Facebook

Baner_Pazdziernik_Dzien_Nauczyciela_1920x60.jpg [40.07 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Prawa Handlowego
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

„Przegląd Prawa Handlowego” to najchętniej czytane czasopismo poświęcone prawu handlowemu, wydawane od 1992 r. Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.  Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
64,79 64,79
Cena regularna: 71,99
71,99
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe. Zawiera aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, profesjonalną interpretację prawa – komentarze i glosy, orzeczenia SN i NSA, prawo Unii Europejskiej.

Spis treści

Rozwiń ZwińKlaus J. Hopt

str. 4

Robert Rykowski, Adam Tula

str. 11

Dorota Fleszer

str. 18

Wojciech Gierszewski

str. 24

Tadeusz Zieliński

str. 30

Justyna Nowak

str. 39

Michał Sochański

str. 44

Piotr Brzeziński

str. 50

Marcin Klisiak

str. 56

Klaus J. Hopt
Proces transakcyjny i klauzule umowne w transakcjach M&A
W obszarze transakcji fuzji i przejęć (ang. mergers & acquisitions, M&A) typowe konstrukcje prawne wykształcają się i rozwijają przede wszystkim w ramach międzynarodowej praktyki. Poszczególne zagadnienia prawne w tym obszarze omawiane są najczęściej w formie podręczników i artykułów na temat konkretnych problemów dotyczących umów i klauzul umownych, a spory wynikające z nich są zazwyczaj rozwiązywane w drodze arbitrażu. Istota transakcji M&A sprowadza się do podstawowego celu, jakim jest przeniesienie na nabywcę określonego przedsiębiorstwa (w rozumieniu funkcjonalnym). Zarówno to przedsiębiorstwo, jak i sama transakcja mająca je za przedmiot, mogą przybrać różne formy prawne, w każdym przypadku służąc jednak podobnemu celowi. Niniejszy artykuł nawiązuje do koncepcji sprzedaży przedsiębiorstwa, a zasadniczo przede wszystkim do sprzedaży akcji w spółce akcyjnej.

Początek strony


Robert Rykowski, Adam Tula
Konwersja akcji a wymóg zmiany statutu spółki akcyjnej w kodeksie spółek handlowych
Zgodnie z art. 334 § 2 kodeksu spółek handlowych zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza, jeżeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej. Norma wynikająca z powołanego przepisu wydaje się być wyrażona jasno. Niemniej przy wyznaczaniu jej treści należy wziąć pod uwagę także art. 304 § 1 pkt 5 k.s.h., który stanowi, że statut spółki akcyjnej powinien określać "wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela". Na tym tle pojawia się pytanie, czy wymóg uregulowania już w statucie spółki postaci (typu) akcji lub ich konkretnej liczby (bądź ich proporcji) ogranicza prawa akcjonariusza do dokonania zamiany akcji imiennej na okaziciela (albo odwrotnie). Aktualne staje się zagadnienie, czy taka zamiana wymaga zmiany statutu. Problematyce tej będzie poświęcone niniejsze opracowanie.

Początek strony


Dorota Fleszer
Klauzula "usprawiedliwionego celu administratora danych" przetwarzania danych osobowych a prawo do sądu
Zasadą jest, że dane osobowe mogą być przetwarzane za zgodą osoby, której dotyczą, a wszystkie wyjątki od tej zasady muszą być interpretowane ściśle. Ustawa o ochronie danych osobowych wprowadza wiele rozwiązań, które umożliwiają swobodne i zarazem dopuszczalne przetwarzanie danych osobowych w różnych sytuacjach. Jednym z nich jest dopuszczalność przetwarzania danych osobowych w oparciu o klauzulę usprawiedliwionego celu administratora danych. Nie ulega wątpliwości, że jest to pojęcie niedookreślone, którego zakres trudno wyznaczyć bez odniesienia do konkretnej sytuacji. Zasadniczo chodzi tu o taki cel, który mieści się w ramach działalności prowadzonej przez administratora danych. W niniejszym opracowaniu analizie poddano przesłankę legalizującą przetwarzanie danych osobowych ze względu na usprawiedliwiony cel administratora danych. Pominięto sferę podmiotową zastosowania tej regulacji prawnej, skupiono się natomiast na możliwości wykorzystywania danych osobowych w celu realizacji prawa do sądu. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność zachowania w trakcie przetwarzania danych praw i wolności osób. Zagadnienie omówiono na podstawie powstałego orzecznictwa i poglądów doktryny.

Początek strony


Wojciech Gierszewski
Skarb Państwa jako uprawniony do prawa ochronnego na znak towarowy
Dotychczasowa dyskusja dotycząca ustalenia kręgu podmiotów uprawnionych do znaku towarowego nie poświęca należnej uwagi szczególnemu podmiotowi, jakim jest Skarb Państwa. Tymczasem, kwestia ta ma istotne znaczenie, szczególnie w obliczu wzrastającej liczby znaków towarowych zgłaszanych w imieniu Skarbu Państwa, na które Urząd Patentowy RP udziela praw ochronnych. W niniejszym artykule przenalizowana zostanie problematyka zdolności Skarbu Państwa do bycia uprawnionym do prawa ochronnego na znak towarowy w kontekście istoty tego prawa oraz szczególnej pozycji ustrojowej Skarbu Państwa i roli, jaką odgrywa w gospodarce. Podjęta zostanie również próba odnalezienia odpowiedzi na pytanie, czy, a jeśli tak, to w jakich okolicznościach, Skarb Państwa może być podmiotem uprawnionym do znaku towarowego?

Początek strony


Tadeusz Zieliński
Obowiązek ujawnienia informacji na etapie przedkontraktowym a odpowiedzialność z tytułu culpa in contrahendo - uwagi de lege lata i de lege ferenda
Związek pomiędzy informacjami uzyskanymi przez kontrahenta na etapie przedkontraktowym a jego decyzją o zawarciu umowy oraz jej późniejszymi konsekwencjami wydaje się niepodważalny. Jednakże zarówno w kodeksie cywilnym, jak i innych aktach prawnych regulujących obrót prywatny brakuje przepisów, które nakładałyby obowiązek ujawnienia odpowiednich informacji, sankcjonowały ich zatajenie, czy też stanowiły o naprawieniu szkody wynikającej z zawarcia umowy na podstawie nierzetelnych bądź niepełnych informacji. Jednocześnie formułowanie roszczeń wyłącznie w oparciu o instytucję culpa in contrahendo nie jest możliwe, a komplementarne odwoływanie się do odpowiedzialności deliktowej wywołuje pewne wątpliwości. Przyczyny takiego stanu rzeczy oraz propozycje jego zmiany zostaną przedstawione w niniejszym artykule.

Początek strony


Justyna Nowak
Roszczenie o zapłatę kary umownej po rozwiązaniu umowy a przesłanka ważnego zobowiązania
Rozwiązanie umowy przez odstąpienie od niej lub jej wypowiedzenie powoduje upadek węzła obligacyjnego, co na pierwszy rzut oka może się wydawać problematyczne w kontekście dochodzenia kary umownej. Odpada bowiem przesłanka w postaci istnienia ważnego zobowiązania, przez co występowanie z roszczeniem o jej zapłatę staje się wątpliwe. Z punktu widzenia ochrony interesów wierzyciela, które zostały naruszone przez zachowanie nierzetelnego dłużnika, należy jednak utrzymać je w mocy. Wiąże się to z koniecznością znalezienia uzasadnienia dla przełamania akcesoryjności kary umownej, którego można upatrywać bezpośrednio w przepisach kodeksu cywilnego, ale także w koncepcjach prezentowanych w literaturze przedmiotu.

Początek strony


Michał Sochański
Spór o istnienie uchwał negatywnych zgromadzeń spółek kapitałowych
Zagadnienie istnienia uchwał negatywnych było przedmiotem zainteresowania doktryny prawa spółek już na gruncie kodeksu handlowego. Wraz z uchwaleniem i wejściem w życie kodeksu spółek handlowych powstały jednak kolejne wątpliwości, których nie rozwiała ani nauka prawa, ani orzeczenia wydawane przez sądy powszechne. Jedynie Sąd Najwyższy (dalej jako SN), w swoich nielicznych w tym zakresie judykatach, konsekwentnie uznaje uchwały negatywne za możliwe do wyodrębnienia, a co za tym idzie - zaskarżenia. Jednakże argumentacja przytaczana w uzasadnieniach tych orzeczeń nie jest pozbawiona dyskusyjnych założeń. Ponadto, argumentacja ta pomija szereg okoliczności mogących świadczyć przeciwko potrzebie czy możliwości wyodrębniania uchwał negatywnych. Celem artykułu jest zabranie głosu w toczącej się w tej kwestii dyskusji i przybliżenie charakteru prawnego uchwał negatywnych, a także analiza dopuszczalności oraz celowości ich uwzględniania w obrocie prawnym.

Początek strony


Piotr Brzeziński
Umowa o współpracy pomiędzy operatorami pocztowymi
Przedmiotem artykułu jest omówienie ram prawnych umowy o współpracy pomiędzy operatorami pocztowymi, uregulowanej w art. 35 ust. 1 i 2 prawa pocztowego, która implementowała do polskiego systemu prawnego dyrektywy pocztowe. Problematyka dotycząca umów międzyoperatorskich na rynku pocztowym nie doczekała się jeszcze szerszych opracowań. Niniejszy artykuł ma na celu wypełnienie luki w tym zakresie.

Początek strony


Marcin Klisiak
Wpływ błędnego tłumaczenia art. 2 lit. a konwencji o międzynarodowej sprzedaży towarów na zakres jej zastosowania w obrocie konsumenckim
Celem niniejszego artykułu jest dowiedzenie, że oficjalny polski przekład Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów zawiera dwa błędy w tłumaczeniu art. 2 lit. a, które sprawiają, iż jego literalna treść jest sprzeczna nie tylko ze znaczeniem artykułu w językach autentycznych, lecz również ze skutkiem, jaki ten przepis powinien wywołać dla stosujących go stron. Stosowanie się do obecnego brzmienia polskiej wersji Konwencji może powodować negatywne konsekwencje w przypadku sporów dotyczących umów sprzedaży konsumenckiej. Zaproponowane poniżej zmiany rozwiążą te problemy oraz pozwolą na uzyskanie bardziej przejrzystego tekstu.

Początek strony


Table of contents

Rozwiń Zwiń


Klaus J. Hopt
 • Contract Phases and Contract Clauses in M&A
 • p. 4

  Robert Rykowski, Adam Tula
 • Share conversion and the requirement of amending articles of association of a joint-stock company in the Code of Commercial Partnerships and Companies
 • p. 11

  Dorota Fleszer
 • The 'legally justified purpose of the data administrator' clause in personal data processing and the right to court
 • p. 18

  Wojciech Gierszewski
 • The State Treasury as a trademark holder
 • p. 24

  Tadeusz Zieliński
 • Duty to disclose information at the pre-contractual stage and the culpa in contrahendo liability. Remarks about the law as it stands and as it should be
 • p. 30

  Justyna Nowak
 • Claim for contractual penalty after contract termination and the condition of valid obligation
 • p. 39

  Michał Sochański
 • Dispute about the existence of negative resolutions of company general meetings
 • p. 44

  Piotr Brzeziński
 • Cooperation agreement between postal operators
 • p. 50

  Marcin Klisiak
 • The influence of mistranslation of Art. 2(a) of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods on the scope of its application in transactions with consumers
 • p. 56


  Klaus J. Hopt
  Contract Phases and Contract Clauses in M&A
  M&A is a legal field that has developed in international practice and is treated mostly in form books and articles on specific contract problems and clauses, disputes are usually solved in arbitration. M& A consists of a commercial transaction involving the buying and selling of an enterprise that may have different legal forms. Mergers and similar fundamental corporate transactions serve a similar purpose. In this article the concept of the sale of an enterprise, in principle the sale of a stock corporation, is used. The article deals with the structure and sequence of an M&A process and a typical M&A agreement that have been developed in transactional practice as well as characteristic contract clauses that are widely applied in the M&A market.

  Back to top


  Robert Rykowski, Adam Tula
  Share conversion and the requirement of amending articles of association of a joint-stock company in the Code of Commercial Partnerships and Companies
  The article is devoted to selected problems concerning the statutory obligation stipulated in Art. 304(1)(5) of the Code of Commercial Partnerships and Companies, which provides inter alia that the articles of association of a joint-stock company stipulate the number of shares and the information as to whether they are registered or bearer shares. It is disputed among legal scholars whether this provision requires that the number of ordinary bearer shares and the number of registered shares specified in the articles of association of a joint-stock company. The problem becomes even more important as it determines the possibility of changing the status of shares from bearer to registered shares (or vice versa) without amending the articles of association. The authors argue that the linguistic, functional and systemic interpretation of the Code of Commercial Partnerships and Companies leads to the conclusion that there is no statutory obligation to determine in the articles of association whether each share is registered or bearer share.

  Back to top


  Dorota Fleszer
  The 'legally justified purpose of the data administrator' clause in personal data processing and the right to court
  The principle is that personal data can be processed only with the consent of the person concerned, therefore exceptions to this principle must be strictly interpreted. The Personal Data Protection Act introduces a number of solutions that provide free and at the same time allowed processing of personal data in a variety of situations. One situation is the admissibility of personal data processing based on the "legally justified purpose of the data administrator" clause. There is no doubt that it is an ambiguous concept, whose scope is difficult to determine without making a reference to a particular situation. In general, the aim is to find a goal that falls within the scope of activities carried out by the data administrator.

  Back to top


  Wojciech Gierszewski
  The State Treasury as a trademark holder
  The State Treasury as an embodiment of the state in private law relations may be a trademark holder only in exceptional cases, where it becomes a market player. Only in such instances can it use a trademark in line with its functions and the essence of protection. The author of this article conducts an analysis of the legal grounds allowing the State Treasury to be a trademark holder under the existing laws of industrial property, and refers it to the nature of the trademark protection and its role on the market. He criticizes the current Polish Patent Office's practice under which a number of trademarks have been granted in cases where the State Treasure does not have the right to be a trademark holder. As a solution to the above problem, the author proposes introducing an entirely new regulation aimed to protect designations of public administration authorities.

  Back to top


  Tadeusz Zieliński
  Duty to disclose information at the pre-contractual stage and the culpa in contrahendo liability. Remarks about the law as it stands and as it should be
  The article is an attempt at a comprehensive discussion of the institution of culpa in contrahendo as a legal basis for claims for compensation for damage caused by the execution of contract based on unreliable or incomplete information. For this purpose it first presents the role that some information can play for the conclusion of more complex contracts and the damage being the consequence of not obtaining such information at the pre-contractual stage. This is followed by an examination of the conditions of culpa in contrahendo liability defi ned in Art. 72(2) of the Civil Code and the resulting lack of possibility to apply this provision as the sole basis of the claims in question. The article finishes with some considerations concerning a new formulation of the institution of culpa in contrahendo.

  Back to top


  Justyna Nowak
  Claim for contractual penalty after contract termination and the condition of valid obligation
  The liquidated damages is a construction having an accessory character, the most important manifestation of which is that the duty to pay a contractual penalty expires when the main obligation expires. This means that when the obligation link is terminated by the creditor due to the debtor having defaulted on his obligation, the claim for a liquidated damages should cease to exist. But the need to protect the creditor who sustained a loss because of the debtor's unreliable behaviour is a reason to maintain it in force. The paper presents different views with the intention to justify its maintanance [modifying the accessory character of the liquidated damages]. The reflections presented in the paper enabled developing a framework according to which the debtor’s duty to redress the damage will result directly from Art. 494 of the Civil Code. On these grounds the provision of a terminated agreement relating to the liquidated damages remains in force. Thus despite the application of the Code's norm we remain in the sphere of liquidated damages. The claim for payment of a liquidated damages arises at the same time when the declaration on withdrawal from the agreement is made. It is only after the declaration is recorded and reaches the addressee that the obligation secured with the liquidated damages expires.

  Back to top


  Michał Sochański
  Dispute about the existence of negative resolutions of company general meetings
  This article is an analysis of the issue of existence of negative resolutions of companies' governing bodies. Making references to other branches of law, the author tries to answer the question about the expediency of separating negative resolutions on the basis of the Code of Commercial Partnerships and Companies. He describes their legal nature and discusses its consequences, especially in the context of the possibility of challenging such resolutions. Examining the issue in point also from the procedural point of view, the author presents the views expressed in this regard so far and presents his own standpoint. He also suggests the possible legislative solutions. Finally, the author indicates the differences between negative and non-existent resolutions and describes the consequences of those differences.

  Back to top


  Piotr Brzeziński
  Cooperation agreement between postal operators
  In this paper the author discusses a new type of nominate contract introduced in the Act of 23 November 2012 - Postal Law, i.e. cooperation agreement between postal operators. Presentation of the legal aspects of this agreement is of vital importance, especially from the practical point of view, considering that the problems relating to the application of such agreement have not been broadly analysed or decided by courts. The paper discusses the scope-related elements of the cooperation agreement between postal operators and presents the rules of cooperation between postal operators and the principles of liability in case of failure to perform or improper performance of the cooperation agreement. The author points out which elements of the cooperation agreement, generally specified in Art. 35(2) of the Postal Law, should be regulated in more detail in a cooperation agreement in order to secure the mutual interests of postal operators and ensure security of postal operations.

  Back to top


  Marcin Klisiak
  The influence of mistranslation of Art. 2(a) of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods on the scope of its application in transactions with consumers
  The article sets to establish that the Polish translation of two phrases used in art. 2(a) of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods is erroneous and a third phrase was translated inconsistently with the function of the article. The article suggests modifications of the text of the Convention that would remedy the situation. Finally, the article discusses the benefi ts of rectifying the Polish text of the Convention, its technical plausibility, including an example of a previous correction of a similar mistake in another article of the Convention.

  Back to top


  Redakcja

  Rozwiń Zwiń

  redaktor naczelny – doc. dr Małgorzata Modrzejewska

  z-ca redaktora naczelnego – dr Cezary Wiśniewski
  sekretarz redakcji – Anna Popławska
  tel.: + 48 668 618 563
  e-mail: anna.poplawska@wolterskluwer.com

  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-handlowego

  Kontakt

  Rozwiń Zwiń

  Dział Publikacji Periodycznych
  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
  ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa

  Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
  Klaudia Szawłowska-Milczarek
  e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

  www.czasopisma.wolterskluwer.pl

  Infolinia

  801 044 545
  e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

  Obsługa klienta

  tel: (22) 535 82 72

   

  Opinie (1)

  Alina
  24-12-2017
  Ocena: 5/5
  Prawo handlowe nie jest mi obce, pomimo to zawsze znajdę w tym miesięczniku ciekawe i nieznane mi profesjonalne treści, nowinki, aktualności, przepisy ustaw czy orzecznictwo. Polecam wszystkim zainteresowanym tematem prawa handlowego.
  Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

  Numery czasopisma

  Rozwiń Zwiń

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2021 [349]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2021 [348]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2021 [347]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2021 [346]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2021 [345]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2021 [344]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2021 [343]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2021 [342]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2021 [341]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2020 [340]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2020 [339]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2020 [338]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2020 [337]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2020 [336]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2020 [335]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2020 [334]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2020 [333]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2020 [332]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2020 [331]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2020 [330]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2020 [329]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2019 [328]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2019 [327]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2019 [326]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2019 [325]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2019 [324]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2019 [323]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2019 [322]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2019 [321]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2019 [320]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2019 [319]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2019 [318]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2019 [317]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2018 [316]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2018 [315]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2018 [314]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2018 [313]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2018 [312]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2018 [311]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2018 [310]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2018 [309]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2018 [308]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2018 [307]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2018 [306]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2018 [305]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2017 [304]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2017 [303]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2017 [302]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2017 [301]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2017 [300]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2017 [299]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2017 [298]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2017 [297]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2017 [296)

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2017 [295]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2017 [294]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2017 [293]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2016 [292]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2016 [291]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2016 [290]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2016 [289]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2016 [288]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2016 [287]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2016 [286]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2016 [285]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2016 [284]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2016 [283]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2016 [282]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2016 [281]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2015 [280]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2015 [279]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2015 [278]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2015 [277]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2015 [276]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2015 [275]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2015 [274]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2015 [273]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2015 [272]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2015 [271]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2015 [270]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2015 [269]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2014 [268]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2014 [267]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2014 [266]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2014 [265]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2014 [264]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2014 [263]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2014 [262]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2014 [261]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2014 [260]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2014 [259]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2014 [258]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2014 [257]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2013 [256]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2013 [255]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2013 [254]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2013 [253]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2013 [252]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2013 [251]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2013 [250]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2013 [249]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2013 [248]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2013 [247]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2013 [246]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2013 [245]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 12/2012 [244]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 11/2012 [243]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 10/2012 [242]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 9/2012 [241]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 8/2012 [240]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 7/2012 [239]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 6/2012 [238]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 5/2012 [237]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 4/2012 [236]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 3/2012 [235]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 2/2012 [234]

  Przegląd Prawa Handlowego - Nr 1/2012 [233]

  Kupując w profinfo zyskujesz

  Gwarancja najlepszej ceny
  Gwarancję najlepszej ceny
  Darmowa dostawa już od 50 zł
  Darmową dostawę już od 100 zł
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Pomoc konsultanta na infolinii
  Promocyjne ceny i rabaty
  Promocyjne ceny i rabaty
  Sprawna realizacja zamówienia
  Sprawną realizację zamówienia

  Pomyśl o dodaniu do koszyka

  Ostatnio oglądane produkty