation in the relationshipswith the members of its management board is not regulatedby the law, nor has it ever attracted greater interest in literatureso far. This should not be the case, because it is a problemthat applies to all foundations. This article indicates the possibilities,available within the framework of applicable laws,of the management board acting itself, as well as the optionalpossibilities of resolving the problem of concluding transactionswith oneself by the establishment of another body in thefoundation and providing it with the powers to act in the nameand on the behalf of the foundation in the relationship with themanagement board or disputes with the board. The article alsopresents the effects of the management board acting in excess ofits statutory powers and bypassing the requirements indicatedonly in an internal instrument: the articles of association.

  Back to top


  Paweł Mazur
  Liability under statutory warranty for physicaldefects of an enterprise in case of share dealtransactions
  Transactions in the form of an asset deal or a share dealare equivalent from the commercial point of view in thatboth kinds lead to the purchase of enterprise. Therefore,in both cases the purchaser should be granted the samelevel of legal protection. However, under the Polish law thestatutory warranty for defects of an enterprise is availableonly to the purchaser making an asset deal. There are noexpress provisions allowing to pursue claims arising fromstatutory warranty for defects of an enterprise run by thecompany whose shares are purchased in a share deal. Theauthor argues that this loophole could be fi lled in the formof a statutory analogy (analogia legis) in cases when thepurchase of shares leads in practice to the purchase of anenterprise run by the company.

  Back to top


  Izabela Jackowska
  Delay of disclosure of inside information andrestructuring of public company
  On 3 July 2016, the provisions of Regulation (EU) No596/2014 of the European Parliament and of the Council of16 April 2014 on market abuse (Market Abuse Regulation,MAR) entered into force. This is a regulation which introducessignificant changes, e.g. in the area of information duties andtreatment of inside information, including also to the extent ofthe procedure of delaying the disclosure of inside information.The fact that MAR introduced stricter standards of treatmentof inside information, the vagueness of provisions and shiftingall the liability for the permissibility of taking advantage ofthe right to delay the disclosure of confidential informationinvolve considerable risk for issuers. An example of a companyon the verge of insolvency filing an application for the initiationof restructuring proceedings shows how problematic it isto interpret and apply in practice the new provisions in thereality in which issuers operate.

  Back to top


  Piotr Górecki
  Legal structure and activities of securitization funds
  The article is an overview of the most essential issues connectedwith the operation of securitization funds and theirlegal construction. It demonstrates the peculiarities of thesefunds resulting from the specifi c object of their investments,that is, receivables. The article looks into the matter of the formin which the securitization funds may operate as well as, tothe necessary extent, securitization as an economic and legalphenomenon. Furthermore, it analyses the issues and problemsconnected with the assets and activities of securitizationfunds, describing the rights reserved to these funds and typicalagreements concluded by them in the course of their operation.The article also presents the legal structure of securitizationfunds and how it is dissimilar to other investment funds, whichresults from the need to rely on a third party - the servicer - asfor their investment objectives.

  Back to top


  Bartłomiej Nowak-Górski
  Shareholders' discretion in creating preferred sharesand personal rights in joint-stock companies
  The article touches on an essential problem concerning theboundaries of differentiating against particular shareholdersin an area unregulated directly by the lawmaker. In order tooutline the boundaries of shareholders' discretion severalfactors influencing the attribution of preference to particularstockholders, not limited to the principal of equal treatment,were identified. An outline of the boundaries of shareholderdiscretion was ultimately accomplished by means of amethod based on two stages of creating share preference -with the first stage based on an abstract, or model approachto the instrument providing preference, specifying its scopeand intensity, and with - the second stage reduced to examiningwhether or not a so defi ned instrument may be appliedto a real-life situation. This method allowed to assign fundamentalsources of limitations of shareholders' discretionin creating preferred shares and personal rights, to distinctstages of their creation, clarifying the essence of statutorylimitations. Given the character of the issues considered, theboundaries of shareholders' discretion will always be blurry,and their precise reconstruction, will require further deliberationson case level. Nonetheless the proposals presented inthis article reveal the lawmaker's intentions within the scopediscussed, mitigating the risk of challenging particular casesof establishing share preference or personal rights effectivelybefore the court.

  Back to top


  Dawid Buszmak
  Regulation of the civil liability of managementboard members from the perspective of corporategovernance - polemic remarks
  The author of this article suggests that a proper interpretationof the current Polish regulation of the liability of membersof the management board (strict division between illegalityand fault, combined with the 'broader' understanding of theprerequisite of 'breach of the law or the articles of associationof the company', which may in particular mean a breach ofa general duty of conducting the company's affairs and representingthe company) enables using the majority of premises ofthe business judgement rule without the need for any legislativechanges. It should be pointed out that there is no obstacle toa 'creative' interpretation of the business judgement rule andan adaptation of this doctrine to the Polish legal and economicconditions. The business judgement rule may function in thePolish legal system as a kind of 'judicial doctrine', which maybe even more effective than introducing new provisions of lawin this field. It is necessary to criticize the reduction of the BJRonly to the specific rules on the burden of proof. The authorof this article points out that the most important elements ofBJR are: (I) concentration on the procedure (process) of makingthe business decision; (II) reduction of the state of the judge'sknowledge to the moment and situation of time when thebusiness decision was made by the board member; and (III)giving the members of the management board a wide range ofdiscretionary powers. The general rules on the burden of proofcombined with the abovementioned way of interpreting theregulations on civil liability of management board membersenable the creation of a wide and sufficient sphere of 'safeharbour'. This 'safe harbour' should not be further enlargeddue to the danger that the civil liability of managers will bereplaced with criminal liability, which may have a negativeimpact on corporate governance and on the economy.

  Back to top


  Piotr Fik, Piotr Staszczyk
  Another formal requirement of a statement of claim:declaration concerning the attempt at extrajudicialdispute resolution
  This article presents the theoretical and practical implicationsof an amended regulation concerning the formal requirementspertaining to a statement of claim. The authors deal with thenew Art. 187(1)(3) of the Code of Civil Procedure, pointing atnumerous practical doubts and fears, as well as present their ownpoint of view. The authors focus particularly on the practicalinterpretation and application of Art. 187(1)(3) of the Code ofCivil Procedure by indicating various ways in which this regulationcan be construed. In the subsequent part of this article, theauthors point out the sanction in case of violating the regulationin point and the possibility of returning the procedural document.In the concluding remarks of this article, the authors attempt toevaluate the discussed regulation not only from the theoreticalpoint of view, but predominantly from the practical one.

  Back to top


  Michał Przychoda
  French simplified joint stock company (SAS)
  The author discusses the French simplified joint-stock company(société par actions simplifiée - SAS). In his view, the introductionof SAS into the French legal system was a revolutionarystep in European company law. Despite its name, this newtype of company is not merely a simplification of a joint-stockcompany; it is a legal structure significantly different fromother companies - also through concise regulations and thefar-reaching freedom of contract. The author tries to describethe advantages and disadvantages of this state of affairs, whileindicating the key features of SAS and the assumptions by whichthe legislator was guided in creating them.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty