Facebook
Statuszamówienia
Kategorie
Kategorie
Przegląd Prawa Handlowego
-{{ prices.discount }}%
{{ prices.label }}
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego (Nr 3/2014 [259] Miesięcznik)

O prawie i finansach fachowo, rzetelnie i na czas.

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
{{ prices.promotion_brutto }} zł
Cena regularna: {{ prices.brutto }} zł
{{ prices.brutto }} zł
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}
Darmowa dostawa
{{ content.realization.name }}

Opis produktu

Przegląd Prawa Handlowego to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo UE, specjalne wkładki monograficzne poświęcone najaktualniejszym tematom. 

Spis treści

Rozwiń Zwiń


Wojciech Popiołek
 • Wydanie przez spółkę akcyjną dokumentów akcji osobie nieuprawnionej
 • str. 4

  Małgorzata Dumkiewicz
 • Roszczenia powstające w związku z wyeliminowaniem z obrotu wadliwych uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych
 • str. 10

  Karol Ryszkowski
 • Klauzula porządku publicznego jako klauzula generalna w arbitrażu handlowym w prawie polskim
 • str. 17

  Agnieszka Sztoldman
 • Wykonywanie patentu przez współuprawnionych
 • str. 21

  Rafał Kos
 • Zdatność arbitrażowa sporów o ważność uchwał spółek kapitałowych
 • str. 28

  Michał Przybysz
 • Stosowanie sankcji bezskuteczności względnej do roszczeń o zaniechanie
 • str. 37

  Maciej Giaro
 • Transakcje tzw. sprzedaży kuponów w ramach zakupów grupowych
 • str. 40

  Iwona Gębusia
 • Zobowiązanie do niewypłacania dywidendy zaciągnięte przez zarząd spółki akcyjnej w umowie kredytu
 • str. 47

  Rafał Wrzecionek
 • Uczestnictwo akcjonariusza w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej a czynność notarialna spisania protokołu
 • str. 51

  Michał Bieniak, Karol Machnikowski
 • Walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej - prawo do uczestnictwa i prawo głosu
 • str. 55
  Wojciech Popiołek
  Wydanie przez spółkę akcyjną dokumentów akcji osobie nieuprawnionej
  Akcja jako papier wartościowy powstaje z chwilą wydania dokumentu akcji do rąk akcjonariusza, materialnie uprawnionego. Dla powstania papieru wartościowego konieczne jest zatem wystąpienie zdarzenia powodującego powstanie akcji - prawa podmiotowego, inkorporowanie tego prawa w dokumencie (wystawienie dokumentu akcji przez spółkę, zgodnie z wymogami określonymi w art. 328 kodeksu spółek handlowych) oraz wydanie dokumentu do rąk uprawnionego - akcjonariusza. Wydanie dokumentu sporządzonego zgodnie z wymogami art. 328 k.s.h. do rąk nieuprawnionej osoby nie prowadzi do powstania papieru wartościowego.

  Początek strony


  Małgorzata Dumkiewicz
  Roszczenia powstające w związku z wyeliminowaniem z obrotu wadliwych uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych
  W związku z podjęciem wadliwych uchwał przez zgromadzenia spółek kapitałowych mogą aktualizować się roszczenia zmierzające do usunięcia ich skutków. Przyjęty w kodeksie spółek handlowych system zaskarżania uchwal (art. 249-254 i art. 422-427 k.s.h.) nie pozostaje bez wpływu na dochodzenie tych roszczeń. Szczególnie istotne znaczenie ma w tym kontekście zarówno charakter prawny orzeczeń stwierdzających nieważność oraz uchylających uchwały, jak i podmiotowy oraz czasowy zakres ich skuteczności.

  Początek strony


  Karol Ryszkowski
  Klauzula porządku publicznego jako klauzula generalna w arbitrażu handlowym w prawie polskim
  Niniejszy artykuł ma posłużyć jako pomoc w określeniu pojęcia klauzuli porządku publicznego i nadaniu jej treści w arbitrażu handlowym w prawie polskim. Całościowe zrozumienie danej instytucji prawnej z reguły jest możliwe dzięki odgraniczeniu jej od innych podobnych kategorii prawnych. Zagadnienie klauzul generalnych jest jedną z kwestii nierozerwalnie związanych, z jednej strony, z prawem cywilnym materialnym, a z drugiej strony, z pojęciem i treścią klauzuli porządku publicznego w arbitrażu handlowym. W doktrynie są prezentowane różne ujęcia teoretyczne charakteru klauzul generalnych. Warto więc zacząć próbę określenia wyjątkowej klauzuli generalnej - klauzuli porządku publicznego od zbadania norm prawa cywilnego, które szczególnie często odwołują się do innych klauzul generalnych, w tym do zasad współżycia społecznego.

  Początek strony


  Agnieszka Sztoldman
  Wykonywanie patentu przez współuprawnionych
  Niezależnie od rozwoju współpracy gospodarczej w różnych dziedzinach przemysłu wspólność praw na dobrach niematerialnych jest wciąż powszechnie uznawana za sytuację praktycznie niepożądaną, utrudniającą satysfakcjonujące wykonywanie prawa. Rozważania zawarte w niniejszym artykule stanowią próbę zweryfikowania tej tezy. Pole badawcze stanowi patent, którego natura szczególnie wiąże się z możliwością gospodarczej eksploatacji i czerpania ekonomicznych korzyści. Analiza zmierza do wykazania, że podmioty działające we wspólności dysponują stosunkowo szeroką samodzielnością wykonywania wspólnego patentu, zaś reguły współdziałania dotyczące uczestników wspólności nie ograniczają możliwości satysfakcjonującej eksploatacji wspólnego prawa wyłącznego oraz jego ochrony.

  Początek strony


  Rafał Kos
  Zdatność arbitrażowa sporów o ważność uchwał spółek kapitałowych
  Zdatność arbitrażowa sporów o ważność uchwał spółek kapitałowych stanowi jedno z zagadnień dyskutowanych najintensywniej w doktrynie prawa arbitrażowego. Dominuje zdecydowanie pogląd, że spory te, w aktualnym stanie prawnym, nie są zdatne do rozstrzygnięcia przez sąd polubowny, i przedstawiane są de lege ferenda propozycje mające na celu zmianę tego stanu rzeczy. Praktyczną bowiem konsekwencją takiego wniosku jest wyeliminowanie z jurysdykcji sądów arbitrażowych podstawowej kategorii sporów korporacyjnych, jakimi są spory o ważność uchwał zgromadzeń spółek. Paradoks tej konsekwencji jest jaskrawy, szczególnie w świetle dyspozycji art. 1163 kodeksu postępowania cywilnego, która wprost zezwala na zamieszczenie zapisu na sąd polubowny w umowie (statucie) spółki kapitałowej. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie argumentów, które de lege lata pozwalają uznać nieograniczoną zdatność arbitrażową sporów o ważność uchwał, chociaż ustawodawca rzeczywiście nie uczynił tego zadania prostym.

  Początek strony


  Michał Przybysz
  Stosowanie sankcji bezskuteczności względnej do roszczeń o zaniechanie
  Sankcję bezskuteczności względnej stosuje się do umów, które czynią całkowicie lub częściowo niemożliwym zadośćuczynienie roszczeniu osoby trzeciej. Najczęściej podawane definicje określają, że polega ona na tym, iż w stosunku do osoby trzeciej umowę traktuje się tak, jakby w ogóle nie została zawarta. W konsekwencji osoba trzecia uzyskuje możliwość realizacji swojego roszczenia (np. roszczenia o przeniesienie własności, którego realizacji stało na przeszkodzie zawarcie umowy uznanej za bezskuteczną). Celem niniejszego artykułu jest interpretacja art. 59 kodeksu cywilnego i rozważenie, czy powyższa definicja jest prawidłowa w kontekście roszczeń o nieczynienie.

  Początek strony


  Maciej Giaro
  Transakcje tzw. sprzedaży kuponów w ramach zakupów grupowych
  Niniejszy artykuł przedstawia wybrane kwestie z zakresu cywilnoprawnej problematyki tzw. sprzedaży kuponów na internetowych platformach zakupów grupowych typu Groupon. Zjawisko to jest żywym tworem praktyki kontraktowej, które w wielu aspektach może być i w praktyce bywa różnorodnie uregulowane. Czyni to je ciekawym i wartym omówienia, szczególnie że stanowi ono rozpoznawalny obszar handlu elektronicznego.

  Początek strony


  Iwona Gębusia
  Zobowiązanie do niewypłacania dywidendy zaciągnięte przez zarząd spółki akcyjnej w umowie kredytu
  Udzielenie finansowania przez bank na rzecz spółki akcyjnej uzależnione jest od spełnienia wielu warunków wynikających z odnośnej umowy kredytu. Katalog powinności spoczywających na kredytobiorcy jest zwykle istotnie rozbudowany i obejmuje, poza ustanowieniem standardowych zabezpieczeń o charakterze osobistym i rzeczowym, także zaciągnięcie zobowiązań dodatkowych. Wśród klauzul chroniących majątek dłużnika przed uszczupleniem na szczególną uwagę zasługuje zobowiązanie zaciągnięte przez spółkę akcyjną, zwykle reprezentowaną przez zarząd, do niewypłacania dywidendy w okresie kredytowania lub też dystrybuowania zysku pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody banku.

  Początek strony


  Rafał Wrzecionek
  Uczestnictwo akcjonariusza w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej a czynność notarialna spisania protokołu
  W myśl art. 4065 § 1 kodeks spółek handlowych statut spółki akcyjnej może dopuszczać udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Protokół walnego zgromadzenia spisuje notariusz w formie aktu notarialnego (art. 104 § 1 i § 4 prawa o notariacie). Ustawodawca, dopuszczając możliwość uczestnictwa akcjonariusza w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zapewniających dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym (art. 4065 § 1 pkt 2 k.s.h.), całkowicie zignorował jego status prawny przy czynności notarialnej spisania protokołu walnego zgromadzenia, co ma bezpośredni wpływ na ochronę praw i interesów tego akcjonariusza podczas dokonywanej czynności notarialnej.

  Początek strony


  Michał Bieniak, Karol Machnikowski
  Walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej - prawo do uczestnictwa i prawo głosu
  Spółka komandytowo-akcyjna jest już obecnie instytucją dosyć szeroko omówioną w polskiej doktrynie prawa spółek. Nadal jednak dorobek orzecznictwa w tym zakresie jest nieznaczny, a ponadto występują zagadnienia rzadziej analizowane lub budzące kontrowersje. Wśród nich są niektóre kwestie związane z prawem uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu spółki komandytowo-akcyjnej. Opisując analizowane zagadnienie, należy na wstępie wyróżnić dwie możliwe metody ukształtowania analizowanych uprawnień: poprzez przyjęcie modelu kodeksowego albo poprzez ukształtowanie przez spółkę własnego modelu statutowego, oczywiście w granicach dopuszczonych przez ustawę. Właśnie granice dopuszczalnej statutowej modyfikacji stanowią zagadnienie w najszerszym stopniu dyskusyjne spośród omawianych w niniejszym artykule.

  Początek strony


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny - Dr Wiesław Opalski
  sekretarz redakcji - Iwona Lewandowska
  tel.: + 48 728 964 932
  e-mail: iwona.lewandowska@wolterskluwer.com

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Czasopism:
  Wolters Kluwer SA
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
  fax: 22 535 81 35

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com
  Sekretariat: tel. 22 535 82 19
  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Opinie (0)

  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264) Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234] Miesięcznik

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233] Miesięcznik

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 50 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty