Facebook

Darmowa_dostawa_Banner_1920x60.jpg [1.87 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
56,70 56,70
Cena regularna: 63,00
63,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińWojciech Popiołek

str. 4

Małgorzata Dumkiewicz

str. 10

Karol Ryszkowski

str. 17

Agnieszka Sztoldman

str. 21

Rafał Kos

str. 28

Michał Przybysz

str. 37

Maciej Giaro

str. 40

Iwona Gębusia

str. 47

Rafał Wrzecionek

str. 51

Michał Bieniak, Karol Machnikowski

str. 55
Wojciech Popiołek
Wydanie przez spółkę akcyjną dokumentów akcji osobie nieuprawnionej
Akcja jako papier wartościowy powstaje z chwilą wydania dokumentu akcji do rąk akcjonariusza, materialnie uprawnionego. Dla powstania papieru wartościowego konieczne jest zatem wystąpienie zdarzenia powodującego powstanie akcji - prawa podmiotowego, inkorporowanie tego prawa w dokumencie (wystawienie dokumentu akcji przez spółkę, zgodnie z wymogami określonymi w art. 328 kodeksu spółek handlowych) oraz wydanie dokumentu do rąk uprawnionego - akcjonariusza. Wydanie dokumentu sporządzonego zgodnie z wymogami art. 328 k.s.h. do rąk nieuprawnionej osoby nie prowadzi do powstania papieru wartościowego.

Początek strony


Małgorzata Dumkiewicz
Roszczenia powstające w związku z wyeliminowaniem z obrotu wadliwych uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych
W związku z podjęciem wadliwych uchwał przez zgromadzenia spółek kapitałowych mogą aktualizować się roszczenia zmierzające do usunięcia ich skutków. Przyjęty w kodeksie spółek handlowych system zaskarżania uchwal (art. 249-254 i art. 422-427 k.s.h.) nie pozostaje bez wpływu na dochodzenie tych roszczeń. Szczególnie istotne znaczenie ma w tym kontekście zarówno charakter prawny orzeczeń stwierdzających nieważność oraz uchylających uchwały, jak i podmiotowy oraz czasowy zakres ich skuteczności.

Początek strony


Karol Ryszkowski
Klauzula porządku publicznego jako klauzula generalna w arbitrażu handlowym w prawie polskim
Niniejszy artykuł ma posłużyć jako pomoc w określeniu pojęcia klauzuli porządku publicznego i nadaniu jej treści w arbitrażu handlowym w prawie polskim. Całościowe zrozumienie danej instytucji prawnej z reguły jest możliwe dzięki odgraniczeniu jej od innych podobnych kategorii prawnych. Zagadnienie klauzul generalnych jest jedną z kwestii nierozerwalnie związanych, z jednej strony, z prawem cywilnym materialnym, a z drugiej strony, z pojęciem i treścią klauzuli porządku publicznego w arbitrażu handlowym. W doktrynie są prezentowane różne ujęcia teoretyczne charakteru klauzul generalnych. Warto więc zacząć próbę określenia wyjątkowej klauzuli generalnej - klauzuli porządku publicznego od zbadania norm prawa cywilnego, które szczególnie często odwołują się do innych klauzul generalnych, w tym do zasad współżycia społecznego.

Początek strony


Agnieszka Sztoldman
Wykonywanie patentu przez współuprawnionych
Niezależnie od rozwoju współpracy gospodarczej w różnych dziedzinach przemysłu wspólność praw na dobrach niematerialnych jest wciąż powszechnie uznawana za sytuację praktycznie niepożądaną, utrudniającą satysfakcjonujące wykonywanie prawa. Rozważania zawarte w niniejszym artykule stanowią próbę zweryfikowania tej tezy. Pole badawcze stanowi patent, którego natura szczególnie wiąże się z możliwością gospodarczej eksploatacji i czerpania ekonomicznych korzyści. Analiza zmierza do wykazania, że podmioty działające we wspólności dysponują stosunkowo szeroką samodzielnością wykonywania wspólnego patentu, zaś reguły współdziałania dotyczące uczestników wspólności nie ograniczają możliwości satysfakcjonującej eksploatacji wspólnego prawa wyłącznego oraz jego ochrony.

Początek strony


Rafał Kos
Zdatność arbitrażowa sporów o ważność uchwał spółek kapitałowych
Zdatność arbitrażowa sporów o ważność uchwał spółek kapitałowych stanowi jedno z zagadnień dyskutowanych najintensywniej w doktrynie prawa arbitrażowego. Dominuje zdecydowanie pogląd, że spory te, w aktualnym stanie prawnym, nie są zdatne do rozstrzygnięcia przez sąd polubowny, i przedstawiane są de lege ferenda propozycje mające na celu zmianę tego stanu rzeczy. Praktyczną bowiem konsekwencją takiego wniosku jest wyeliminowanie z jurysdykcji sądów arbitrażowych podstawowej kategorii sporów korporacyjnych, jakimi są spory o ważność uchwał zgromadzeń spółek. Paradoks tej konsekwencji jest jaskrawy, szczególnie w świetle dyspozycji art. 1163 kodeksu postępowania cywilnego, która wprost zezwala na zamieszczenie zapisu na sąd polubowny w umowie (statucie) spółki kapitałowej. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie argumentów, które de lege lata pozwalają uznać nieograniczoną zdatność arbitrażową sporów o ważność uchwał, chociaż ustawodawca rzeczywiście nie uczynił tego zadania prostym.

Początek strony


Michał Przybysz
Stosowanie sankcji bezskuteczności względnej do roszczeń o zaniechanie
Sankcję bezskuteczności względnej stosuje się do umów, które czynią całkowicie lub częściowo niemożliwym zadośćuczynienie roszczeniu osoby trzeciej. Najczęściej podawane definicje określają, że polega ona na tym, iż w stosunku do osoby trzeciej umowę traktuje się tak, jakby w ogóle nie została zawarta. W konsekwencji osoba trzecia uzyskuje możliwość realizacji swojego roszczenia (np. roszczenia o przeniesienie własności, którego realizacji stało na przeszkodzie zawarcie umowy uznanej za bezskuteczną). Celem niniejszego artykułu jest interpretacja art. 59 kodeksu cywilnego i rozważenie, czy powyższa definicja jest prawidłowa w kontekście roszczeń o nieczynienie.

Początek strony


Maciej Giaro
Transakcje tzw. sprzedaży kuponów w ramach zakupów grupowych
Niniejszy artykuł przedstawia wybrane kwestie z zakresu cywilnoprawnej problematyki tzw. sprzedaży kuponów na internetowych platformach zakupów grupowych typu Groupon. Zjawisko to jest żywym tworem praktyki kontraktowej, które w wielu aspektach może być i w praktyce bywa różnorodnie uregulowane. Czyni to je ciekawym i wartym omówienia, szczególnie że stanowi ono rozpoznawalny obszar handlu elektronicznego.

Początek strony


Iwona Gębusia
Zobowiązanie do niewypłacania dywidendy zaciągnięte przez zarząd spółki akcyjnej w umowie kredytu
Udzielenie finansowania przez bank na rzecz spółki akcyjnej uzależnione jest od spełnienia wielu warunków wynikających z odnośnej umowy kredytu. Katalog powinności spoczywających na kredytobiorcy jest zwykle istotnie rozbudowany i obejmuje, poza ustanowieniem standardowych zabezpieczeń o charakterze osobistym i rzeczowym, także zaciągnięcie zobowiązań dodatkowych. Wśród klauzul chroniących majątek dłużnika przed uszczupleniem na szczególną uwagę zasługuje zobowiązanie zaciągnięte przez spółkę akcyjną, zwykle reprezentowaną przez zarząd, do niewypłacania dywidendy w okresie kredytowania lub też dystrybuowania zysku pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody banku.

Początek strony


Rafał Wrzecionek
Uczestnictwo akcjonariusza w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej a czynność notarialna spisania protokołu
W myśl art. 4065 § 1 kodeks spółek handlowych statut spółki akcyjnej może dopuszczać udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Protokół walnego zgromadzenia spisuje notariusz w formie aktu notarialnego (art. 104 § 1 i § 4 prawa o notariacie). Ustawodawca, dopuszczając możliwość uczestnictwa akcjonariusza w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zapewniających dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym (art. 4065 § 1 pkt 2 k.s.h.), całkowicie zignorował jego status prawny przy czynności notarialnej spisania protokołu walnego zgromadzenia, co ma bezpośredni wpływ na ochronę praw i interesów tego akcjonariusza podczas dokonywanej czynności notarialnej.

Początek strony


Michał Bieniak, Karol Machnikowski
Walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej - prawo do uczestnictwa i prawo głosu
Spółka komandytowo-akcyjna jest już obecnie instytucją dosyć szeroko omówioną w polskiej doktrynie prawa spółek. Nadal jednak dorobek orzecznictwa w tym zakresie jest nieznaczny, a ponadto występują zagadnienia rzadziej analizowane lub budzące kontrowersje. Wśród nich są niektóre kwestie związane z prawem uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu spółki komandytowo-akcyjnej. Opisując analizowane zagadnienie, należy na wstępie wyróżnić dwie możliwe metody ukształtowania analizowanych uprawnień: poprzez przyjęcie modelu kodeksowego albo poprzez ukształtowanie przez spółkę własnego modelu statutowego, oczywiście w granicach dopuszczonych przez ustawę. Właśnie granice dopuszczalnej statutowej modyfikacji stanowią zagadnienie w najszerszym stopniu dyskusyjne spośród omawianych w niniejszym artykule.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


Wojciech Popiołek
 • Release of documents representing shares in a joint stock company to an unauthorized person
 • p. 4

  Małgorzata Dumkiewicz
 • Claims arising out of and in connection with annulment (voidness) of defective shareholders' meetings' resolutions
 • p. 10

  Karol Ryszkowski
 • Public policy clause as a general clause in commercial arbitration in the Polish law
 • p. 17

  Agnieszka Sztoldman
 • Exercising the patent by co-owners
 • p. 21

  Rafał Kos
 • Arbitrability of disputes pertaining to validity of corporate resolutions
 • p. 28

  Michał Przybysz
 • Application of the relative ineffectiveness to claims for refraining from acting
 • p. 37

  Maciej Giaro
 • Transactions of the so-called sale of coupons within the group shopping
 • p. 40

  Iwona Gębusia
 • Obligation non to pay dividend assumed by management board of a joint stock company in a facility agreement
 • p. 47

  Rafał Wrzecionek
 • Participation of shareholders in the General Shareholders Meeting by means of electronic communication and the notarial act of transcribing minutes
 • p. 51

  Michał Bieniak, Karol Machnikowski
 • General meeting of a limited joint-stock company - participation right and voting right
 • p. 55
  Wojciech Popiołek
  Release of documents representing shares in a joint stock company to an unauthorized person
  A share, being a security, comes into existence at the moment when the document representing that share is handed out to a shareholder, who is entitled thereto. Thus, the following has to occur in order for a security to be created: an event creating a share as a right has to take place, that right must be incorporated in a document (the document must be issued by a company in accordance with requirements provided for in Art. 328 of the Code of Commercial Partnerships and Companies), and the document must be handed out to the shareholder. It follows that releasing the document prepared in accordance with Art. 328 CCPC to a person who is not authorized thereto cannot lead to creation of a security.

  Back to top


  Małgorzata Dumkiewicz
  Claims arising out of and in connection with annulment (voidness) of defective shareholders' meetings' resolutions
  Adopting a defective shareholders' meeting's resolution may result in claims aiming at elimination of its effects. The system of challenging the shareholders' meetings' resolutions stipulated in the Code of Commercial Partnerships and Companies has significant influence on the assertion of the above-mentioned claims. The legal nature of the judgments annulling a resolution and the judgments passed in an action for declaring a resolution invalid, as well as temporal and subjective scope of their legal effect are of essential importance therein.

  Back to top


  Karol Ryszkowski
  Public policy clause as a general clause in commercial arbitration in the Polish law
  This article is used as an aid in defining the concept of public policy and its meaning in commercial arbitration in the Polish law. Comprehensive understanding of a given legal phenomenon is usually possible by delimiting it from other similar legal categories. The issue of general clauses is, on the one hand, one of the issues inherent in the substantive civil law and, on the other hand, in the notion and meaning of the public policy clause in commercial arbitration. The works of legal academics present various theoretical approaches to the nature of general clauses. It is proper to start the attempt at defining an exceptional general clause - that of public policy - with examining the norms of civil law, which particularly often refer to other general clauses, including the principles of social coexistence.

  Back to top


  Agnieszka Sztoldman
  Exercising the patent by co-owners
  Regardless of growing economic cooperation in various fields of industry, co-ownership of intangible property rights is still widely regarded as a practically undesirable situation, one hindering the exercise of exclusive rights. The article attempts to verify this thesis. The paper focuses on patent rights, whose nature in particular implies the economic exploitation and gaining economic benefits. The analysis seeks to show that the patent co-owners have a relatively wide autonomy in the exercise of a joint patent and that the rules of patent co-ownership do not limit the possibility of satisfactory exercise of patent rights and patent protection.

  Back to top


  Rafał Kos
  Arbitrability of disputes pertaining to validity of corporate resolutions
  Arbitrability of disputes pertaining to validity of resolutions of companies is one of the most widely discussed issues in arbitration literature. It is the prevailing opinion that under applicable law these disputes are non-arbitrable and there are only de lege ferenda proposals to change this situation. The practical consequence of such a position is that the most basic category of corporate disputes, i.e. disputes as to validity of company resolutions, is eliminated from the jurisdiction of arbitral tribunals. The paradox of such a consequence is glaring, especially in light of Art. 1163 of the Code of Civil Procedure, which directly allows for including an arbitration clause in the articles of association of a company. The aim of this article is to present arguments, which de lege lata make it possible to establish unlimited arbitrability of disputes pertaining to corporate resolutions, despite the fact that the legislator did not make this task an easy one.

  Back to top


  Michał Przybysz
  Application of the relative ineffectiveness to claims for refraining from acting
  The relative ineffectiveness shall apply to contracts that make partly or wholly impossible satisfaction of a claim of a third party. Frequently served definitions specify that it consists in that in relation to a third party, contract shall be deemed as not executed. Consequently, the third party obtains an opportunity to fulfill his claim. The purpose of this article is interpretation of Art. 59 of the Civil Code and consideration whether this definition is correct in the context of claims for refraining from acting.

  Back to top


  Maciej Giaro
  Transactions of the so-called sale of coupons within the group shopping
  The article presents selected legal issues relating to the so-called sale of coupons, made by internet group shopping platforms, like Groupon. This phenomenon is a living creation of the contractual practice, which may be regulated, and is indeed regulated in practice, in many different ways. This makes the phenomenon interesting and worth discussing, particularly because it constitutes a recognizable area of the e-commerce.

  Back to top


  Iwona Gębusia
  Obligation non to pay dividend assumed by management board of a joint stock company in a facility agreement
  Banks provide financing upon fulfilment by a borrower of conditions stipulated, inter alia, in the facility agreements. In some cases borrowers operating in the form of joint stock companies and often represented in the facility agreements by their management boards undertake to distribute dividend only after approval of the banks. This clause raises doubts as to its admissibility under the Code of Commercial Partnerships and Companies.

  Back to top


  Rafał Wrzecionek
  Participation of shareholders in the General Shareholders Meeting by means of electronic communication and the notarial act of transcribing minutes
  In accordance with Art. 4065 § 1 of the Code of Commercial Partnerships and Companies the statute of a public limited company may allow participation in the General Shareholders Meeting by means of electronic communication. Minutes of the General Meeting are recorded by a notary public in the form of a notarial act (Art. 104 § § 1 and 4 of the Notary Public Act). The legislature, allowing shareholders the opportunity to participate in the general meeting by electronic means enabling two-way communication in real time (Art. 4065 § 1 paragraph 2 CCPC), completely ignored its legal status in the notarial act of transcribing meeting minutes, which has a direct impact on the protection of shareholder's rights and interests during the notarial acts.

  Back to top


  Michał Bieniak, Karol Machnikowski
  General meeting of a limited joint-stock company - participation right and voting right
  At present, a limited joint-stock company is already an institution broadly discussed in the Polish literature regarding company law. However, jurisprudence achievements in this scope are minor and, furthermore, some issues are rarely analyzed or raise concerns. Among them there are some issues regarding the participation right and the exercise of the voting right at the general meeting of a limited joint-stock company. In order to describe the issue in question, it is necessary to begin by distinguishing two possible methods of forming the analyzed entitlements: via assuming a Code-based model or via forming a model in the company's articles of association, obviously within the bounds of statutory law. It is precisely the limits of the permissible status modification that constitute the most controversial issue among those discussed in this paper.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty